Poľskí biskupi varujú: Gender ideológia zničí spoločnosť

Logo polskej biskupskej konferencie

VARŠAVA – Pastiersky list Konferencie biskupov Poľska varuje, že falošné konštrukcie gender ideológie, ktoré si hľadajú cestičky do poľskej spoločnosti, vyústia v rozpad skutočného zmyslu manželstva a následne budú mať škodlivý dopad na spoločnosť a kultúru.

Stojíme zoči-voči silnejúcemu útoku tejto ideológie, ktorá je namierená na rozličné oblasti rodinného a spoločenského života. Cítime, že sa musíme na jednej strane rozhodne a jednoznačne postaviť na obranu kresťanskej rodiny a fundamentálnych hodnôt, ktoré ju chránia, a na druhej strane varovať pred rizikami, ktoré vyplývajú z nového typu foriem rodinného života,“napísali poľskí biskupi.

V liste sa uvádza, že kresťanská vízia manželstva nie je svojvoľne vnútenou normou, ale vychádza z realistickej interpretácie pravdy o ľudskej povahe, povahe manželstva a rodiny. Táto pravda pochádza od Boha, lebo“Boh sám je autorom manželstva“.
Biskupi citovali blahoslaveného Jána Pavla II., ktorý bude kanonizovaný v apríli tohto roku. Ten hovorí, že pravda o manželstve“stojí nad vôľou jedincov, nad výstrelkami jednotlivých manželstiev i nad rozhodnutiami spoločenských či vládnych inštitúcií“.

„Ako dokazujú dejiny ľudstva, pohŕdanie Stvoriteľom je vždy nebezpečné a ohrozuje šťastnú budúcnosť človeka a sveta. Pokusy o predefinovanie pojmu manželstva a rodiny, ktoré nám v súčasnosti nanucujú priaznivci gender ideológie za podpory niektorých médií, vyvoláva silné znepokojenie,“ uvádza sa v liste.
„Gender ideológia je dôsledkom po celé desaťročia trvajúcich ideovo-kultúrnych premien, ktoré sú silne zakorenené v marxizme a neomarxizme. Propagujú ich feministické hnutia a sexuálna revolúcia. Genderizmus šíri princípy, ktoré sú v úplnom rozpore so skutočnosťou a celistvým chápaním ľudskej prirodzenosti,“ vysvetľujú biskupi.
V knihe „Globálna sexuálna revolúcia“ detailne opisuje nemecká autorka a pro-life aktivistka, Gabriele Kuby, ako sa“deregulácia sexuálnych noriem“ propagovaná gender ideológiou stáva „produktom komunizmu, radikálneho feminizmu a homosexuálneho hnutia“. Jej hlavnými protagonistami sú“Karl Marx a Friedrich Engels, Sigmund Freud a Wilhelm Reich, Simone de Beauvoir a ,Frankfurtská škola,’ John Watson a Alfred Kinsey“.

Gender ideológia je teraz „globálnou politickou stratégiou OSN, ktorá je vyslovene vyjadrená v Yogakartských princípoch“.Rovnako je motiváciou na presadzovanie „nových ,hodnôt’ v členských štátoch EÚ, ktoré podkopávajú manželstvo a rodinu v mene novodefinovaných ,ľudských práv,'“píše Kuby.
Gender ideológia, ako píšu poľskí biskupi, „tvrdí, že biologické pohlavie nemá spoločenský význam a dôležité je iba kultúrne pohlavie, ktoré si môže človek ľubovoľne modelovať a definovať, nezávisle od biologických podmienok. Podľa tejto ideológie môže človek seba samého ľubovoľne definovať: či je muž alebo žena a taktiež si môže ľubovoľne voliť sexuálnu orientáciu. Dobrovoľná sebadefinícia, ktorá nemusí byť čímsi jednorazovým, má viesť k tomu, aby spoločnosť akceptovala právo zakladať rodiny nového typu založené na zväzkoch homosexuálneho charakteru“.

„Nebezpečenstvo gender ideológie vyplýva v podstate z jej hlboko deštruktívneho charakteru tak vo vzťahu k osobe ako aj k medziľudským vzťahom, a teda k celému spoločenskému životu. Človek s neistou pohlavnou identitou nie je v stave objaviť a naplniť úlohy, ktoré pred ním stoja tak v manželsko-rodinnom živote ako aj v živote spoločensko-profesionálnom. Pokus o zrovnoprávnenie rozličných typov zväzkov je de facto vážnym oslabením manželstva ako spoločenstva muža a ženy a rodiny postavenej na manželstve,“prehlasujú biskupi.

V liste biskupi poukazujú na to, že väčšina ľudí ani nevie, čo vlastne gender ideológia propaguje a následne sa ňou necítia byť ohrození, zatiaľčo sú takí,“ktorí vnímajú absurdnosť tejto ideológie a usudzujú, že Poliaci samotní odmietnu ponúkané utopistické vízie“.
Biskupi poznamenali, že malá skupina ľudí, osobitne učitelia a vychovávatelia, vrátane katechétov a duchovných pastierov, sa snaží nachádzať konštruktívne cesty, ako zamedziť vmiešavaniu gender ideológie cez jej obhajcov do spoločnosti.

Varujú však, že „bez vedomia spoločnosti a súhlasu Poliakov sa gender ideológia už mnoho mesiacov uvádza do rozličných štruktúr spoločenského života: vzdelávania, zdravotníctva, pôsobenia kultúrno-vzdelávacích inštitúcií a mimovládnych organizácií“.

Biskupi zdôrazňujú, že zatiaľčo výskum o dopadoch kultúry na rod nie je nesprávny, je nebezpečné „ideologické tvrdenie, že biologické pohlavie nemá žiaden podstatný význam pre spoločenský život“.
„Cirkev žiadnym spôsobom nesúhlasí s ponižovaním osôb s homosexuálnou orientáciou, no zároveň naliehavo zdôrazňuje, že homosexuálna aktivita je hlboko nezriadená a nemožno spoločensky zrovnoprávňovať manželstvo, ktoré je spoločenstvom muža a ženy s homosexuálnym zväzkom,“ uvádza sa v liste biskupov.
Pastiersky list je zakončený výzvou kresťanským rodinám, predstaviteľom náboženských hnutí a cirkevných združení, a všetkým ľuďom dobrej vôle, „aby s odvahou vykonávali činnosť, ktorá bude slúžiť šíreniu pravdy o manželstve a rodine“.Apelujú aj na inštitúcie zodpovedné za poľské vzdelávanie, „aby nepodliehali tlakom niektorých skupín, i keď veľmi hlučných, ktoré disponujú nemalými finančnými prostriedkami a v mene modernej výchovy uskutočňujú pokusy na deťoch a mládeži“.

http://www.lifesitenews.com/news/polish-bishops-warn-gender-ideology-is-dangerous-to-society

Tento obsah bol zaradený v Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.