Posolstvo našej milej Božej Matky, Mária Myrtha, Švajčiarsko: Tvrdé slová, ktoré zodpovedajú pravde

Posolstvo našej milej Božej Matky 26. január 2016 Mária Myrtha, Švajčiarsko

 

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka SlovenskaMoje milované deti:
Moje srdce je plné smútku, pretože teraz sa deje to, pred čím som stále znova varovala. Tak často som sa modlila a dokonca karhala. Ale len máloktorí ma počúvajú. Veď ja som prišla zvlášť pre mojich synov kňazov. Ale iba máloktorí z nich plnia moje prosby.
Áno, teraz je čas milosrdenstva. Ale milosrdenstvo je možné iba, ak mu predchádza ľútosť a pokánie! Pretože, u Boha je aj spravodlivosť!

Počúvate a vidíte sami, čo sa teraz všetko deje.:
Choroby a epidémie, ktoré znova prepukajú, pretože ľudstvo ešte stále zotrváva v pýche. Všetko sa točí iba okolo bohatstva a moci. Preto sú aj vojny. Nevinných popravujú. Teraz sú prenasledovaní aj kresťania. Pretože oni si myslia, že sú bez Boha a domnievajú sa, že dokážu všetko robiť sami. No teraz sa deje to, pred čím som vždy varovala.

Preto vyzývam znova mojich synov kňazov:
Vyjdite ku svojim stádočkám a zhromaždite ich. Potom predstúpte pred Pána, veľkého Boha v Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Proste ho, aby vám pomáhal a vyslobodil vás zo všetkej tej hrôzy. To sa však musí diať a vychádzať z pokorného srdca plného ľútosti.
Áno, vo svojej chamtivosti po peniazoch človek zničil celé Božie stvorenie. Moria sú zamorené, zvieratá sa trápia a hynú, rastliny sú otrávené. A to všetko sa deje iba pre peniaze! Je toto úcta voči Božiemu stvoreniu? Voči Pánovi, ktorý všetko stvoril, aby sa človek mohol uživiť?! Áno, toto všetko nezostane nepotrestané!
Preto, deti moje, znova vás prosím:
Modlite sa. Proste biskupov a kňazov, aby už dlhšie nemlčali, ale aby aj sami robili pokánie a potom dvíhali svoj hlas! Áno, táto strašná pýcha! To všetko je dielo satana! No keby zvlášť moji synovia kňazi každý deň prosili o podporu Ducha Svätého, potom by neboli slepí, ale vidiaci. Ale toľkí to nechcú a točia sa iba okolo svojej vlastnej osoby. Poslanie od Boha však zanedbávajú a prenechávajú svoje stádočká ich osudu. Namiesto toho, aby boli dobrými pastiermi, ktorí vedú a sprevádzajú svoje stádočká, zvádzajú ich!

Áno, moje milované deti: To sú tvrdé slová. Ale zodpovedajú pravde. Viete a cítite sami, čo všetko sa dnes vo svete deje.
Bola doba, keď ľudia pre Pána s hlbokou úctou, láskou a s veľkými obeťami budovali Božie domy, v ktorých Pán zaujal príbytok, kde bol uctievaný a kde sa mu klaňali.

Ešte raz opakujem, čo som už minule povedala:
Tak ako vtedy Judáš predal Pána za 30 strieborných, tak robia dnes mnohí biskupi a kňazi. Áno, oni predávajú Pánov chrám. No Pánov chrám je jedine vlastníctvom Boha, je to jeho dom! Či on nevyhnal aj peňazomencov, ktorí pred chrámom aj v ňom robili svoje obchody?
Nazýva sa to ‚láska‘, keď sa predáva jeho chrám? Nie! Pán to nebude trpieť! A okrem toho sa mu v toľkých kostoloch odmietlo jeho miesto v centre Božieho domu! Áno, na mnohých miestach ho postavili nabok, alebo dokonca mimo modlitbového priestoru, kde sa koná najsvätejšia obeta! Preto, deti moje, je moje srdce také plné smútku. Buďte ostražití! Buďte ostražití! Pozorujte znamenia, pretože sa udeje ešte viac strašného, čo ľudstvom otrasie a mnohých privedie k zúfalstvu!

No ‚jedno‘ vám sľubujem: Ak zostanete verní vo večnej pravde a ako som vám už povedala, ak vystriete svoje ruky ku mne a budete ma prosiť, potom vás povediem cez tieto ťažké časy, cez túto strašnú temnotu. Nestrácajte dôveru. Pretože ja, vaša Matka, vás nikdy neopustím. Áno, milujúca Matka zostáva pri svojich deťoch. Modlite sa a zostaňte verní. Nikdy neopustite úzku cestu, pretože vpravo a vľavo je zatratenie. Modlite sa, moje milované deti. Áno, modlite sa a proste verných kňazov, aby vás posilňovali sviatosťami, živili a uzdravovali z duchovnej smrti. Modlite sa! Modlite sa! Modlite sa!

Moji verní synovia kňazi, vás prosím:
Veďte svoje stádočká tak, ako vám to Boh kázal a ako ste mu to prisľúbili. Ja som s vami. Pretože ja som Matka: Matka všetkých synov kňazov, matka každého človeka.

Mária Myrtha: O, Matka: Pros svojho Božieho Syna, aby zadržal ruku Otca. My všetci sme zbabelí hriešnici. My mlčíme, namiesto toho, aby sme dvíhali svoje hlasy k Bohu.

 

Posolstvo našej milej Božej Matky 21. január 2016 Mária Myrtha, Švajčiarsko

Moje milované deti:
Všetky viete a poznáte zo Svätého písma, ako Judáš zradil Božieho Syna za 30 strieborných.
To sa deje znova aj dnes:
Mnohí biskupi a kňazi sú ochotní zneužívať Pánov chrám, ba predať ho! Božia svätyňa je jedine vlastníctvom Pána. Nikto nemá právo ju predávať! Keď sa pominie veľké utrpenie, príde doba, keď sa tieto chrámy znova naplnia!
Teraz prichádzajú dni, ktoré sú strašné, pretože moje slová mnohí nepočúvali a nenasledovali. Zvlášť nie mnohí biskupi a kňazi, ktorí nechali svoje stádočká napospas Zlému. Toľkí sú slepí, nechcú vidieť, ako pomýlení a neveriaci ľudia stavajú svoje domy! Ba ešte sa prizerajú a pomáhajú v tom. Ale sú títo pomýlení a neveriaci aj ochotní svojim bratom, ktorí sú prenasledovaní, dať prístrešie vo svojich „chrámoch“? Nie! To nerobia.

Moje milované deti:
Očista sa už dávno začala. Ale koľkí to nechcú vnímať! A udejú sa ešte iné znamenia, ktoré odnímu ľuďom slepotu, potom sa stanú vidiacimi a oni uvidia, čo sa deje a čo zanedbali.
Pán tieto zrady nebude trpieť!
On je milosrdný, ak človek oľutuje, obráti sa a robí pokánie. Ale, on je spravodlivý, ak človek zotrvá vo svojej pýche a myslí si, že to, čo robí, je správne. Nie!

Moje milované deti:
Muselo to dôjsť až takto ďaleko, pretože všetko to hrozné vyviera z pýchy a tá pochádza od satana!
Proste každý deň Ducha Svätého o jeho podporu, aby ste zostali verní a nestali sa zradcami, aj keď nezostanete ušetrení kríža.

Ešte raz vyzývam svojich verných synov kňazov:
Zostaňte u svojich stádočiek. Vy máte silu a moc ich viesť, sprevádzať ich a uzdravovať ich, ba dokonca kriesiť zo smrti. Tak ako vtedy apoštolom, dal Boh tieto dary aj vám. Vstúpte do ich šľapají a buďte ako oni pripravení znášať aj utrpenie! Veď vy všetci ste Pánovi prisahali vernosť v dobrých aj zlých časoch. Vytrvajte teda a zostaňte u stádočiek. Pretože zmätenie bude ešte väčšie. Zhromaždite ich v Božom chráme, pred svätostánkom. Proste Pána a klaňajte sa mu. Bráňte sa, keď sa Boží chrám zneužíva a predáva!

Ešte raz vám hovorím: Pánove chrámy sú jedine vlastníctvom Pána! Mnohé duše často tieto chrámy stavali v najväčšej chudobe ku cti Boha. Boli k tomu ochotní, pretože milovali Boha a boli mu verní.
Kým neprepuklo to strašné, ako som už často povedala:
Od tej hodiny, keď už nevyučuje Desatoro prikázaní a ani sa už nedodržiava, satan uchvátil moc!
No Pán necháva každému človeku slobodnú vôľu! Každý sa musí sám rozhodnúť: Alebo pre Boha, alebo pre satana. Modlite sa, moje milované deti. Modlite sa. Zostaňte verní a vytrvajte. Ja, vaša Matka, som vám sľúbila, že budem vždy s vami, keď ma o to poprosíte. Modlite sa. Modlite sa. Modlite sa.

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.