Otvorený list ministerke spravodlivosti Lucii Žitňanskej. + Slovenský štát nebol vojnový

Vážená pani ministerka,
politickí väzni a ľudia prenasledovaní komunizmom, ktorých morálny postoj prispel zásadným spôsobom k odstráneniu totalitného režimu, vyjadrujú hlboké znepokojenie nad krokmi Vášho ministerstva , ako bolo presadenie zákona proti extrémizmu a jeho uvádzanie do praxe pomocou NAKA a špeciálnych súdov.

Formu otvoreného listu volíme z toho dôvodu, že na náš list zo dňa 12.9.2016 o zriadení múzea pre zločiny komunizmu ste nám dodnes neodpovedali.
Zákon o extrémizme nám najvypuklejším spôsobom ukazuje, že nielen starí komunisti sa masovo vracajú na všetky možné posty, ale už aj ich spôsoby. Je predsa nemysliteľné, aby sa v demokratickej spoločnosti trestne stíhali osoby pre také vágne, neurčité a filozofické pojmy ako je smerovanie, názor, nenávisť, sympatie, fóbie, neznášanlivosť a podobne. Veď je to právny suterén. Rovnako ako prezumpcia viny. Vo vyspelej a hlavne slobodnej spoločnosti sú trestné navádzanie, pokusy alebo dokonané trestné činy či už násilné, majetkové alebo mravné. Prenasledovať a dokonca trestne stíhať niekoho za názor je obrovský zásah do právnych istôt a slobôd, ktoré chránia medzinárodné dohovory, najmä o ľudských právach. Je to popretie základných demokratických hodnôt a princípov.

Anton Čulen: Pavol Frešo a Fedor Gál hanobia katolíkov

Najväčší výdobytok novembra 1989 bola práve sloboda slova. „Slobodu“ slova sme tu mali aj za komunistov, samozrejme v hraniciach úzko vymedzených stranou. No teraz nám politici opäť chcú vymedzovať hranice toho, čo je správne, vrátene „správnej“ interpretácie našich dejín, ktorú majú v rukách starí komunisti. A prenasledovanie sa rozbieha opäť na základe ľavičiarskych konštruktov, tentoraz je to rasizmus, homofóbia, gender, revizionizmus, dokonca vo veľkom sa oprašuje primitívna stalinská inštrumentácia pojmu fašizmus.

A predsa zhanobili Pannu Máriu! Máme záznam a poznáme motiváciu… 

 

Vážená pani ministerka,
v krvavých 50. rokoch, do ktorých sa takto „právne“ vraciame a s čím my politickí väzni máme svoje skúsenosti, bolo bežné, že mlyny teroru veľmi často zomleli práve tých, ktorí ich pomáhali roztáčať. Preto prijímať treba také zákony, aby nikto v budúcnosti nemohol prekvalifikovať aj Vaše činy a označiť ich ako spoluúčasť na protiústavnom potláčaní základných slobôd a demokratických princípov daných ústavou Slovenskej Republiky.

S pozdravom

Ing. Ján Litecký Šveda
predseda PV ZPKO

http://www.pv-zpko.sk/

 

Slovenský štát nebol vojnový

VOJNOVÝ ŠTÁT?

Súčasťou neustáleho hanobenia nášho národa, je aj systematické šírenie dezinformácií o našej histórii, hlavne o období rokov 1939 – 1945. Protislovenskí štváči s obľubou nazývajú náš prvý, v našej histórii samostatný Slovenský štát, ako vojnový, Tisov štát, klérofašistický, satelit Nemecka a podobne. Nepriatelia Slovákov vymýšľajú rôzne názvy, ktorým ani oni sami nerozumejú. Aký vojnový, prečo vojnový ? Náš prvý samostatný štát, vznikol nenásilnou, legálnou a ústavnou cestou. Nevznikol počas vojny, jeho vznik nebol dôvodom začatia vojny a ani jeho samotná existencia nebola dôvodom rozpútania vojny. Dokonca, kým všade naokolo v Európe zúrila vojna, tak na Slovensku vojna nebola až do jesene roku 1944.


Taktiež nebolo Slovensko okupované, ako sa to účelovo vyhlasuje a ospravedlňuje sa tým, činnosť banditov, teroristické akcie, vraždenie civilného obyvateľstva a ničenie všetkého čo sa budovalo. Teroristi, banditi (partizáni) svojim terorizmom zapríčinili okupáciu Slovenska nemeckou armádou a potom to hrdo označili ako SNP povstanie proti okupácii. Len stále to nevedia nijako normálne zdôvodniť, že kde vtedy videli, teda akým zázrakom dospeli k tomu, že idú povstať proti okupácii, ktorá neexistovala. Toto nie je môj výmysel, ale toto potvrdili aj sami komunisti, lebo piate ilegálne vedenie KSS 7. júla 1944 vypracovalo syntetickú správu o vývoji na Slovensku po 6. októbri 1938, určenú vedeniu KSČ na rokovania do Moskvy, ktorú priniesol Karol Šmidke. Okrem iného v nej píšu :

„hospodárske otázky sa podarilo dobre zvládnuť, dnes je na Slovensku pomerne dosť tovaru, zásobovanie funguje vcelku dobre, oproti územiam Čechy, Maďarsko, Nemecko, Poľsko je na Slovensku najlepšie a to tak čo sa do výšky reálnych miezd, ako aj čo do možnosti zakúpenia tovaru. Platy zamestnancov a robotníkov sa mnohokrát zvyšovali, závody majú rôzne zásobovacie výhody, o nedostatku základných tovarov pre konzum nemôže byť ani reči. Slovenská koruna je v obchodnej Európe najlepšou menou ! Doma má predbežne plnú dôveru, ľudia ukladajú ešte peniaze, nie je tu útek k naturálnym obchodom, aký pozorovať v okolí, nábehy k inflácii sú vyvolané skôr nemeckým nátlakom v hospodárstve než domácimi pomermi.

 

V celku možno povedať podľa 6-ročných skúseností, že Slovensko je schopné hospodársky a finančne samostatne existovať, samo sa vie vydržať a má dnes aj potrebné sily (i technické), aj výrobné predpoklady ku konkurencii medzinárodnej. Fakt je, že tento štát má samostatnosť a to takú, aká je možná vo vojne. Niet sporu, že vznikla z milosti Hitlera a, že z tejto milosti ešte existuje. Už tisíckrát tu nastala panika, že Nemci obsadia Slovensko – dodnes sa tak nestalo. Svoje vnútorné veci si vedie režim sám – hospodárstvo si riadia domáci ľudia – zákonodarstvo, školy a pod. sú vedené domácimi ľuďmi. Vplyv Nemecka je veľký, ale nie taký, aby samostatnosť bola hlúpou maskou ! Napríklad gestapo na Slovensku za celých 5 rokov nezatklo jediného slovenského občana !

 

Keby mal tento štát iný obsah a bol vedený iným režimom, nehovoriac o zámene, nedalo by sa nič proti nemu namietať zo slovenského stanoviska.“

 

Po prečítaní časti správy komunistov si položme otázku – o čo v skutočnosti išlo, keď Slovensko nebolo okupované ? Prečo banditi vraždili slovenské obyvateľstvo a diverznou činnosťou ničili cesty, mosty, železnice, sklady a iné ? Načo a komu bolo dobré ničiť to čo sa vybudovalo ? ničiť rozvíjajúce sa hospodárstvo, rozvíjajúce sa Slovensko, ktoré malo najsilnejšiu menu, vlastnú menu – Korunu slovenskú ? Myslím, že každý rozumnejší vie, že jednoznačne išlo iba o uchopenie moci, o útok proti slovenskej štátnosti a samostatnosti ! Že sa povstalo proti okupácii, že partizáni bojovali proti nemeckým okupantom bola a stále je iba kamufláž. V skutočnosti a dnešným slovníkom to môžeme nazvať, že to bol teroristický útok teroristov proti samostatnému Slovenskému štátu. Pomocou teroru, úskokov a lží, to bolo uchopenie moci komunistami a zahubenie samostatného štátu. Štátu, ktorý vznikol z vôle slovenského národa.

 

Nestranný zahraničný diplomat a priamy pozorovateľ udalostí na Slovensku, švajčiarsky generálny konzul v Bratislave Max Grässli, 11. novembra 1944 hlásil svojej vláde :

„ je bolestné a trápne konštatovať, ako Slovensko, ktorému sa podarilo, vďaka múdrej, ale aj konjunktúrou podporovanej politike, po celých päť rokov vykázať pozoruhodné výsledky výstavby, následkom tohto nešťastného, príliš predčasne vypuknutého a navyše ešte zle organizovaného povstania upadlo na úroveň, alebo dokonca i pod úroveň postavenia Protektorátu. Vláda je voči nemeckej „pomoci“ jednoducho bezmocná a v tej svojej bezmocnosti iba hromadí chyby na chyby, ktoré kompromitujú krajinu a jej budúcnosť v očiach ostatného sveta.“

 

Už len tá samotná správa komunistov nám veľa napovedá, napovedá o tom, vlastne dokazuje, že o našej histórii sa zámerne klame. A dokazuje to aj veľa, veľa ďalších dokumentov a svedectiev, nie len tých, ktoré tu uvádzam. Je veľmi smutné, zarážajúce, že tieto klamstvá sa šíria aj prostredníctvom našich vládnych činiteľov a to už hraničí s trestnosťou ! Šíritelia tejto klamnej, zákernej propagandy sú všade, či v politickej, kultúrnej, výchovnej oblasti, proste všade. Všade prítomná štvavá, klamná a nenávistná propaganda proti Slovákom ! Páchatelia zrady na národe, nebudú navždy pri moci, pravda uzrie svetlo sveta. Špiníte náš Slovenský štát ?

 

AKÝ BOL, TAKÝ BOL, ALE NÁŠ, SLOVENSKÝ BOL!

http://blog.hlavnespravy.sk/1022/slovensky-stat-nebol-vojnovy/

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.