ČR zavádí trestný čin hanobení životního stylu třídy i podněcování nenávisti k homo, trans a asexuálům

ČR argumentovala, že rozšíření katalogu obyvatel, jejichž hanobení a
podněcování nenávisti k nim, je trestné, není třeba, neboť je pokryto už
stávajícím Trestním zákonem
Znak EU -fazizmu
Trestný čin podněcování k třídní, pohlavní nebo náboženské nenávisti a k
násilí se mění. Hanobit třídu definovanou životním stylem, vzděláním,
příjmem i autoritou bude trestné. Trestné bude rovněž podněcovat nenávist
k lidem s různým pohlavním ztotožněním a způsobem, jak někteří
vykonávají pohlavní styk. ČR tím plní požadavky Evropské unie.
Vyplývá to z důvodové zprávy Ministerstva spravedlnosti k návrhu novely
trestního zákona, kterým se upravují trestné činy násilí proti skupině obyvatel a
jednotlivci a hanobení takových jedinců včetně podněcování k násilí a hanobení
různých skupin obyvatel České republiky. Mezi oběti trestných činů z nenávisti
budou nově do trestního zákona přidány osoby patřící do skupin „třída, sexuální
orientace a pohlavní identita“. „Návrh zákona lze ve vztahu k diskriminaci
vnímat pozitivně, neboť zvyšuje trestněprávní ochranu osob LGBT před
nenávistnými a násilnými projevy,“ uvádí se v důvodové zprávě k návrhu.

Obyvatelé ČR budou detailně rozděleni
Evropské unii tak nestačí stávající český trestní zákon, který, co se týče
hanobení lidí, dělí obyvatele podle příslušnosti k národu, jazyku, rase, etnické
skupině nebo politického či náboženského vyznání, jak vyplývá ze stávajícího
znění:
§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob
(1) Kdo veřejně hanobí
a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo
b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické
skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně
nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
2
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1
a) nejméně se dvěma osobami, nebo
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo
jiným obdobně účinným způsobem.

Nově musí Česká republika, co se týče hanobení, rozdělit obyvatele
mnohem podrobněji, a to ještě na příslušníky třídy, osoby bez vyznání a
homosexuály, transsexuály a asexuály. „Navrhovaná právní úprava se dotýká
oblastí, které jsou upraveny: rámcovým rozhodnutím Rady 2008/913/SVV o
boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím
trestního práva,“ vysvětluje důvodová zpráva, že jde o implementaci
rozhodnutí Rady Evropské unie.

Nové znění předmětných ustanovení Trestního zákona bude vypadat takto:
§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob
(1) Kdo veřejně hanobí
a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo
b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické
skupině nebo třídě, národnost, politické přesvědčení, sexuální orientaci,
pohlavní identitu, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez
vyznání,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1
a) nejméně se dvěma osobami, nebo
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo
jiným obdobně účinným způsobem.

Třídou je míněna skupina s podobným životním stylem
Podle důvodové zprávy však třída není chápana v komunistickém pojetí, kdy
byly známy pouze příslušníci dělnické třídy a buržoazie. Jak vyplývá ze zprávy,
příslušníkem nějaké třídy je každý. Lidé s podobným vzděláním, životním
stylem a příjmy pak vytvoří onu třídu: „Do trestných činů násilí proti skupině
obyvatelů a proti jednotlivci (§ 352) a hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné
skupiny osob (§ 355) se doplňuje kvalifikační znak ,třída´, který je nyní obsažen
v demonstrativním výčtu vymezení skupin u trestného činu podněcování
k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356).

3
Podle odborné literatury se třídou chápe typ sociální vrstvy z hlediska sociální
stratifikace. Jde tedy o sociálně vymezenou skupinu lidí, kteří mají obdobné
sociální pozice a status – životní styl, prestiž, práva, autoritu, ale i majetek,
příjmy, vzdělání atd.

Změnu dozná i §356 trestního zákona, kam budou dopsáni noví adresáti
podněcování k nenávisti nebo násilí v České republice, a to i přesto, že takové
podněcování se v ČR prakticky nevyskytuje. „Rovněž se navrhuje doplnit
znaky sexuální orientace a „pohlavní identita“. Tyto znaky vyplývají
z požadavku vznesených ve zprávě ECRI – především bod 123. Ve zprávě se
mimo jiné konstatuje, že ,v zemi [České republice] obecně panuje vůči odlišně
sexuálně orientovaným osobám široká tolerance´. Návrh tak popírá jednu ze
zásad, na které má údajně stát Evropská unie, tedy zásadu subsidiarity.
Trestné bude podněcování nenávisti proti lidem, kteří nemají zájem o sex.

Jak vyplývá ze zprávy, ČR argumentovala, že rozšíření katalogu obyvatel,
jejichž hanobení a podněcování nenávisti k nim, je trestné, není třeba, neboť je
pokryto už stávajícím Trestním zákonem.“Ze strany České republiky bylo sice
argumentováno, že i dnes je podněcování k nenávisti vůči jednotlivci pro jeho
příslušnost k některé z uvedených skupin postižitelné podle tohoto trestného
činu, neboť i v těchto případech se jedná o jednání, kterým se podněcuje k
nenávisti k celé této skupině, byť v konkrétním případě může být zaměřena
pouze na jednotlivce. Při tomto výkladu tak navrhovaná změna představuje
pouze precizaci tohoto ustanovení,“ popisuje důvodová zpráva návrh regulace,
která se ovšem může stát kontraproduktivní.

Jestliže se doposud v ČR podněcování nenávisti a násilí nevyskytovalo, může se
to s novelou změnit, zvláště když jde důvodová zpráva do mimořádných detailů
výkladu o pohlavních rolích. Trestné podle výkladu bude i podněcování
nenávisti proti jednotlivci, který odmítá své pohlavní znaky,
prochází změnou pohlaví nebo tuto změnu naopak odmítá nebo dokonce
nemá vůbec žádný zájem o sex a necítí mít pohlaví. „Pod sexuální orientací je
nutné chápat homosexualitu, bisexualitu, asexualitu a rovněž nelze teoreticky
vyloučit heterosexualitu, byť v praxi k takovým případům zřejmě nebude
docházet. V návaznosti na povinnosti vyplývající z členství v Evropské unii
je dnes sexuální orientace chráněným diskriminačním důvodem,“ uvádí se
doslova v důvodové zprávě.

Důvodová zpráva pak poskytuje podrobné vysvětlení, proti kterým osobám bude
podněcování nenávisti trestné: „Existuje určitá skupina osob, jejichž pohlavní,
resp. genderová identifikace není zcela konformní s tím, co se očekává ve
vztahu k pohlaví, které jim bylo přiřazeno při narození. Tito lidé se označují
jako transsexuální či transgender, souhrnně také jako trans osoby.

Transsexuální osoby se obvykle identifikují s opačným genderem – označovaným v kontextu
transsexuality často také jako „pohlavní role“), než jaký je „předepsán“ kulturou
při narození vzhledem k jejich biologickému pohlaví, a snaží se trvale žít v této
identitě (roli). To jde často ruku v ruce se striktním odmítnutím primárních a
sekundárních pohlavních znaků a s přáním přizpůsobit své tělo – pohlaví – k
této preferované genderové identitě. Transsexuální lidé mohou zvažovat,
podstupovat a procházet změnou pohlaví, která může, ale nemusí zahrnovat
hormonální terapii nebo chirurgické zákroky.

Jako transgender lidé jsou označováni lidé, kteří nejsou zcela konformní s genderovou identitou, která se
od nich očekává na základě jejich biologického pohlaví, které jim bylo přiřazeno
při narození. Na rozdíl od transsexuálních osob si transgender lidé nicméně
nepřejí nebo nemají potřebu podstupovat jakékoliv lékařské zákroky směřující
ke změně pohlaví,“ vykládá pojmy pohlavní identifikace důvodová zpráva
k novele trestního zákona.

Nové bude ustanovení trestního zákona vypadat takto:
§ 356 Podněcování k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo k omezování
jejich práv a svobod

(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo
jednotlivci pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické
skupině nebo třídě, národnost, politické přesvědčení, sexuální orientaci,
pohlavní identitu, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez
vyznání nebo k omezování jejich práv a svobod, bude potrestán odnětím
svobody až na dvě léta.
(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného
v odstavci 1.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně
přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo
sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní,
náboženskou nebo jinou nenávist.

5
Na sociálních sítích přitvrzuje
Oba dva paragrafy obsahují omezení práva na svobodný projev, jak informuje
důvodová zpráva. „Návrh zákona omezuje svobodu projevu zakotvenou v čl.
17 Listiny základních práv a svobod, k tomuto omezení však dochází
v souladu s požadavky stanovenými v odstavci 4 tohoto článku – jedná se o
opatření v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu práv a svobod
druhých.“ Tato strohá informace však má značný význam pro všechny, kteří
vyjadřují své názory na tzv. sociálních sítích.

http://www.ceska-justice.cz/2016/04/cr-zavadi-trestny-cin-hanobeni-zivotniho-stylu-tridy-i-podnecovani-nenavisti-k-homo-trans-a-asexualum/

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.