MUDr. J. Glasa: NEĽUDSKÁ A NE/HANEBNÁ „BODY –THE- EXHIBITION“

AKO SA DEZINFORMUJE VEREJNOSŤ- ODBORNÁ AJ LAICKÁ

Základné informácie

Blahoslavený (od 30. 9. 2017) väzeň svedomia, Don Titus Zeman odpusť, že nám v čase tvojej beatifikácie nevadí pohľad na zhanobené ľudské telá iných väzňov svedomia na plagátoch po celom Slovensku a na výstave v Inchebe.

-miesto konania: Výstavisko Incheba Bratislava – od 10. 8. 2017 do (6. 1. 2018?)

-organizátor (SR/ČR): JVS GROUP s.r.o.

-vlastník: renomovaná medzinárodná spoločnosť

-obsah: plastinované mŕtve ľudské telá a ich časti (orgány, systémy) a iné (+ zdravotno –výchovné informácie, niektoré praktické aktivity)

-metóda plastinácie –prof. Gunter von Hagens (Nemecko)

-výroba plastinátov –manufaktúry v Čínskej republike (veľmi problematické) (internetové katalógy, možnosť zakúpenia, audiovizuálna dokumentacia na webe)

Mediálni partneri: Tv Markíza, Fun radio, Forbes, Učiteľské noviny, Bignedia, TERAZ.SK, BEAUTY EWOMAN, LIEK pre vaše zdravie, CINEMAX, in.ba,

 

Partneri akcie:

 RADAR, JVS GROUP, GITY, SECURITAS, PROFILUX, HOFFEN, LUCIS, IMAGINE

 

V čom je problém?

porušenia právnych predpisov o zaobchádzaní s mŕtvym ľudským telom a jeho súčasťami (vrátane „biologických materiálov ľudského pôvodu“)

porušenia základných etických princípov a noriem

porušenia základných estetických požiadaviek

ohrozenia psychického zdravia (najmä u psychicky krehkých osôb, detí, mladistvých)

-ohrozenia psychického vývinu (detí a mladistvých) + ponuka pre školy (aj „školské vstupné“ pre pedagógov)

-negatívny vplyv na etické a kultúrne charakteristiky verejného priestoru– masívna, škodlivá propagačná  /reklamná kampaň („toxický optický smog“, „nekro-pornografia“)

chybný kontext- komerčná aktivita, komerčný priestor etc.

-relatívne vysoké,  komerčné vstupné (ponúkané rodinám s deťmi, „komerčné (promo) zľavy“ a i.)

 

 

Porušenia právnych predpisov

Príklady pravdepodobne dotknutých právnych noriem (zoznam nie je úplný)

-Dohovor o ľudských právach a biomedicíne (Oviedo 1997),

 

Z.z. č. 40/2000 , čiastka 15, s. 1096-1107, najmä čl. 2. 21, prípadne čl. 22 (riešenie porušení v čl. 23, 25).

-Zákon o pohrebníctve- Z. z. č. 131/2010, najmä § 3 a § 4.

-Zákon o reklame- Z.z č 147/2001, najmä § 3

– Trestný zákon Z.z. č. 300/2005, najmä § 160, § 366

– Listina základných práv Európskej Únie (7. 12. 2000), príloha Lisabonskej zmluvy, najmä čl. 3 ods. 2 v spojení s čl. 1.

 

Porušenia etických princípov a noriem (1)

zákaz „zvecnenia“ ľudského tela a jeho súčastí (nesmie/ú sa stať vecou , tovarom) –ľudia/ ľudské telá rôznych kategórií (bezohľadne „použiteľní/é“ v záujme iných)

zákaz komercializácie ľudského tela a jeho súčastí (vrátane orgánov, tkanív), t.j. zákaz finančného zisku z využitia ľudského tela a jeho súčastí ako takých: nemožno ich vlastniť, kúpiť, predať, vystavovať za peniaze

požiadavka na dôstojné, pietne zaobchádzanie s ľudským telom– živým či mŕtvym (vrátane zákazu verejného vystavovania- výnimka posledná rozlúčka so zosnulým pred jeho pochovaním, telo v rakve a oblečené)

deformovaný, nepravdivý, neestetický, šokujúci obraz ľudského tela fixovaného v „pózach zo života“ (nekro-porno)

spolupráca so zlom (vstupné financuje zločiny proti  ľudskosti)

 

Blahoslavená sestra Zdenka, bola si mučená vo väzení za vernosť Kristovmu evanjeliu. Odpusť, že nám dnes nevadí pohľad na zhanobené ľudské telá iných väzňov svedomia na plagátoch po celom Slovensku a na výstave v Inchebe.

Porušenia etických princípov a noriem (2)

riziko poškodenia psychického zdravia /vývinu (najmä zraniteľných skupín osôb)

pôvod mŕtvych tiel a ich súčastí (pravdepodobne z aktivít, ktoré sú v európskom priestore a kultúre považované za zločiny proti ľudskosti- popravení väzni (prenasledované skupiny obyvateľstva, politickí väzni, väzni svedomia))- „obchodné tajomstvo“(??)

chýbanie tzv. informovaného súhlasu osôb, ktorých mŕtve telá alebo ich súčasti boli plastinované (s vypitvaním, s úpravou a prezentáciou takouto formou(!) – a za finančný zisk(!))

zavádzajúce informácie pre štátne orgány a verejnosť (plastinované „mŕtve telá“ verzus „exponáty“)

deklarovanie splnenia etických a právnych podmienok bez patričného preukázania voči verejnosti (ale aj bez adekvátnej kontroly zo strany štátnych orgánov)

 

Blahoslavený väzeň svedomia biskup Vasiľ. Bol si mučený vo väzení za vernosť Kristovmu evanjeliu. Odpusť, že nám dnes nevadí pohľad na zhanobené ľudské telá iných väzňov svedomia na plagátoch po celom Slovensku a na výstave v Inchebe.

Čo môžeme urobiť? (1)

Nejsť na výstavu! (nebude príjem vstupného, – nebude výstava)

Vystríhať rodičov pred návštěvou výstavy s deťmi, mladistvými! Resp. Pred návštěvou výstavy samotných mladistvých alebo detí. (ochrana pred psychickými rizikami, pred kazením vkusu a pred narušením vzťahu k vlastnému telu a telu iných)

Vystríhať učiteľov a riaditeľov škôl pred hromadnými návštěvami žiakov a študentov na výstave („školské výlety“).

Informovať priateľov a známych, aby sa návštevou na výstave nepodieľali na zločinoch proti ľudskosti, ktoré sú s ňou spojené a na ich  financovaní (zo zaplateného vstupného).

Informovať medikov o ich zneužití zo strany organizátorov výstavy (prepožičiavajú dôveryhodnosť).

Žiadať zatvorenie výstavy, žiadať jej „zneprístupnenie“ pre deti, mladistvých.

 

Čo môžeme urobiť? (2)

Žiadať, aby príslušné štátne orgány konali v zmysle platných zákonov a svojich zákonných povinností a zodpovednosti.

Žiadať novely príslušných zákonných predpisov, ktoré by explicitne riešili otázky neprípustnosti podobnej výstavy.

Podporiť seriózne, pokojné protestné, informačné a vzdelávacie akcie vo verejnom priestore, osobitne v internetovom prostore (sociálne siete).

 

  • Pestovať a presadzovať úctu k človeku a jeho telu (živému aj mŕtvemu) – v rodine, v zdravotníctve, vo verejnom priestore, v legislatíve, v kultúre – v médiach, umení, vzdelávaní etc.

“rešpektovanie dôstojnosti človeka „ľudských a občianskych práv a slobôd KAŽDÉHO…(!)

VĎAKA ZA POZORNOSŤ

  1. 9. 2017

Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.