Vatikán vydal program sexuálnej výchovy, ktorý vynecháva rodičov aj smrteľný hriech. + Svätý Otec putuje do Assisi

Nový program sexuálnej výchovy z Vatikánu
https://www.lifesitenews.com/news/vatican-releases-explicit-sex-ed-for-teens-that-leaves-aside-parents-and-mo
Pre Svetové dni mládeže Vatikán vydal program sexuálnej výchovy, ktorý vynecháva rodičov aj smrteľný hriech

Maria Goretti

Lifesitenews.com 29.7.2016: Vatikánsky pohľad na sex sa ´podrobuje´ sexuálnej revolúcii: Predstavitelia z oblasti života a rodiny reagujú
Vatikánsky program uverejnila Pápežská rada pre rodinu, no vyskytli sa už problémy dostať sa na jej stránku.

Analýza
Rím, 27.7.2016 (LifeSiteNews) – „Viac duší odchádza do pekla pre hriechy tela, ako z akéhokoľvek iného dôvodu.“ Panna Mária vo Fatime takto varovala troch vizionárov v r. 1917. Ale toto posolstvo nanešťastie úplne chýba v novom vatikánskom programe pre tínedžerov. Namiesto toho sa hriech vôbec nespomína! 6. a 9. prikázanie sa ignoruje, zatiaľ čo podrobné obrázky sexu a nemorálne videá sa používajú ako podnety pre diskusiu.

Program s názvom

„Stretnutie: Kurz účinnej sexuálnej výchovy pre mladých ľudí“

vydala Pápežská rada pre rodinu, aby sa prezentoval mladým ľudom na Svetových dňoch mládeže v Poľsku. Program sa rozvíjali manželské páry v Španielsku niekoľko rokov a teraz dostal impulz na dokončenie exhortáciou pápeža Františka o rodine, Amoris Laetitia. V nej pápež hovorí o „potrebe sexuálnej výchovy“, ktorým treba „osloviť vzdelávacie inštitúcie“ – krok, ktorý zalarmoval predstaviteľov v oblasti ochrany života aj rodiny, keďže Katolícka cirkev vždy uznávala a učila – často na rozdiel od svetskej moci – že sexuálna výchova je „základným právom a povinnosťou rodičov“.

Vatikánska inštrukcia o sexuálnej výchove má šesť častí, ktoré sa majú učiť v období štyroch rokov pre 9-12 ročných chlapcov a dievčatá v zmiešaných triedach.

Lekcie a inštrukcie pre učiteľov: program’s website here.

Nový program vydaný Pápežskou radou pre rodinu sa zdá byť rozlúčkou s tým, čo Magistérium Cirkvi dlho učí o sexuálnej výchove.
Napríklad: Pápež Pius XI, v encyklike o kresťanskej výchove Divini Illius Magistri z r. 1929, hovorí o sexuálnej výchove v kompetencii rodičov, nie v triedach a uvádza, že ak sú potrebné súkromné inštrukcie od tých, ktorí majú od Boha poverenie učiť – treba to robiť veľmi citlivo. „To je dobre známe v kresťanskej tradícii. … Preto je nesmierne dôležité, aby dobrý otec hovoriac so synom o takej delikátnej veci, bol obozretný a nespúšťal sa do detailov.“ A dodáva: „Všeobecne počas detstva stačí urobiť opatrenia, ktoré majú dvojaký efekt otvorenia dverí k cnosti čistoty a zatvorenia dverí k nemravnosti.“
Pápež Pius XII. v Príhovore k otcom rodín (1951) varuje pred propagandou, dokonca z „katolíckych zdrojov“, ktorá „preháňa vo všetkých rozmeroch a pri význame sexuálneho prvku“ … Ich spôsob vysvetľovania sexuálneho života je, že v mysli a svedomí priemerného čitateľa nadobúda hodnotu sám osebe a stráca sa pohľad na pravý primárny účel manželstva, ktorým je plodenie a výchova a závažná povinnosť manželov, čo sa týka tohto účelu — niečo, čo text, o ktorom hovoríme, príliš veľa ponecháva v pozadí.“
Pápež sv. Ján Pavol II., v apoštolskej exhortácii Familiaris Consortio, (1981) nazýva sexuálnu výchovu „základným právom a povinnosťou rodičov, ktorá musí prebiehať pod ich pozorným vedením doma alebo v edukačných centrách nimi zvolenými a kontrolovanými … Kresťanskí rodičia poznávajúc Božiu vôľu budú venovať špeciálnu pozornosť a starostlivosť aj panenstvu či celibátu ako najvyššej forme sebadarovania, čo tvorí pravý význam ľudskej sexuality.“

Svätá kongregácia pre katolícke vzdelávanie vydala v r. 1983 Výchovné smernice v ľudskej láske. Tam sa uvádza, že „večne platná zostáva skutočnosť, že intímnejšie aspekty [sexuálnej výchovy], či biologické alebo emocionálne, by sa mali zveriť prednostne sfére rodiny.“

Vatikánsky program má veľa pozitívnych kvalít, napriek tomu jeho nedostatky nemožno podceňovať. Sú to:

– Odovzdáva sexuálnu výchovu detí učiteľom a rodičov z procesu vynecháva.
– Chýba v ňom pomenovanie a odsúdenie istých druhov sexuálneho správania ako smilstvo, prostitúcia, cudzoložstvo, sex s antikoncepciou, homosexuálne úkony a masturbácia ako objektívne hriešnych úkonov, ktoré ničia lásku v srdci a odvracajú človeka od Boha.
– Nevaruje mládež pred možnosťou večného oddelenia od Boha (zatratením) za spáchanie vážnych sexuálnych hriechov. Peklo sa nespomína ani jediný raz.
– Nerozlišuje medzi smrteľným a ľahkým hriechom.
– Nehovorí o 6. a 9. prikázaní, ani o nijakom inom prikázaní.
– Neučí o sviatosti zmierenia ako spôsobu obnovenia vzťahu s Bohom po spáchané ťažkého hriechu.
– Nespomína a zdravý zmysel hanby, keď ide o telo a sexualitu.
– Vyučuje tému chlapcov a dievčatá v tej istej triede.
– Chlapci a dievčatá musia spoločne v triede odpovedať na otázky pochopenia fráz ako: „Čo vám hovorí slovo sex?“
– Požaduje v zmiešaných triedach, aby žiaci ukázali, „kde je sexualita umiestnená u chlapcov a dievčat“.
– Hovorí o „procese vzrušovania“.
– Používa sexuálne explicitné a sugestívne otázky a obrázky v pracovných zošitoch (here, here, a here).
– Odporúča rôzne filmy s podrobnými sexuálnymi scénami ako podnety na diskusiu.
– Nehovorí o potrate ako o závažnom zle, ale iba spomína, že spôsobuje „silné psychické poškodenie“.
– Mätie mládež používaním termínov ako „sexuálny vzťah“ nie na označenie sexuálneho aktu, ale na označenie vzťahu sústredeného na celú osobu.
– Hovorí o „heterosexualite“ ako o niečom, čo treba „objavovať“.
– Používa ikonu geja Eltona Johna (Elton John) – nespomínajúc jeho orientáciu – ako príklad nadanej a známej osobnosti.
– Potvrdzuje vzor „randenia“ ako krok smerom k manželstvu.
– Nezdôrazňuje čistý život ako najvyššiu formu odovzdania seba, ktorý tvorí pravý význam ľudskej sexuality.
– Nespomína význam Kristovej náuky o manželstve.
– Sexualitu prezentuje ako oddelený subjekt a nie ako niečo integrované do doktrinálnej a morálnej náuky Cirkvi.

Pozitívne kvality:
– Citovanie z náuky sv. Jána Pavla II. v Teológii tela a lásky a zodpovednosti za pochopenie ľudskej bytosti, reči tela, manželského rozmeru tela a jednoty tela a duše človeka.
– Učí, že ľudská osoba je mužská alebo ženská. Nijaký gender.
– Učí, že muži a ženy sa dopĺňajú skrze pohlavné rozdiely.
– Učí, že muži a ženy sú si v dôstojnosti rovní, ale fyzicky a emocionálne sú rozdielni. Nijaký radikálny feminizmus.
– Učí o miernosti a čistote ako cnostiach. Čistota sa definuje ako „svetlo, ktoré nás vedie k nedotknutej láske“.
– Učí význam slobody v morálnom živote. Sloboda sa definuje ako „schopnosť robiť čo je dobré“.
– Hovorí o „žiadostivosti“ ako o „temnote ktorá nám bráni vidieť plnosť osoby správnym a dokonalým spôsobom.“
– Stručne spomína ako možno lásku oddeliť od plodenia, ale nevysvetľuje toto špecifické zlo.
– Učí o význame „sebakontroly“ a „sebaovládania“, aby sme sa mohli úprimne odovzdať inej osobe.
– Hovorí o „nevhodnej láske“, ktorá sa prejavuje ako „narcizmus“ a „masturbácia“, ale nespomína hriech.
– Hovorí o čistote ako „cnosti, ktorá nám umožňuje správať sa k nášmu telu so ‘svätosťou a cnostne.’“
– Stručne spomína „svätosť života“.
– Hovorí o panenstve ako spôsobe „reagovať na výzvu k láske“.
– Povzbudzuje k čistote pred manželstvom.

V časti 4 sa odporúčajú rozhodne nevyhovujúce sú filmy, ktoré program prezentuje ako podnety na diskusiu, ktoré nemožno označiť inak ako sexuálne nemorálne. … Pohyby a zvuky v nich sú vášnivé, erotické, dráždiace a podrobné zobrazenia tiel a úplnej intímnosti. Neil a Marina majú sex vo vlakovom kupé. Takmer orálna scéna sa používa na vyjadrenie vzdialenosti a neuspokojenia.“
V časti 6 muž a žena vyjadrujú vzájomný súhlas k manželskej dohode. Pohľad na rodinu opisuje sexuálny obsah: Jamie a Maggie sa zdajú byť v stálom stave milovania. V izbách, na podlahe, dychčia a stonajú, majú orálny sex a hlasne vyjadrujú svoje zážitky orgazmu. Obaja sú aj úplne nahí. Filmujú sa. Syn pri filme masturbuje a potom robí hrubé poznámky o bratovom tele.
Výber filmov odhaľuje nedostatok morálky tvorcov programu, niečo čo by malo zalarmovať rodičov, aby nedovolili dieťaťu byť vzdelávané týmto programom. …
V jednom cvičení sa žiaci majú zahľadieť na obrázok staršieho páru, ktorý sedí pred obrazom polonahého mladého páru v tuhom objatí. Majú odpovedať na otázku: „Ktorý z nich právo má sexuálny vzťah“? Inštrukcia pre učiteľa: „Cieľom je, aby sa mladí cítili ‘vyprovokovaní’.“ …
Mladí budú týmto programom jednoducho zmätení protirečiacimi posolstvami, nemorálnymi obrázkami a filmami a z nedostatku morálneho usmernenia. …
Program zlyháva v tom, aby vzdal úctu Bohom danej úlohe rodičov ako primárnych vychovávateľov, absolútne zlyháva v pomenovaní a odsúdení rôznych sexuálnych hriechov a používa nemorálne materiály a tak nielen že nedosahuje svoj cieľ, ale mohol by mať opačný účinok na mladých a vzbudiť v nich nezriadené sexuálne túžby a podnietiť ich realizovať svoje sexuálne fantázie. Program chce učiť mladých významu miernosti, čistoty a intímnosti a robí tak porušovaním práve týchto hodnôt! Program neprivádza mladých bližšie k Bohu, ale vzďaľuje ich od neho.
Ak by sa sv. Mária Goretti formovala vatikánskym programom, zrejme by nevyslovila tie hrdinské slová cnosti svojmu útočníkovi. Nebola by vychovaná tak, aby mu povedala: „Nie! To je hriech! Boh to nechce!“ Ani sv. Dominik Savio, by nebol schopný povedať: „Radšej smrť ako hriech,“ pretože by sa nenaučil nič o hrôze hriechu. Program sexuálnej morálky, ktorý neučí mladých žiť Evanjelium bez kompromisov nie je hodný, aby sa ho vyučovalo.

Autor Pete Baklinski B.A. a Master teológie so špecializáciou na rodinu. Je ženatý a má šesť detí.

Pápežská rada pre rodinu žiada spätnú väzbu k tomuto programu. Production Pontificium Consilium pro Familia
Piazza di San Calisto
16 00153 Roma
Phone: +39 0669887243
E-mail: pcf@family.va

 

Svätý Otec putuje do Assisi

Rím, 2.8.2016 (KAP) 019 465 – Pápež František cestuje vo štvrtok do Assisi. Cieľom jeho súkromnej návštevy je Kostol Santa Maria degli Angeli (Anjelskej Panny Márie) pod umbrijským mestečkom. Tam sa chce pápež pomodliť pri príležitosti 800. výročia tzv. „Perdono di Assisi“ – odpustkov Porciunkuly. Tieto odpustky získal sv. František Assiský (1182-1226) pre Kaplnku Porciunkula v bazilike.
Pápež sa zdrží iba dve hodiny, no na celý deň sú vyhlásené najprísnejšie bezpečnostné opatrenia. František odletí popoludní helikoptérou do Assisi, kde ho prijme biskup Domenico Sorrentino a politickí predstavitelia. V Bazilike Santa Maria degli Angeli ho privíta generálny predstavený františkánov, Michael Perry. Po tichej modlitbe v Kaplnke Porciunkula bude mať František homíliu. Potom sa stretne s desiatkou chorých rehoľníkov a kňazov a plánuje aj pozdraviť veriacich na námestí pred kostolom.
Vzhľadom na útok v Nice nesmú v ten deň v celej oblasti Santa Maria degli Angeli jazdiť nákladné autá. Zákaz platí aj pre súkromné lietadlá a drony. V celom Assisi a susednej Bastii sa nesmú transportovať zbrane, ani horľavé či výbušné látky.
Miesta, kde sa pápež zdrží, sú do veľkého rozsahu uzavreté. Veriaci, ktorí sa chcú zúčastniť návštevy v bazilike, alebo na námestí, musia požiadať o vstupenku s uvedením osobných údajov.
Kaplnka Porciunkula je malá stavba v Bazilike Santa Maria degli Angeli a miestom, kde sv. František 3. októbra 1226 zomrel. Je to obľúbené pútnické miesto, odkedy svätec pred 800 rokmi – 2. augusta 1216 – od pápeža Honoria III. (1216-1227) získal odpustky pre pútnikov do Porciunkuly. V súčasnom Svätom roku milosrdenstva, vyzdvihuje pápež František stále znova význam sviatosti zmierenia.

 
Taliansko: 23 000 moslimov na katolíckych omšiach

Rím, 2.8.2016 (kath.net/KAP) 019 462 – Ako výraz solidarity po vražde kňaza Jacquesa Hamela vo Francúzsku navštívili v Taliansku v nedeľu tisíce moslimov katolícke omše. Predseda „Spoločenstva arabského sveta v Taliansku“, Fuad Audi, podľa médií hovoril o viac ako 23 000 moslimoch, ktorí v krajine prišli na bohoslužby. Predseda Biskupskej konferencie Talianska, kardinál Angelo Bagnasco, sa vyjadril, že je „veľmi rád a veľmi vďačný“ pre toto gesto.
Moslimovia sa zúčastnili na katolíckych omšiach o. i. v Miláne, Ríme, Turíne, Florencii, Novare, Janove, Verone, Brescii, Vicenze, Siene, Brindisi, Palerme a Agrigente. Po francúzskej iniciatíve vyzvali aj talianske veľké islamské zväzy k osobnému vyjadreniu sústrasti k smrti Jacquesa Hamela. Tohto 85-ročného kňaza 26. júla dvaja islamisti brutálne zavraždili nožom v kostole v Saint-Etienne-du-Rouvray.
V tejto dramatickej chvíli je zvlášť dôležité, „vydať konkrétne znamenie hlbokej úcty voči svätosti obradov, kňazov a Božích domov kresťanstva, kde veriaci prijímajú požehnania duchovného spoločenstva“, uviedlo talianske islamské náboženské spoločenstvo „Co.Re.Is“ (Comunita Religiosa Islamica).

 

Kardinál Bagnasco: Šanca na izoláciu páchateľov
Kardinál Bagnasco k moslimským návštevám kostolov cez víkend zdôraznil, že také „úplne bezpodmienečné“ odsúdenie násilia sa doteraz v Taliansku takto celkom jednoznačne neprejavilo. „Je potešiteľné, že z teologických dôvodov rozdelený islamský svet dospel k jednomyseľnému odsúdeniu barbarstva. Pravé náboženstvo vedie vždy k láske k blížnemu a pokoju. Všetko, čo slúži smrti, sa nikdy nemôže nazývať náboženským,“ povedal kardinál.
Prvá reakcia na „barbarský fundamentalizmus“ musí prísť podľa Bagnasca z islamskej oblasti. Páchatelia musia dostať pocit, že na nich udiera „rozhodné, jasné, stále odsúdenie“. Ak sa bude touto cestou pokračovať, vidí v tom kardinál šancu „izolácie týchto fanatických vrahov“.

 

„Veľké znamenie, ktoré sme očakávali“
Aj biskup z Novary, Franco Giulio Brambilla, vyjadril vďačnosť za iniciatívu „islamských bratov“ po „zbabelej vražde“ kňaza vyjadriť svoju solidaritu a účasť. Brambilla bol v čase svojho vyjadrenia v Krakove na SDM. V pozdravnom posolstve, ktoré sa v nedeľu čítalo v Bazilike San Gaudenzio v Novare, hovoril o „veľkom znamení, ktoré sme očakávali“.
Dosiahlo sa, „že veriaci všetkých náboženstiev – predovšetkým židia, kresťania a moslimovia – odsudzujú každé násilie, ktoré sa koná údajne v mene Boha“. S ich iniciatívou „skutočne veriaci moslimovia“ jasne ukázali, že porušenie svätého priestoru bohoslužieb je neslýchaným aktom. „Za to sme im vďační.“
Hovorca Veľkej mešity v Ríme sa podľa Rádia Vatikán vyjadril k akcii zdržanlivo. Obáva sa vraj „spektakulárneho tónu“.

 

Nijaký náboženský pohreb páchateľov
Vo Francúzsku už predtým Rada pre moslimský kult (CFCM) vyjadrila solidaritu so všetkými obeťami teroru a ich rodinami – zvlášť so Jacquesom Hamelom. Islamskí predstavitelia sa zúčastnili na bohoslužbách o. i. v katedrálach v Paríži, Lyone, Marseille, Lille, Toulone, Rennes a Perpignane.
Podľa francúzskych novín „Le Parisien“ rektor mešity v Saint-Etienne-du-Rouray, Mohammed Karabila, povedal, že páchatelia neodstanú náboženský pohreb a vyhlásil: „Nechceme poškvrniť islam.“ Karabila úzko spolupracoval s kňazom Hamelom. Pozemok, na ktorom stojí mešita v Saint-Etienne-du-Rouvray, dala k dispozícii moslimskému spoločenstvu rehoľa sestier za symbolické euro.

 

Exhovorca Lombardi vedie Nadáciu Ratzingera

Vatikán, 1.8.2016 (KAP) 019 458 – Bývalý vatikánsky hovorca páter Federico Lombardi (73) bol menovaný za predsedu správnej rady vatikánskej nadácie „Jozef Ratzinger – Benedikt XVI.“ Oznámil to štátny sekretár kardinál Pietro Parolin v pondelok. Deň predtým Lombardi absolvoval návratom s pápežom z Poľska posledný pracovný deň ako riaditeľ vatikánskej Tlačovej kancelárie.
Vatikánska nadácia J. Ratzingera sa odlišuje od „Nadácie Jozefa Ratzingera/pápeža Benedikt XVI.“ so sídlom v Mníchove. Okrem iného spravuje knižnicu v nemeckej enkláve Campo Santo Teutonico vo Vatikáne, udeľuje štipendiá na výskum a organizuje konferencie. Každoročne vypisuje cenu za vedecké výkony. Členom správnej rady je aj arcibiskup Georg Gänswein, súkromný sekretár Benedikta XVI. a prefekt Pápežského domu.
Páter Lombardi sa vyjadril v sobotu na okraj SDM v Krakove pre kolínske „domradio.de“, že v spätnom pohľade je „veľmi spokojný“, že mohol pracovať s pápežmi. Videl vždy ako privilégium „prinášať také pozitívne posolstvá“. Pripustil, že boli aj ťažké chvíle, „no bolo nádherné venovať život tejto úlohe“. Svoju prítomnosť na budúcich SDM 2019 v Paname napriek odstúpeniu nevylúčil.

Vždy priateľský gentleman
Riaditeľ nemeckej sekcie Rádia Vatikán, páter Bernd Hagenkord, ocenil pátra Lombardiho ako „lojálneho, múdreho mediálneho pracovníka úplne bez cynizmu“. Povedal, že s týmto jezuitom, ktorý bol do 1. marca aj generálnym riaditeľom Vatikánskeho rozhlasu, odchádza „veľký muž, ktorý nikdy nestratil rozvahu, nech boli kačice v novinách hocijako hlúpe a veľké“. Páter Lombardi odpovedal na každú otázku v tlačovej kancelárii, pričom jeho veta, ktorú zvykol s úsmevom občas prednášať: „Vy dobre viete, že k tomu ja nemám nijaké informácie“ sa už medzitým stala mýtom, ako uviedol Hagenkord v blogu z pondelka.
Páter Lombardi bol od svojho nastúpenia do úradu od prednášky Benedikta XVI. v Regensburgu pod „stálym tlakom“, ako povedal Hagenkord o spolubratovi. Exhovorca bol niekedy jasný a priamy, pritom však vždy „celkom gentleman a nikdy nestratil priateľský prístup“ a pritom si vystačil bez „dvorných radcov okolo seba a bez nejakých obľúbených žurnalistov“. Páter Lombardi robil „kvázi show jedného muža“ a pápeži i Vatikán mu vďačia za veľa.

Jezuita a mediálny expert
Páter Lombardi sa narodil v r. 1942 v Saluzzi pri Turíne, v r. 1960 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. V r. 1962 bol vysvätený za kňaza a začal štúdium filozofie na rehoľnej fakulte „Aloisiana“ v Gallarate. V r. 1965-1969 pôsobil na študentskom kolégiu v Turíne a študoval matematiku. Potom bol štyri roky v Nemecku, kde v r. 1973 dosiahol licenciát z teológie na jezuitskej Vysokej škole St. Georgen vo Frankfurte. Potom získaval prvé žurnalistické skúsenosti v renomovanom talianskom jezuitskom časopise „Civilta Cattolica“ a v r. 1977 sa stal jeho druhým šéfredaktorom.
V r. 1984-1990 pôsobil ako provinciál jezuitov v Taliansku. V r. 1991 sa stal programovým riaditeľom Rádia Vatikán. V r. 2005 ho Benedikt XVI. menoval za vedúceho rádia. Od r. 2001 bol aj riaditeľom vatikánskej televízie CTV. Tohto úradu sa v r. 2013 vzdal. Od 1. marca opustil aj post generálneho riaditeľa Rádia Vatikán.
Najzávažnejšiu úlohu zohrával Lombardi od júla 2006 ako nástupca Joaquina Navarro-Vallsa – riaditeľa Tlačovej kancelárie. Skúšku ohňom prežíval už o niekoľko týždňov po prednáške Benedikta XVI. v Regensburgu, ktorá vyvolala prudkú reakcie islamského sveta. Ďalšími náročnými situáciami boli: stiahnutie exkomunikácie odporcu holokaustu a biskupa tradicionalistov Richarda Williamsona v r. 2009 a prvá aféra vatileaks v r. 2012.
Lombardiho nástupcom sa stal jeho doterajší zástupca Greg Burke (56). Tento Američan bol od r. 2012 mediálnym poradcom na Štátnom sekretariáte. Predtým pracoval pre rôzne médiá ako rímsky dopisovateľ – naposledy od r. 2001 pre americký spravodajský vysielač „Fox News“. Burke je laik a člen katolíckeho spoločenstva Opus Dei. Jeho zástupkyňou je španielska žurnalistka Paloma Garcia Ovejerová.

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.