AZN podporuje vyhlásenie predsedu KBS a žiada predsedu Vlády SR aby Istanbulský dohovor vláda neratifikovala

Vážený pán predseda vlády SR,

Aliancia za nedeľu – Slovensko, o. z. už niekoľko rokov poukazuje na šírenie bojového ateizmu v podobe neomarxistickej genderideológie, v mene ktorej sú nielen v Európe, ale aj inde vo svete zavádzané akési nové pseudoľudské práva.

azn

V mene týchto práv sa potom bojuje proti ľudským právam iných občanov, predovšetkým tých, ktorí uznávajú tzv. tradičné hodnoty vychádzajúce z prirodzeného zákona, z Desatora a z Evanjelia. Na Slovensku sa to presadzuje cez návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv.
V tejto súvislosti sa začalo hovoriť o akejsi politickej korektnosti, v mene ktorej sa požaduje, aby kresťania na verejnosti neprejavovali svoju vieru, neodvolávali sa na katolícku morálku a nehovorili o manželskej či predmanželskej čistote, prestali nosiť, či používať kresťanské symboly. V mnohých krajinách Európskej únie sú z verejných priestranstiev, škôl, alebo aj budov odstraňované kríže, pod rôznymi zámienkami sa neodporúča, alebo dokonca aj zakazuje vianočná výzdoba, nemôžu sa spievať koledy, prípadne verejne vystavovať betlehemy.
bitka-pri-viedni-film-pozvanka
Robia sa rovnaké opatrenia, ako v období tvrdého ateistického komunistického režimu, keď sa viera mohla prejavovať len dnu za múrmi kostolov, iba dôvody sú iné.
Takéto opatrenia určite nie sú v súlade so základnými ľudskými právami, do ktorých patrí neoddeliteľne aj úplná náboženská sloboda. Len úplná náboženská sloboda zaručuje aj to, aby sa viera mohla bez problémov prejavovať aj na verejnosti, v médiách, v politike, v hospodárstve, v umení, či v ekonomike.
Takéto počínanie vzbudzuje dojem že politická korektnosť je nasmerovaná na to, aby obmedzila možnosť kresťanov vyznávať verejne svoju vieru.
plagatik-03122016_4_s-1

Písmo sväté nám hovorí, že Boh stvoril človeka ako muža a ženu na svoj obraz, ale aj to, že homosexualita je najvyšší stupeň morálnej zvrátenosti.
Predovšetkým cez posledné storočia sa dostala táto Božia pravda do zákonov a právnych noriem väčšiny kultúrnych národov a štátov na celom svete. Ľudstvo prakticky od nepamäti vytváralo zákonodarstvo vyplývajúce z Desatora a vo svojich právnych pojmoch opisovalo ľudskú mravnosť. Nedovoľme, aby nám dnes novodobí prevracači hodnôt a vzbúrenci proti Bohu v súčasnosti začali rafinovane podsúvať zákony presadzujúce dekadenciu a nemravnosť.
Preto Aliancia za nedeľu – Slovensko, o. z. v plnom znení podporuje Vyhlásenie predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislava Zvolenského zo dňa 25. 11. 2016 a žiada vládu SR, aby nepodľahla medzinárodným tlakom, a na základe práva subsidiarity tzv. Istanbulský dohovor neratifikovala.

Boh žehnaj Slovensko

Anton Čulen, predseda AZN

 


Vyhlásenie predsedu Konferencie biskupov Slovenska k Istanbulskému dohovoru

Bratislava 25. novembra (TK KBS) Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský vydal vyhlásenie k Istanbulskému dohovoru. Vyhlásenie prinášame v plnom znení.

Vyhlásenie predsedu Konferencie biskupov Slovenska k Istanbulskému dohovoru

Násilie páchané na ženách v akejkoľvek podobe je neprípustné a odsúdeniahodné. Nikdy ho nemožno tolerovať a musíme vyvinúť všetko úsilie na jeho zastavenie. Tému ochrany žien pred násilím však pokladáme za takú vážnu, že pokusy o podsúvanie iných tém v jej rámci, napríklad rodovej ideológie alebo výučby tzv. nestereotypných rolí v školách, považujeme za neprijateľné.

Definícia rodu, tak ako ju zavádza Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu a domácemu násiliu a o boji proti nemu, prijatý 11. mája 2011 v Istanbule, oddeľuje rod od pohlavia. Chápe ho ako „sociálny konštrukt”, ako premennú, ktorá nesúvisí s biologickým pohlavím. Vychádza z predpokladu, že ľudská osoba sa rodí ako „neutrálna” bytosť a mužskosť, ženskosť, či iný rod vznikajú vplyvom výchovy, spoločenských okolností alebo na základe osobnej voľby. Takéto chápanie však protirečí ľudskej skúsenosti i zdravému úsudku.

Istanbulský dohovor v predkladanej podobe môže vyústiť do porušovania práv rodičov na výchovu detí i do porušovania náboženskej slobody. Zavádza boj proti „rodovým stereotypom“, ktorého nástroje sú ľahko zneužiteľné. Môže spôsobiť potláčanie tých mimovládnych organizácii a cirkví, ktoré prejavujú nesúhlas s rodovou ideológiou. Subjekty dlhodobo aktívne v ochrane žien tak budú čeliť riziku priamej diskriminácie.

Ideologické zaťaženie v takomto dôležitom dokumente pokladáme za kontraproduktívne. Nakoľko väčšina tém, ktorým sa Istanbulský dohovor venuje, patrí do výhradnej kompetencie členských štátov EU, apelujeme na vládu SR, aby nepodľahla medzinárodným tlakom, a na základe práva subsidiarity dohovor neratifikovala. Zároveň sa obraciame na Vládu SR, aby využila prostriedky, ktoré má k dispozícií a na európskej úrovni namietala proti pristúpeniu EÚ k Istanbulskému dohovoru.

V Bratislave, 25. novembra 2016

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20161125016

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.