Výzva otca V. Kociana k príprave na zasvätenie Slovenska Panne Márii: Všetkým úprimným milovníkom slovenského cyrilo-metodského dvojkríža a dedičstva otcov!

Musíme sa hlboko skloniť pred Všemohúcim a v láske a pokore spojiť svoje modlitby a sily. Všetci! Za Boha a za národ!

Všetkým úprimným milovníkom slovenského cyrilo-metodského dvojkríža a dedičstva otcov!
Brat, sestra!

5. júla 2017 v Nitre, na slávnosti sv. Cyrila a Metoda, naši slovenskí katolícki biskupi zasvätia Slovensko, teda slovenský národ a tu žijúce národnosti a celú slovenskú zem Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Bude to obnovenie zasvätenia, ktoré nitriansky arcibiskup Karol Kmeťko predniesol pred sedemdesiatymi rokmi, 6. júla 1947 na Starých Horách. Vtedajší slovenskí biskupi vyslovili nádej, že jednomyseľné a zbožné zasvätenie prinesie nášmu národu Božie požehnanie. Určite toto zasvätenie pomohlo nášmu národu prekonať štyridsať rokov komunistickej totality, kedy sme ako katolíci boli vytlačení z politického života, ale aj ďalšie roky už demokracie, stále viac manipulovanej a okliešťovanej.
Nepriateľstvo voči slovenským katolíkom, sa v 2. ČSR prejavilo veľmi bolestne už v roku 1947 politickými procesmi so slovenskými biskupmi, popravou kňaza-prezidenta 1. SR a poštátnením cirkevných škôl.

Po demokratickej revolúcii v novembri 1989 sme získali náboženskú slobodu a otvorený boj proti národnému dedičstvu otcov prestal, ale pokračoval v zamaskovaných formách a po vstupe do EÚ sa ešte zintenzívnil. Súčasní judáši milujú viac peniaze a moc ako skutočné blaho svojich detí a zachovanie suverenity svojho národa.
A tak konštatujeme úpadok a nejednotu odnárodneného a olúpeného národa, rozklad jeho rodov a rodín, korupciu a falošnú prispôsobivosť veľkej časti jeho „štandardných“ politických a kultúrnych vodcov. Žiaľ, je tu aj nejednota a nedostatok spojenia tých, ktorí úprimne milujú národ a chceli a mohli by mu pomôcť.

Je tu ešte možnosť záchrany?

Naše slovenské porekadlo, v súlade s Bibliou nás ubezpečuje: „Keď je bieda najväčšia, Božia pomoc najbližšia.“ Potrebný je teda zásah zhora. Ale nie bez nášho pričinenia! Musíme sa hlboko skloniť pred Všemohúcim a v láske a pokore spojiť svoje modlitby a sily. Všetci! Za Boha a za národ!

Tento rok 2017 je pre nás rokom veľkej nádeje a silných príležitostí, ktoré máme využiť. Toto presvedčenie môžeme opierať o tieto znamenia:
Rok 2017 je 100. rok od zjavení Panny Márie vo Fatime, v ktorom by sa mali začať uskutočňovať slová fatimskej Panny: „Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!“ (viď moju knihu „Storočnica Fatimy a jej odkaz“, najmä 6. kapitolu „Slovensko medzi Fatimou a Ruskom“).

Skončí sa aj 70 rokov od bolestného roka Slovákov 1947, v ktorých sa nepodarilo naplniť túžby našich otcov po našom slovenskom kresťanskom a sociálne spravodlivom, solidárnom a vysoko kultúrnom štáte. Obrazne povedané, boli sme ako Izraeliti v babylonskom zajatí. Ale ono sa skončilo po 70 rokoch! Toto naše sa tiež skončí!

Naši biskupi na slávnosti sv. Cyrila a Metoda, 5. júla 2017 v Nitre obnovia zasvätenie z r. 1947 Božskému Srdcu Pána Ježiša a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Bezprostredne a priamo sa to dotkne katolíckej väčšiny slovenského národa, ale v druhom rade aj celej slovenskej zeme a všetkých jej obyvateľov, najmä úprimných kresťanov.

Áno, úprimných! Lebo nestačí iba o formálny bohoslužobný akt nositeľov najväčšej duchovnej autority, ale potrebná je aj úprimnosť všetkých sŕdc, ktorých sa to týka, najmä tých, ktorí sú nejakým spôsobom na čele ďalších Slovákov. „Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“ (1Sam 16, 7). U Boha zaváži iba úprimné, pokorné a oddané srdce!

Je preto nesmierne potrebné, aby sme pri historickej príležitosti zasvätenia 5. júla 2017 ponúkli Bohu takú jednotu úprimne oddaných sŕdc, v ktorej by mohol mať záľubu. Jednotu úprimne oddaných sŕdc, najmä tých bratov a sestier, národniarov, obrazne povedané, „rytierov dvojkríža“, ktorí úprimne milujú svoj národ a jeho sväté dedičstvo otcov, prijaté od sv. Cyrila a Metoda, a sú na čele ďalších bratov a sestier.

 

Preto 1. júla 2017 na Devíne uskutočníme duchovnú prípravu na zasvätenie 5. júla 2017. 1. júla je aj fatimská sobota a začiatok mesiaca júla, venovaného úcte Krvi Kristovej.

V programe sa dotkneme tém: Modlitba sv. Cyrila za jednotu, Zasvätenie a jeho účinky. Odstránenie prekážok. Jednota duchovného jadra národa. … S nimi budú súvisieť aj modlitby a sv. omša a potom rozhovory.

Dúfam, že to prispeje k vytvoreniu takej jednoty v Kristovi a Duchu Svätom aspoň časti jadra slovenského národa, ktorá prispeje k účinnému zasväteniu a požehnaniu Slovenska ako „srdca“ novej, pravej Európy.

Na podrobnom programe (a rozdelení úloh) duchovnej obnovy sa pracuje. Od 10. do 13. h bude program so sv. omšou vo farskom kostole Sv. Kríža na Devíne (so súhlasom pána farára Mons. Mariána Gavendu). Potom bude obedňajšia prestávka – na obed a rozhovory, vzájomné zdieľanie, kontakty (asi v blízkom Kultúrnom dome). Záver programu bude asi o 15. h pri bazilike – chrámovej škole na východnom hradnom návrší, kde sv. Cyril a Metod určite hneď na začiatku svojho pôsobenia v r. 864 zasvätili svoju misiu a náš národ Pánu Ježišovi Kristovi a Presvätej Bohorodičke.
Pozývajme najmä tých, ktorých sa to najviac týka, a vyprosujme na plánované stretnutie Božie požehnanie! Prosíme nahlásiť záujem o účasť, zvlášť o spoločnú obedňajšiu prestávku.
Pripájam niekoľko posolstiev „zhora“. Posledné sme dostali tento týždeň, 12.6.2017.

S pozdravom a požehnaním Václav Kocian

 

12.6.2017 – posolstvo pri modlitbách za požehnané zasvätenie Slovenska

Pravé zasvätenie
Otvorte dvere na vašom srdci dokorán a prijmite ducha pokory, ktorá nad všetko vyniká, a buďte ako Panna Mária, ktorá sa pokorou stala Nepoškvrnenou a zabila a zabíja draka pýchy a nejednoty, ktorý ničí nielen Slovensko, ale aj celý svet.
Toto je pravé zasvätenie Nebeskej Matky: prijať a žiť pokoru, dýchať ju a milovať.
Amen

 

Príloha: V znamení dvojkríža …

27.8.2008
V znamení dvojkríža
Na Slovensku rastie počet spoločenstiev, ktoré sa pravidelne modlievajú nielen za uzdravenie a požehnanie svojich rodín, ale aj nášho národa, štátu a Európy. Duch Svätý také šľachetné modlitby často sprevádza aj svojimi darmi, napríklad prorockými príhovormi a symbolickými obrazmi. Jedna sestra z takého spoločenstva, pre ktoré som 27. augusta 2008 vo Zvolene mal sv. omšu, nám rozprávala:
„Počas svätej omše, keď sme sa modlili za dedičstvo otcov v našej krajine, som vnútorne uvidela veľký kotol, v ktorom ruka nebeského Otca miešala dejiny ľudstva. Keď v kotli vyšlo na povrch Slovensko, vyšiel zo štátnej zástavy dvojkríž a vzniesol sa nad Slovensko.
Vtedy som dostala vnuknutie, vnútorné slová:
„Pozbierajte odvahu a nedajte zahynúť Slovensku v tom obrovskom kotli národov – v EÚ!
Veď ho chráni znamenie dvojkríža, ktorý má úžasnú moc a silu.
Chráňte, čo je moje, čo je vyvolené od nepamäti!“

Potom som ešte videla hranice Slovenska. Na severe pozdĺž celých hraníc boli horiace sviece. Na juhu až po západné hranice sviece nehoreli. Samozrejme neplatí to o jednotlivcoch.“

 

26.1.2010
Napíš list lásky môjmu ľudu!

„Som ten, ktorého prenasleduje zlo celého sveta, ale iba ja som svetlo, láska a požehnanie pre celé ľudstvo.
Môj unavený národ – Slovensko. Žehnám ti, požehnávam tvoje kroky, aj keď vždy nekráčate ku mne. Svoju lásku vylievam na celý svet, ale osobitne na vás deti moje slovenské, vždy zaznávané a unavené.
Môj súcit je s vami, pretože viete byť štedrí! Moja láska je s vami, pretože ešte stále viete dávať a objavovať krásy sveta cez moje milosrdenstvo.
Moje požehnanie prechádza vašimi pokoleniami, rodmi, aj keď vy nechápate význam požehnania v konečnej miere. Môj Syn je smutný, že sa v jeho mene nekonajú väčšie zázraky vo vašich rodinách a rodoch – žijúcich pre nedôsledok lásky, pokoja a viery.
VIERY – PALICE SVETA.
Udrieš palicou a vytryskne voda mojej lásky na znamenie, ŽE SOM! Podľa tohto ma poznajú mnohí. Oživujte vieru vo vašich srdciach, ako aj v srdciach ostatných bratov a sestier! Udri zem palicou a rozzeleňajú sa lúky a klasy vydajú úrodu a zem pozbiera plody!
Vyjdi zo seba, môj slovenský národ, a prines, čo sa očakáva od teba: vieru – palicu sveta! Nie na potrestanie, ale na riadnu obrodu nových sŕdc, túžiacich po mne.
MNE JE PRICHYSTANÁ SLÁVA, CEZ MOJE MILOVANÉ SLOVENSKO. SOM TEN, KTORÝ SOM! SOM VŠETKO! A všetko zostane tak, ako ja chcem. Amen.“

Boh pokoja prechádza národmi a vyberá si spomedzi nich svojich, aby boli pripravení ísť a odísť. S týmito národmi bude Pán bližšie spolupracovať. Cítila som, že si vyberie i Slovensko. Je to triumfálny pochod.

„Slovensko – cez teba prechádza dravý prúd rieky nevery – ale ešte stále existujú silné brehy, aby sa voda neprevalila cez ne.

Amen.
Po samý okraj brehov dovolím, aby sa naplnilo koryto rieky. Viac nie. Amen.“

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.