Ján Zvalo: Zločinec v prezidentskom kresle? Hľadanie pravdy. + Fico na Slavíne vyzval políciu, aby zasiahla proti ĽSNS: “Zakročte, preboha!”

Občan Andrej Kiska, t.č. vo funkcii prezidenta Slovenskej republiky dňa 22. mája 2017 na zhromaždení občanov v Banskej Bystrici povedal: “Je to výzva pre políciu aby spravila poriadok. Ja ako prezident plne podporujem zásah polície proti predstaviteľom Ĺudovej strany Naše Slovensko“.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pricestoval na reciproènú oficiálnu návštevu SR. Na snímke vpravo prezident SR Andrej Kiska a v¾avo prezident Turecka Recep Tayyip Erdogan poèas tlaèovej konferencie v Prezidentskom paláci v Bratislave 31. marca 2015. FOTO TASR – Martin Baumann

Týmto verejne vyzýval, nabádal políciu, mocenský orgán Slovenskej republiky k represívnemu zásahu proti presne identifikovanej skupine obyvateľov, funkcionárov a členov zákonom-Ústavou, chránenej politickej strany, ktorej poslanci, ako reprezentanti dvestotisíc voličov sedia a pracujú v parlamente, Národnej rade SR, a to (zásah) bez udania dôvodu, ktorým by mohlo byť len dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu.
Video- Tlačová konferencia ĽSNS: Za snahou rozpustiť ĽSNS sú oligarchovia, tvrdí Kotleba

Svet pozná „zásahy polície“ či už v Amerike – USA, Francúzsku, Turecku a inde. Vždy ide o fyzické násilie, často spojené s bitkou, krviprelievaním alebo, nie raz, smrťou napadnutých. V každom prípade, zásah polície má všade byť, musí byť, v súlade so zákonom, pri rešpektovaní občianskych a ľudských práv verejnosti. Aj na Slovensku platia tieto všeobecne platné právne a morálne pravidlá. Polícia smie silovo zasahovať len na základe práva a podľa práva, v situáciach v ktorých je ohrozený život alebo zdravie občanov alebo celistvosť majetku.

 

Petícia: Za zachovanie demokracie, slobody prejavu a ľudských práv v SR

V žiadnom prípade nesmie policajný zásah smerovať bezdôvodne a proti niekomu kto nepácha trestnú činnosť, a najmä nie proti nejakej skupine občanov len preto, že sú členmi nejakého, hocijakého, zákonom dovoleného spoločenstva, organizácie. Tým menej proti členom a funkcionárom zákonom uznanej politickej strany, nech by sa nazývala akokoľvek, ktorej poslanci, reprezentujúci dvestotisíc voličov, sedia a pracujú v parlamente, u nás v Národnej Rade SR. Toto, ako vysoký štátny funkcionár, by mal vedieť aj občan Kiska, ktorý ako prezident-zvolený zložil slávnostnú prísahu, že „bude zachovávať a obhajovať ústavu a ostatné zákony.“ (Prezidentom sa stal až po zložení prísahy.) Pozrime sa zbližšia na to ako prezident Kiska svojím uvedeným výrokom nielenže porušil danú prísahu, ale porušil aj zákon, Trestný zákonník, za čo by mohol byť trestne stíhaný, nebyť jeho prezidentskej imunity, ktorá však nie je absolútna, ako uvidíme ďalej.

 

Aby sa M. Kotleba znovu nestal županom v Banskej Bystrici, tak bolševici pristúpili k samotnej demontáži demokracie. Slováci na nohy! Boh ochraňuj Slovensko

Najprv prelistujme Ústavu, aby sme videli, kto má v Slovenskej republike aké práva a slobody, a koho ako chráni ústava a od nej odvodené zákony. Druhá hlava, Základné práva a slobody: Podľa článku 12 ods.2, tieto práva a slobody sa zaručujú všetkým bez ohľadu na…politické či iné zmýšľanie; a podľa odseku 4 nikomu nesmie byť spôsobená ujma…pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody. Článok 17 ústavy zaručuje osobnú slobodu. Nikoho nemožno stíhať…inak ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Podľa čl. 24 „Sloboda myslenia, svedomia…sa zaručujú.“ Toto právo „možno obmedziť iba zákonom ak ide o opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti alebo práv a slobôd iných.“ Tretí oddiel ústavy: Politické práva: Článok 26, ods.1 – „Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.“ Odsek 2 ustanovuje, že „každý má právo vyjadovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom…“ Článok 29 zaručuje právo slobodne sa združovať. Každý má právo spolu s inými sa združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach. Občania majú právo zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich. Toto právo môže byť obmedzené len zákonom, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, na ochranu verejného poriadku, predchádzanie trestným činom alebo na ochranu práv a slobôd iných. Pokiaľ ide o obmedzovacie klauzuly (ustanovenia) v článku 24 a článku 29, treba povedať, že tieto neboli uplatnené voči predmetnej politickej strane Ľudová strana Naše Slovensko žiadnym, ústavou vyžadovaným, zákonom, ani ináč, a teda, že strana so svojím programom a činnosťou spĺňa kritéria a podmienky demokratickej spoločnosti a práva.

 

Tým že občan-prezident Kiska verejne žiada, resp. schvaľuje, podporuje bezdôvodný policajný zásah proti v demokratickom štáte zákonne zriadenej politickej strane nielenže prekračuje medze svojich právomocí a výsad, preukazuje svoje pohŕdanie princípmi demokracie a zákonnosti, ale aj verbálne porušuje všetky vyššie citované ustanovenia ústavy. Predstaviteľom i členom tej strany totiž verejne, pod policajnou hrozbou, odopiera ústavou výslovne zaručené práva a slobody, menovite právo na slobodné politické a iné zmýšľanie, na osobnú slobodu bez protizákonného policajného zásahu a bezdôvodného stíhania nezákonným spôsobom, právo verejne vyjadrovať svoje názory a v konečnom dôsledku právo nielen založiť politicku stranu, ale sa v nej aj slobodne bez prenasledovania a obťažovania združovať a pracovať.

 

Ústavná stránka tohoto prípadu nevyjadruje celú jeho zložitosť a závažnosť. Ide ešte o ďalšie. Otázka je, či prezident môže spáchať trestný čin. Myslím si, že môže. Napríklad vraždu, ale aj obyčajnú krádež alebo úžeru. To posledné by hádam nebolo nič mimoriadne. Podľa článku 107 ústavy prezidenta však možno stíhať iba za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu. Dokázať, že Kiska svojím výrokom v B.Bystrici úmyselne porušil ústavu, by napriek predchádzajúcej ústavnej analýze bolo ťažko. Síce, bezpochyby išlo o úmyselné konanie, jasné vyjadrenie „páchateľa“ pri plnom vedomí, ale porušenie ústavy by prokurátor asi ťažko dokázal. Áno, išlo o pohŕdanie ústavou, jej nerešpektovanie, ale jej porušenie by bolo otázne. O čo teda ide? O to, že pán Kiska jednoznačne, jasne a verejne, aj keď nepriamo, vyzval políciu aby „spravila poriadok“ a zasiahla proti „predstaviteľom Ľudovej strany Naše Slovensko“. A to bezdôvodne, bez predloženia trestného oznámenia o podozrení zo spáchania trestného činu, zistenia o aký konkrétny skutok išlo a aký trestný čin bol spáchaný. Spraviť „poriadok“? Aký? Ako? Taký policajný veliteľ / činiteľ, ktorý by taký zázah nariadil by spáchal trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa paragrafu 326 Trestného zákonníka: „Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu… a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, b) prekročí svoju právomoc … potrestá sa odňatím slobody…“

 

Pán Kiska týmto skutkom, verejným nabádaním príslušného policajného veliteľa, činiteľa, aj keď nemenovaného, na neodôvodnený protizákonný policajný zásah, teda na trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa, naplnil skutkovú podstatu trestného činu spolupáchateľstva / účasti na tomto trestnom čine. Stal sa účastníkom tohoto trestného činu podľa paragrafu 21 Trestného zákonníka: „kto úmyselne naviedol iného na spáchanie trestného činu alebo úmyselne požiadal iného aby spáchal trestný čin“. Ale aj v tomto prípade má Kiska šťastie, že o spolupáchateľstvo / účasť ide len vtedy keď ide o dokonaný trestný čin, alebo o jeho pokus, čo v tomto prípade neprichádza do úvahy, lebo polícia nezasiahla a nespravila „poriadok.“

 

Prečo o tom tak doširoka, podrobne uvažujeme? Lebo niečo takéto sa môže stať len v krajine s najprimitívnejším spôsobom vládnutia. Napriek všetkému, stíhať („impeachment“) občana-prezidenta Kisku nie je možné, keď pre nič iné, tak preto, lebo v Národnej rade, ktorá by ho mohla stíhať, nie je dostatočná vôľa Kisku „z tróna“ zosadiť. Slúži totiž mnohým mocným doma a v zámorí, preto ho jeho patróni budú držať pri moci až do konca. Slováci, najmä tí a takí, ktorých Kiska nenávidí, nechce sa s nimi stretnúť a najradšej by ich zlikvidoval, ako aj tí, ktorí sú ešte nerozhodní, tápajú a hľadaju, si však o ňom teraz spravia ucelenejší obraz ako o zaprisahanej protinárodnej sile, s ktorou budú musieť ešte dlho zápasiť. To, čo pán Kiska povedal v Banskej Bystrici presne odzrkadluje jeho zradcovský protislovenský charakter, jeho služobnícky postoj voči pánom tohto sveta, nadnárodnému kapitálu, sionistom, úchylkárom, tretiemu sektoru a ostatným, ktorí sa nevedia dočkať konca existencie Slovenskej republiky, možno i slovenského národa.

24. máj 2017
JUDr. Ján Zvalo

 

 

Fico na Slavíne vyzval políciu, aby zasiahla proti ĽSNS: “Zakročte, preboha!”

 

1370 Bratislava 9. mája 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Branislav Račko) “Orgány činné v trestnom konaní by mali čím skôr zastaviť prejavy extrémizmu spojené s pôsobením jednej z parlamentných strán,” počas dnešného pietneho aktu spojeného s kladením vencov pri príležitosti 72. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom pri pamätníku na Slavíne v Bratislave na to vyzval predseda vlády SR Robert Fico.

 

Premiér v príhovore upozornil, že politik tejto strany v televízii hovorí, že nemá názor na holokaust a iného predstaviteľa strany sprevádzali v televízii dvaja ozbrojení muži, ktorí ostentatívne ukazovali svoje zbrane. Podobne to podľa Fica bolo aj v 30. rokoch minulého storočia, keď Adolf Hitler chodil po Nemecku s príslušníkmi SA. „Vyzývam orgány činné v trestnom konaní, zakročte, preboha, pretože ak toto budem vnímať ako niečo normálne a budeme sa tváriť, že toto je súčasť slobody názoru alebo slobody prejavu, tak sa veľmi, veľmi mýlime. Toto nemá nič spoločné ani s demokraciou, ani s hodnotami, a čím skôr tieto prejavy zastavíme, tak to bude pre túto krajinu lepšie,“ uviedol.

 

Na pietnom akte sa dnes pred pamätníkom poklonili okrem premiéra i predseda Národnej rady SR Andrej Danko, viacerí členovia vlády a poslanci NR SR, vedúci predstavitelia zastupiteľských úradov na Slovensku, predstavitelia Ozbrojených síl SR, zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy a samosprávy, predstavitelia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a taktiež slovenskí a ruskí vojnoví veteráni – priami účastníci bojov 2. svetovej vojny. Fico v prejave tiež vyzval predstaviteľov mesta Bratislava, aby umiestnili na novopostavený Starý most pamätnú tabuľu, ktorá by pripomínala, že ten predošlý postavili na prelome rokov 1945 a 1946 vojaci Červenej armády. Tabuľu ukradli pri rekonštrukcii mosta, skončila v zberných surovinách, odkiaľ ju priniesli na Úrad vlády SR. „Všetci rešpektujeme, že tento most bol teraz zrekonštruovaný a slúži nám všetkým v Bratislave, ale nikto nemôže zobrať jeho historickú podstatu,“ zdôvodnil predseda vlády. „Aj to je prejav úcty k tomu, čo sa udialo v roku 1945,“ povedal o vrátení tabule na Starý most. Na vyjadrenie odporu k novodobým prejavom extrémizmu a neofašizmu vyzvali vo svojich prejavoch aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo a zástupca zväzu protifašistických bojovníkov – generál Igor Čombor.

 

„Treba naozaj fašistom, ktorí sú tu dnes medzi nami, povedať, že dosť, že už stačilo, že sa ich nebojíme,“ vyzval Frešo, aby sa ľudia nebáli ohradiť proti tomu, keď extrémisti nosia verejne zástavy so znakom slovenského fašistického štátu. „Pod týmto slovenským hákovým krížom zabíjali Slováci Židov, zabíjali Slovákov. Treba im to pripomenúť,“ zdôraznil. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku Alexej Leonidovič Fedotov pripomenul, že na Slavíne leží 6845 z celkovo 63.512 sovietskych vojakov – osloboditeľov pochovaných v slovenskej zemi. „Bez hrdinstva sovietskych vojakov a ich spolubojovníkov nebolo možné rátať s oslobodením Slovenska a iných európskych krajín spod hnedého moru,“ zdôraznil.

 

Pietny akt zorganizovali Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany SR, Okresný úrad Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Svet si tento rok pripomína 72. výročie víťazstva nad fašizmom a nacizmom. Druhá svetová vojna je dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva, ktorý stál život asi 45 až 60 miliónov ľudí. Jej ukončenie si jednotlivé štáty Európy pravidelne pripomínajú 8. mája. V Ruskej federácii sviatok oslavujú 9. mája.

 

http://www.hlavnespravy.sk/fico-na-slavine-vyzval-aby-policia-zasiahla-proti-extremizmu-lsns/996842

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.