Výzva k odvolaniu dokumentu „… o zverení a zasvätení sa Panne Márii“. + Generálny riaditeľ Václav Mika ignoruje pluralitu názorov a z histórie robí prostitútku

Vážený biskup a predseda teologickej komisie Mons.Marián Chovanec
Boh si Vás vyvolil do tejto služby, aby ste predsedali teologickej komisii KBS, ale zároveň, aby ste vydávali svedectvo pravej katolíckej viery, ktorá je v súlade s oficiálnym učením Cirkvi.
biskupmarianchovanec
Dokument, ktorý ste vydali „o zverení a zasvätení sa Panne Márii“ (ďalej len ZPM) má niekoľko nezrovnalosti, až zavádzajúcich tvrdení, ktoré sú v rozpore s oficiálnym učením Cirkvi ako aj s tým, čo nám bolo zjavené Bohom a samotnou Pannou Máriou.

Z týchto dôvodov Vás žiadame o odvolanie dokumentu (ZPM) a nápravu, aby bolo zadosťučinené spravodlivosti.

TU podpíšte petíciu so žiadosťou na odvolanie dokumentu: „..o zverení a zasvätení sa Panne Márii“.

Niekoľko bodov z dokumentu, ktoré sú v rozpore s učením Cirkvi:

Nesprávne vysvetlený pokrok s ohľadom na terminológiu

V dokumente (ZPM) sa píše: „Pokrok v teológii i presnejšie používanie odborných termínov však dnes vedie Cirkev k tomu, aby výraz „zasvätenie“ vyhradila len pre obetovanie sa Bohu (por. Orientamenti e proposte per la celebrazione dell’anno mariano 26). Toto zasvätenie, ktoré má mať charakter úplnosti a trvácnosti, môže urobiť len pokrstená a pobirmovaná osoba za asistencie Cirkvi.“
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-kbs/c/o-spravnom-vyjadrovani-sa-vo-vztahu-k-panne-marii

Nie je správnym pokrokom, keď dané pojmy sa nahrádzajú inými, pretože to nie je v súlade s učením Cirkvi a Svätých z nebeského Kráľovstva. Ten by bol až vtedy, keby skutočne Svätí z nebeského Kráľovstva prestali používať pojem: „zasvätenie sa Panne Márii“ a nahradili ho: „Zverenie sa Panne Márii“.
Taktiež, až keby bol vydaný oficiálny dokument Cirkvi, kde by sa zrozumitelne vyjadrilo, že nemáme používať pojem: „zasvätenie sa Panne Márii“, ale „zverenie sa Panne Márii“
Podotýkam, že za oficiálny dokument Cirkvi sa považuje taký dokument, ktorý je schválený pápežom a nie len jednotlivcami Cirkvi, aj keby sa jednalo o kardinála, pretože neomylnosť učenia Cirkvi spočíva výhradne v tom učení, ktoré je v súlade s učením pápežov.
Čo sa týka Svätých… dodnes nás vyzývajú k zasväteniu sa Panne Márii, takže nemôžeme hovoriť o zmene terminológii ako o niečom, čo je v súlade s Božou vôľou.

Keďže Svätí z nebeského Kráľovstva naďalej používajú terminologiu o „zasvätení sa Panne Márii“ ako aj o „zverení sa Panne Márii“ a neexistuje oficiálny dokument Cirkvi , ktorý by vyzýval veriaci ľud pre zmenu terminológii, nemôžeme ich učiť, aby konali v rozpore s učením, zvlášť keď je stále platné a to platí aj pre biskupov v jednotlivých diecézach.

Neobjektívne porovnanie modlitieb k Panne Márii

V dokumente (ZPM) sa píše: „Pre zasvätenie sa svätcom (i Panne Márii) podľa vzoru bl. Jána Pavla II. (por. encykliku Redemptoris Mater 31, 33, 42; aj apoštol. list – Rosarium Virginis Mariae 2, 43) i Svätého Otca Františka (modlitba zverenia zo dňa 13.10.2013) sa odporúčajú použiť termíny: zveriť sa; oddať sa; postaviť sa pod ochranu.“

Porovnali ste len tie modlitby, kde spomínaní pápeži použili slová zverenia, avšak nepoužili ste tie modlitby, kde pápeži spomínajú aj slová zasvätenia.
Napr. sv.Ján Pavol II. použil v modlitbe k Panne Márii (7.6.1981) slová zverenia a zasvätenia, čím dáva najavo, že aj keď sú rozdielne, predsa ich obidva treba použiť:

„A tak, Matka ľudí a národov, ty, ktorá poznáš všetky ich bolesti a nádeje, ty, ktorá matersky cítiš všetky boje medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou, ktoré sužujú súčasný svet, prijmi náš hlas, ktorým sa pohnutí Duchom Svätým obraciame priamo na tvoje Srdce: objím s láskou Matky a Služobnice Pána tento náš ľudský svet, ktorý ti zverujeme a zasväcujeme, plní nepokoja nad pozemským a večným osudom ľudí a národov. Osobitne ti zverujeme a zasväcujeme tých ľudí a tie národy, ktoré toto zverenie a toto zasvätenie zvlášť potrebujú.

http://www.fatima-sf.sk/?m=77

Ďalším dôkazom toho, že aj v súčasnosti pápež František súhlasi s používaním slov o zasvätení sa Panne Márii je jeho osobitná výzva, ktorú uskutočnil predseda portugalských biskupov Mons.José Patriarca vo Fatime (13.5.2013)

„Panna Najsvätejšia, sme pri tvojich nohách, biskupi Portugalska spolu s týmto zástupom pútnikov, na 96. výročie Tvojho zjavenia pastierikom v tejto Cova da Iria, kvôli uskutočneniu túžby pápeža Františka, jasne prejavenej, zasvätiť Ti, Fatimská Panna, jeho službu Rímskeho biskupa a univerzálneho pastiera. Preto zasväcujeme Tebe, ó Pani, ktorá si Matkou Cirkvi, službu nového pápeža: zaplav jeho srdce Božou nehou, ktorú si Ty zakúsila ako nik iný, aby mohol objať všetkých mužov a ženy tejto doby láskou Tvojho Syna Ježiša Krista.“

http://www.lamadredellachiesa.it/consacrazione-del-pontificato-di-papa-francesco-alla-s-vergine-di-fatima-testo-integrale/

Vážený Mons.Marián Chovanec, táto verejná výzva je nie len k náprave, ktorá má odvolať dokument (ZPM) , ale zároveň k zasväteniu slovenského a ruského národa nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, keďže je stále aktuálna – zvlášť v tejto počiatočnej fáze 3 svetovej vojny (porov.slová pp.Františka) a to z dôvodu, že niektorí biskupi a im zverený ľud sa prestali zasväcovať Srdcu Panny Márie resp. prestali plniť výzvu Panny Márie z Fatimy:

„Aby sa tomu predišlo, budem žiadať zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a odčiňujúce sväté prijímania v prvé soboty. Ak prijmú moje požiadavky, Rusko sa obráti a budú mať pokoj; ak nie, roznesie svoje bludy do celého sveta, šíriac vojny a prenasledovanie Cirkvi. Dobrí budú mučení, Svätý Otec bude veľa trpieť, mnohé národy budú zničené. Nakoniec zvíťazí moje Nepoškvrnené Srdce. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ktoré sa obráti, a svetu bude dopriate obdobie mieru.“[7]

S úctou a v modlitbách na Vás myslí veriaci ľud, aby ste s Božou pomocou sa rozhodli správne a v súlade s oficiálnym učením Cirkvi. Nech Vás žehná Pán Ježiš Kristus a pod ochranou Panny Márie vedie cestou bezpečia viery i dobrých mravov.

http://kauzy-exkomunikcie-svatorecenia.webnode.sk/news/vyzva-k-odvolaniu-dokumentu-o-zvereni-a-zasvateni-sa-panne-marii/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fkauzy-exkomunikcie-svatorecenia.webnode.sk%2Fnews%2Fvyzva-k-odvolaniu-dokumentu-o-zvereni-a-zasvateni-sa-panne-marii%2F

 

Podľa riaditeľa RTVS Miku je film o víťazstve nad Turkami pri Viedni xenofóbny a manipulatívny. Odvysielať ho odmietol. To, že RTVS neplní svoju verejnoprávnu funkciu, ho netrápi

Generálny riaditeľ Václav Mika ignoruje pluralitu názorov a z histórie robí prostitútku

Robert Fico v relácii TA3 V politike povedal, že Slovenská televízia „má veľmi ďaleko od verejnoprávnosti a od objektivity.“ Po týchto tvrdých slovách predsedu vlády by sa Rada RTVS mala vážne zamyslieť nad plnením úloh verejnoprávnej inštitúcie, ktoré jej vyplývajú zo zákona a predložiť príslušnému Výboru NRSR návrh na odvolanie generálneho riaditeľa RTVS Václava Miku. Pravdaže, pre konanie Rady by nemal byť rozhodujúci názor predsedu vlády, ale názor slovenskej verejnosti.

Kritických hlasov, otvorených listov, v ktorých sa občania i odborná verejnosť dožadovali objektívnosti spravodajstva a publicistiky, napĺňania zákonného poslania RTVS, bolo od roku 2013 viac ako dosť. Lenže všetky sťažnosti a žiadosti o nápravu sa u generálneho riaditeľa stretli s ignorovaním – ako napríklad pamätná výzva slovenských osobností, aby mali v rozhlase i televízii rovnaké miesto všetky názory, aby sa za peniaze daňových poplatníkov jednostranne nediskreditovala slovenská história, náboženstvo, tak aj ľudia, ktorí sa nestotožňujú s názormi úzkej, agresívnej skupiny.

Výzvu podpísalo vyše sto osobností z radov inteligencie už v roku 2013. Odvtedy sa vo verejnoprávnom médiu nič nezmenilo, naopak, úzka názorová skupina ľudí obsadila najmä v televízii priestor publicistiky, bez možnosti pluralitnej diskusie. Príkladom takéhoto jednostranného prístupu je relácia Večera s Havranom, v ktorej kalvínsky teológ Michal Havran, prezentuje s okruhom svojich priateľov jednostranné neoliberálne názory na slovenskú spoločnosť. Zrejme vzhľadom na agresivitu hlásania „neomylných názorov“ Michala Havrana, inak stáleho prispievateľa denníka SME, prischlo tomuto pánovi pomenovanie Boko Havran, akiste podľa smutne preslávenej organizácie Boko Haram.

V posledných týždňoch vzbudila oprávnenú kritiku verejnosti reportáž vo večernej spravodajskej relácii o symbolickom sobáši dvoch mužov, aktivistov LGBT, Slováka Tomáša s Američanom Georgom. Reportáž sa nedá nazvať inak, len ako reklama na homosexuálne sobáše, ktorým neprajú slovenské konzervatívne zákony.

Na prvý pohľad marginálna a smiešna propagandistická akcia, o ktorú iné televízne stanice ani nezakopli, dostala v hlavnom spravodajskom programe verejnoprávnej televízie najväčší časový priestor. Natískajú sa otázky: Kto si objednal a kto zaplatil túto reklamu? Posvätil ju samotný generálny riaditeľ, alebo to bola iniciatíva programových top manažérov – privandrovalcov z Markízy? A prečo sa nik neunúval zaradiť do vysielania napríklad reportáž zo symbolického sobáša dvojice, v ktorom by vystupovali ako hlavní aktéri on a ona? Heterosexualita je nemoderná a nežiadúca?

Posledným, trápnym výkrikom direktoriátu RTVS je odpoveď na list kresťanského združenia Magnificat Slovakia, ktoré požiadalo riaditeľa RTVS Václava Miku, aby pri príležitosti výročia najväčšej dejinnej udalosti – víťazstva kresťanských vojsk nad osmanským vojskom Kara Mustafu pri Viedni, odvysielala slovenská televízia taliansko – poľský koprodukčný film režiséra Renza Martinelliho September 1683 (originálny názov 11 settembre 1683 – Bitwa pod Wiedniem). Pán generálny riaditeľ si nechal vypracovať odpoveď od anonymného distribútora, ktorou žiadosť združenia zmietol zo stola škandalóznym spôsobom. V odpovedi sa píše: „Najväčším problémom scenára, a aj celého filmu je nielen podľa nás manipulatívny pohľad na historické udalosti s neskrývaným xenofóbnym a šovinistickým podtónom.“ Podľa Miku dielo vraj nespĺňa kvalitatívne štandardy a preto nemôže byť zaradené do vysielania.

Nuž, aké sú kvalitatívne štandardy distribútora a cenzorov RTVS? Telenovely a filmy, ktoré ponúka distribúcia aj naše televízne kanály sa len v máločom líšia od vyložených gýčov a naturalistických „vlasteneckých“ príbehov zväčša hollywoodskej produkcie. Vidíme to na obrazovkách: Dobrý sultán spravodlivo vládne svojmu háremu a americkí supermani neohrozene zabíjajú partizánov vietkongu, hrdinsky pália napalmom vietnamské dediny. Alebo, aj to sme mohli vidieť v televízii: Boys US-army úspešne bombardujú diabolských Srbov a ešte úspešnejšie zabíjajú v Bagdade irackých nepriateľov inteligentnými strelami. To je ono?

Anonymný distribútor a objednávateľ posudku filmu September 1683 si možno nevšimli, že tu ide o film vystavaný na základe historickej udalosti. Martinelli o svojom filme hovorí: Nie je to obyčajný boj, ale kultúrna a náboženská vojna, ktorá chce zničiť našu slobodu, našu civilizáciu, zničiť náš spôsob života.“ Tvorcovia filmu akoby kričali: „Prebuď sa, Západ!“.

Filmu o slávnej bitke pri Viedni možno vyčítať niektoré zdĺhavé sekvencie, ale nie jeho bazálnu historickú pravdu a aktuálne posolstvo. A rozhodne ho nemožno upodozrievať zo xenofóbie a šovinizmu. To je už naozaj „trafené!“ Podľa tých istých škandalóznych kritérií možno zo xenofóbnych prívlastkov obviniť slovenskú ľudovú slovesnosť, napríklad baladu Rabovali Turci, alebo Ľudmilu Podjavorinskú za báseň Čakanka. Pán Mika má pravdepodobne veľké medzery v znalostiach slovenskej literatúry a nikdy ako dieťa nerecitoval Podjavorinskej verše: „Čože to slnko znad hory tak smutne sadá za zory, za zory, zory belavé, za chmáry, celé krvavé? Nie sú to zory belavé, ani sú chmáry krvavé, lež sú to v zbroji schystaní tí ľúti Turci-pohani.“

Historici sa zhodujú v tom, že vojna pri Viedni bola náboženská, neviedla sa v mene kráľa pre jeho záujmy, ale v mene božom. Kým zo strany tureckých Osmanov zneli výkriky Allahu Akbar, tak zo strany kresťanského vojska Jána III. Sobieskeho bolo počuť povzbudzovanie: Vpred, v mene pána nášho Ježiša Krista!“ Čo teda prekáža cenzorom RTVS? Historické fakty a aliancia kresťanských vojsk, ktoré pod znamením kríža, vybojovali víťazný existenčný boj proti mnohonásobnej presile veľkovezíra Osmanov Kara Mustafu, čím zachránili európsku civilizáciu? V rámci ideológie multikulturalizmu má byť aj história prostitútkou?

Ľudovít Števko

http://www.hlavnespravy.sk/podla-riaditela-rtvs-miku-je-film-o-vitazstve-nad-turkami-pri-viedni-xenofobny-a-manipulativny-odvysielat-ho-odmietol-to-ze-rtvs-neplni-svoju-verejnopravnu-funkciu-ho-netrapi/831401

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.