Bude Slovensko vôbec niekedy zasvätené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie? + Modlitba zasvätenia Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie z roku 1947

TKKBS znova zavádza veriacich: bude Slovensko vôbec niekedy zasvätené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie ?

TKKBS na svojej web.stránke zverejnilo modlitbu zasvätenia s názvom: Modlitba zasvätenia Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Viac TU: www.kbs.sk/…/modlitba-zasvat…

V modlitbe je zrozumiteľne uvedené (v bode 4. a 6.) ako sa veriaci ľud zveruje Ježišovi Kristovi a v závere sa poukazuje na „zasvätenie“, ktoré podľa KBS predstavuje celá modlitba.

Pravdou je, že zasvätiť sa Ježišovi alebo aj Márii v sebe zahrňa úplné odovzdanie sa a zverenie do Ježišovho alebo Máriinho Srdca, ale rozdiel medzi zverením a zasvätením je v plnosti milostí a to podobne ako keď rozlišujeme medzi milosťami, ktoré sme obdržali my hriešnici a Nepoškvrnená Panna Mária – plná milosti.

Tak ako musíme rozlišovať medzi milosťami, ktoré sme obdržali my a ktoré obdržala Panna Mária v plnosti, aj v prípade „zverenia“ a „zasvätenia“ musíme rozlišovať a doslovne aj pomenovať v danej modlitbe.

Nestačí sa len zveriť, ale treba sa aj zasvätiť a to doslovne ako Srdcu Ježišovmu, tak aj Srdcu Panny Márie.

V modlitbe je celý čas cítiť ako sa autor modlitby zámerne vyhýbal doslovnému zneniu zasvätiť Slovensko ako Ježišovmu, tak aj Máriinmu Srdcu, až na konci modlitby hovorí o zasvätení, ako keď sa niekto snaží ľudí prehovoriť, že to bolo zasvätenie.

Dokonca aj Slovensko až v závere bolo spomenuté, aby sa nepovedalo, že celý čas sa modlilo za nejaký iný národ, pričom cítiť z modlitby, ako jej autor sa obáva zasvätiť. Táto modlitba je naozaj obrazom našej spoločnosti-národa, ale zvlášť hlavných predstavených, ktorí sa boja pomenovať hriech a Pravdu na verejnosti.

Z modlitby človek môže pochopiť čo všetko je správne zveriť do rúk Ježiša a Márie, ale ťažko pochopiť ako úplne sa zasvätiť Ježišovi a Márii.

Kiežby Ježiš a Mária boli pre Slovensko nie len najsvätejšími osobami na papieri, ale aj v srdci a toto vyznanie bolo spečatené skutkami i slovami zasvätenia. Lebo, ako chcú biskupi sa vyhnuť trestu, ktorý sami pomenúvaju z historii Francuzska, keď sami nechcú zasvätiť Slovensko a to doslovne?!

Žiadosť Ježiša a Márie sa nenaplnili z Francuzska, ani z Portugalska a tak to vyzerá, že ani na Slovensku. Nehovoriac o Rusku, na ktoré biskupi už dávno zabudli.

 

Zasväťte sa Srdcu Ježiša a Márie:

Sedembolestná Panna Mária, tvoje Srdce je otvorené pre nás, aby sme sa Ti zasvätili úplne a tvoji verní služobníci sa s ochotou skláňajú k tvojim nohám i tvojmu Srdcu, aby sme sa ti úplne a doslovne zasvätili pre tento čas i večnosť.

Zasväcujeme Ti Slovensko a zvlášť tie krajiny, ktoré si vyslovene žiadaš, aby sa ti úplne a bezvýhradne zasvätili. Nech závladne mier v ich srdciach i národoch, lebo Ty si Matka všetkých národov a tvojou túžbou je, aby všetci boli tvojimi deťmi skrze Ducha Svätého, ktorý nás spája s nebeským Otcom.

Srdce Ježišovo, plné lásky a svätosti – Tebe zasväcujeme Slovensko a zvlášť tie krajiny, ktoré si tvoje Srdce veľmi želá, nech prebývajú v tvojom Srdci naveky a úplne sa Ti zasvätia ako jedinému Bohu, ktorý má Srdce otvorené pre svojich vyvolených i maličkých, čo v Teba veria.

Spojené Srdcia Ježiša a Márie – vašim Srdciam zasväcujeme slovenský národ, každé miesto i osobu, všetky plány a predsavzatia, aby sme boli za jedno s Vami a tak plní milosti uskutočňovali plán, ktorý máte so slovenským národom.

Patróni slovenského národa, orodujte za nás.

https://gloria.tv/article/tBNaaZWTtGg43w3EeETGBMgNN

 

Modlitba zasvätenia Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie z roku 1947

 

 Touto modlitbou nitriansky arcibiskup Karol Kmeťko 6. júla 1947 v rámci celokrajinských misijných slávností na Starých Horách zasvätil Slovensko Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Modlitbu uverejnili Katolícke noviny č. 27 z roku 1947 na 2. strane s tým zámerom, aby podľa vôle slovenských biskupov toto zasvätenie urobili všetci duchovní správcovia pri bohoslužbách v každom chráme na celom Slovensku.

Vtedajší slovenskí biskupi vyslovili nádej, že jednomyseľné a zbožné zasvätenie prinesie nášmu národu Božie požehnanie.

Táto modlitba Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, ty nás voláš k sebe: „Podte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.

Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov.

Oddávame a zasväcujeme ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť.

Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti.

Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.

Oddávame a zasväcujeme ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti tebe, k tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.

Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.

Odpusť nám. Pane Ježišu, naše viny. Odpusť všetkým, ktorí ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života.

O, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu , všetkých našich cirkevných a svetských predstavených. Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.

Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vzdychy trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k tebe a k tvojej svätej Cirkvi.

Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom teba vyznávali, tebe sa klaňali, teba poslúchali, tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti.

O, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od teba s dôverou očakávame.

O, Pane Ježišu , v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky.

O, Matka nášho Pána Ježiša Krista, ty si aj naša Matka, teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali teba uctievať; ked svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru.

Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky.  

Amen.

https://gloria.tv/photo/R2uH3QeGy3Xm2JizsVJcQs8pc

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.