Kardináli Sarah a Burke kritizujú riedenie sviatostí. + Arcidiecéza pre klesajúci počet žiakov ruší Gymnázium v Šaštíne

Rím, 7.4.2016 (KNA) 018 986 – Kardináli Robert Sarah a Raymond Leo Burke kritizovali pokračujúce zrieďovanie katolíckych sviatostí. Od Druhého vatikánskeho koncilu (1962-1965) sa v Katolíckej cirkvi sa čiastočne dostáva do Cirkvi vyprázdňovanie pravého zmyslu sviatostí a ich banalizovanie. Kardináli sa takto s ľútosťou vyjadrili pri prezentácii knihy «So sviatosťami sa nehrá» kňaza a liturgistu Nicolu Buxa, poradcu Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí v stredu v Ríme.


„Mnohým veriacim a dokonca niektorým kňazom dnes chýba pochopenie a hlboká úcta voči obradom, ktoré podľa katolíckeho chápania zviditeľňujú pôsobenie Boha vo svete a dávajú ľuďom na ňom účasť. Patria k nim krst, birmovanie, Eucharistia, spoveď, pomazanie chorých, vysviacka diakonov, kňazov a biskupov, ako aj sviatosť manželstva.
Z Guiney pochádzajúci kardinál Sarah, od r. 2014 prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, to opísal tak, že v Cirkvi je dnes «veľa človeka, málo Boha».

Doslova povedal:
«Liturgiu sme premenili na divadlo. Preto napríklad pápež František navrhol zákaz fotografovania počas svätej omše.» Kardinál Sarah ďalej kritizoval, že svätostánok, v ktorom sa uchováva Eucharistia, sa po koncile vo väčšine kostolov odsunul z centra na podradnejšie miesto pri oltári. „Pritom Najsvätejšia Eucharistia je tým vlastným orientačným bodom smerom k Bohu.“
Kardinál Burke hovoril o «deformácií sviatostí v mene kreativity» po koncile. Zdá sa, že sviatosti sa v niektorých farnostiach stali «súkromným majetkom». Kňazi, ktorí udeľujú sviatosti, si však musia byť vedomí, že fungujú ako istý druh «správcov» Božieho spásonosného pôsobenia. «Kristus je tým protagonistom, nie kňaz», pripomenul Burke.
František odvolal tohto Američana z postu prefekta Apoštolskej signatúry, najvyššieho vatikánskeho súdu a menoval ho za patróna Rádu maltézskych rytierov.

Kardináli Sarah a Burke zdôrazňujú, že transcendentný význam sviatostí ako potrebného znamenia prítomnosti Boha a Ježiša Krista vo svete, vyplýva bezprostredne zo Svätého písma.
Obaja kardináli počas synody o rodine 2014 a 2015 – druhá bez Burkeho – patrili k najvýraznejším protivníkom reforiem prístupu k znovu zosobášeným rozvedeným, ktorí nie sú pripustení ku sviatostiam. -zg-

List Dankovi – Svätopluk

Ježiš hovorí: ‘ Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje’

K posynodálnej exhortácii „Amoris laetitia“.
Komentár kardinála Waltera Brandmüllera

Vatikán, 6.4.2016 (kath.net) 018 985 – Vzhľadom na mnohé diskusie stretnú sa iste so zvláštnym záujmom tie odstavce posynodálnej exhortácie, ktoré sa zaoberajú znovu zosobášenými rozvedenými. K tomu niektoré zásadné vysvetlenia:

Je katolíckou vieroukou (dogmou), že platne uzavreté a dokonané manželstvo nemôže rozlúčiť nijaká moc na svete – ani Cirkev. Ježiš hovorí „Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“ A: „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.“ (Evanjeliá podľa Matúša 19,6; podľa Marka 10,9; a 10,11.12).
Tieto Ježišove slová chcú vyzdvihnúť krásu, svätosť a vernosť manželského zväzku medzi mužom a ženou a chrániť jeho existenciu. Pápež Ján Pavol II. apoštolskou exhortáciou „Familiaris consortio“ (1981) túto pravdu viery prehĺbil a dôrazne potvrdil, ako aj nanovo dôrazne pripomenul Katechizmom Katolíckej cirkvi (1997).
Možno povedať, že pridržiavanie sa nerozlučiteľnosti manželstva sa medzičasom stalo znakom už iba Katolíckej cirkvi. Kto teda pravdu viery o nerozlučiteľnosti manželstva popiera, ten opustil pôdu katolíckej náuky. Kto napriek existujúcemu manželskému zväzku nadviaže nový, civilný zväzok, preto pácha cudzoložstvo. Dokiaľ katolík nie je ochotný tento stav ukončiť, nemôže dostať rozhrešenie pri spovedi, ani prijímať Eucharistiu.
Všetky snahy napriek tomu sa o týchto ľudí pastoračne starať, musia vychádzať z týchto predpokladov, pretože pastoračné konanie, ktoré by nebolo v súlade s pravdou viery, by muselo stroskotať na svojej vnútornej nepravde.
To platí aj pre pokusy ľudí žijúcich v neplatnom „druhom manželstve“ cirkevne integrovať ich pripustením k liturgickým, katechetickým atď. funkciám. Práve tým by sa príslušní ľudia dostali do konfliktov a rozpakov – podkopalo by to vierohodnosť hlásania Cirkvi.
Návrhy uvedeného druhu svedčia menej o naivite a odcudzenosti svetu, oni sa skôr demaskujú ako pokusy pomocou „salámovej taktiky“ nakoniec predsa len dosiahnuť pripustenie týchto ľudí ku sviatostiam.

 

Aj „východisko“ v jednotlivých prípadoch pripustiť výnimky, je slepá ulička. To, čo je z dôvodov viery nemožné, je nemožné aj v jednotlivých prípadoch.
Tieto rozhodné konštatovania však v nijakom prípade neoslobodzujú biskupov a kňazov od povinnosti veriacim aj v spomínaných situáciách s pochopením a súcitom ponúkať pastoračnú pomoc, zvlášť v nezriedkavých tragických prípadoch.
Posynodálny dokument „Amoris laetitia“ treba teda interpretovať vo svetle uvedených zásad, keďže protirečenie medzi pápežským dokumentom a Katechizmom Katolíckej cirkvi je nepredstaviteľné. –zg

kath.net ďakuje J.E. kardinálovi Brandmüllerovi za priateľské povolenie publikovania komentára.

Arcidiecéza pre klesajúci počet žiakov ruší Gymnázium v Šaštíne

Šaštín 6. apríla (TK KBS) Bratislavská arcidiecéza ruší Gymnázium Jána Boscav Šaštíne z dôvodu už niekoľko rokov klesajúceho počtu žiakov bez perspektívy zmeny a s tým súvisiaceho neefektívneho vynakladania finančných prostriedkov s termínom ukončenia činnosti 31. august 2016. Na webstránke gymnázia o tom informoval jeho súčasný riaditeľ Marek Nádaský. Zriaďovateľ podľa jeho slov rozhodol, že výchovu a vzdelávanie študentov zrušeného subjektu Gymnázium Jána Bosca zabezpečí Spojená škola sv. Františka Assiského v Malackách (od 1. septembra 2016).

„Dovoľte nám tento dôvod konkretizovať: O štúdium na našej škole v školskom roku 2016/2017 prejavilo záujem len 7 uchádzačov. S takýmto počtom žiakom nám platná legislatíva neumožňuje otvoriť triedu 1. ročníka. Na celej škole by teda zostalo 45 žiakov v troch triedach. Nebolo by možné vytvoriť pre vyučujúcich pracovné úväzky s požadovaným počtom hodín. Zároveň by bolo veľmi náročné zabezpečiť vzdelávanie vašich detí v primeranom rozsahu a kvalite. Zriaďovateľ ďalej rozhodol, že výchovu a vzdelávanie študentov zrušeného subjektu Gymnázium Jána Bosca zabezpečí Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné námestie 1, Malacky, odo dňa zrušenia, t. j. od 1. septembra 2016. Milí priatelia, vieme si predstaviť, ako ste touto situáciou zaskočení, rovnako ako my pedagógovia a zamestnanci GJB. Rozhodnutie nášho zriaďovateľa považujeme však za správne a premyslené. Je výsledkom analýzy situácie v škole a pravidelných rozhovorov. Chceme Vám poďakovať za dôveru a podporu, ktorú ste venovali našej škole. Veríme, že napriek tomu, že škola končí, nezanechá to vo Vás negatívny pocit. Verte, že sa snažíme pre dievčatá a chlapcov, ktorí prišli do našej školy, robiť to najlepšie, čo vieme, a máme ich veľmi radi,“ píše na webstránke riaditeľ Marek Nádaský.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160406036

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.