Ježiš Kristus, Dobrý Pastier sa stará o tie svoje. + Kardinál Burke opäť organizuje „Útok na nebo“. Milión katolíkov sa modlí ruženec pred výročím vo Fatime

Ježiš Kristus, Dobrý Pastier sa stará o tie svoje. Homília: Kňaz Josef Spindelböck, profesor morálky a etiky
St. Pölten, 6.5.2017 (kath.net/ stfosef.at)

Milí bratia a sestry v Pánovi!
Poslucháči nechápali, čo im Ježiš povedal, (porovn. Jn 10,6). Nezvyčajne otvorene a nijako nie šetrne opisuje evanjelista sv. Ján reakciu ľudí na Ježišove slová, keď im rozprával prvé podobenstvo o dobrom pastierovi. Bolo naozaj také ťažké pochopiť, že Ježiš tu hovoril o sebe samom prípadne aj o Bohu, svojom Otcovi, ktorý sa s láskou stará o ľudí tak, ako to robí dobrý pastier pre svoje ovce? Pritom bol život pastiera a jeho stáda v Ježišovej dobe dobre známy. A Ježiš práve preto volil stále znova obrazné slová zo skúseností svojich poslucháčov. Nie abstraktnou teóriou, ale živými znázorneniami tajomstiev Božieho kráľovstva s obrazmi z každodenného života sa vyznačovalo Ježišovo hlásanie viery!
Slávime Nedeľu Dobrého Pastiera“ a je to súčasne Svetový deň modlitieb za duchovné povolania. Evanjelium o Dobrom Pastierovi nám dáva nanovo si uvedomiť, ako nežne a láskyplne sa Boh o nás stará. Nie sme mu ľahostajní. Boží Syn, Ježiš Kristus poslaný na svet nebeským Otcom, sa ujíma každého jedného z nás. Dobrému pastierovi záleží na jeho ovciach, kým zlodej a lupič prichádza iba „aby kradol, zabíjal a ničil“ (Jn 10,10a). Ježiš však prišiel, aby sme my, ľudia, mali život a aby sme ho mali hojnejšie (porovn. Jn 10,10b).
Položme si otázku – každý celkom osobne: „Nechávame sa viesť Dobrým Pastierom – Ježišom Kristom, Pánom? Dôverujeme mu a celkom sa mu odovzdávame? Darujeme mu svoj život, aby nás viedol k plnosti večného blaženého života?“

 

Keď sa pred presne 100 rokmi v portugalskej obci Fatima zjavila Božia Matka Mária trom pastierikom, tak nebesia urobili dobrú voľbu, pretože tieto tri deti boli neskazené, čistého srdca a otvorené pre to nadprirodzené. Spoločne strážili ovce svojich rodín, a už rok predtým – 1916 – boli trikrát anjelom z neba na to pripravené. Tento „anjel pokoja“ ich naučil rôzne modlitby, aby v zástupnosti za hriechy ľudí prinášali Bohu všetky svoje modlitby, odriekania a námahy.
Potom však, 13. mája 1917 sa im zjavila „Žena celá odetá v bielom“. Táto „Žena z neba“ ich pozvala: „Modlite sa denne ruženec, aby sa dosiahol pokoj vo svete a koniec vojny!“ Nasledovali zjavenia Božej Matky v ďalších mesiacoch až po splnenie sľubu Božej Matky a potvrdenie pravosti zjavení 13. októbra 1917 veľkým slnečný zázrakom, ktorý dosvedčili aj ľudia, ktorí s predošlými udalosťami nemali nič do činenia.

 

V Jubilejnom roku 2017 sa na celom svete konajú fatimské slávenia a pápež František príde 13. mája do Fatimy. Tam s očakávanými 2000 biskupmi a kňazmi v prítomnosti množstva veriacich bude sláviť svätú omšu, pomodlí sa ruženec a bude svätorečiť dve z troch fatimských detí – pastierikov, vizionárov Františka a Hyacintu Martových. František zomrel 4. apríla 1919 a jeho sestra Hyacinta 20. februára 1920. Ich sesternica Lucia zomrela 13. februára 2005 v Karmeli v Coimbre vo veku 98 rokov takisto v povesti svätosti.
Cirkvou uznané súkromné zjavenie nikoho nezaväzuje. Vo všeobecnom Božom zjavení, ktoré nachádza v Ježišovi Kristovi svoje zavŕšenie a dokonanie, nám bolo všetko povedané a oznámené, čo nám Boh pre našu spásu chcel zjaviť. Napriek tomu môžu byť súkromné zjavenia užitočné, ak nám pripomínajú zásadné imperatívy Evanjelia k viere a obráteniu.
Mnohí ľudia nám naozaj ako dar z modlitby ruženca, ktorú Božia Matka odporúča vo Fatime, venujú veľkú silu. Pre pokoj v dušiach ľudí a vo svete sa naozaj oplatí naďalej sa modliť! Aj keď vláda komunizmu sa v mnohých postihnutých krajinách zborila, predsa ešte existujú jeho zvyšky prípadne aj nové nebezpečenstvá z ideológií a diktátorských systémov, ktoré ohrozujú človeka v jeho Bohom danej dôstojnosti a rodinu v jej Bohom danom povolaní.

 

Vo Fatimskom roku vyzýva náš národný misijný riaditeľ, cistercián z Heiligenkreuzu, páter Karl Wallner, k naštartovaniu nového modlitbového hnutia pre mladých ľudí („Gott všetko môže“): „Modliť sa denne desiatok ruženca za konkrétneho mladého človeka, ktorý je vzdialený od viery.“ Myslím, že by sme sa nemali modliť iba za mladých (a starších!) ľudí, ktorí sú „vzdialení od viery“, ale za všetkých, ktorí sa úprimne usilujú rásť vo viere Cirkvi a žiť podľa Ježišových príkazov. Týmto spôsobom sa vytvorí dobrá klíma pre manželstvá a rodiny, ale aj pre duchovné povolania! Pretože Ježiš Kristus „Dobrý Pastier“, povoláva aj v dnešnej dobe ľudí k jeho mimoriadnemu nasledovaniu. Robí to, aby týmto spôsobom sprostredkoval celej Cirkvi dar svojej prítomnosti.

 

Kiež by sme na príhovor preblahoslavenej Panny, Božej Matky Márie, svätého Jozefa a všetkých svätých dosiahli večnú blaženosť v nebeskom kráľovstve!

Amen.

 

 

Milión katolíkov sa modlí ruženec pred výročím vo Fatime – kardinál vyzýva veriacich, aby sa zapojili

Kardinál Raymond Burke pozýva veriacich, aby sa pridali k iniciatíve Operation Storm Heaven. Táto snaha o dosiahnutie 1 milióna katolíkov modliacich sa ruženec sa koná k 100. výročiu zjavení vo Fatime, ktoré nastane 13. mája tohto roku

Operation Storm Heaven (Operácia burácania na nebo) je úsilím katolíckej organizácie Catholic Action for Faith and Family (CAFF) v spolupráci s kardinálom Burkom a arcibiskupom Cordileonem, ktorí slúžia ako duchovní poradcovia.

Katolíci na celom svete sú pozvaní v prvý deň každého mesiaca pomodliť sa 5 desiatkov ruženca na úmysel „rozptýlenia zmätku,“ ktorý je v súčasnosti v Cirkvi veľmi výrazný.

Modlitby tiež zahŕňajú úmysel:

– Priniesť nádej do duší a do myslí ľudí v Amerike a vo svete

– Urobiť zadosťučinenie za hriechy a urážky páchané voči Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

– Poskytovať duchovnú podporu v boji proti pokušeniu k znechuteniu

– Na ochranu našich rodín a našej viery

– Na zastavenie vzrastania zlého v našej spoločnosti

– Aby sa duše naplnili milosťou a svetlom a pravdou

Panna Mária sa po prvýkrát zjavila Lucii Santos, Hyacinte a Františkovi Martovi vo Fatime Portugalsku 13. mája 1917. Povedala im, „Modlite sa ruženec každý deň, aby ste priniesli pokoj svetu, a aby sa skončila vojna.“

Panna Mária sa im zjavila šesťkrát ako Panna Mária Ružencová a zakaždým ich požiadala, aby sa modlili ruženec, aby sa skončila Prvá svetová vojna, ktorá v tom čase zúrila. Od toho času mnohí v katolíckej Cirkvi, vrátane pápeža Jána Pavla II., znovu hlásali dôležitosť dennej modlitby ruženca.

Thomas McKenna z CAFF povedal pre Church Militant, že cieľom aktivity Operation Storm Heaven je povzbudiť ľudí, aby „obliehali nebo modlitbou“ s cieľom „rozptýlenia zmätku“ a „rozširovania svetla pravdy v Amerike i na celom svete“ požiadaním „nášho Pána Ježiša Krista, Panny Márie a všetkých anjelov a svätých jednotným hlasom, aby vypočuli naše modlitby a aby nám prišli na pomoc.“

Kardinál Burke hovorí, že modlitba ruženca je „odpoveďou na veľké výzvy našich čias,“ označuje ju ako odpoveď „hlbokej kresťanskej viery“ a modlitby.

„Uvidíte, že sa stane veľkou pomocou vo vašej vytrvalosti a v kresťanskom svedectve v týchto ťažkých časoch,“ povedal. „Zároveň vám prinesie veľké požehnanie do vašich domovov a rodín a týmto spôsobom prinesie veľa požehnania aj celému svetu.“

Poznamenáva, že ruženec je „jedným z najmocnejších foriem modlitby“ a „jedným z najsilnejších spôsobov, akými nás Matka Božia priťahuje k jej Jednorodenému Synovi, ktorý sám je našou spásou.“

http://alianciazanedelu.sk/?p=8798

http://www.hlavnespravy.sk/milion-katolikov-sa-modli-ruzenec-pred-vyrocim-vo-fatime-kardinal-vyzyva-veriacich-aby-sa-zapojili/991650

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.