Vyhlásenie predsedu Konferencie biskupov Slovenska k Istanbulskému dohovoru. + Kardinál Burke: Latinská omša nie je žiadna výnimka

Bratislava 25. novembra (TK KBS) Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský vydal vyhlásenie k Istanbulskému dohovoru. Vyhlásenie prinášame v plnom znení.

Predseda KBS

Vyhlásenie predsedu Konferencie biskupov Slovenska k Istanbulskému dohovoru

Násilie páchané na ženách v akejkoľvek podobe je neprípustné a odsúdeniahodné. Nikdy ho nemožno tolerovať a musíme vyvinúť všetko úsilie na jeho zastavenie. Tému ochrany žien pred násilím však pokladáme za takú vážnu, že pokusy o podsúvanie iných tém v jej rámci, napríklad rodovej ideológie alebo výučby tzv. nestereotypných rolí v školách, považujeme za neprijateľné.

Definícia rodu, tak ako ju zavádza Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu a domácemu násiliu a o boji proti nemu, prijatý 11. mája 2011 v Istanbule, oddeľuje rod od pohlavia. Chápe ho ako „sociálny konštrukt”, ako premennú, ktorá nesúvisí s biologickým pohlavím. Vychádza z predpokladu, že ľudská osoba sa rodí ako „neutrálna” bytosť a mužskosť, ženskosť, či iný rod vznikajú vplyvom výchovy, spoločenských okolností alebo na základe osobnej voľby. Takéto chápanie však protirečí ľudskej skúsenosti i zdravému úsudku.

Istanbulský dohovor v predkladanej podobe môže vyústiť do porušovania práv rodičov na výchovu detí i do porušovania náboženskej slobody. Zavádza boj proti „rodovým stereotypom“, ktorého nástroje sú ľahko zneužiteľné. Môže spôsobiť potláčanie tých mimovládnych organizácii a cirkví, ktoré prejavujú nesúhlas s rodovou ideológiou. Subjekty dlhodobo aktívne v ochrane žien tak budú čeliť riziku priamej diskriminácie.

Ideologické zaťaženie v takomto dôležitom dokumente pokladáme za kontraproduktívne. Nakoľko väčšina tém, ktorým sa Istanbulský dohovor venuje, patrí do výhradnej kompetencie členských štátov EU, apelujeme na vládu SR, aby nepodľahla medzinárodným tlakom, a na základe práva subsidiarity dohovor neratifikovala. Zároveň sa obraciame na Vládu SR, aby využila prostriedky, ktoré má k dispozícií a na európskej úrovni namietala proti pristúpeniu EÚ k Istanbulskému dohovoru.

V Bratislave, 25. novembra 2016

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20161125016

 

Latinská mše není žádná výjimka

10. listopadu se objevila nová knížka o Bergogliovi: „V tvých očích je mé slovo“. Část knihy tvoří interview, který s ním vede P. Spadaro. Na otázku o latinské mši Bergoglio odpověděl:

Latinká mše, Jen výjimka. Papež řekl jasně: „Papež Benedikt učinil velkodušné gesto, aby vyšel vstříc některým skupinám a osobám které trpí nostalgií a vzdálily se.“, zdůraznil Berogilo, když mluvil o tridentské mši, kterou Ratzinger v Motu proprio zavedl pro všechny kněze, kteří ji mohou slavit. Ale je to jen výjimka.“

Na tuto výpověď Bergoglia odpověděl včera kardinál Raymond Leo Burke v internetových novinách La Fede Quotidiana:

»Není to žádná výjimka Je to mše církve všech dob, a proto nikdy nezanikne a bude mít stále svou stejnou důstojnost. Jinak postačí si přečíst Motu proprio Summorum Pontificum , které to dokládá zcela jednoznačně.«

http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=latinska-mse-neni-zadna-vyjimla

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.