Krajina Matky Božej. + Mária a moslimovia. + Bolo tretie fatimské tajomstvo zverejnené celé? + Patriarcha Kirill: Rusko má superzbraň – modlitbu

Krajina Matky Božej
Píše sa rok 1917. V Európe zúri vojna. Plameň sa šíril z jednej krajiny do druhej a hrozil zasiahnuť i ďalší kontinent. Pred rokom bolo ma rade i Portugalsko. Nemilosrdná vojna hasila životy aj tohto malého štátu. Všade slzy, bieda, pustošenie a smrť.
Fatimske zjavenie
Tu z čista jasna zaznelo meno sľubujúce nádej a mier. Po celej krajine sa šírilo volanie: Fatima! Fatima!
Čo bola Fatima? Ani najlepší znalci dejín o tejto dedine nevedeli takmer nič. Miláčik Mohameda, jeho dcéra, ktorá zomrela v roku 632, sa volala Fatima.

Dnes, o 70 (je rok 2016, teda 99 rokov od prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime – poznámka redakcie AZN) rokov neskôr, pozná meno Fatima každý, nielen v Portugalsku, ale i v celej Európe a v zámorí.
Fatima je malá v diecéze Leiria, 190 km na sever od Lisabonu. V čase zjavenia mala 2 700 obyvateľov. Jej vznik je zahalený temnotou, zmieňuje sa o nej iba stará povesť. Bolo to v roku 1158. Veľká časť Portugalska bola pod jarmom moslimov. Istého pekného rána opustila nádherne oblečená arabská spoločnosť kaštieľ Alcacer. Vznešené dámy so svojimi ochrancami. Zrazu ich zozadu napadla malá skupina portugalských rytierov, ktorých viedol Don Cocalo Hermingues. V krvavej bitke boli Arabi porazení, dámy zajaté a odvedené do mesta Santarém, sídla portugalského monarchu Dona Alfonsa Henriqueza.
Kráľ pochválil statočnosť svojich verných rytierov. Don Concalovi dal možnosť žiadať si odmenu, akú si len želá. „Poctou pre mňa bolo, pane, že som Vám mohol slúžiť,“ znela odpoveď. „Ako pamiatku na tento deň, prosím o ruku Fatimy“. Fatima bola najvznešenejšia medzi zajatými dámami. Bola dcérou váliho z Alcacer.
„Nech sa tak stane,“ odvetil kráľ, „ale pod podmienkou, že Fatima s tým súhlasí a že sa stane kresťankou.“ Fatima privolila. Bola poučená o kresťanskej viere a pokrstená menom Ourena. Po svadbe daroval kráľ Don Concalovi mestečko Abdegas, ktoré sa od tých čias volalo Ourena. Dne má meno Ourem.
Roky sa míňali v ustavičných bojoch so Saracénmi. Ourena zomrela v rozkvete mladosti. Don Concalo vstúpil do kláštora Alcobaca, 30 km od Ourem. O niekoľko rokov neskôr prikázal opát kláštora preniesť telesné pozostatky Oureny do dedinky, kde dal na počesť Madony vystaviť malú kaplnku. Od tých čias sa tá dedina volá Fatima. Toľko povesť.
V roku 1385 Don Nuno Alvares Pereira, národný hrdina Portugalska, s hŕstkou vojakov porazil kastílskeho kráľa. Všetci boli presvedčení, že k tomuto víťazstvu im dopomohla najsvätejšia Panna.
Na pamiatku víťazstva dal kráľ Johannes vystaviť nádherný chrám. Kláštor, ktorý patrí ku kostolu, zveril pátrom dominikánom. Pátri horlivo šírili modlitbu svätého ruženca. Preto tu pobožnosť svätého ruženca zapustila hlboké korene. Ruženec sa modlili nielen starší, ale i deti a celé rodiny. Bola to príprava pre veľké dni Fatimy?

Fatima, Mária hovorí svetu
Prof. Dr. L. Gonzaga da Fonseca
Preložil Dr. Mikuláš Havrilla
Východoslovenské vydavateľstvo Košice1990

Pripravil A. Čulen

Maria a muslimové (1952)
Biskup Fulton J. Sheen
Moc islámu
Když Mohamed nepochopil pojem Nejsvětější trojice, učinil z Krista proroka a vyhlásil Jej za totéž, co jsou pro křesťany Izaiáš a Jan Křtitel jako proroci ohlašující Krista.
Křesťanský evropský Západ sotva unikl zničení z rukou muslimů. V jednu chvíli byli zastaveni poblíž Tours a v jinou chvíli, později v čase, před branami Vídně. Církev na severu Afriky byla prakticky zničena muslimskou silou a v současnosti začínají muslimové znovu povstávat.
Jestliže je mohamedánství herezí, jak věří Hilaire Belloc, je to jediná hereze, která nikdy neochabla. Jiné hereze měly chvilkovou vitalitu a pak došly naukového úpadku se smrtí vůdce a nakonec se postupně vytratily do neurčitého sociálního hnutí. Naopak mohamedánství mělo jen svou první fázi. Nikdy nebyla doba, kdy ochablo ať již početně, nebo v oddanosti svých stoupenců.
Misijní úsilí Církve vůči této skupině je, alespoň povrchně, neúspěchem, protože muslimy je doposud takřka nemožné obrátit. Důvodem je, že stát se křesťanem je pro stoupence Mohameda velice podobné jako pro křesťana stát se židem. Muslimové věří, že mají konečné a definitivní Boží zjevení světu, a že Kristus byl pouze prorokem ohlašujícím Mohameda, posledního z opravdových Božích proroků.

Tretie tajomstvo Fatima
V současnosti se nenávist muslimských zemí proti Západu stává nenávistí proti křesťanství samotnému. Ačkoliv to státníci ještě nevzali v potaz, stále existuje vážné nebezpečí, že světská moc islámu se může vrátit a s ní i hrozba, že může otřást Západem, který přestal být křesťanský a prohlašuje se za velkou protikřesťanskou světovou mocnost. Muslimští spisovatelé říkají: „Když roj sarančat zatemní země, nese s sebou na svých křídlech tato arabská slova: Jsme Božím hejnem, každý z nás má devadesát devět vajec, a kdybychom jich měli sto, zpustošili bychom svět se vším, co je na něm.“
Problémem je, jak zabráníme vylíhnutí tomu stému vejci? Pevně věříme, že obavy, které někteří chovají, co se týká muslimů, se neuskuteční, ale že místo toho mohamedánství bude nakonec obráceno na křesťanství – a to způsobem, který dokonce ani někteří z našich misionářů nikdy nepředpokládali. Věříme, že se to nestane přímo skrze křesťanské učení, ale skrze povolání muslimů k uctívání Matky Boží. Argumentace je tato:
Maria, Matka Boží
Korán, který je Biblí muslimů, má mnoho pasáží, týkajících se Blahoslavené Panny Marie. Korán především věří v její Neposkvrněné početí a také v její panenský porod. Třetí kapitola Koránu klade historii Mariiny rodiny do rodokmenu, který jde zpět přes Abraháma, Noeho k Adamovi. Když se porovná popis narození Panny Marie v koránu s apokryfním evangeliem o narození Panny Marie, člověk je v pokušení věřit, že Mohamed se velice odkazoval na posledně zmíněné. Obě knihy popisují stáří a jednoznačnou neplodnost matky Panny Marie. Když však matka Panny Marie počne, v koránu říká: „Ach Hospodine, slibuji a zasvěcuji tobě to, co je již ve mně. Přijmi to ode mě.“
Když se Maria narodí, matka říká: „A zasvěcuji jí se vším jejím potomstvem tvé ochraně, ach Hospodine, proti Satanovi!“
Korán opomíjí Josefa v životě Marie, ale muslimská tradice zná jeho jméno a je s ním poněkud obeznámena. Josef v této tradici promlouvá k Marii, která je pannou. Když zjišťoval, jak počala Ježíše bez otce, Maria odpověděla: „Cožpak nevíš, že Bůh, když stvořil pšenici, nepotřeboval semeno, a že Bůh svou mocí přiměl vyrůst stromy bez pomoci deště? Vše, co Bůh musel učinit, bylo říct: ´Staň se, a stalo se.´“
Korán má také verše o Zvěstování Panny Marie, Navštívení Panny Marie a Narození Páně. Andělé jsou vyobrazeni, jak doprovázejí Blahoslavenou Pannu Marii a říkají: „Ach Maria, Bůh si tě vyvolil a očistil tě a vybral nade všemi ženami země.“
V devatenácté kapitole koránu je 41 veršů o Ježíši a Marii. Tak silně se zde obhajuje panenství Marie, že korán, ve čtvrté knize, přisoudil zavržení Židů jejich hrozné pomluvě vůči Panně Marii.
Význam Fatimy
Maria je tedy pro muslimy skutečná Sayyida neboli Panna. Jedinou její vážnou konkurentkou v jejich náboženském přesvědčení by byla Fatima, dcera samotného Mohameda. Po smrti Fatimy však Mohamed napsal: „Ty budeš nejblahoslavenější ze všech žen v ráji po Marii.“ V obměně tohoto textu Fatima říká: „Překonávám všechny ženy, s výjimkou Marie.“
To nás přivádí k našemu druhému bodu, konkrétně proč by se měla Blahoslavená Matka ve 20. století zjevit ve vesničce Fatima, aby všem budoucím generacím byla známá jako „Naše Paní z Fatimy“. Protože se nikdy nic neděje mimo nebe, s výjimkou všech jemných detailů, věřím, že Blahoslavená Panna si zvolila, aby byla známá jako „Naše Paní z Fatimy“ jako příslib a znamení naděje muslimskému lidu, a jako ujištění, že oni, kteří jí prokazují tolik úcty, jednoho dne přijmou také jejího Božího Syna.
Důkaz na podporu těchto názorů se nachází v historické skutečnosti, že muslimové po staletí okupovali Portugalsko. V době, kdy byli nakonec vyhnáni, měl poslední muslimský vůdce nádhernou dceru jménem Fatima. Zamiloval se do ní jeden katolický chlapec a ona kvůli němu nejen zůstala, když muslimové odešli, ale dokonce i přijala Víru. Mladý manžel ji tolik miloval, že změnil i jméno města, kde žil, na Fatimu. A tak i samo místo, kde se Naše Paní v roce 1917 zjevila, nese historickou spojitost s Fatimou, Mohamedovou dcerou.
Posledním důkazem vztahu Fatimy k muslimům je nadšené přijetí, které muslimové v Africe a Indii a jinde přichystali poutní soše Naší Paní z Fatimy, jak byla zmíněna dříve. Muslimové navštěvovali bohoslužby k poctě Naší Paní, povolili náboženská procesí a dokonce i modlitby před svými mešitami, a v Mosambiku se muslimové, kteří nebyli obrácení, začali stávat křesťany, jakmile byla socha Naší Paní z Fatimy vztyčena.
Misijní strategie
Misionáři v budoucnosti budou čím dál víc vidět, že jejich apoštolát mezi muslimy bude úspěšný do té míry, do jaké hlásají Naší Paní z Fatimy. Maria je příchodem Krista, přináší Krista lidem před tím, než se Kristus narodí. V apologetické snaze je vždy nejlepší začít s tím, co už lidé přijímají. Protože muslimové mají zbožnou úctu k Marii, naši misionáři by se měli spokojit jen s šířením a rozvíjením této zbožné úcty, s plným uvědoměním si, že Naše Blahoslavená Paní dovede muslimy ten zbytek cesty k jejímu Božímu Synu. Ona je navždy „zrádcem“ v tom smyslu, že nepřijme žádnou zbožnou úctu k sobě, ale dovede vždy každého ke svému Božímu Synu. Jako ti, kteří ztratí úctu k ní, ztratí víru v Božství Kristovo, tak i ti, kteří zintenzivní úctu k ní, postupně získají tuto víru.
Mnozí naši velcí misionáři v Africe již zlomili hořkou nenávist a předsudky muslimů vůči křesťanům skrze své skutky křesťanské lásky, své školy a nemocnice. Zbývá nyní použít další přístup, konkrétně ten, že se vezme 41. kapitola koránu a ukáže se jim, že byla vzata z Lukášova evangelia, že Maria by nemohla být dokonce ani v jejich vlastních očích nejblahoslavenější ze všech žen nebe, kdyby také neporodila Spasitele světa. Jestliže Judita a Ester byly předobrazem Marie, tak Fatima docela dobře může být pozdějším obrazem Marie! Muslimové musí být připraveni uznat, že jestliže Fatima musí dát v úctě přednost Blahoslavené Matce, je to proto, že se liší od všech jiných matek světa a že bez Krista by nebyla ničím.
Zdroj: Fulton J. Sheen, The World´s First Love, Mary, the Mother of God, 1952, kapitola 17
Překlad: D. Grof

http://rexcz.blogspot.sk/2016/03/maria-muslimove-1952.html

Modlitba zasvätenia sv. Otca Jána Pavla II.

Tretie fatimské tajomstvo

v roku 1957 priniesli do Ríma. Otvoril ho až Ján XXIII. Malo byť zverejnené v roku 1960. Ale pápeži, ani terajší (vtedajší) Svätý Otec Ján Pavol II., sa nevedeli k tomu odhodlať. Podľa spoľahlivých prameňov Svätý Otec Ján Pavol II. Pri svojej návšteve v roku 1980 vo Fulde v Nemecku, na otázky týkajúce sa tretieho tajomstva, medzi iným povedal: „Malo by každému kresťanovi stačiť, keď vie nasledujúce: ak tam možno čítať, že ľudia z jednej minúty na druhú budú povolaní, a to milióny, tak už by sme sa nemali domáhať zverejnenia tretieho tajomstva. Mnohí sú iba zvedaví, túžia po senzáciách, ale zabúdajú, že vedieť znamená i niesť zodpovednosť… Modlite sa, modlite sa a nespytujte sa ďalej, ale dôverujte Matke Božej.“

Na ďalšie otázky, týkajúce sa budúcnosti Cirkvi, Svätý Otec povedal: „Musíme byť pripravení na veľké skúšky, ktoré budú od nás požadovať i nasadenie života a úplnú odovzdanosť Kristovi. Túto  budúcnosť odvrátiť nemôžeme, iba zmierniť. V krvi sa rodí obnova Cirkvi.“

 

Fatimské posolstvo zo dňa na deň aktuálnejšie

Páter Fuentes, postulátor pri svätorečení Hyacinty a Františka, uverejnil roku 1961 v „Messagero del Cuore di Maria“ číslo 8/9 túto správu: Svätý otec mi dovolil navštíviť Luciu, ktorá ako karmelitánka v Coimbre v Portugalsku. Vyzerala veľmi ustarostená a zničená. Hneď pri prijatí mi povedala: „Páter, Madona je veľmi nespokojná, jej výzvu z roku 1917 ľudia nevzali vážne. Ani dobrí, ani zlí jej nevenujú pozornosť. Každý kráča svojou cestou. Verte mi, páter, Boh potrestá svet… Myslite na tie duše, ktoré sa rútia do pekla, a to len preto, lebo ľudia sa nemodlia a nerobia pokánie. To je dôvod zármutku Maky Božej.

 

Páter, povedzte všetkým, čo mi Madona oznámila: Povedala, že mnohé národy zmiznú z povrchu zemského. Je najvyšší čas, aby každý vo svojej zodpovednosti konal sväté skutky a svoj život zariadil podľa priania Najsvätejšej Panny. Spomeňte si, páter, že predovšetkým dve veci hnali Hyacintu a Františka k svätosti: smútok Matky Božej a vízia pekla.

Madona mi výslovne povedala: ,Blížime sa k posledným dňom našej doby,. Tieto slová mi opakovala tri razy. Pri prvom zdôrazňovala, že satan rozpútal rozhodujúcu bitku, to znamená poslednú. Z nej vyjde jeden víťaz a jeden porazený. Buď sme s Bohom, alebo sme so satanom.

Pri druhom opakovaní uviedla, že posledný prostriedok daný svetu je ruženec a úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Pri treťom opakovaní povedala, že ak ľudia týmito prostriedkami pohrdnú, ponúkne nám s bázňou a starosťou poslednú možnosť záchrany: seba samú, svoje početné zjavenia, svoje slzy, svoje posolstvá vizionárom vo všetkých častiach sveta. A ešte raz mi povedala, že ak to nebudeme chcieť počuť a budeme pokračovať v urážaní Boha, odpustené nám už nebude.

Je naliehavé, dôstojný otče, aby sme vzali na vedomie túto strašnú realitu. Páter, je najvyšší čas, aby sme zbilancovali hroznú skutočnosť… Je to úpenlivá výzva k obráteniu.“

To sú slová Panny Márie Lucii a o ich hodnovernosti nemožno pochybovať.

 

Tvoje dni sú spočítané

Podľa nemeckého originálu „Deine Tage sind gezählt“

Preložil Dr. Mikuláš Havrilla

Imprimatur Košice, 1994

Mons. Alojz Tkáč

ISBN80-85291-16-9

Pripravil: A. ČulenPatriarcha Kirill: Rusko je silnejšie ako Západ. Má superzbraň – modlitbu. Odpoveď USA – katedra ateizmu

Rusko sa duchovne obrodzuje na pozadí degradácie „prekvitajúcich krajín“, nazdáva sa patriarcha moskovský a celej Rusi Kirill: „My vieme, že pre peniaze a moc najsilnejšie, prekvitajúce krajiny dnes vyháňajú vieru zo svojho života. To neznamená, že v týchto krajinách viera úplne mizne zo životov ľudí, no vyznávať tam svoju vieru sa stáva čím ďalej, tým ťažšie,“ povedal patriarcha po bohoslužbe v Nikolo-Ugrešskom monastieri pri Moskve

papez-frantisek-672x372

Mnohí podľa jeho slov uvažujú takto: „Načo ti je viera v Boha, ak máš “obrovské vklady v banke, ak celý svet leží pri tvojich nohách, ak môžeš robiť všetko, čo sa ti zachce“, načo veriť v Boha, “ak máš moc, ak máš ozbrojené sily schopné pokoriť celý svet.“

„A my, národ náš, Rus Svätá, Rusko, prejdúc cez ťažké etapy úplného odmietania jestvovania Boha a akejkoľvek prítomnosti Boha v živote národa, sme sa dnes obrátili k Bohu, a to, čo vidíme, je pozoruhodné. Vidíme veľké zmeny, a to aj v povedomí našej mládeže,“ vyhlásil patriarcha Kirill. Podľa jeho mienky ani jedno pokolenie mladých ľudí nebolo vystavené „takým pokušeniam, takým pokusom rozvrátiť mravnú prirodzenosť, ako dnešné, a preto je zázrakom Božím, že stále viac a viac ľudí spája svoj život s Bohom, k Nemu smeruje svoju nádej, formuje spôsoby a prostriedky protiviť sa diabolskému pokušeniu a budovať svoj život podľa Božieho zákona.“

„Práve to je prejav Božej sily, keď tým, ktorí sa nádejajú na ľudskú silu a so zhovievavým a ironickým úsmevom vnímajú našu nádej na Boha, my odpovedáme nie iróniou a už vôbec nie zlobou – my odpovedáme modlitbou za celý svet, lebo chápeme, že modlitba je silnejšia ako peniaze, silnejšia ako moc, silnejšia ako zbrane,“ zdôraznil patriarcha.

Zatiaľ čo v Rusku badať náboženskú obrodu, na Západe naplno prebieha nová Veľká októbrová socialistická revolúcia. V USA sa najnovšie rozhodli otvoriť prvú katedru ateizmu v štáte, a to na univerzite v Miami. Údajným cieľom tejto aktivity je dosiahnuť „rovnoprávnosť pre tých, ktorí neveria v Boha“. Katedra vznikne vďaka peňažnému daru amerického podnikateľa Louisa Appigianiho, ktorý na účel venoval 2 milióny dolárov: „Ja jednoducho nechcem, aby ateisti boli diskriminovaní. Myslím si, že je to krok smerom k uznaniu ateizmu na zákonodarnej úrovni,“ povedal Appigiani.

Miami sa nachádza v americkom štáte Florida neďaleko ostrova Kuba, kde sa 12. februára tohto roku uskutočnila známa schôdzka pápeža Františka a patriarchu moskovského Kirilla, ktorej závery sa stretli nielen so súhlasnou, ale aj s kritickou reakciou u veriacich oboch vierovyznaní.

Vladimír Mohorita

http://www.hlavnespravy.sk/patriarcha-kirill-rusko-je-silnejsie-ako-zapad-ma-superzbran-modlitbu-odpoved-usa-katedra-ateizmu/786425

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.