Verejná ochrankyňa práv Patakyová a bývala členka KSČ dehonestáciu kresťanstva a hanobenie Panny Márie riešiť nebude! Nie je načase, aby na Slovensku vznikol úrad ombudsmana na ochranu práv kresťanov?

Nie je načase, aby na Slovensku vznikol úrad ombudsmana na ochranu práv kresťanov? Alebo nám naďalej komunisti budú určovať to, čo je „kresťanské“?

From: Vladimir Kuritz
To: „\“Mgr. Radka Babeľová\““

Subject: Re: Kancelária verejného ochrancu práv- odpoveď
Milá pani Babeľová,

ohľadom Vašej odpovede na moju sťažnosť (viď Váš email uvedený dolu) považujem za dôležité Vám zdeliť:

1. Nie je pravda že ja považujem niektoré scény z hry Natálka za hrubú urážku (Váš email, viď nižšie). Ja nepovažujem žiadne scény za urážku, ja považujem za hrubú urážku zjavne demonštratívne umiestnenie sošky Panny Márie pred hákový kríž, kde táto soška zotrváva v priebehu podstatnej časti predstavenia. Dej predstavenia, ani predstavenie samotné nemusia byť vôbec zrušené alebo menené.

Anton Čulen: Pavol Frešo a Fedor Gál hanobia katolíkov

2. Ja nepožadujem, aby sa uvedené predstavenie hralo bez týchto scén, to je Váš výmysel, alebo úmysel klamať. Ja požadujem, aby sa odstránilo zjavne provokatívne dávanie do súvislosti kresťanského symbolu so symbolom fašizmu v tomto predstavení. Ak Vám aj toto lapidárne vysvetlenie robí problémy, tak Vám zopakujem že ja žiadam, aby soška Panny Márie nestála v priebehu predstavenia pred hákovým krížom. Ďalej Vám zopakujem, že scény predstavenia ani predstavenie samotné, nemusia byť vôbec menené.

Čudná „hra“ Freša a spol.

3. Dúfam, že si uvedomujete vzhľadom k predchádzajúcim objasneniam v bodoch 1. a 2. podľa mňa zámernú naivitu (ak nechcem povedať priamo doslovnú debilitu) Vašich argumentov, ktorá je urážkou nielen mňa, ale aj úradu ktorý zastupujete, lebo takýmito „argumentami“ urážate normálnosť ľudského uvažovania.

A predsa zhanobili Pannu Máriu! Máme záznam a poznáme motiváciu…

4. Vzhľadom k vyššieuvedenému bodu Vám pripomeniem elementárny princíp toleracie a akceptovania druhého: Nie ten, ktorý uráža určuje, či sa urážaný má alebo nemá právo uraziť. Princíp tolerancie funguje úplne naopak – ak sa niekto cíti byť urazený a tomu kto ho uráža to slušne pripomenie, tak urážajúci, ak je ochotný tolerovať druhého človeka, s jeho urážaním prestane, bez ohľadu na to čo si on sám o svojom jednaní myslí a za druhé sa urážanému ospravedlní.
Dúfam, že Vám nemusím tento elementárny princíp tolerancie dokumentovať na príkladoch, lebo by som to považoval za urážku elementárnej logiky. Zároveň dúfam, že si tento princíp dokážete aplikovať aj na môj postoj ohľadom umiestňovania sošky Panny Márie pred hákový kríž a že zanecháte trápne zdôvodnenia o “úmysloch” tvorcov predstavenia.

Ľudia sa búria proti nenávistnej propagande na školách

Dúfam že Vám a Vášmu úradnu nemusím pripomínať znenie §423 a §424 Trestného zákona. Iba Vám, ako aj všetkým ostatným ktorí dehonestovanie kresťanstva propagujete musím pripomenúť, že tieto paragrafy sa týkajú aj nenávistných prejavov voči kresťanstvu.

Vymývanie mozgov a politika na školách

Platnosť princípov ako aj zákonov v tomto bode uvedených si môžte overiť prakticky, keď kdekoľvek na verejnosti a pod akoukoľvek zámienkou umiestnite pred hákový kríž sošku židovského rabína. Dúfam, že budete mať vôľu predísť takémuto druhu overovania akceptovaním požiadavky neurážať kresťanov a to bez ohľadu na pretvárky alebo ideové pozície ktoré tvorcovia a všetci protagonisti diskutovaného divadla, ako aj politici Slovenska a Vy zjavne zastávate.

5. Ak “… úlohou verejného ochrancu práv je chrániť základné práva a slobody v prípade, keď ich orgány verejnej správy, na ktoré sa vzťahuje jeho pôsobnosť, svojím konaním, rozhodovaním alebo aj nečinnosťou porušujú.” (Váš email), tak Vám musím zdeliť, že ministerka spravodlivosti Slovenskej Republiky, teda orgán verejnej správy, na verejnosti vyjadrila hodnotiaci postoj k podanému trestnému oznámeniu predtým, než sa právne jednanie vôbec započalo (Dôkazový materiál: Video pre televízny kanál zverejnené na https://www.aktuality.sk/clanok/419518/video-je-divadelna-inscenacia-natalka-politickou-hrou/ Vyjadrovanie sa štátneho orgánu k právnemu prípadu pred jeho započatím je porušením základných práv.

6. Z Vášho vyššieuvedeného citátu je ďalej zrejmé, že orgány verejnej správy, teda nielen ministerstvo spravodlivosti a pani ministerka, ale všetky orgány verejnej správy porušujú základné práva a slobody svojou nečinnosťou voči zjavnej urážke náboženskej komunity tým, že sa jeden zo základných symbolov teto komunity dáva zjavne do súvislosti so symbolom fašizmu.

Dúfam, že uznáte právo kresťanov či katolíkov na to aby bolo ich náboženstvo a jeho symboly tolerované a že pomôžete vyriešiť tento, vo svojej podstate veľmi jednoduchý problém predtým, než sa bude musieť riešiť inými orgánmi či cestami. Osobne som presvedčený, že je to iba otázka minimálneho zmyslu pre princíp, ktorý tak hlasno aj Vy roztrubujete už po desaťročia – princíp tolerancie.

Vašu, dúfam tentoraz konštruktívnu odpoveď, očakávam v priebehu dvoch týždňov.

Dokiaľ nie ste ochotní alebo schopní jednať normálne či konštruktívne, ostávam bez pozdravu.

Dr. V. Kuric

P.S. V záujme vyriešenia problému, aj prevencie výskytu problémov tohoto typu v budúcnosti je tento text zaslaný na vedomie aj viacerým osobám či organizáciám.

===========================================================================================================================================
On 13 Apr 2017, at 09:30, Mgr. Radka Babeľová wrote:

Dobrý deň pán Dr. V. Kuric,

vážime si Vašu dôveru, s ktorou ste sa obrátili na verejnú ochrankyňu práv. Zaujíma Vás názor verejného ochrancu práv na divadelnú hru Natálka. Vo svojom maile píšete, že niektoré scény z uvedenej hry považujete za hrubú urážku na Vaše náboženské presvedčenie. Žiadate, aby Vám verejná ochrankyňa práv pomohla, aby sa uvedené divadelné predstavenie hralo bez tých scén, ktoré Vy považujete za provokáciu.

Pre Vašu informáciu by sme radi uviedli, že úlohou verejného ochrancu práv je chrániť základné práva a slobody v prípade, keď ich orgány verejnej správy, na ktoré sa vzťahuje jeho pôsobnosť, svojím konaním, rozhodovaním alebo aj nečinnosťou porušujú. Medzi orgány verejnej správy patria orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy a právnické a fyzické osoby, ktoré podľa osobitného zákona rozhodujú o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy, alebo do práv a povinností fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy inak zasahujú.

Verejná ochrankyňa práv nemá v kompetencii zasahovať do divadelných hier. Na základe Ústavy SR, sloboda umenia sa zaručuje (článok 43.). Slovenské národné divadlo už vydalo svoje stanovisko k projektu Natálka, kde okrem iného je uvedené, že ich snahou bolo vytvoriť dielo, ktoré bude priamo v prostredí mladých ľudí na školách hovoriť o netolerancii a extrémizme. Cieľom predstavenia je upozorniť na znaky a prejavy extrémizmu. Roman Polák, riaditeľ Činohry SND sa k scéne, ktorú považujete za kontroverznú vyjadril takto: V samotnej inscenácii vidíme pobožnú a veriacu matku dieťaťa, ktorá sa modlitbou Zdravas Maria utieka pod ochranu Matky Božej, keď rodinu ohrozuje dvojica neonacistov. Túto rodinu zachránila viera a láska. Také je posolstvo inscenácie. V žiadnom prípade nejde o útok na kresťanské myslenie. Práve naopak. Zmyslom projektu je vytvoriť priestor na uvažovanie o tolerancii a lásky k blížnemu.

Slovenská republika je demokratický štát, kde cenzúra je zakázaná a sloboda slova sa zaručuje. Navyše, z právneho hľadiska, pokiaľ je to súčasťou divadelného predstavenia, nemôže ísť o hanobenie rasy, náboženstva alebo propagáciu fašizmu. Chápeme, že máte určité výhrady vzhľadom na predmetnú scénu, avšak ak si pozrieme na cieľ, ktorý herci a autori s predstavením chceli dosiahnuť, môžeme konštatovať, že ich zámer nespočíval v hanobení náboženstva.

Ak máte záujem o podrobnejšie právne poradenstvo alebo asistenciu pri riešení Vašich problémov, môžete sa obrátiť na advokátov. Zoznam advokátov vedie Slovenská advokátska komora a je ho možné nájsť na stránke www.sak.sk V prípade, ak sa nachádzate v materiálnej núdzi, v dôsledku ktorej si nemôžete dovoliť využívať právne služby, môžete sa obrátiť na Centrum právnej pomoci, ktoré je štátnym orgánom a ktorého cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi. Centrum právnej pomoci poskytuje občanom konzultácie aj právnu pomoc po splnení zákonných podmienok. Centrum právnej pomoci zároveň môže poskytnúť klientovi predbežnú konzultáciu, ktorej obsahom je najmä bližšie vysvetlenie podmienok nároku na právnu pomoc alebo základná právna rada vo veci. Predbežná konzultácia, ktorá by mala trvať maximálne do 1 hodiny, je spoplatnená sumou 4,5 €. Bližšie informácie o tejto inštitúcii, ako aj najbližšom pracovisku sú prístupné na internetovej stránke www.centrumpravnejpomoci.sk

Pre Váš lepší prehľad o činnosti verejného ochrancu práv a o tom, v ktorých prípadoch Vám môže pomôcť, Vám v prílohe tejto správy zasielame informácie o jeho pôsobnosti. Je nám veľmi ľúto, že Vám nemôžeme pomôcť takým spôsobom, ako ste od nás očakávali, veríme však, že uvedené informácie budú pre Vás užitočné.

S pozdravom

Mgr. Radka Babeľová
právnička
Odbor ochrany základných práv a slobôd
Kancelária verejného ochrancu práv
GrÖsslingová 35
P. O. Box 1
820 04 Bratislava 24
E-mail: radka.babelova@vop.gov.sk

 

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.