MIMORIADNA SPRÁVA: Kardinál Burke vyzýva na zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

Rím, May 19, 2017 (LifeSiteNews) – Kardinál Raymond Burke dnes vydal výzvu verným členom Katolíckej cirkvi, aby „pracovali na zasvätení Ruska Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie“.

Kardinál Raymond Burke je jedným zo štyroch kardinálov, ktorí požiadali pápeža Františka o jednoznačnosť exhortácie Amoris Laetitia. Svoju výzvu uverejnil na fóre Rome Life Forum v mesiaci, kedy si pripomíname 100. výročie prvého zjavenia Fatimskej Panny Márie trom deťom, pastierkom. Burke je bývalým prefektom Apoštolskej signatúry a súčasným patrónom Zvrchovaného rádu maltézkych rytierov.

V príhovore „Tajomstvo Fatimy a nové evanjelizácia“ a za prítomnosti kardinála Carla Caffarru, priamočiareho kazašského biskupa Athanasia Schneidera a viac ako 100 pro-life a pro-rodinne orientovaných zástupcov z 20 krajín povedal, že triumf Nepoškvrneného Srdca znamená oveľa viac ako ukončenie svetových vojen a fyzických nešťastí, ktoré Fatimská Panna Mária predpovedala. „Akokoľvek hrozné sú fyzické tresty spojené s neposlušnosťou človeka voči Bohu, oveľa horšie a nekonečné sú duchovné tresty, ktoré sú ovocím ťažkého hriechu: večná smrť,“ povedal.

Súhlasil s jedným z popredných odborníkov na Fatimu, bratom Michelom de la Sainte Trinité, podľa ktorého sa sľúbené víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie nepochybne vzťahuje v prvom rade na „víťazstvo viery, ktoré ukončí obdobie apostázy (odpadnutie od viery – pozn. prekl.) a obrovských nedostatkov pastierov Cirkvi.“

Poukázaním na súčasnú situáciu v cirkvi vo svetle Fatimských odkazov kardinál Burke povedal: „Učenie viery v jej integrite a s odvahou je srdcom úrad cirkevných pastierov: rímskeho pápeža, biskupov v spoločenstve so Stolcom sv. Petra a ich hlavných spolupracovníkov, kňazov. Z uvedeného dôvodu je tretie tajomstvo zamerané, s osobitnou silou, na tých, ktorí vykonávajú pastoračný úrad cirkvi. Ich neschopnosť učiť vieru vo vernosti stálej výučby a praxe Cirkvi, či už povrchným, zmäteným alebo dokonca svetským prístupom a ich mlčanie, ohrozujú smrteľne, v najhlbšom duchovnom zmysle, samotné duše, pre ktorých duchovnú starostlivosť boli zasvätení. Jedovaté plody zlyhania pastierov cirkvi sa považujú za spôsob uctievania, učenia a morálnej disciplíny, ktorý nie je v súlade s Božím zákonom.

Výzva na zasvätenie Ruska je pre niektorých kontroverzná, ale kardinál Burke uviedol dôvody svojej výzvy jednoducho a jednoznačne. „Požadované zasvätenie je zároveň uznaním významu, ktorý má Rusko naďalej v Božom pláne pre mier a je znakom hlbokej lásky k našim bratom a sestrám v Rusku,“ povedal.

„Samozrejme, pápež sv. Ján Pavol II. zasvätil svet, vrátane Ruska, Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie dňa 25. marca 1984,“ povedal kardinál Burke. „Dnes však opäť počujeme volanie Panny Márie z Fatimy, aby bolo Rusko zasvätené jej Nepoškvrnenému Srdcu v súlade s jej výslovným pokynom.“

Požiadavka, aby bolo Rusko „explicitne“ uvedené v zasvätení, tak ako to požadovala Panna Mária, chcel realizovať pápež Ján Pavol II., ale kvôli tlaku poradcov sa tak nestalo. Túto skutočnosť nedávno potvrdil oficiálny predstaviteľ pápeža Františka na oslave výročia Fatimy minulý týždeň v Karagande v Kazachstane.

Dňa 13. mája kardinál Paul Josef Cordes, bývalý prezident Pápežskej rady Cor Unum, spomenul svoj rozhovor s pápežom Jánom Pavlom II. po zasvätení alebo „zverení“ v roku 1984, ktoré sa uskutočnilo 25. marca, kedy socha Fatimskej Panny Márie bola v Ríme. „Je zrejmé, že dlho [pápež] sa zaoberal tým významným poslaním, ktoré Božia Matka dala tým deťom,“ povedal Cordes. „Avšak Rusko výslovne neuviedol, pretože vatikánski diplomati ho naliehavo žiadali, aby sa o tejto krajine nezmienil, pretože inak by mohli vzniknúť politické konflikty.“

Pre tých, ktorí stále môžu namietať proti volaniu na zasvätenie Ruska, kardinál Burke pripomenul slová pápeža sv. Jána Pavla II., ktoré pápež poznamenal v roku 1982 počas zasvätenia sveta Nepoškvrnenému Srdcu: „Naliehanie Márie nie je jednorazové. Jej volanie musí byť prevzaté generáciou po generácii v súlade s neustále novými „znakmi času“. Musí sa neustále vracať. Musí byť prijímané neustále nanovo.“

Kardinál Burke vysvetľuje veriacim, že Panna Mária z Fatimy „nám poskytuje prostriedky na verné odovzdanie sa Božiemu Synovi a hľadanie jeho múdrosti a sily, aby priniesli Jeho zachraňujúcu milosť do hlboko znepokojeného sveta.“

 

Kardinál Burke načrtol šesť prostriedkov, ktoré Panna Mária dala vo Fatime na obnovu mieru vo svete a v Cirkvi:

1. modliť sa ruženec každý deň;

2. nosiť hnedý škapuliar;

3. prinášať obety na záchranu hriešnikov;

4. odčiniť urážky jej nepoškvrneného srdca prostredníctvom pobožnosti prvých sobôt a

5. obracať vlastný život stále viac na Krista.

6. nakoniec požaduje, aby rímsky veľkňaz, v spojení so všetkými biskupmi sveta, zasvätil Rusko jej Nepoškvrnenému Srdcu.

„Panna Mária sľubuje, že týmto spôsobom jej Nepoškvrnené Srdce zvíťazí a prinesie duše Kristovi, svojmu Synovi,“ dodal kardinál Burke. „Obrátením sa na Krista odčinia svoje hriechy. Prostredníctvom príhovoru Jeho Panny Márie ich Kristus zachráni pred peklom a prinesie mier celému svetu.“
Podporte petíciu – výzvu kardinála Burka za zasvätenie Ruska!

 

Znenie petície – výzvy sv. otcovi Františkovi za zasvätenie Ruska: 

Pre: pápež František

Pripájame naše hlasy k výzve Jeho Eminencie kardinála Raymonda Burka za zasvätenie
Ruska Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Pri 100. výročí zjavení Panny Márie z Fatimy trom deťom vo Fatime a tvárou v tvár
nešťastiam, pred ktorými nás varovala Kráľovná nebies, zaväzujeme sa zdvojnásobiť naše
snahy odpovedať na jej požiadavky a naliehať na všetkých katolíkov, aby tak urobili.

 

Zaväzujeme sa:

– v prvom rade, modliť sa, osobitne sv. ruženec a pobožnosť hnedého škapuliara.

– v druhom rade, vynahradiť, osobitne pobožnosťou Prvých piatich sobôt, za hriechy a urážky

spáchané voči milosti Božej a za rúhania voči svätým srdciam Ježiša a Márie.

– a v treťom rade, osobne sa zasvätiť Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a pripojiť sa k výzve za verejné zasvätenie Ruska pápežom a všetkými biskupmi na svete.

Naliehame, aby sa všetci katolíci pripojili k tejto žiadosti kardinála Burka a prosili našu Pani, aby na jej príhovor jej Syn daroval svetu a Cirkvi mier, ako to sľúbila, že urobí, keď budú jej požiadavky prijaté.

Signatári:

 biskup Atanázius Schneider z Astany, Kazachstan
 H.H. vojvodca Paul z Oldenburgu
 Dame Colleen Bayer, národná riaditeľka Family Life International

Pre AZN preložil: Mgr. Dalibor Kovačič, PhD.

https://lifepetitions.com/petition/consecrate-russia-to-the-immaculate-heart-of-mary-petition

Zdroj:
https://www.lifesitenews.com/news/breaking-cardinal-burke-calls-for-consecration-of-russia-to-immaculate-hear

 

 

Modlitba zasvätenia Ruska a celého sveta,
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sv. Jána Pavla II. z 25. marca 1984

„Matka všetkých ľudí a národov, ty poznáš všetky ich utrpenia a ich nadeje, ty materinsky preciťuješ všetky boje medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou, ktoré trápia svet. Prijmi naše volanie, ktorým sa v Duchu Svätom obraciame priamo na tvoje Srdce, a objím láskou Matky a Služobnice Pána všetkých, čo toto objatie najviac očakávajú, a spolu s nimi tých, ktorých zverenie sa aj ty zvlášť očakávaš. Prijmi pod svoju materinskú ochranu celu ľudskú rodinu, ktorú s láskou zverujeme tebe, Matka. Nech sa pre všetkých priblíži čas mieru, slobody, čas pravdy, spravodlivosti a nadeje.

„A tak, Matka ľudí a národov, ty, ktorá poznáš všetky ich bolesti a nadeje, ty, ktorá matersky cítiš všetky boje medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou, ktoré sužujú súčasný svet, prijmi náš hlas, ktorým sa pohnutí Duchom Svätým obraciame priamo na tvoje Srdce: objím s láskou Matky a Služobnice Pána tento náš ľudsky svet, ktorý ti zverujeme a zasväcujeme, plní nepokoja nad pozemským a večným osudom ľudí a národov. Osobitne ti zverujeme a zasväcujeme tých ľudí a tie národy, ktoré toto zverenie
a toto zasvätenie zvlášť potrebujú.

,Pod tvoju ochranu sa utiekame, Svata Božia Rodička!` Neodmietni prosby nás, čo sme v skúškach!“

„Hľa stojíme pred tebou, Matka Krista, pred tvojim Nepoškvrneným Srdcom, a túžime sa spolu s celou Cirkvou zjednotiť v zasvätení, ktoré z lásky k nám učinil tvoj Syn voči svoju Otcovi. ,Pre nich sa ja sám posväcujem`, povedal, ,aby boli aj oni posvätení v pravde` (Jn 17, 19). Chceme sa v tomto zasvätení sveta a ľudí zjednotiť s našim Vykupiteľom – v zasvätení, ktoré v jeho božskom Srdci ma moc dosiahnuť odpustenie a priniesť nápravu.

Sila tohto zasvätenia trvá po všetky veky a objíma všetkých ľudí a národy, prekonáva každé zlo, ktoré je duch temnôt schopný prebudiť v ľudskom srdci a v ľudských dejinách a ktoré v našich časoch skutočne prebudil.

Ach, ako hlboko cítime potrebu zasvätenia ľudstva a sveta: pre náš súčasný  svet, v jednote so samým Kristom! Na Kristovom vykupiteľskom diele ma mať svet účasť prostredníctvom Cirkvi.

Vyjadruje to aj tento Rok vykúpenia: mimoriadne jubileum Cirkvi.

Buď požehnaná v tomto Svatom roku nad všetky stvorenia ty, Služobnica Pánova, ktorá si na svete najplnším spôsobom poslúchla Božie volanie!

Buď pozdravená ty, ktorá si plne zjednotená na vykupiteľskom zasvätení tvojho Syna! Matka Cirkvi! Osvecuj Boží ľud na cestách viery, nadeje a lásky! Osvecuj zvláštnym spôsobom národy, ktorých zasvätenie a odovzdanie sa tebe očakávaš od nás. Pomôž nám žiť v pravde zasvätenia celej ľudskej rodiny a súčasného sveta Kristovi.

Zverujeme ti aj samotne zasvätenie sveta, vkladajúc ho do tvojho materinského Srdca.

Ó, Nepoškvrnene Srdce! Pomôž nám víťaziť nad hrozbami zla, ktoré sa tak ľahko zakoreňuje v srdciach ľudí, vo svojich nesmiernych dôsledkoch hrozí súčasnému životu, a zda sa, že uzatvára východisko do budúcnosti!

Od hladu a vojny, osloboď nás!

Od nukleárnej vojny, od nevypočitateľného sebazničenia, od každého druhu vojny, osloboď nás!

Od hriechov proti ľudskému životu od jeho počiatku, osloboď nás!

Od nenávisti a od ponižovania dôstojnosti Božích deti, osloboď nás!

Od každého druhu nespravodlivosti v spoločenskom, národnom a medzinárodnom živote, osloboď nás!

Od ľahkosti, s ktorou prekračujeme Božie prikázania, osloboď nás!

Od snáh zatieniť v srdciach ľudí samotnú Božiu pravdu, osloboď nás!

Od straty svedomia, citlivého na dobro a zlo, osloboď nás!

Od hriechov proti Duchu Svätému, osloboď nás!

Prijmi, Matka Kristova, toto volanie plne utrpenia všetkých ľudí! Plne utrpenia celých spoločnosti! Pomôž nám v sile Ducha Svätého víťaziť nad každým hriechom: nad hriechom človeka, nad hriechom sveta, nad hriechom v každom jeho prejave.

Nech sa ešte raz v dejinách sveta prejaví nekonečna spasiteľná moc vykúpenia: moc milosrdnej Lásky. Nech ona zastaví zlo! Premení svedomia! Nech sa v tvojom Nepoškvrnenom Srdci zjaví pre všetkých svetlo Nadeje!

Sestra Lucia osobne potvrdila, že tento akt slávnostného a všeobecného zasvätenia zodpovedá tomu, čo chcela Panna Maria (Sim, esta feita, tal como Nossa Senhora a pediu, desde o dia 25 de Marco de 1984“: „Áno, bolo uskutočnene tak, ako si ho priala Matka Božia 25. marca 1984“: list z 8. novembra 1989). Avšak nijaká ďalšia diskusia ani iné žiadosti nemajú opodstatnenie.

http://boh-jeziskristus-cirkev-na-skale.webnode.sk/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fboh-jeziskristus-cirkev-na-skale.webnode.sk%2F

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.