Poslankyňa NR SR N. Grausová dnes podala na GP dve trestné oznámenia na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestných činov extrémizmu, hanobenia národa, štátnych symbolov, rasy a presvedčenia

Príloha č. 1

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Vec: Trestné oznámenie podľa § 196 ods. 1 Trestného poriadku na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestných činov extrémizmu v zmysle ust. §140a TZ a to:
Hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. 1 písm. a), b), prípadne podľa § 423 ods 2 písm. c) Trestného zákona,
Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 ods.1 TZ, prípadne podľa §424 ods.3, písm. a) TZ,
Trestný čin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. e) TZ.

Na snímke úèastníci pochodu proti fašizmu poèas antifašistickej demonštrácie 11. marca 2017 v Bratislave. FOTO TASR – Pavol Zachar

Týmto podávam cestou Generálnej prokuratúry SR podnet na prešetrenie trestného oznámenia vo veci podozrenia z vyššie uvedených trestných činov, ktorých sa mali dopustiť neznámi páchatelia.
Dňa 11. 3. 2017 sa konal v uliciach Bratislavy organizovaný pochod extrémistov, anarchistov a fašistov, ktorý bol maskovaný pod názvom „protifašistický pochod“.

 

Veľké množstvo zúčastnených malo tváre zakryté šatkami a kapucňami (príloha č. 1). Na tomto extrémistickom pochode niesli transparenty a vlajky, hanobiace slovenský štátny znak, v podobe preškrtnutého dvojkríža (príloha č. 2, č. 3,).

Ďalej vo veci podozrenia z trestného činu hanobenia národa, ktorého sa mali dopustiť neznámi páchatelia tým, že stvárnili a na verejnom priestranstve niesli papierový transparent s nápisom „Nie sme žiaden národ“ (príloha č. 4), ďalej „Vlastenectvo je keď si trápny“ (príloha č. 5) a „Slovenský štát? Raz stačilo“ (príloha č. 6).

Týmito skutkami došlo k naplneniu skutkovej trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. 1, pís. a, b, Trestného zákona, prípadne ak sa preukáže osobitný motív tak podľa § 423 ods3 písm. a) TZ.

Taktiež mám za to, že stvárnením a verejnou propagáciou hore uvedených transparentov ako aj transparentu „Začnite s vysťahovaním“ (príloha č.7), došlo verejne k podnecovaniu k nenávisti voči skupine osôb.
Ďalej došlo k trestnému činu vyhrážania sa smrťou, resp. podnecovaniu k fyzickej likvidácii občanovi Slovenskej republiky a verejnému činiteľovi Mariánovi Kotlebovi (transparent zobrazujúci šibenicu s menom „Kotleba“ a s tromi otáznikmi za rokom jeho narodenia -príloha č. 8), k propagácii hnutí smerujúcich k potlačovaniu ľudských práv a slobôd a propagujúcich nenávisť a násilie proti skupine osôb aj z nápisom

„Zbúrame Vaše ploty“ (príloha č. 9), plagáty propagujúce extrémistické symboly a hnutia (príloha č. 10, č. 11 a č. 12) a to verejným pochodom, propagáciou prostredníctvom vyššie spomínaných plagátov, čím došlo k naplneniu skutkovej podstaty TČ -Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 ods.1 TZ, prípadne podľa §424 ods.3, písm. a) TZ.
Dôrazne žiadam, aby bolo prešetrené podozrenie osobitného motívu spáchania uvedených trestných činov extrémizmu.

Nakoľko sa jedná o podozrenie z trestných činov extrémizmu podľa § 140a Trestného zákona, ktorého spoločenská nebezpečnosť pre spoločnosť je vysoká a vecná príslušnosť spadá pod Špecializovaný trestný súd a prokuratúru. Je namieste sa týmto trestným oznámení zaoberať a vykonať všetky úkony trestného konania, ktoré náležite objasnia moje podozrenie. Zároveň žiadam byť písomne upovedomený o vykonaných opatreniach zo strany orgánov činných v trestnom konaní.

V Bratislave dňa 27. 3. 2017

MUDr. Natália Grausová

F. Mikloško: Kotlebovci zneužili spomienku na Sviečkovú manifestáciu. + Otvorený list A. Čulena Františkovi Mikloškovi

 

Na poslanca ĽSNS Milana Uhríka podali trestné oznámenie

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Vec:
Trestné oznámenie podľa § 196 ods. 1 Trestného poriadku na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestných činov extrémizmu v zmysle ust. §140a TZ a to:
Hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. 1 písm. a), b), prípadne podľa § 423 ods 2 písm. c) Trestného zákona,
Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 ods.1 TZ, prípadne podľa §424 ods.3, písm. a) TZ,
Trestný čin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. e) TZ.

Týmto podávam cestou Generálnej prokuratúry SR podnet na prešetrenie trestného oznámenia vo veci podozrenia z vyššie uvedených trestných činov, ktorých sa mal dopustiť neznámy páchateľ tým, že stvárnil a následne na rôznych verejne prístupných miestach po Slovensku zverejnil plagát k filmu ÚNOS premietanému v slovenských kinách, ktorý vyobrazuje muža neznámej identity s trňovou korunou na hlave, pribitého na kríži umiestnenom na trojvrší s podtitulom: “ÚNOS”.

Stvárnenie polonahého muža pribitého na kríži s tŕňovou korunou na hlave silne honobí obraz ukrižovaného Ježiša Krista, ktorého slovenskí kresťania i kresťania na celom svete pokladajú za svojho Boha a Vykupiteľa, čím došlo k hanobeniu slovenského národa postaveného na kresťanských princípoch zakotvených v Ústave SR a slovenských kresťanov pre náboženské vyznanie a tým k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu Hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. 1, pís. a, b, Trestného zákona, prípadne ak sa preukáže osobitný motív tak podľa § 423 ods3 písm. a) TZ.

Taktiež mám za to, že došlo verejne k podnecovaniu k nenávisti voči skupine osôb, t.j. kresťanom žijúcim na Slovensku (cca70% obyvateľov Slovenska) a to verejnou reklamou, propagáciou filmu prostredníctvom vyššie spomínaného plagátu, čím došlo k naplneniu skutkovej podstaty TČ -Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 ods.1 TZ, prípadne podľa §424 ods.3, písm. a) TZ.
Dôrazne žiadam, aby bolo prešetrené podozrenie osobitného motívu spáchania uvedených trestných činov extrémizmu.

Nakoľko sa jedná o podozrenie z trestných činov extrémizmu podľa § 140a Trestného zákona, ktorého spoločenská nebezpečnosť pre spoločnosť je vysoká a vecná príslušnosť spadá pod Špecializovaný trestný súd a prokuratúru. Je namieste sa týmto trestným oznámení zaoberať a vykonať všetky úkony trestného konania, ktoré náležite objasnia moje podozrenie. Zároveň žiadam byť písomne upovedomený o vykonaných opatreniach zo strany orgánov činných v trestnom konaní.

V Bratislave dňa 21. 3. 2017

MUDr. Natália Grausová, poslankyňa NR SR

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.