Otvorený list predsedovi a predsedníctvu KDH

KDH logo
Tento list zverejňujeme preto, aby sme vedenie KDH, na prvom mieste jeho terajšieho predsedu, upozornili na veľmi vážne skutočnosti vo vývine a v terajšom stave KDH.

Niektorí z nás, ktorí dnes signjueme tento list, sme sa v minulosti aktívne zúčastnili na konštituovaní a potom aj na vývine KDH. Dnes sa k tomu všetci hlásime. Našu angažovanosť vo vzťahu ku KDH dokladáme zverejnenými a aj dnes ľahko prístupnými dokladmi, napr. textami v zborníku Zápas o Slovensko. O tejto téme je v tomto zborníku najmä v kapitole VI na s. 225 – 267 o. i. aj samostatná úvaha „Naša kresťanská politika“. Tento text je aj dnes aktuálny. Prvý článok Slovo vedcov a pedagógov Kresťanskodemokratického hnutia národu (s. 225 – 228) je už z 8. mája 1990, teda na samom začiatku vznikajúceho KDH!

Napísali sme tam aj to, že „KDH mohlo a malo byť na Slovensku najsilnejšou politickou stranou. Tak sa dá intepretovať aj ovzdušie zakladacieho snemu KDH v Nitre v r. 1990“ (s. 241), na ktorom sme sa niektorí aj osobne zúčastnili. Napísali sme: „Kresťanský politik nemôže robiť kompromisy v zásadných veciach – nemôže politické výpočty nadraďovať nad kresťanstvo.“ (S. 251.) Kritizovali sme výrok niekdajšieho predsedu NR SR, že Slovensko nemá žiadne dejiny (s. 253). Opýtali sme sa vedenia KDH: „Vám je jedno, s kým sa spájate a aký program prijímate, keď ide o vládu? (S. 259.) Pripomenuli sme: „Kresťanská politika…nemôže byť usmerňovaná hnevom a nenávisťou, bezduchým zápasom kto z koho.“ (S. 260.) Kritizovali sme aj vtedajšiu koalíciu KDH s SDKÚ a SMK (s. 263).

Pripomíname ešte, že sa niektorí z nás od prvých dní politického zlomu v r. 1989 zúčastnili na diskusiách o budúcnosti očakávanej slovenskej kresťanskej (!) politiky a stali sme sa aj členmi vznikajúceho a vzniknutého KDH. Boli sme nimi dovtedy, kým sa KDH otvorene neprihlásilo k tým, ktorí boli proti vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
Naša nespokojnosť s vnútornými procesmi v KDH a s jeho vývinom v ďalších rokoch – až po dnešok – sa, bohužiaľ, ukázala ako odôvodnená. Dnes musíme upozorniť na toto:

KDH, deklaratívne teda kresťanská (katolícka?) politická strana SR, sa dnes nachádza v stave úpadku a rozkladu. Jej politici a i najvyšší funkcionári postupne opúšťajú KDH, angažujú sa inde, zakladajú nové strany – s nádejou na budúce totálne víťazstvo…
Výsledok prezidentských volieb minulých dní vyvolal odchod troch vysokých funkcionárov KDH zo zastávaných funkcií. To je ďalší krok v zlom vývine. Pýtame sa: Kto je za toto zodpovedný?
Nemá tento stav korene svojho vývinu už v tom, čo sme vyššie spomenuli? Nebolo KDH upozorňované na zlé smerovanie už dávno pred dneškom? Prečo si to jeho funkcionári nevšimli? Prečo to ľahkovážne ignorovali? Ba dokonca odmietali o tom vôbec s nami diskutovať a sami sa kriticky postavili k dobromyseľne a opakovane vyslovovaným upozorneniam. Aký kresťanský zákad má takéto konanie kresťanskej politickej strany?
Súčasný stav KDH, stav slovenskej – podľa názvu a symbolov – jedinej kresťanskej politickej strany v SR je priam žalostný. Zdôrazňujeme: To nie je stav zlého stavu jednej politickej strany, to je stav kresťanskej politiky, kresťanského základu slovenskej politiky v Slovenskej republike! Kto za to zodpovedá? Ako sa to dá dnes zmeniť? Kde je záchranca? Je to azda ďalšia nová (jedna alebo druhá) slovenská politická strana?
Nie je tu pod pláštikom kresťanstva iba zápas o moc, slávu – a peniaze? Obávame sa, že vývin sa uberá týmto smerom…

Aktuálna – a mimoriadne aktuálna – je však teraz naša otázka: Kto je za toto osobne zodpovedný? Určite to nie sú v plnom rozsahu tohto problému tí, ktorí po neúspechu v prezidentkých voľbách dobrovoľne odovzdali svoje funkcie. Tí urobili primerané gesto. Boli však oni a iba oni traja prví zodpovední za dnešný stav, a potom aj za stav KDH, ako ho dnes poznáme? Za vývin KDH od jeho začiatku po dnešok nesú zodpovednosť všetci, ktorí vykonávali vedúce funkcie v minulosti, a tí, ktorí ich vykonávajú dnes.
Podstata problému je vo falošne deklarovanej a politicky zle uskutočňovanej „kresťanskosti“, v politickej špekulatívnosti, v trvalom zápase o moc, nie o službu národu v kresťanskom duchu, v koalíciách s kýmkoľvek – aj s verejným nepriateľom kresťanstva a slovenského národa, keď sa v tom videla príležitosť na získanie moci. V tom bol kód úpadku KDH.
Usudzujeme, že v tejto situácii sa teraz obnažene prejavila vážna politická choroba KDH, chyba jeho vedenia: KDH nereagovalo ani podľa ustálenej politickej praxe o vyvodzovaní dôsledkov za vážne politické nedostatky. Usudzujeme, že

hlavnú zodpovednosť za najnovší vývin a dnešný stav KDH má, bohužiaľ, jeho predseda p. Ing. Ján Figeľ.
Dôrazne teda vyzývame p. Ing. Jána Figeľa, predsedu KDH, aby bez nevhodného ďalšieho odďaľovania dobrovoľne a vo verejnej deklarácii, ako to urobil v troch spomenutých prípadoch, odovzdal funkciu predsedu KDH jeho vedeniu.

Očakávame, že po tejto zmene KDH urobí všetky potrebné a nevyhnutné kroky na radikálnu obnovu svojho predsedníctva, na vdýchnutie nového ducha do KDH, a to v celom priestore SR. Ide o budovanie novej, opravdivo, svojím duchom a budúcou činnosťou neformálne kresťanskej politickej strany Slovenskej republiky, kresťanskej politikej strany bez špekulatívnych kompromisov a chýb, na ktoré sme v minulosti postupne s vývinom KDH upozorňovali a ktoré sú pre terajšie KDH aktuálne ešte aj dnes.
KDH musí dostať nové vedenie, musí nájsť nové tváre, v jeho čele musí stáť charizmatická osobnosť s túžbou nie vládnuť, ale odvážne a bez špekulatívnych kompromisov, bez nenávistných afektov, s láskou slúžiť slovenskému národu v duchu jeho stáročných tradícií.

Členovia Spoločenstva Kresťanské Slovensko

Bratislava 11. apríla 2014

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Správy. Zálohujte si trvalý odkaz.