Zázraky za orodovanie mučeníka Jozefa Tisa. + Terézia Neumannová mu vtedy odpovedala: „Poznám túto bolestnú skutočnosť, no nebojte sa, jeho obeta za váš národ nebol márna. Príde deň, že sa dožijete jeho oslávenia

Pán Boh už urobil viacej zázrakov na orodovanie mučeníka Tisa. Medzi nimi sú hlavne tri dôležité zázraky, sú to:

PRVÝ ZÁZRAK
Jozef-Tiso
Zázračné uzdravenie rakoviny Msgr. Františka Fugu na orodovanie mučeníka Tisa.

Msgr. František Fuga, bývalý farár slovenskej gréckokatolíckej fary v Hamiltone, Ontário, Kanada, ktorý bol aj generálnym vikárom novozaloženej gréckokatolického biskupstva v Kanade, bol veľkým ctiteľom mučeníka Tisa a pracoval za jeho blahorečenie. V roku 1975 zložil modlitbu za jeho blahorečenie a horlivo ju rozširoval.

Čo ho priviedlo pracovaž za oslávenie mučeníka Tisa, bolo jeho uzdravenie na orodovanie mučeníka Tisa. Nejaký čas pred rokom 1974 veľmi vážne ochorel a lekár konštatoval, že má rakovinu hrdla. Rakovina bola už vo veľmi pokročilom stave. Lekár mu nedával veľkú nádej na vyzdravenie. Msgr. Fuga začal prosiť mučeníka Tisa, aby začal za neho orodovať u Boha a vyprosil mu uzdravenie z jeho choroby. A čuduj sa svete. V niektorý deň, na presný dátum sa nepamätáme, v roku 1974 bol odrazu uzdravený na orodovanie mučeníka Tisa. Lekár sa veľmi divil tomuto náhlemu uzdraveniu, ale mu nechcel dať lekárske potvrdenie o úplnom vyliečení, pretože mu vraj v krvi našiel ešte niektoré zbytky po tej rakovine. Nechajme ho samého hovoriť o svojom uzdravení:

18. apríl – výročie mučeníckej smrti DR. Jozefa Tisa
Muž vernosti a obety

Msgr. František Fuga napísal článok do Kanadského Slováka na tému „Mučeníctvo O. Jozefa Tisa a naša súčastnosť“, ktorý bol uverejnený 5. decembra 1981 na 7-mej strane, v ktorom píše aj o svojom zázračnom uzdravení na orodovanie mučeníka Tisa. Píše: „Môžem s pokojným svedomím vydať svedectvo, že som osobne presvedčený o mojom nevysvetliteľnom uzdravení, ktoré som obsiahol na orodovanie službu Božieho O. Jozefa Tisu. Povedali mi, že niet pomoci v mojej ťažkej nemoci, ktorá sa všeobecne považuje za nevyliečiteľnú. Už je tomu 7 rokov! Veselo pracujem a bol by som naozaj nevďačným, keby som mlčal po dosiahnutí takého veľkého daru: daru uzdravenia na modlitby k Bohu prostredníctvom sluhu Božieho Otca Jozefa.“

13. júna 1983 vo svojom liste potvrdil nám osobne svoje zázračné uzdravenie. Písal: „Ja sa cítim omilostený a uzdravený na mocné orodovanie nášho mučeníka Jozefa. Pán Ježiš konal zázraky, ale tiež aj uzdravoval. V tejto kategórii je moja maličkosť. Mnohí, čo boli nemocní viac-menej ako ja (na rakovinu), sú už dávno na večnosti. Ja ešte žijem a veselo pracujem.“ A 21. januára 1984 znovu napísal: „Ja sa skutočne cítim, že Pán ma uzdravil na orodovanie mučeníka Tisa a preto sap ovažuje mza jeho ctiteľa a robím, čo je v mojej moci, aby bol čím skôr oslávený.“ Teda Msgr. Fuga bol presvedčený, že Pán Boh ho uzdravil od zákernej rakoviny na orodovanie mučeníka Tusa. Po svojom zázračnom uzdravení od rakoviny (bez chirurgického zákroku) žil ešte vyše 10 rokov. A nezomrel an rakovinu, čiže na jeho predošlú chorobu, ale zomrel na srdcový infarkt, ktorý dostal od sovjej veľkej prepracovanosti. Podľa našich vedomostí Msgr. Fuga poslal nejaký dokument a nejaké prehlásenie o svojom uzdravení na orodovanie mučeníka Tisa do Ríma na Kongregáciou pre kauzy Svätých, ktorej Kongregácie je prefektom kardinál Palazziny, ktorý bol kedysi jeho profesorom teolófie.

Pokračovanie s druhým zázrakom onedlho ďalšom článku.

http://rodobrana.org/zazraky-za-orodovanie-mucenika-tisa-13/

 

Zázraky za orodovanie mučeníka Tisa (2/3)

DRUHÝ ZÁZRAK

Zázračné uzdravenie nádorov za obidvoma očami otca Augustína Záňa na orodovanie mučeníka Tisa, od ktorých mu hrozilo úplné oslepnutie. Ale aj v prípade operácie by mu bolo hrozilo najmenej na 95 až 98 percent oslepnutie.

Dôstojný pán Augustín J. Záň, bývajúci v Maria Joseph Manor, 875 Montour Boulevard, Danville, Pensylvánia, 17821-9804, USA, je duchovný v starobinci Sestier Sv. Cyrila a Metoda. Predtým bol aj kaplánom dekana Msgr. Jozefa Tisa v Bánovciach. V januári 1987 veľmi ochorel na oči. Za obidvomi očami začal cítiť veľký tlak a pravé oko sa mu vysunulo na vonok z očnej jamky. Mal veľké bolesti v oboch očiach. 14. januára 1987 išiel na prehliadku do očnej kliniky, kde sú veľkí špecialisti na oči. Prijal ho Dr. Mikuláš Barna s jeho asistentmi. Pri vyšetrovaní mu zistili, že má nádor za každým okom, ktoré mu robia veľký tlak na oči a spôsobujú bolesti. Povedali mu, že jediná cesta odstránenia týchto nádorov je operácia, ktorí skoro vždy skončí úplnou slepotou. Ale zbadali, že jeho očné nervy neboli dosiaľ poškodené od nádorov. Odporúčali mu operáciu, ale mu nariadili dlhší čas pred ňou robiť periodickú kontrolu očí. Po tomto zistení nádorov Otec Záň začal veľmi vrúcne prosiť mučeníka Tisa, aby mu vyprosil u Boha vyliečenie tých nádorov bez operácie, aby neoslepol. Prosil mučeníka Tisa, aby za to orodoval aj u Panny Márie, ku ktorej má otec Záň tiež veľkú úctu a dôveru. Otec Záň každé 3 mesiace ďalej pokračoval robiť kontroly na oči v tje istej klinike a u doktora Barnu.

Pri ďalších kontorlách lekári zbadali, že tlak nádorov za očami sa zmenšuje a zbadali aj to, že farba nádorov sa mení z čiernej farby na šedú a neskôr na bielu. Táto zmena a toto zlepšenie sa urobilo bez liekov a bez operácie. Pri kontrole, ktorú mal otec Záň 8. septembra 1987, na sviatok narodenia Panny Márie, špecialisti konštatovlai, že oba nádory už skoro celkom zmizli. Aj vysunuté pravé oko sa úplne stiahlo na svoje miesto. Aj bolesti v oboch očiach prestali. Dr. Barna, keď konšatatoval, že nádory už skoro celkom zmizli, bol veľmi natešený a povedal otcovi Záňovi, že v jeho očiach už niet žiadnych nádorov. Zavolal aj ostatných lekárov kliniky, aby si išli pozrieť jeho oči a aj oni potvrdili to isté: Oba nádory zmizli.

Otec Záň je veľmi povďačný mučeníkovi Tisovi, že mu vyprosil toto uzdravenie očí, lebo inak, tak či tak, by bol býval celkom oslepol, ako mu to potvrdili lekári. Od 8. septembra 1987 uplynuli celé 4 roky a otec Záň veľmi dobre vidé, zrak sa mu nezhoršuje a teda vyliečenie odstránenia nádorov je trvalé. Teda toto je neodškriepiteľný zázrak, urobená na orodovanie mučeníka Tisa.

Lekárske potvrdenie o vyliečení nádorov:

Otec Záň 1. decembra 1987 dostal potvrdenie od svojho rodinného lekára Timoteja B. Eckela, M. D. z Danville o úplnom vylečení svojich nádorov za očami. Dr. Eckel napísal 1. decembra 1987 otcovi Záňovi: „Dnes som dostal list od Dr. Nicholasa J. Barna, očného lekára v Geisinger medical center, ktorý mi poslal report vyšetrovania vašich očí v minulom roku 1987. Keď vás examinoval 14. januára 87, zbadal vám vzadu pravého oka tvorenie – formovanie zhubného nádora. Pretože váš zrak nebol poškodený, ale bola to predsa seriózna abnormalita, boli ste u nich periodicky kontrolovaný. Dr. Barna ďalej píše: Pacient bol u nás na kontrolu 16. januára, 12. marca a 8. septembra 87. 8. septembra 87 sme objavili a zdalo sa nám, že nádor za pravým okom sa začína zmenšovať. Preto možnosť zhubnosti tohto nádora aj jeho abnormality je oveľa menšia, ako bola v januári 1987. Prehlasuje, že žiadne lieky na to pacien neužíval, ani operácia nebola urobená v perióde kontrolovania. Dúfam, že táto informácia vám bude užitočná. Keď by ste mali nejaké iné otázky, môžete sa so mnou skontaktovať. Vlastnuručný podpis, Timothay B. eckel, M. D., Danville, Family Practice.“

Neskôr otec Záň prosil samého Dr. Mikuláša Barnu v Geisinge medical center, aby mu dal on sám potvrdenie o úplnom vyliečení nádorov. Dr. Barna sa vraj usmial a hovoril otcovi Záňovi, že to už netreba. Povedal, že ktorýkoľvek lekár na svete, keď bude čítať to, čo oni tvrdili predtým, bude vidieť vo veci zázrak. Aj Msgr. Keeler, biskup otca Záňa to isté potvrdil otcovi Záňovi. Povedal mu, že on ako miestny biskup, kde sa zázrak stal, je prvá inštancia potvrdiť to Vatikánu, že sa jedná o zázrak.

Potvrdenie zázraku harrisburgským biskupom Msgr. Keelerom

Otec Záň poslal svojmu biskupovi Msgr. Keelerovi oznámenie o svojom zázračnom uzdravení a priložil aj list Dr. Timoteja Eckela, ktorý to lekársky potvrdil. Biskup Keeler urobil o zázračnom vyliečení otca Záňa sám kanonické vyšetrenie. Vyžiadal si od lekárov, ktorí liečili otca Záňa potvrdenie, aby potvrdili, či je to tak, ako to tvrdí otec Záň. Lekári mu to potvrdili. Biskup Keeler poslal tieto lekárske svedectvá, ktoré potvrdili vyliečenie otca Záňa, spolu so svedectvom samotného otca Záňa a so svojim vlastným odporučením do Ríma svojmu spolužiakovi kardinálovi Tomkovi s prosbou, aby postúpil tieto dokumenty na Kongregáciu pre Kauzy Svätých. Vraj keď nebesia prehovoria, človek nemôže mlčať. Biskup Keeler dostal odpoveď od kardinála Tomka, že celú vec dostal a postúpil ju patričnému kardinálovi. Teda zázračné uzdravenie otca Záňa je už uložené v Ríme na Kongregácii pre Kauzy Svätých, potvrdené jeho vlastným biskupom Msgr. Keelerom.

Otec Záň dostal od svojho harrisburgského biskupa Msgr. Keelera sympatický list zo 4. februára 1988, v ktorom mu ďakuje za oznámenie svojho zázračného uzdravenia. Biskup Keeler ďalej píše otcovi Záňovi, že v jeho uzdravení vidí uzdravujúcu silu Božského Spasiteľa a nepochybuje, že jeho svätý priateľ (mučeník Tiso) má účasť na tomto prejave Božej Prozreteľnosti. Zakončuje sovj list: Nech vás Najvyšší Kňaz žehná a je vám na pomoci. Vám v Kristu oddaný, F. Keeler, harrisburgský biskup.

Ešte jedna zázračná udalosť, ktorá sa prihodila otcovi Záňovi:

Otec Záň, po svojom úteku pred komunizmom zo Slovenska, osobne navštívil vtedy ešte žijúcu stygmatizovanú Teréziu Neumannovú v Bavorsku, ktorá mala mimoriadne charizmatické dary: videnia skrytých vecí do budúcnosti. Otec Záň sa jej zdôveril so svojou bolesťou vzhľadom na nespravodlivo zavraždeného prezidenta Tisa a Terézia Neumannová mu vtedy odpovedala: Bolo to v rokoch 1947-1948. „Poznám túto bolestnú skutočnosť, no nebojte sa, jeho obeta za váš národ nebol márna. Príde deň, že sa dožijete jeho oslávenia a on bude pre váš národ obrovskou oporou a ochranou.“

A otec Anton Baník, duchovný Slovákov vo Švajčiarsku, vo svojej homílií, ktorú mal 28. apríla 1990 v Altöttingu, kde sa robia veľké púte na počesť prezidenta Tisa a kde sa Slováci modlia za jeho blahorečenie, pvoedal: „Túto nádej v nás môže dnes reálne utvrdiť skutočnosť, že teraz máme už k dispozícii dokumentárne podložené svedectvá lekárov a odborníkov niekoľko uzdravení mimoriadneho charakteru, ktoré sa udiali na zásah príhovoru umučeného prezidenta Jozefa Tisa, ktoré lekári definujú ako vedecky nevysvetliteľné, čo sa v bežnej reči označuje za zázrak. Mučeník Tiso teda nezabudol na nás a je ochorný pomáhať všetkým, čo sa s dôverou na neho obrátia.“

Dnes sa začína ukazovať, že Terézia Neumannová skutočne videla do budúcnosti a predpovedala pravdu o mučeníkovi Tisovi. Sme presvedčení aj s nami nesmierne množstvo Slovákov, že sa skutočne dožijeme, keď nie azda my, aspoň naše budúce generácie, oslávenia mučeníka TIsa. Ale, aby sa to mohlo uskutočniť, lebo sa to neurobí samé, muséme na tom pracovať a nesmieme sa dať znechutiť zdanlivými ťažkosťami, ktoré nám robia a vždy budú robiť naši protivníci, či sú oni židia, zakuklení komunisti, čechoslováci, ktorí vždy budú proti Tisovi. Všetky ťažkosti musíme premôcť a odstrániť a musíme stoj – čo stoj uskutočnisť svoj šľachetný cieľ. Napred sa ísť musí, naspäť cesta nemožná!

Tretí zázrak bude publikovaný onedlho v ďalšom článku.

http://rodobrana.org/zazraky-za-orodovanie-mucenika-tisa-23/

 

Zázraky za orodovanie mučeníka Tisa (3/3)

TRETÍ ZÁZRAK

Zázračné zachránenie života pána P. G. Dobiša na orodovanie mučeníka Tisa.

Pán P. G. Dobiš, bývajúci na Siemensstrasse 2/II, A. 4020 Linz D., Rakúsko, je veľkým ctiteľom a obhajcom mučeníka Tisa a urobil o ňom viac historických prác. Vykutal v archívoch a u rakúskych úradníkov historické záznamy, ako drzo a špinavo zaobchádzali s prezidentom Tisom Američania v ich tábore, keď odvliekli prezidenta Tisu z kláštora kapucínov z Altöttingu, kde sa skrýval po svojom odchode zo Slovenska. Pánu Dobišovi sa prihodila zázračná udalosť záchrany svojho života, ktorú pripisuje mučeníkovi Tisovi a ktorá sa odohrala 11. júla 1985.

V ten deň pán Dobiš išiel autom s jedným rakúskym úradníkom do utečeneckého tábora Bad Kreuzen v Hornom Rakúsku. Pán Dobiš robil často tomuto rakúskemu úradníkovi tlmočníka pre utečencov slovanského pôvodu. Cestou do tábora prišli na úsek, kde hlavná cesta bola uzavretá, preto museli odbočiť na vedľajšiu cestu, pri ktorej bola veľká píla s veľkým množstvom drevárskeho materiálu. Keď išli vedľa tejto píly po svojej ceste, naraz z územia tejto píly, ktorá nebola ohradená žiadnym plotom, bez signalizovania náhle vyšlo spätným pohybom veľké nákladné vozidlo plno naložené 6-7 metrovými brvnami, rútilo sa oproti ich autu a vrazilo do jeho pravej strany.

Chýbalo iba niekoľko centimetrov, aby hrubé brvná boli zasiahli hlavu pána Dobiša. To by bolo znamenalo jeho okamžitú smrť, alebo úplné dokaličenie na celý jeho život. Ale pán Dobiš vyšiel z rozdrúzganého auta celkom nezranený. Pán Dobiš, veľký ctiteľ mučeníka Tisa, pripisuje záchranu svojho života mučeníkovi Tisovi, ktorého často vzýva o pomoc a ochranu. Pán Dobiš urobil o tomto zázračnom zachránení svojho života Svedectvo v nemeckej reči, pod prísahou ho podpísal pred generálnym vikárom Linzskej diecézy, Jozefom Ahammerom a poslal ho do Ríma na Kongragáciu pre Kauzy svätých. Nám poslal slovenský preklad tohoto svedectva. Teda svedectvo o tomto zázraku, potvrdené generálnym vikárom Linzskej diecézy, je už uložené na Kongrekácii pre Kauzy Svätých. Už sú tam uložené 3 svedectvá o 3 zázrakoch, vyprosených mučeníkom Tisom.

http://rodobrana.org/zazraky-za-orodovanie-mucenika-tisa-33/

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.