Panna Mária Kráľovná všetkých veriacich národov. Pápež Pius XII. v r. 1954 nariadil, aby sa v tento deň každoročne konalo zasvätenie ľudstva Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska

Panna Mária Kráľovná ochraňuj Slovenský národ

PANNA MÁRIA KRÁĽOVNÁ
Pápež Pavol VI. v apoštolskej exhortácii o mariánskej úcte o tomto sviatku hovorí: „Slávnosť Nanebovzatia má o osem dní svoje sviatočné predlženie v pamiatke Panny Márie Kráľovnej. Vtedy nazeráme na tú, ktorá sedí po boku večného Kráľa, skvie sa ako Kráľovná a oroduje ako Matka.“ (Marialis cultus č. 6)

Panna Mária KráľovnáSviatok Panny Márie Kráľovnej je novšieho dáta. Pre celú Cirkev ho ustanovil pápež Pius XII. na konci Mariánskeho roku 1954 (sto rokov od vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom počatí P. Márie) encyklikou „Ad caeli Reginam“ z 11. októbra 1954. Avšak úcta Panny Márie ako Kráľovnej siaha hlboko do prvého tisícročia. Zreteľne ju takto oslavovali východní teológovia a cirkevní učitelia sv. Andrej z Kréty (660-740), carihradský patriarcha Germán (+733) a sv. Ján Damaský (650-750).


V jednej homílii o Nanebovzatí („usnutí Bohorodičky“) sv. Andrej Krétsky hovorí: „Kráľovná všetkých veriacich národov (t. j. Cirkev) vedie dnes víťazoslávne s kráľovskou veľkoleposťou Kráľovnú ľudského pokolenia do nebeského kráľovského sídla, ktoré ju prijíma pred tvárou Kráľa všetkého, t. j. Boha.“ Sv. Ján Damaský poukazuje na dôvod tejto výsady; je ním Božie materstvo. „So všetkou spravodlivosťou a patričnosťou je Božou Matkou a Kráľovnou všetkého tá, ktorá bola služobníčkou a matkou Stvoriteľa.“ A v homílii Nanebovzatia hovorí: „Boh ťa spas, Pani, ktorá si materskou vážnosťou získala moc nad Kráľom všetkého.“

slovensky_znak
Neskôr sa úcta k Panne Márii ako Kráľovnej ujala aj na Západe. V kňazskom breviári na tento sviatok je ako druhé čítanie úryvok z homílie svätého biskupa Amadea (Amedea) Lausanského, ktorý žil v 11. storočí. Biskup Amadeus hovorí: „Patrilo sa, aby panenská Matka aj pre česť svojho Syna kraľovala najprv na zemi, a tak až potom slávne prijala nebo. Najprv sa stala známou tu dolu, aby potom vo svätej plnosti prenikla do výšin. Ako ju Pánov Duch prenášal od čnosti k čnosti, tak aj čoraz k väčšej sláve. Keď bola v tele, zakusovala prvotiny budúceho kráľovstva, a teraz vystupuje k Bohu v neopísateľnej vznešenosti a zostupuje k blížnym v nevýslovnej láske…“
Pápež Pius XII. v r. 1954 stanovil sviatok Panny Márie Kráľovnej na 31. mája. Pritom nariadil, aby sa v ten deň každoročne konalo zasvätenie ľudstva Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Sám sviatok Nepoškvrneného Srdca P. Márie určil už desať rokov predtým – 4. mája 1944 – na oktávu sviatku Nanebovzatia, t. j. na 22. augusta. Úcta k Nepoškvrnenému Srdcu však jestvovala už od r. 1648 na podnet sv. Jána Eudesa. Liturgické texty tejto úcty dosiahli cirkevné odobrenie v r. 1668. Osobitný sviatok zaviedol pápež Pius VII. (1800-1823).
Liturgická reforma po Druhom vatikánskom koncile zmenila dátum slávenia obidvoch sviatkov: ľubovoľná liturgická spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie pripadá na sobotu po sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kým spomienka Panny Márie Kráľovnej sa slávi týždeň po sviatku (liturgickej slávnosti) Nanebovzatia Panny Márie, t. j. 22. augusta.
Literatúra:
ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 5. Dobrá kniha Trnava 1995

http://www.katolici.szm.com/ZIVOTOPISY/August/Panna-Maria-Kralovna.html

 

Panna Maria znak„Osvecuj zvláštnym spôsobom Slovenský národ, ktorého zasvätenie a odovzdanie sa tebe očakávaš od nás“.

Modlitba zasvätenia Ruska a celého sveta,
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sv. Jána Pavla II. z 25. marca 1984

„Matka všetkých ľudí a národov, ty poznáš všetky ich utrpenia a ich nadeje, ty materinsky preciťuješ všetky boje medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou, ktoré trápia svet. Prijmi naše volanie, ktorým sa v Duchu Svätom obraciame priamo na tvoje Srdce, a objím láskou Matky a Služobnice Pána všetkých, čo toto objatie najviac očakávajú, a spolu s nimi tých, ktorých zverenie sa aj ty zvlášť očakávaš. Prijmi pod svoju materinskú ochranu celu ľudskú rodinu, ktorú s láskou zverujeme tebe, Matka. Nech sa pre všetkých priblíži čas mieru, slobody, čas pravdy, spravodlivosti a nadeje.

„A tak, Matka ľudí a národov, ty, ktorá poznáš všetky ich bolesti a nadeje, ty, ktorá matersky cítiš všetky boje medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou, ktoré sužujú súčasný svet, prijmi náš hlas, ktorým sa pohnutí Duchom Svätým obraciame priamo na tvoje Srdce: objím s láskou Matky a Služobnice Pána tento náš ľudsky svet, ktorý ti zverujeme a zasväcujeme, plní nepokoja nad pozemským a večným osudom ľudí a národov. Osobitne ti zverujeme a zasväcujeme tých ľudí a tie národy, ktoré toto zverenie
a toto zasvätenie zvlášť potrebujú.

,Pod tvoju ochranu sa utiekame, Svata Božia Rodička!` Neodmietni prosby nás, čo sme v skúškach!“

„Hľa stojíme pred tebou, Matka Krista, pred tvojim Nepoškvrneným Srdcom, a túžime sa spolu s celou Cirkvou zjednotiť v zasvätení, ktoré z lásky k nám učinil tvoj Syn voči svoju Otcovi. ,Pre nich sa ja sám posväcujem`, povedal, ,aby boli aj oni posvätení v pravde` (Jn 17, 19). Chceme sa v tomto zasvätení sveta a ľudí zjednotiť s našim Vykupiteľom – v zasvätení, ktoré v jeho božskom Srdci ma moc dosiahnuť odpustenie a priniesť nápravu.

Sila tohto zasvätenia trvá po všetky veky a objíma všetkých ľudí a národy, prekonáva každé zlo, ktoré je duch temnôt schopný prebudiť v ľudskom srdci a v ľudských dejinách a ktoré v našich časoch skutočne prebudil.

Ach, ako hlboko cítime potrebu zasvätenia ľudstva a sveta: pre náš súčasný  svet, v jednote so samým Kristom! Na Kristovom vykupiteľskom diele ma mať svet účasť prostredníctvom Cirkvi.

Vyjadruje to aj tento Rok vykúpenia: mimoriadne jubileum Cirkvi.

Buď požehnaná v tomto Svatom roku nad všetky stvorenia ty, Služobnica Pánova, ktorá si na svete najplnším spôsobom poslúchla Božie volanie!

Buď pozdravená ty, ktorá si plne zjednotená na vykupiteľskom zasvätení tvojho Syna! Matka Cirkvi! Osvecuj Boží ľud na cestách viery, nadeje a lásky! Osvecuj zvláštnym spôsobom národy, ktorých zasvätenie a odovzdanie sa tebe očakávaš od nás. Pomôž nám žiť v pravde zasvätenia celej ľudskej rodiny a súčasného sveta Kristovi.

Zverujeme ti aj samotne zasvätenie sveta, vkladajúc ho do tvojho materinského Srdca.

Ó, Nepoškvrnene Srdce! Pomôž nám víťaziť nad hrozbami zla, ktoré sa tak ľahko zakoreňuje v srdciach ľudí, vo svojich nesmiernych dôsledkoch hrozí súčasnému životu, a zda sa, že uzatvára východisko do budúcnosti!

Od hladu a vojny, osloboď nás!

Od nukleárnej vojny, od nevypočitateľného sebazničenia, od každého druhu vojny, osloboď nás!

Od hriechov proti ľudskému životu od jeho počiatku, osloboď nás!

Od nenávisti a od ponižovania dôstojnosti Božích deti, osloboď nás!

Od každého druhu nespravodlivosti v spoločenskom, národnom a medzinárodnom živote, osloboď nás!

Od ľahkosti, s ktorou prekračujeme Božie prikázania, osloboď nás!

Od snáh zatieniť v srdciach ľudí samotnú Božiu pravdu, osloboď nás!

Od straty svedomia, citlivého na dobro a zlo, osloboď nás!

Od hriechov proti Duchu Svätému, osloboď nás!

Prijmi, Matka Kristova, toto volanie plne utrpenia všetkých ľudí! Plne utrpenia celých spoločnosti! Pomôž nám v sile Ducha Svätého víťaziť nad každým hriechom: nad hriechom človeka, nad hriechom sveta, nad hriechom v každom jeho prejave.

Nech sa ešte raz v dejinách sveta prejaví nekonečna spasiteľná moc vykúpenia: moc milosrdnej Lásky. Nech ona zastaví zlo! Premení svedomia! Nech sa v tvojom Nepoškvrnenom Srdci zjaví pre všetkých svetlo Nadeje!
********

Sestra Lucia osobne potvrdila, že tento akt slávnostného a všeobecného zasvätenia zodpovedá tomu, čo chcela Panna Maria (Sim, esta feita, tal como Nossa Senhora a pediu, desde o dia 25 de Marco de 1984“: „Áno, bolo uskutočnene tak, ako si ho priala Matka Božia 25. marca 1984“: list z 8. novembra 1989). Avšak nijaká ďalšia diskusia ani iné žiadosti nemajú opodstatnenie.

http://boh-jeziskristus-cirkev-na-skale.webnode.sk/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fboh-jeziskristus-cirkev-na-skale.webnode.sk%2F

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.