Kardinál Sarah: Keď sa obrátime k Bohu, On napraví vzťahy medz ľuďmi a národmi. + Šokujúca akcia vo Vatikáne. + Antikrist podľa Solovjova

Vatikán. Věřím, že začínající rok bude lepší než minulý, protože je to rok Mariánský – říká kardinál Robert Sarah. Své naděje spojuje s oslavami stého výročí fatimských zjevení. „Panna Maria se ukázala v roce 1917, protože svět tehdy směřoval špatným směrem. Totéž lze říci také o našem světě.“

Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti zdůrazňuje, že je potřeba vyvozovat důsledky z toho, co se událo. Zlo a barbarství ve světě má původ ve vzdalování se lidí od Boha, dodává. „Pokud chceme, aby byl náš svět lepší, musíme změnit svůj vztah k Bohu a Bůh napraví vztahy mezi lidmi a národy,“ říká kardinál Sarah. Podotýká, že nepřítelem obnovování vztahu k Bohu je halas, v němž dnešní lidé žijí. Nemají totiž čas Bohu naslouchat. Týká se to také křesťanů, kteří by měli více dbát na prostor ticha ve svém životě – řekl v rozhovoru pro Radio RCF kardinál Sarah.

„Ticho je Boží cestou. On sám k nám přišel v tichosti. Pokud se s Ním chceme setkat musíme se naučit tichu. Také kněží se musí naučit mlčení. Když totiž jdeme na mši, často od začátku do konce slyšíme pouze kněze, který nepřestává mluvit. Nenechává Bohu čas, aby On mohl k lidem promluvit. Lidé pak vycházejí z kostela – a nabízí se otázka s kým se tam vlastně setkali, s Bohem nebo se sebou navzájem? V kostele už nenajdeme ani postoj, který by vyjadřoval to, že stojíme před Bohem. Hleďte, jak se chovají muslimové v mešitě. Modlí se v tichosti. Jejich tělo je obrácené k Bohu. Nekoukají na sebe navzájem.


Je zapotřebí podniknout určité kroky také u nás a přitom mít na paměti, že ticho je boj. Abychom v něm zvítězili, je potřeba utkat se především se sebou samým, se svým sklonem ke halasu. Halas nám totiž dovoluje setrvávat na povrchu, nevstupovat do hloubky. Tento boj o ticho je třeba vést každý den, protože se každý den musíme ptát na cestu, kterou zná pouze Kristus – s nímž se uprostřed halasu nepotkáme. Pomysleme na jeho tichou přítomnost ve svatostánku během eucharistie. Přichází v tichosti pod způsobami chleba a vína. Pouze víra nám dovoluje rozpozvávat Jeho reálnou přítomnost,“
řekl pro francouzské katolické rádio RCF kardinál Sarah.

(job)

http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=25052

 


Šokující akce Vatikánu

Stalo se něco neuvěřitelného: Vatikán si pozval Paula R. Ehrlicha, „otce“ hnutí „kontroly porodnosti“. Již jako docent biologie na Stanford University napsal knihu Populační bomba, která obsahuje katastrofické předpovědi a nepravdivá fakta. Podle jeho prognóz měly již zemřít hladem stamilióny lidí a do roku 1990 měla zemřít hladem populace poloviny USA, Indie a Číny a v roce 2000 měla přestat existovat Anglie. Skutečnost usvědčila tyto prognózy jako absolutně falešné a neopodstatněné.

Prof. Ehrlich se neomezil jen na tyto věci: zastával v průběhu své kariéry morálně nepřijatelné postoje jako selektivní potraty, vraždění dětí a masovou násilnou sterilizaci jako „legitimní“ metody na zastavení růstu populace, které pokládal za lepší než přelidnění. A je o tom dodnes přesvědčen.

Právě on vystoupí na konferenci pod titulem Biologický zánik, kterou pořádá Papežská akademie 27. února až 1. března. Podle názoru organizátorů existuje neudržitelný nepoměr mezi světovou populací a potravinami, které je země schopna vyprodukovat.Pokud se nepodniknou účinné kroky proti globální klimatické změně, bude zničeno 40% biologické podstaty naší planety do konce tohoto století, především botanických druhů. Připravená brožura mluví v termínech jako sociální spravedlnost, morálnost a přežití.

Přednáška prof. Ehrlicha se soustředí na otázku jak zachránit svět přírody.

Toto pozvání se setkalo s ostrou kritikou předsedy Population Research Institute Stevena Moshera:

Ehrlichovy názory jsou přehnané a zcela mylné tak jako jeho předpovědi o demografické explozi. Z jakého důvodu má Vatikán poskytovat prostor pro tohoto laického proroka klamu, to mi vůbec nejde na rozum, prohlásil Mosher v LifeSiteNews. Je zde velký počet katolických vědců, jejichž názory založené na faktech si zaslouží, aby byly církví oceněny. A kdo bude dále na řadě? Pozvat Raul Castra, aby promluvil o lidských právech?

Jsou zde další znepokojující precedenty: V roce 2015 prof. Margareta Archerová, předsedkyně Papežské akademie pro sociální věci, ostře kritizovala velmi zasloužilé Centrum pro rodiny a Institut pro lidská práva za to, že pozorně monitorují aktivity OSN. Kancléř papežské akademie biskup Marcelo Sanchez Sorondo byl aktivisty pro life obviněn, že nekriticky podporuje agendy OSN včetně potratů a kontroly porodnosti. Minulý rok Sorondo pozval prezidentského kandidáta USA demokrata Bernie Sanderse, přesvědčeného potratáře, na konferenci o Sociálním řádu.

Co se to vlastně ve Vatikáně děje? Viz také OSN

Antikrist podle Solovjova

Corrispondenza Romana, MF

http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=sokujici-akce-vatikanu

 

 

Z proroctví sv. Fantiška
Nedlouho před svou smrtí svolal svatý František z Assisi své následovníky a varoval je před přicházejícími problémy těmito slovy:

Buďte silní, mí bratři, vzmužte se a věřte Pánu. Čas velkých zkoušek a soužení se rychle blíží; bude mnoho zmatků a roztržek, jak duchovních tak světských; laskavost mnohých ochladne, zlovolnost bezbožných vzroste. Démoni budou mít nevídanou moc; neposkvrněná čistota našeho řádu a dalších se neskutečně zatemní, protože bude velmi málo křesťanů, kteří budou poslouchat pravého Nejvyššího Pontifika a
Římskou Církev s oddaným srdcem a dokonalou láskou.

Když začne toto trápení, jeden muž, nekanonicky zvolen, se zmocní papežského úřadu a svou chytrostí zajistí přivedení mnohých k omylu a na smrt. Tehdy se rozmnoží pohoršení, náš řád se rozdělí a mnohé jiné budou úplně zničeny, protože bude přijat omyl, místo aby se mu odporovalo.

Bude takové množství názorů a schizmat mezi lidmi, mezi řeholníky a mezi klérem, že kdyby tyto dny nebyly zkráceny podle slov Evangelia, i vyvolení by byli uvedeni v omyl, kdyby nebyli uprostřed tak velkého zmatku zvláště vedeni nesmírným Božím milosrdenstvím.

Tehdy náš řád a náš způsob života bude některými násilně napadán a budeme vystaveni strašným zkouškám. Ti, kteří budou shledáni věrnými, obdrží korunu života, ale běda těm, kteří, věříc jenom našemu řádu, se stanou vlažnými, protože tak nebudou schopni vydržet pokušení, která budou dopuštěna pro prozkoušení vyvolených.

Ti, kteří si uchovají svou horlivost a přilnou k cnosti s láskou a zápalem pro pravdu, budou trpět urážky a pronásledování, budou považovaní za neposlušné a schizmatiky, protože jejich pronásledovatelé, hnáni zlými duchy, řeknou, že odstraněním takových odpudivých lidí z povrchu země prokazují Bohu velkou službu.

Ale Pán bude útočištěm zarmoucených a zachrání všechny, kteří Mu důvěřují. A aby byli jako jejich Hlava (Kristus), budou vyvolení jednat s nadějí a svou smrtí koupí pro sebe věčný život; vyberou si poslušnost Bohu před poslušností lidem, nebudou se ničeho bát a raději zemřou, než aby přijali lež a zradu.

Někteří kazatelé budou o pravdě mlčet a jiní ji nohama zašlapou a popřou. Svatost života bude přivedena ke konci uprostřed výsměchů, pronášených dokonce těmi, kteří ji budou praktikovat navenek, a v těch dnech jim náš Pán Ježíš Kristus nepošle pravého Pastýře, ale ničitele.

Sebrané spisy Serafinského Otce svatého Františka z Assisi, Washbourne, 1882, st. 248-250

http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=z-proroctvi-sv-frantiska

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.