Na žiadosť Panny Márie ľudia putujú do Lehoty pri Nitre. + Význam Matky všetkých národov pre Cirkev a pre svet. + Modlitba zasvätenia Slovenska zo 6. júla 1947 zo Starých Hôr

RTVS prinesie priamy prenos púte k Panne Márii z Lehoty pri Nitre

Lehota pri Nitre 28. júla (TK KBS) Priamy prenos Hlavnej púte z areálu pútnickej kaplnky Preblahoslavenej Panny Márie v Lehote pri Nitre po prvýkrát odvysiela Rozhlas a televízia Slovenska – Slovenská televízia – v nedeľu 30. júla 2017 o 10:00 hod. na Dvojke. Svätú omšu celebruje Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, koncelebrujú: Mons. Milan Šášik CM – mukačevský eparcha a ThDr. Peter Brenkus – farár vo farnosti Výčapy – Opatovce.

Svätá omša sa začne procesiou od Farského kostola sv. Anny k pútnickému miestu na vŕšku pri Lehote, kde sa miestnemu pastierovi Jozefovi Dobrovoľnému zjavila Matka Božia a požiadala ho, aby tam nechal postaviť kaplnku a organizoval púte na jej počesť. Jej žiadosť splnil až po rokoch, keď sa ocitol v ťažkej chorobe. Vtedy mu Panna Mária vo sne prisľúbila uzdravenie, ak sa napije vody z prameňa na mieste prvého zjavenia, dá tam postaviť kaplnku a bude ju spolu s veriacimi uctievať. Keď Jozef vyzdravel, požiadal ostrihomského arcibiskupa o dovolenie konať púte do Lehoty. Tak sa začala história pútnického miesta v Lehote.

TK KBS informoval Bernadeta Tokárová

 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170728009

Modlitba zasvätenia Slovenska zo 6. júla 1947 zo Starých Hôr, ako bola publikovaná v Katolíckych novinách č. 27/1947 na strane 2.

Arcibiskup Karol Kmeťko v rámci celokrajinských misijných slávností na Starých Horách zasvätil Slovensko Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie s tým úmyslom, aby toto zasvätenie urobili všetci kňazi a duchovní správcovia pri svätých omšiach v každom chráme na celom Slovensku. Vtedajší slovenskí biskupi vyslovili nádej, že jednomyseľné a zbožné zasvätenie prinesie nášmu národu Božie požehnanie.

Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, ty nás voláš k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.

Svätoslav Hamaliar – Modlitba za Slovanov

Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov.

Oddávame a zasväcujeme ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť.

Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti. Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.

Oddávame a zasväcujeme ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti tebe, k tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.

Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.

Odpusť nám. Pane Jezišu, naše viny. Odpusť všetkým, ktorí ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života. Ó, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.

Žehnaj, ó, Pane Jezišu, všetkých našich cirkevných a svetských predstavených.

Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.

Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.

Žehnaj, ó, Pane Jezišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vzdychy trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k tebe a k tvojej svätej Cirkvi. Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom teba vyznávali, tebe sa klaňali, teba poslúchali, tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti.

Ó, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od teba s dôverou očakávame.

Ó, Pane Jezišu, v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky.

Ó, Matka nášho Pána Ježiša Krista, ty si aj naša Matka, teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali teba uctievať; keď svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru.

Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky.

Amen.

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.