Anjeli nie sú neškodní. Aj Slovenský národ má svojho Anjela

Berlín, 2.9.2017 (kath.net) Dnes sa pripisuje funkcia anjela strážcu gýčovitým malým plastikám a príveskom, občas aj zomrelým príbuzným.

Ale ani najkrajší bronzový anjelik nemá nijakú funkciu ochrany – aj keď táto povera priam kvitne. V každom prípade môže pohľad neho pripomínať, že anjel strážny skutočne existuje. Talizmany nemajú účinok! A zomrelí, ak sú u Boha, síce môžu za nás prosiť, ale nie sú to anjeli, ale ľudia ibaže v inom stave bytia.

Anjeli nie sú neškodní, nie sú to milé okrídlené bytosti. Sú to duchovia, viditeľní iba vo výnimočných prípadoch. Sú to Boží služobníci, oslavujú Boha a sú jeho poslami a strážcami. Vo svojej mimoriadnej vlastnosti ako anjeli strážcovia sa v Biblii často neuvádzajú, ale keď sa spomínajú, tak dôrazne. V Knihe Exodus 23,20-22 Boh hovorí Mojžišovi:
Hľa, ja pošlem pred tebou svojho anjela, aby ťa ochraňoval na ceste a doviedol ťa na miesto, ktoré som ti pripravil. Maj sa pred ním na pozore a počúvaj jeho hlas a neodporuj mu, lebo vám neprepáči vaše previnenia, veď je v ňom moje meno! Ale ak budeš počúvať jeho hlas a robiť všetko, čo hovorím, potom budem nepriateľom tvojich nepriateľov a sužovateľom tvojich sužovateľov.
Tu opísaný anjel strážca nie je iba osobným ochrancom Mojžiša, ale je mu zverený celý ľud Izrael. Boh mu dáva veľkú autoritu, ale súčasne jasne vyjadruje, že on sám hovorí prostredníctvom anjela. „Ak budeš počúvať jeho – anjelov – hlas a robiť všetko, čo – ja, Boh – hovorím …“ Anjel strážca tu teda nezasahuje priamo, ale prináša Božie slovo, jeho dobrú radu, ktorú môže a má ľud Izrael nasledovať – ale Boh necháva ľudu aj možnosť jeho slovo ignorovať. On rešpektuje slobodu.

V Knihe Tobiášovej naberá anjel ľudskú podobu, sprevádza mladého Tobiho na ceste, oslobodzuje jeho budúcu nevestu od žiarlivého démona a postará sa, aby slepý Tobit znovu videl. Až na konci sa zjaví – a ako vždy, keď ľudia spoznajú anjela, boja sa, lebo napriek všetkému dobrodeniu je blízkosť anjela aj zastrašujúca. Pri svojom zjavení hovorí anjel v zásade všetko, čo robia anjeli strážcovia a čo majú robiť ľudia:
Tóbi zavolal svojho syna Tobiáša a pripomenul mu: „Nezabudni dať odmenu človekovi, čo šiel s tebou, a niečo aj pridať k dohodnutej sume.“ Nebudem mať škodu ani keď mu dám polovicu z toho, čo so mnou doniesol. Priviedol ma zdravého, moju manželku uzdravil, vyzdvihol namiesto mňa peniaze a nakoniec i teba uzdravil! Akúže mu za to môžem dať odmenu?!“ Tóbi mu povedal: „Zaslúži si, syn môj, aby dostal polovicu zo všetkého, čo s tebou priniesol.“

I zavolal ho a povedal: „Vezmi si za odmenu polovicu zo všetkého, čo si priniesol so sebou, a choď v pokoj !“ Vtedy Rafael vzal obidvoch nabok a povedal im:
„Dobrorečte Bohu a zvelebujte ho pred všetkým, čo žije, za dobrá, ktoré vám preukázal; velebte a ospevujte jeho meno. Ako je správne, ohlasujte Božie diela všetkým ľuďom a nezabúdajte mu vzdávať vďaky. Kráľovo tajomstvo je dobre ukrývať, ale Božie skutky treba zjavovať a oslavovať. Robte, čo je dobré, a nestihne vás nijaké zlo. Dobrá je modlitba s pôstom a milosrdenstvo so spravodlivosťou. Lepšie je mať málo, ale spravodlivo, ako veľa, a zločinne. Lepšie je konať skutky milosrdenstva ako kopiť zlaté poklady. Milosrdenstvo vyslobodzuje zo smrti a očisťuje od každého hriechu. Tí, čo preukazujú milosrdenstvo, budú sa tešiť z dlhého života. Ale tí, čo páchajú hriech a neprávosť, sú nepriateľmi vlastného života.

Poviem vám teda pravdu a nezamlčím nič pred vami. Už som vám prezradil: Kráľovo tajomstvo je dobre ukrývať, ale Božie skutky treba zjavovať. Vedzte teda: Keď si sa modlil ty a Sára, ja som prednášal spomienku vašej modlitby pred Pánovu slávu. A takisto, keď si pochovával mŕtvych. A keď si neváhal vstať a zanechať jedlo a šiel si pochovať mŕtveho, bol som poslaný k tebe skúšať ťa. A Boh ma opäť poslal, aby som uzdravil teba i tvoju nevestu Sáru Ja som Rafael, jeden zo siedmich anjelov, čo sú vždy pripravení predstúpiť pred Pánovu velebu.

Tu sa obaja preľakli, padli na tvár a zmocnila sa ich hrôza. Anjel im však povedal: „Nebojte sa! Pokoj vám! Zvelebujte Boha po všetky veky!
Keď som bol s vami, to nebolo z mojej priazne, ale z Božej vôle. Jeho zvelebujte po všetky dni, oslavujte ho! Aj keď ste ma videli jesť, nič som nejedol; čo ste videli, bolo iba zdanie. A teraz velebte Pána na zemi a ďakujte Bohu. Ja vystupujem k tomu, ktorý ma poslal. A vy toto všetko, čo sa vám prihodilo, napíšte. Potom sa vzniesol hore.
Keď vstali, už ho nemohli vidieť. Zvelebovali a oslavovali Boha a vzdávali mu vďaky za všetky jeho veľké činy, že sa im zjavil Boží anjel.


Rafael (znamená „Boh uzdravuje“) tu v podstate hovorí, čo anjel strážca všeobecne robí: Koná výlučne z Božieho poverenia, je osloveným vždy nablízku, vidí ich dobré skutky rovnako, ako ich núdzu, zasadzuje sa u Boha za nich a napomína k statočnému životu a k zbožnosti. Zvlášť naliehavo však napomína k velebeniu Boha. Chváliť Boha je také dôležité, že anjel stále znova k tomu vyzýva:
Dobrorečte Bohu a zvelebujte ho … nezabúdajte mu vzdávať vďaky … Zvelebujte Boha po všetky veky! velebte Pána na zemi a ďakujte Bohu.

Anjel Rafael tiež jasne hovorí, že anjeli strážcovia – presne ako aj iní anjeli – zvyčajne nie sú viditeľní a nemajú ľudskú podobu (a ani nemusia jesť či piť). Tým dokazuje, že je skutočne anjel. Tobiáš si na tieto slová spomenie a približne si myslí: „Už som sa divil, vlastne mi muselo byť hneď jasné, že nemôže byť človekom.“
Ježiš hovorí o anjeloch strážcoch detí:
Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý j na nebesiach (Mt 18,10).

Anjeli teda slúžia ako osobní ochrancovia ľudí, ale aj na ochranu celých skupín ľudí (ako vidíme v Exoduse). Preto cirkevná Tradícia pripisuje anjelovi Rafaelovi ochranu lekárnikov a cestujúcich – pretože pozná liek pre starého Tobiáša a sprevádza Tobiho.
Vždy keď si ľudia uvedomia, že majú do činenia s anjelom, je ich prvou reakciou preľaknutie. Tobi, Sára a Tobiáš sa zľakli, rovnako Mária, ako aj pastieri na poli. Vždy znie odpoveď anjela: Neboj sa, nebojte sa! Dokonca aj keď si uvedomíme, že záchranu v nebezpečnej situácii si nevieme vysvetliť inak ako zásahom anjela, bez toho, že by sme si ho uvedomili, vyvoláva toto poznanie spravidla okrem veľkého uľahčenia aj istý druh strachu, veľkú bázeň a úžas z toho nevysvetliteľného.

Nevysvetliteľné zostáva, prečo anjeli strážcovia nás neuchránia vždy, prečo Boh pripúšťa toľko nešťastí. Na to niet uspokojivej odpovede. Veď vidíme, že raz je človek bez škody zachránený z najväčšieho nebezpečenstva a inokedy ľudia bez viny zomierajú nehodami alebo zločinmi. Otázka „Kde bol anjel strážca“ je pochopiteľná, rovnako ako ľudská idea roztržitého anjela. Ale anjeli nie sú nijakí malí bohovia, oni majú vysoké právomoci a moc, ale nie neohraničene. Ľudská sloboda dokáže v spojení s hlúposťou a pýchou napáchať strašné veci a Boh rešpektuje slobodu – a stavia tým aj anjelom hranice.

Môžeme dôverovať, že každý z nás má po celý život po svojom boku anjela strážcu. Veď si len v pokoji pripomeňme – či už neboli nebezpečné situácie, ktorým sme bez ľudského pričinenia unikli? Či sme už často dostali nečakanú pomoc v poslednej chvíli? Stáva sa veľmi zriedka, že ľudia vidia svojho anjela v ľudskej podobe. Ale jeho pôsobenie cítia dosť často.

Ďakujem Bohu za to, že nám postavil po boku anjelov, Ďakujme svojmu anjelovi strážcovi, za jeho často nepovšimnutú pomoc. –zg-

Claudia Sperlich

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.