Modlitbová reťaz na sté výročie fatimských zjavení. Cieľom je priniesť veniec dvanásť miliónov ružencov a päťdesiat miliónov obetí za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a zasvätenie Ruska

List generálního představeného FSSPX Msgr. Bernarda Fellayho přátelům a dobrodincům č. 86 – červenec 2016 (převzato z německých internetových stránek FSSPX)
1917–2017, aktuálnost poselství z Fatimy
Fatima
Milí přátelé a dobrodinci,
roku 1917 se ráčila naše milá Paní zjevit na zemi. Třem vizionářům z Fatimy svěřila poselství,
které sestává z více částí. Některé tyto části jsou shrnuty pod označením „tajemství“, takže
slova „poselství“ a „tajemství“ z Fatimy se stala synonymy. Musíme je však přece jen
rozlišovat.

Poselství bylo sděleno bezprostředně. V úvahu přicházející části „tajemství“ byly určeny pro pozdější rozšíření v různých časových okamžicích, nejpozději však v roce 1960. Týkají se velkých událostí v Církvi a ve světě, které mají spojitost se způsobem, jakým se budou lidé chovat vůči Bohu. Je v nich řeč o válkách, o zmizení celých národů, o velkých bludech, které se rozšíří do všech světadílů, o zasvěcení Ruska papežem a biskupy, o vítězství Neposkvrněného Srdce a o určité době míru.


Zavedení úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie ve světě

Dovolte mi, abych se jeden rok před 100. výročím fatimských zjevení, která byla Církví
uznána za pravá, opět zabýval důležitostí této události a tohoto poselství. Připomínají nám
určité základní pravdy víry a ukazují nám skutečný Boží zásah do lidských dějin.

1. To nejpodstatnější z poselství je obsaženo v těchto slovech svaté Panny sestře Lucii 13. června 1917:
„Ježíš by si tebou chtěl posloužit, aby mě lidé poznali a milovali. Chtěl by na zemi zavést úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Kdo ji přijme, tomu slibuji spásu, a tyto duše budou Bohem milovány jako květiny, které jsem připravila já k ozdobě jeho trůnu.“

Když uvažujeme o fatimském poselství v jeho celku ve spojení s tajemstvím, přičemž
pomyslíme na vliv, který toto poselství mělo a stále ještě má v dějinách Církve a světa,
ukazuje se zřetelně, že se vše odvíjí od Božího zásahu: „Chtěl by na zemi zavést úctu k mému Neposkvrněnému Srdci.“ Později, když se sestra Lucie ptá Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, proč chce zasvěcení Ruska, Pán jí odpovídá:
„Protože chci, aby celá moje Církev uznala toto zasvěcení jako vítězství Neposkvrněného
Srdce Panny Marie, aby se následně jeho úcta rozšířila a našla své místo vedle úcty mého
Božského Srdce“ (Dopis sestry Lucie z 18. května 1936).

2. Druhá základní pravda, jež vyplývá z fatimského poselství, je jistě skutečné zasahování všemohoucího Boha do lidských dějin, ať již ve vztahu k jednotlivcům, nebo vůči celým národům. Přitom se jedná o nám zjevnou pravdu, která ale bývá v dnešním ateistickém světě napadána, ve světě liberálním či socialisticko-komunistickém a zednářském, který si myslí, že může své činy a plány uskutečňovat bez jakéhokoliv ohledu na Stvořitele a Vykupitele, na Boha, na našeho Pána Ježíše Krista. Naneštěstí jsou i mnozí církevní činitelé přesvědčeni o této myšlence, podle níž svět, státy, časné vlády nemusí skládat žádné účty Kristu Králi jakožto Vládci národů. Mnoho jednotlivostí fatimského poselství nám ukazují ve své podstatě opak.

Zde jsou tři příklady:
 Blahoslavená Panna objasňuje dětem z Fatimy, že Bůh vložil mír mezi národy do rukou Panny Marie. Zda se budou těšit z míru, anebo trpět válkou, to závisí – na základě výslovného nařízení Boží Prozřetelnosti – v první řadě na naší milé Paní.

 Biskupové v Portugalsku výzvu k zasvěcení Neposkvrněnému Srdci uposlechli; Španělsko tuto prosbu nevyslyšelo. Sestra Lucie sama říká, že zlo, které následně ve Španělsku propuklo – a jehož bylo naopak Portugalsko ušetřeno –, bylo důsledkem tohoto zasvěcení Neposkvrněnému Srdci – podle toho, zda bylo, nebo právě nebylo provedeno.

 Poté, co bylo předpovězeno, že dojde k ještě strašnější válce, pakliže se svět neobrátí, přišla Druhá světová válka. Uvažujeme-li blíže o nejdůležitějších datech této války, musíme v každém případě konstatovat, že připadají na svátky blahoslavené Panny Marie. Zejména 8. květen, svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí (dříve svátek sv. archanděla Michaela), je dnem německé kapitulace; a 15. srpen, svátek Nanebevzetí Panny Marie, je dnem podpisu kapitulace japonským císařem.


Skutečný zásah Boží do lidských dějin

3. „Bůh nenechá se posmívati“ (Gal 6,7). Zde jsou slova našeho Pána Ježíše Krista samotného – podle svědectví sestry Lucie –, dva roky po sdělení naší milé Paní v roce 1929, že přišel čas zasvěcení Ruska; byla to prosba, která zůstala nesplněná. „Řekni mým služebníkům, že budou následovat krále Francie v jeho neštěstí, protože jej napodobují v ignorování mých proseb“
(29. 8. 1931). Tato slova připomínají na prosbu Nejsvětějšího Srdce Ježíšova Ludvíkovi XIV. roku 1689, jejíž splnění francouzský král pohrdavě odmítl. O sto let později vypukla revoluce, která měla za následek pád krále Ludvíka XVI. a jeho popravu. Hrozby našeho Pána vůči jeho služebníkům jsou tedy strašné… „Budou následovat krále Francie v jeho neštěstí.“
Momentální pronásledování, která vypukla proti mnoha křesťanům, atentáty na Bohu zasvěcené osoby dovolují vyvodit závěr, že naneštěstí kněží, biskupové, služebníci Ježíše Krista tento kalich zla ještě nevypili až do dna.

To vše ukazuje důležitost, o které svědčí ve Fatimě náš Pán sám a jeho poselství o úctě
k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Z toho poznáváme, že dějiny 20. a 21. století jsou hluboce podřízeny tomuto Božímu úmyslu, tedy zavést úctu Neposkvrněného Srdce, přičemž vidíme závažné opomíjení ze strany světa a mnoha mužů Církve tuto prosbu uskutečnit, a to i přesto, že byla tak jasně oznámena a doprovázena opravdu mimořádnými zázraky.
S ohledem na slova naší milé Paní nám nezbývá než učinit závěr, že Boží plány dospějí k vítěznému oslavení Neposkvrněného Srdce Panny Marie tehdy, až Svatý otec – ve spojení s biskupy celého světa – provede zasvěcení Ruska. S tímto triumfem je spojen příslib určité doby míru pro svět a pro Církev.

Až do dnešního nepřinesly četné pokusy o provedení zasvěcení účinky slíbené Pannou Marií. A i přes nepopiratelnou náboženskou obnovu pravoslavného Ruska v posledních letech tu dnes není ani jeho zasvěcení, ani nějaká rostoucí úcta k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie ve světě. Právě naopak.

Rok přípravy oslavy stoletého výročí Fatimy
Proto jsme se rozhodli za účelem dobré přípravy oslavy stoletého výročí fatimských zjevení
vyhlásit nové růžencové modlitební tažení, právě té modlitby, kterou si Neposkvrněné Srdce Panny Marie tak naléhavě přeje.
Abychom co možná nejpřesněji naplnili Boží záměry a vzhledem k naléhání Panny Marie na nutnost dostiučinění za hříchy, chceme k našim růžencům připojit četné oběti. Doufáme, že budeme moci přinést věnec dvanácti miliónů růženců a padesát miliónů obětí. Z celého srdce chceme pracovat na šíření úcty k Neposkvrněnému Srdci, zvláště během této doby modlitby a pokání.

To je první úmysl našeho tažení, k němuž připojujeme dětinnou prosbu o vítězství Neposkvrněného Srdce a o zasvěcení Ruska, a to podle podmínek jmenovaných naší milou Paní samotnou. Nakonec prosíme v těchto dostatečně známých časech zmatku, jak ve světě, tak i v Církvi, naši nebeskou Matku o zcela zvláštní ochranu Kněžského bratrstva sv. Pia X., všechna jeho díla a všechna s ním spřátelená řeholní společenství.

Zveme Vás všechny pro lásku k Matce Boží, k jejímu sedmibolestnému a Neposkvrněnému
Srdci, abyste znásobili své úsilí. To pomůže v první řadě nám samotným, abychom tuto úctu stále vroucněji konali a šířili. Proto Vám také doporučujeme zasvětit Neposkvrněnému Srdci Panny Marie po pečlivé přípravě Vaše rodiny a Vaše činnosti. Dále doporučujeme dodržování pěti smírných sobot Neposkvrněného Srdce Panny Marie (tj. prvních sobot), nošení škapulíře
naší milé Paní z hory Karmel, rozdávání zázračné medailky, kterou nám darovala svatá Panna v Rue du Bac v Paříži, medailky, která má na zadní straně zobrazena obě Srdce – Ježíšovo a Mariino.

Kéž bychom tak přinesli svůj malý příspěvek ke splnění nebeských požadavků, kéž bychom
obdrželi Boží ochranu a především v pravý čas nastalé naplnění nejkrásnějšího příslibu ze
všech: svou spásu a spásu hříšníků. Kéž nám ráčí Matka Boží s Ježíškem požehnat, jak to vyjadřuje krásná a vroucí modlitba breviáře: „Nos cum Prole pia benedicat Virgo Maria. – S božským Dítkem, Máti, rač nám požehnání dáti.“

Na svátek Panny Marie Karmelské, 19. července 2016
+ Bernard Fellay

100. výročí zjevení ve Fatimě
Biskup Bernard Fellay, generální představený Kněžského bratrstva sv. Pia X., vyhlašuje další růžencové modlitební tažení jako duchovní přípravu na 100. výročí zjevení naší milé Paní z Fatimy.
Toto tažení začíná 15. srpna 2016 a končí 22. srpna 2017.
Růžencové tažení odpovídá přání, které Neposkvrněná Panna sama vyjádřila:
I. Ježíš chce ve světě zavést úctu Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Proto jsou všichni věřící vyzváni:
1. aby se denně modlili růženec, sami či v rodině;
2. aby zdokonalili svou oddanost smírným svatým přijímáním o pěti po sobě jdoucích prvních sobotách; dále aby znásobili každodenní oběti v duchu dostiučinění za urážky vůči Panně Marii;
3. aby nosili zázračnou medailku a dále ji šířili;
4. aby Neposkvrněnému Srdci Panny Marie zasvětili své domy a byty.
Kromě úmyslu šíření této oddanosti se budeme navíc modlit:
II. za vítězství Neposkvrněného Srdce a
III. za papeže a všechny biskupy katolického světa, aby zasvětili Rusko sedmibolestnému a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Jako zvláštní úmysl dodatečně připojíme za Kněžské bratrstvo sv. Pia X. a všechny jeho členy i všechna náboženská společenství tradice:
IV. prosbu o ochranu blahoslavené Panny Marie.

Cíl stanovený biskupem Bernardem Fellayem představuje kytici 12 miliónů růženců a 50
miliónů obětí pro naši milou Paní Fatimskou.

Poznámka pro České země
Od 15. srpna 2016 do 22. srpna 2017 se budeme modlit všechny desátky Růžencového
křížového tažení na výše uvedené úmysly. Tyto budou započítány automaticky. Zvláště se
započítává to, co nadto jest.
K zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie lze vhodně využít Zasvěcení Českých zemí
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie z Dědictví otců č. 733 při společné rodinné modlitbě.
P. Tomáš Stritzko FSSPX – prior

http://fsspx.cz/pdf/dopis_generalniho_predstaveneho_pratelum_a_dobrodincum_c_86.pdf


Vypráví tradičně katolický biskup Richard Williamson z Anglie:

SKRYTÝ PŘÍBĚH I

V roce 1917 dala Naše Paní fatimská světu jasně najevo, že spása Církve a světa („období míru“) závisí na dvou věcech: nejen na zasvěcení Ruska jejímu Neposkvrněnému Srdci papežem se všemi biskupy světa, ale také na katolících, kteří budou přinášet smírné oběti k jejímu Srdci tím, že vykonají sv. zpověď a přijmou Svaté přijímání a tím, že budou 15 minut rozjímat a modlit se růženec každou první sobotu v měsíci.
Proto, ať si žádný katolík nemyslí, že není nic, co by nemohl udělat, aby pomohl Církvi a světu z této současné strašlivé krize. Každý jednotlivý katolík, který zareaguje na její druhý požadavek, pomůže papeži zareagovat na její první požadavek.

Tato reakce však zatím nebyla dostatečná. Například ve 30. letech 20. století si byl papež Pius XI. velmi dobře vědom prvního požadavku Naší Paní, nikdy však neprovedl zasvěcení Ruska. Proč ne? Podle bratra Michaela od Svaté Trojice v druhém z jeho tří vynikajících svazkůThe whole Truth about Fatima (Celá pravda o Fatimě), to bylo proto, že se Pius XI. v té době zapojil do diplomatických kontaktů s ruskými autoritami v Moskvě a myslel si, že jeho vlastní diplomacie je lepším způsobem, jak jednat s komunisty, než zasvěcení Naší Paní. Upřednostnil lidský před Božím způsobem, jak se vypořádat s problémem. A tak ten problém samozřejmě zůstal nevyřešený. Svět se vrhnul do druhé světové války a Církev byla druhým vatikánským koncilem rozvrácena zevnitř. V druhém desetiletí 21. století začal vycházet na světlo podobný příběh Naší Paní požadující skrze [ženského] posla k biskupu Fellaymu, aby Bratrstvo sv. Pia X. zorganizovalo růžencové křížové tažení, aby se modlilo za uskutečnění zasvěcení Ruska. Je-li tento příběh pravdivý (já věřím, že je, a někteří další kněží tomu také věří), stojí za převyprávění v několika vydáních těchto „Komentářů“, nikoliv aby byl diskreditován biskup Fellay (jehož upřednostňování lidských prostředků je stejněpochopitelné jako u Pia XI. – Bůh je jejich soudcem), ale aby se zdůraznilo, jak naléhavé zůstává zasvěcení Ruska a zvláště zbožná praxe pěti prvních sobot dokonce i skoro o sto let později. Je však ten příběh pravdivý? A zvláště, jak spolehlivý je tento posel?

Já sám jsem se s ní několikrát setkal a věřím, že je její příběh se vší pravděpodobností pravdivý, za prvé proto, že je seriózní dospělou osobou, která budí celkový dojem, že říká pravdu, ale hlavně proto, že to, co říká, je skrytým příběhem, který koresponduje s velkým množstvím veřejných faktů a dobře známých vnějších událostí, abych tak řekl, a vysvětluje je. Co se týká posla, čtenáři mají právo nevěřit mému osobnímu úsudku, ale kvůli dokonalé shodě mezi skrytým příběhem a vnějšími fakty, může čtenář soudit sám. Příběh začíná o neděli Dobrého Pastýře v roce 2004, kdy se blahoslavená Panna Maria zjevila tomuto poslovi a předala mu poselství, které se mělo předat biskupovi Bratrstva sv. Pia X. V něm žádala, aby FSSPX vedlo věřící v růžencovém křížovém tažení za zasvěcení Ruska jejímu Neposkvrněnému Srdci, tomtéž zasvěcení, o nějž nebe žádá již od 20. let 20. století.

V prvním desetiletí 21. století se to chápalo tak, že kdyby se učinilo, jak žádala, přinejmenším by se skrze ní dosáhlo milosti, které by přivodily tolik potřebné zasvěcení. V červnu 2006 posel předal toto poselství osobně biskupu Fellaymu. Ten ho s ním prodebatoval, nevěděl však ještě, že to je ve skutečnosti pokyn od Matky Boží. A tak na své cestě zpět do Švýcarska učinil první důležité rozhodnutí. Jak říkají Američani: „Zůstaňte naladěni“! Kyrie Eleison


SKRYTÝ PŘÍBĚH II

Když byl nápad růžencového křížového tažení za zasvěcení Ruska poprvé předložen biskupu Fellaymu v červnu 2006, nevěděl ještě, že je ten nápad ve skutečnosti pokynem Naší Paní – posel byl příliš stydlivý, aby mu to řekl. Nešel tedy vědomě proti vůli nebe, když se při návratu do Švýcarska po svém setkání s oním poslem, rozhodl chopit se tohoto nápadu růžencového křížového tažení, ale soustředit jej především na uvolnění tridentské mše a ponechat zasvěcení Ruska mezi druhořadými úmysly. A tak, jak Naše Paní řekla svému poslovi, zatímco požehnala prvnímu růžencovému křížovému tažení jakožto znamení toho, že poselství jsou opravdu od ní, nebylo to potvrzením toho, že uvolnění mše je tím, co opravdu chtěla.

Pravá odpověď na krizi Církve a světa spočívá v zasvěcení Ruska, jak bylo biskupovi velmi brzy objasněno. A tak vzhledem k podpoře Naší Paní bylo první růžencové křížové tažení neočekávaným úspěchem, jak počtem pomodlených růženců ze strany lidí, tak ve vyplnění dlouhodobého přání biskupa Fellayho ze strany papeže Benedikta XVI. deklarací v jeho Motu Propriu z července 2007, že tridentská mše nebyla nikdy zrušena. Avšak jižv srpnu 2006 Naše Paní nasměrovala svého posla, aby biskupovi Fellaymu poslal dopis, v němž byl tentokrát úplněinformován o všech detailech jejího původního požadavku včetnětoho, že [tento požadavek] přichází z nebe. Na tento dopis biskup odpověděl kladně a řekl, že využije povzbuzení z prvního růžencového křížového tažení, aby spustil druhé, a že bude nejlepší, když vezme celou věc do rukou on sám. Ale o rok později, brzy po Motu Propriu ke konci roku 2007, nasměrovala Naše Paní posla, aby mu znovu a znovu psal, aby mu připomněl její přání ohledně druhého růžencového křížového tažení a toho, že by mělo být náležitě věnováno zasvěcení Ruska. Přesto biskup Fellay váhal se k tomu propůjčit, takže na počátku roku 2008 se Naše Paní vracela dokonce ještě neústupněji s týmžpožadavkem, aby bylo růžencové křížové tažení věnováno zasvěcení.

Problémem bylo, že biskup Fellay již dlouho pracoval na svém vlastním plánu, jak vyřešit krizi Církve smířením mezi Bratrstvem sv. Pia X. a Římem, a požadavek Naší Paní do tohoto plánu nezapadal. Proto čím větší pokrok se zdálo, že činí s Římany ke smíření, tím těžším se pro něj stávalo dodržení svého slibu udělat to, co žádala, protože věděl, že to, o co jej žádá, by znepokojilo Římany. Vskutku… Asi v této době se posel, který netušil, proč biskup nadále odkládá ten požadavek, zeptal Naší Paní, jestli tím důvodem je, že si biskup není jistý, že je tento požadavek skutečně od Naší Paní. „Ne,“ přišla prostá odpověď, když Naše Paní svěsila svou hlavu a jemně jí potřásla ze strany na stranu, „proto to není“. Naše Paní neřekla, co je tím skutečným důvodem, řekla jen, že to není proto, že biskup nevěří, že ona sama vznesla ten požadavek. Blížíme se vyvrcholení dramatu. A drama to bylo. Na začátku roku 2008 se poselství blahoslavené Panny Marie týkající se zasvěcení Ruska stávalo naléhavým, protože věděla, že biskup vážně přemýšlí o tom, že využije druhé růžencové křížové tažení pro své vlastní účely. Tentokrát jej chtěl využít k dosažení druhé předběžné podmínky pro rozhovory s Římem – snětí takzvaných exkomunikací ze čtyřbiskupů FSSPX z roku 1988. (pokračování příště)

Kyrie Eleison SKRYTÝ PŘÍBĚH III
Pro pokračování příběhu o poselství Naší Paní generálnímu představenému Bratrstva sv. Pia X. (FSSPX) před šesti lety, je potřeba [říci] něco k [jeho] pozadí. Druhý vatikánský koncil (1962-1965) vychýlil katolickou Církev z kurzu, aby ji smířil s dnešním bezbožným světem. Arcibiskup Lefebvre (1905-1991) založil FSSPX v roce 1970, aby pomohl katolíkům setrvat v kurzu a 21 let jej v kurzu držel. Jakmile však zemřel, jeho mladší nástupci, mylně přesvědčení, že jej stále následují (nebo klamoucí sebe sama, že jej následují, Bůh ví), ve skutečnosti snili o smíření s koncilním Římem. V roce 2000 se koncilní vůdci sešli a všimli si FSSPX, když v jubilejním roce vykonalo velmi úspěšnou pouť do bazilik v Římě. Znovu se obnovily veřejné kontakty (tj. kontakty opačné k soukromým) mezi FSSPX a Římany, kteří se jali spolknout to FSSPX, jež nedokázali vyplivnout.

„Promluvme si,“ řekli. Zdálo se, že vůdci FSSPX jsou obezřetní: „Musíte prokázat svou dobrou vůli tím, že uvolníte tridentskou mši a sejmete exkomunikace uvalené na biskupy FSSPX vysvěcené 30. června 1988.“ Mnoho se toho pak nestalo, přinejmenším ne veřejně, protože na obou stranách musela idea smíření dozrát. V roce 2006 však byl biskup Fellay, iniciátor smíření ze strany FSSPX, znovu zvolen generálním představeným. Jak jsme viděli, bylo to brzy poté, co Naše Paní začala intervenovat skrze svá poselství, o nichž vyprávíme tento příběh. Biskup Fellay přijal její přání růžencového křížového tažení za zasvěcení Ruska v roce 2006, ale přesměroval jej k první předběžné podmínce rozhovorů s Římem, tj. k uvolnění mše. V roce 2007 Benedikt XVI. tuto předběžnou podmínku částečně uspokojil svým Motu Proprio. Biskup Fellay se radoval jako by to bylo úplné zadostiučinění a posunul se k druhé předběžné podmínce, tj. ke snětí „exkomunikací“, přičemžNaše Paní ihned poMotu Propriuv srpnu 2007 započala sérii poselství neústupně požadujících, aby jakékoliv druhé růžencové křížové tažení bylo zaměřeno na zasvěcení Ruska. Biskup Fellay se k tomu však nepropůjčil, protože věděl, že toto zasvěcení se Římanům nezamlouvá. Oni chtěli rozhovory a on také, aby smířil nesmiřitelné, tj. Druhý vatikánský koncil a katolickou Tradici. Nyní v tom příběhu můžeme pokračovat. Když na počátku roku 2008 Naše Paní viděla, jak biskup stále váhá, skrze posla mu docela přísně sdělila, že nemá „použít (druhé) růžencové křížové tažení na úmysl snětí exkomunikací,“ a že pokud tak učiní, „bude to pro Bratrstvo sv. Pia X. osudné“. Dodala, že
žádnou takovou snahu nepožehná, ale namísto toho použije růžence, které se věřící pomodlí, na jiné účely.

A 22. března, na Bílou sobotu, řekla nanejvýš jasně: „Řekněte biskupovi Fellaymu, že se již nemůže přiblížit Římu o nic víc, než už je, jakkoliv dobré úmysly může Svatý Otec mít.“ A opakovala: „Pamatujte si, jakkoliv dobré úmysly může Svatý Otec mít.“ Přerušme opět ten příběh, abychom poukázali, jak relevantní toto poselství bylo pro obranu Víry a jak dokonale tento skrytý příběh odpovídá vnějším skutečnostem. Biskup Fellay, hlava poslední celosvětové bašty pravé Víry, je pokoušen odevzdat ji zpět pod koncilní Římany, strašlivé nepřátele oné Víry. Protože nerozumí modernímu světu, věří, že koncilní církev je katolickou Církví a důvěřuje dobrým úmyslům [římských] autorit (naopak arcibiskup Lefebvre po letech vyjednávání s římskými autoritami, je – v soukromí – popsal jako „hady“). Je-li tedy tento skrytý příběh pravdivý, a jestliže biskup Fellay učiní špatné rozhodnutí, je FSSPX odsouzeno k záhubě. Co se stalo? (pokračování příště) Kyrie Eleison

SKRYTÝ PŘÍBĚH IV

A tak přicházíme k vyvrcholení tohoto skrytého příběhu o vnějších událostech růžencových křížových tažení Bratrstva sv. Pia X. před šesti lety. Vybral si biskup Fellay Boží řešení krize Církve a světa v důvěře ve slib Naší Paní ve Fatimě o obrácení Ruska a „období míru“, bude-li Rusko zasvěceno Jejímu Neposkvrněnému Srdci, nebo si vybral lidské řešení rozhovorů s Římem, aby vykonstruoval syntézu Tradice (2+2=4) s koncilem (2+2=4 nebo 5)? Můžeme si být jistí, že takto ďábel tuto volbu biskupovi neprezentoval, zvláště když se v červnu 2008 Římané vrátili do hry. V tomto měsíci si Vatikán uvědomil možné růžencové křížové tažení za zasvěcení Ruska díky dopisu, který tentýž posel Naší Paní adresoval papeži Benediktu XVI. a dovolával se požehnání takového počinu. Vatikán vzal dopis vážně. Kardinál Darío Castrillón Hoyos nařídil biskupu Fellaymu vrátit se do Říma přímo z Havaje, kam Jeho Excelence odjela udělit svátosti biřmování. 4. června kardinál Castrillón se skupinou několika římských prelátů pohrozil biskupu Fellaymu, že pokud by měl požadovat růžencové křížové tažení za
zasvěcení Ruska, Řím by zavřel dveře jakýmkoliv budoucím rozhovorům a oživil by spící „exkomunikace“, které byly v danou chvíli uvedeny v neúčinnost.

Tehdy se také Vatikán pokusil vnutit biskupu Fellaymu „Vatikánské ultimátum“ neboli pět podmínek nezbytných pro jakékoliv rozhovory. A tak se pod tímto římským tlakem biskup Fellay na počátku podzimu 2008 ještě nerozhodl učinit, co Naše Paní žádala, navzdory jejím opakovaným žádostem, a vlastně se 5. října 2008 navzdory jejím přímým varováním, rozhodl věnovat druhé růžencové křížové tažení, ježbylo naplánováno od 1. listopadu do Vánoc, za úmysl na snětí „exkomunikací“ z roku 1988. Téhož dne Náš Pán ukázal poslovi Naší Paní svůj hněv ve vidění, kde vztahuje Svou ruku, aby zničil FSSPX, přičemž o něm mluvil jako o „farizejích a pokrytcích“ a řekl: „Již je nemohu vystát.“

Ale právě v tu chvíli, kdy dopadala ruka Našeho Pána, viděl posel blahoslavenou Panu Marii zakročit ve prospěch Bratrstva, úpěnlivě prosit o slitování a říci: „Pamatuj na slabost lidí.“ Posel pak viděl, jak hněv Našeho Pána okamžitě ustupuje Jeho slitování. Biskup se však již rozhodl. O tři týdny později, 26. října při pontifikální mši, jíž vrcholila pouť Bratrstva do Lurd při 150. výročí zjevení Naší Paní v Lurdech, přistoupil k ohlášení toho, že druhé růžencové křížové tažení bude věnováno snětí „exkomunikací“ z roku 1988. 16. prosince, jak Benedikt XVI. žádal, napsal [biskup Fellay] soukromě papeži dopis žádající jej o snětí exkomunikací z roku 1988. 24. ledna 2009 je Řím částečně sňal. Biskup Fellay to přímo přisoudil zásahu blahoslavené Panny Marie a musel jásat z tohoto zdánlivého triumfu své trpělivé diplomacie. Bohužel, jakýkoliv triumf byl krátkodobý, protože během několika dní nepřátelé katolické Tradice odpálili ve světě médií torpédo dokonale zkonstruované, aby zcela zničilo hrozící opětné shledání katolického papeže s katolickou Tradicí. Když byl zveřejněn šestiminutový filmovýklip jednoho biskupa FSSPX z 1. listopadu, který vrhal vážné pochyby na holokaust a plynové komory z druhé světové války, Benedikt XVI. se musel skrýt před smrtelným obviněním, že se paktuje s „antisemity“. Dohoda FSSPX-Řím byla zablokována, přinejmenším na několik let. (pokračování příště) Kyrie Eleison


SKRYTÝ PŘÍBĚH V

Když dlouhodobé plány biskupa Fellayho spasit Bratrstvo sv. Pia X. a Církev tím, že je smíří skrze smísení Tradice s koncilem, byly zcela zničeny v lednu 2009 kvůli celosvětové publicitě, kterou si získaly naprosto „politicky nekorektní“ názory jednoho kolegy v FSSPX, mohl s ním člověk sympatizovat, kdyby takové smísení nebylo nemožným snem. Boží katolické náboženství se však mísí se svou koncilní napodobeninou, která je „plodem práce lidských rukou“, jako se mísí olej s vodou nebo pravda s klamem. Katolíci, jejichž paměť sahá zpět do roku 1988, by si mohli pamatovat, že arcibiskup Lefebvre jakékoliv takové snahy označoval jako „Operaci sebevražda“, sebevražda prvněpro FSSPX, ale také pro cokoliv, co FSSPX mohlo bývalo vykonat pro univerzální Církev. Proto si jasně myslící katolíci s úlevou vydechli, když onoho měsíce Prozřetelnost využila nepřátele Církve s jejich celosvětovými médii, aby torpédovali spojené úsilí Benedikta XVI. a biskupa Fellayho smísit koncil a Tradici. A takoví katolíci tak mohli mít ze strany Prozřetelnosti dramatické, ale nenápadné potvrzení, že smýšleli správně.

„Snětí exkomunikací“ Benediktem XVI. ze čtyř biskupů FSSPX vyhlášených Římem okamžitě po jejich svěceních, bylo biskupem Fellayem přímo veřejně přisuzováno zásahu Naší Paní díky druhému růžencovému křížovému tažení FSSPX na konci roku 2008. I když mu skrze posla počátkem téhož roku řekla, že jestliže růžencové křížové tažení nebude tentokrát věnováno zasvěcení Ruska, použije pomodlené růžence na nějaké jiné účely. Jsou-li tato poselství pravdivá, nemohlo se nebe zachovat příliš svolně k tomu, když byla zmanipulována pro církevní politiku při jubilejních oslavách FSSPX v Lurdech v říjnu 2008. V každém případě, když 11. února 2009, tři týdny po „snětí“, podnikli seminaristé z mateřského domu FSSPX z Écône rekreační výlet v blízkých horách, tři z nich uvízli v lavině, byli smeteni dolů a utonuli v ledovém horském jezeře. A co je 11. února? Svátek Naší Paní lurdské.Pouhá shoda náhod? Nebo nebe promluvilo skrze události jednou další shodou mezi skrytým příběhem těchto poselství a vnějším příběhem prvních dvou růžencových křížových tažení? Aťčtenáři sami posoudí.

Jsou-li přesvědčeni, že je Novobratrstvo na správné cestě, když usiluje o oficiální schválení ze strany Novocírkve, nebudou mít žádnou potížodmítnout tuto sérii poselství údajně z nebe, jako jedno z dalších „soukromých zjevení“, které nestojí za vážnou úvahu. Na druhou stranu, pokud jsou dle jejich úsudku Novobratrstvo i Novocírkev na špatné cestě, pak by dávalo smysl, že když je svět na pokraji nepředstavitelné pohromy kvůli tomu, že opomnělo zasvěcení Ruska, učinila Naše Paní ještě jeden pokus dosáhnout tohoto zasvěcení skrze modlitby iniciované FSSPX. Ne, že by kdy FSSPX bylo spásou Církve, kdyby však byly jeho modlitby správně směrovány, pak by, jak dala Naše Paní pochopit svému poslovi, mohla bývala od svého Syna získat nutné milosti pro dosažení onoho zasvěcení a tím by bývala mohla zachránit FSSPX i Církev a svět.

Nemá smysl teď „plakat nad rozlitým mlékem“. Má smysl praktikovat pobožnost prvních sobot zvláště kvůli Naší Paní. Ona se nás nepřestane snažit zachránit. Kyrie Eleison

L: Musím pro Čechy, Moraváky a Slováky doplnit, že zaslíbení prvních sobot NEZNAMENÁ automatické spasení do nebe či očistce pro toho, kdo je praktikuje. ZNAMENÁ pouze to, že se Vám v hodinku smrti zjeví z nebe Panna Maria. Ostatním se nejspíš nezjeví. Budete jako u golgotského kříže, kde stála Panna Marie. Kajícímu lotrovi to pomohlo, nekajícímu nikoliv. Budete-li nekajícím, nepomůže to proto ani Vám – i když opak (že prý to předem zajistí Vaši spásu) píší téměřvšechny české, moravské, slovenské katolické brožurky i Katolícky týždeník. Jejich výklad fatimských sobot je NEkatolicky protestantský – s Husovým, Lutherovým, Kalvínovým bludem superjistoty spasení.

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMQiRjmD3cGQ5SQ&cid=113BC5375651BB4F&id=113BC5375651BB4F%21284&parId=113BC5375651BB4F%21136&o=OneUp

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.