Reagujete: Začalo sa spochybňovanie Fatimského zjavenia? História zasvätení

jan Pavol II 7

Ave Mária!

​Zasielam krátku históriu zasvätení. ​Vdp. D. Dian mal kázne o tom, že sa nemôžme zasvätiť Panne Márii. Viem, že reagoval na vyjadrenie teologickej komisie​ ​- ​ biskupa​ Chovanc​a​. Aj zmenil odporúčanie komisie na ​“​nesmieme ​“​. Preto som mu ​na​písal históriu zasvätení až podnes. S otázkami, či poslední štyria pápeži tomu nerozumia a či Panna Mária vo Fat​ime sa mýli​, že uvádza veriacich do zmätku, lebo v jednej ruke držia zasväcujúcu modlitbu, so stále platným imprimaturom pápeža, denne sa 20 rokov zasväcovali – a zároveň počujú o. Diana v kázni, že sa nemôžme zasvätiť. A ľudia tak stráca​j​ú dôveru v učiteľský úrad Cirkvi. ​Kópie som poslal všetkým biskupom. ​Vdp. ​ Dian mi odpísal, že je zaviazaný teologickou komisiou a na druhý deň to zopakoval v TV​ ​LUX. Ale na tretí deň ​tam mal kázeň iný kňaz, spomenul Gobbiho a povedal, že sa môžme zasvätiť Panne Márii.

​Dávam ťa pod ochranu Panny Mári​e, Michal

Zasvatenie pontifikatu Frantiska PM

História zasvätení

Už svätý Ján z Damašku (675-753), jeden z najväčších gréckych cirkevných otcov, sa takto modlil: „Ó, Pani, skôr než dnes vstanem, vzývam Ťa, Matka Božia… Zasväcujem ti svoju myseľ, svoju dušu, svoje telo a všetko, čím som.“

Kostol v Trstíne – Hájičku z roku 1245 je zasvätený Sedembolestnej Panne Márii. Na Slovensku máme 218 kostolov a 177 kaplniek zasvätených Sedembolestnej Panne Márii. Veľa zvonov bolo zasvätených Panne Márii.

Svätý Ján Vianney (1786 – 1859), patrón kňazov sa zasvätil Panne Márii a zložil sľub, že jej bude navždy slúžiť. Spísal zoznam všetkých farníkov z Arsu. Zoznam vložil do strieborného srdca. Srdce so zoznamom všetkých farníkov zavesil na krk Panne Márii a zasvätil jej všetkých farníkov. Povedal: „Vieme, že tam, kde bola Mária odsunutá, kde zostala nepochopená, tam sa tiež vytráca úcta nielen k nej, ale k Bohu a následne k ľuďom.

Poľský primas, kardinál August Hlond zasvätil 8. septembra 1946 Poľský národ Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Modlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie: Fatimská Panna Mária, Matka Božia, útočište hriešnikov a Matka Božieho Milosrdenstva: zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu so všetkým, čo som a čo mám… (Imprimatur č. 641/2006 V Nitre 31.5.2006, Mons. Marián Chovanec, pomocný biskup a generálny vikár)

Modlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie: „Panna Mária Fatmská, Matka Matka milosrdenstva, Kráľovná neba i zeme, útočište hriešnikov! My sa pripájame k Mariánskemu hnutiu a zasväcujeme sa celkom osobitným spôsobom tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu…“ – „Kňazom, najmilším synom Panny Márie“ – Imprimatur František Tondra, spišský biskup. (Toto zasvätenie má mnohonásobné imprimatur biskupov z celého sveta, dodnes platné)

Arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský 9.12.2011 v bratislavskom kostole sv. Jána z Mathy celebroval pri príležitosti slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie slávnostnú svätú omšu. Na záver obnovili hlavný celebrant, koncelebranti i veriaci zasvätenie hlavného mesta pod ochranu Panny Márie. – Tieto zasvätenia Bratislavy pod ochranu Panny Márie sa konajú každý rok.

Biskup Mons. Jozef Haľko 4 dec. 2013 v Národnej Svätyni Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne zasvätil stovky prítomných veriacich Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Konferencia biskupov Filipín: Slávenie Národného zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 8. júna 2013 : Biskupská konferencia vyhlásila, aby sa simultánne 8. júna 2013, na sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, o 10:00 hodine dopoludnia urobilo NÁRODNÉ ZASVÄTENIE NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE vo všetkých katedrálnych chrámoch, farských kostoloch, vo svätyniach a kaplnkách v príslušných arcidiecézach, prelatúrach a apoštolských vikariátoch.

Český biskup Vokál zasvätil Matke Božej diecézu Hradec Králové 1. januára 2014: „Matko Boží, Panna Mária Fatimská… tvému Nepoškvrněnému Srdci zasvěcujeme Královohradeckou diecézi.“

V nedeľu /23.3.2014/ na Ukrajine vo všetkých rímsko-katolíckych chrámoch sa po svätej omši kňazi a veriaci spojili modlitbou zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie… Zakončenie Konferencie bolo 20. marca v Charkovskej Katedrále, počas ktorého biskupi zasvätili Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. V nedeľu 23. marca sa k tomuto zasväteniu pripojili všetky farnosti Ukrajiny. Zasvätením Ukrajiny Jej Nepoškvrnenému Srdcu, veriaci prosia o ochranu pred zlým, pokoj a milosť pre Ukrajincov a všetkých ľudí dobrej vôle.
Pripomíname, že 6. apríla Ukrajinská Grécko-Katolícka cirkev obnoví Akt zasvätenia Ukrajiny pod ochranu Panny Márie. ( O. Laurencjusz Jan Zezicki, OSPPE, Ružin-Ukrajina)

Najvyššími cirkevnými autoritami bol zasvätený Libanon 16.6. 2013, Írsko 15. 7. 2013, Dominikánska republika…..

Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, Za prípravnú komisiu Roka Sedembolestnej Panny Márie: „Vrcholom roka bude zasväcujúce zverenie sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne na jej sviatok 15. septembra 2014.“

Pápež Pius XII., 13.októbra 1942, prostredníctvom rádia, zasvätil svet Srdcu Panny Márie. Taktiež 8. decembra 1942 v Bazilike Svätého Petra. V r. 1954 ustanovil sviatok Panny Márie Kráľovnej na 31. mája. Pritom nariadil, aby sa v ten deň každoročne konalo zasvätenie ľudstva Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Počas Druhého vatikánskeho koncilu 510 biskupov zo 78 krajín sveta podpísalo petíciu s prosbou, aby Svätý Otec Pavol VI zasvätil Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie celý svet, s osobitným vymenovaním Ruska a iných národov podmanených komunizmom, a aby to spolu s ním v ten istý deň urobili všetci biskupi sveta.
Dokument odovzdali Pavlovi VI. počas osobitnej audiencie 3. februára 1964. Pavol VI.
21. novembra 1964 „zasvätil ľudský rod“ Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Svätý Ján Pavol II. svoj život úplne odovzdal a zasvätil Panne Márii ako kňaz, aj ako biskup. Neskôr ako pápež Ján Pavol II. , prijíma pápežské heslo: „Totus Tuus! Celý tvoj, Mária!“
13. mája 1982 sa prišiel poďakovať Panne Márii Fatimskej za záchranu života. Takto zasvätil Panne Márii Fatimskej: „Zverujeme ti, Matka, svet, všetkých ľudí a všetky národy, zverujeme ti tiež toto zasvätenie sa za svet a dávame ho za obeť tvojmu materskému srdcu.“
25.3.1984 tento pápež v Ríme opäť, spojený so všetkými biskupmi sveta, zasvätil svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. V tento pamätný deň, tento veľký znalec záverov II. vatikánskeho koncilu, na Námestí svätého Petra v Ríme, pri soche Panny Márie Fatimskej, ktorú na túto príležitosť priviezli, vykonal akt zasvätenia, ako o to prosila Matka Boha. V ten istý deň biskupi vo všetkých diecézach na svete mali to isté vykonať spolu so svojimi kňazmi a veriacimi. Všetci intuitívne cítili, že táto udalosť zmení dejiny sveta. Ján Pavol II. vykonal toto zasvätenie, aby bola premožená moc zla, ktoré ohrozuje celé ľudstvo: „Sila tohto zasvätenia,“ povedal Svätý Otec, „trvá naveky, zahŕňa všetkých ľudí, kmene a národy, premáha všetko zlo, ktoré duch temnosti roznecuje v srdci človeka a jeho činoch, ako sme toho svedkami v našich časoch… Zasväcujem ti, ó, Matka, svet, všetkých ľudí a všetky národy a vkladám ich do tvojho materinského srdca. Ó, Nepoškvrnené Srdce!

V jubilejnom roku 2000 (8. októbra) Ján Pavol II. zasvätil Cirkev a svet v treťom tisícročí Matke Božej. Na liturgii, a teda aj na akte zasvätenia, bolo prítomných 1400 biskupov z celého sveta. Aj tentoraz to bolo pred sochou Panny Márie privezenou na túto príležitosť z Fatimy.

Svätý Ján Pavol II. , Knock, Írsko, 30. septembra 1979: „Zverujeme a zasväcujeme ti, Matka Kristova a Matka Cirkvi, svoje srdcia, svedomie i svoju prácu… zasväcujeme ti učiteľov, katechétov, študentov, spisovateľov, básnikov, hercov, výtvarníkov, hudobníkov, robotníkov a ich predákov, zamestnávateľov, ľudí slobodných povolaní, všetkých, ktorí sa venujú politike a verejnej správe, aj tých, ktorí utvárajú verejnú mienku… zasväcujeme ti manželov a tých, ktorí sa na manželstvo ešte len pripravujú, tých, ktorí sú povolaný do tvojej služby, a všetkých, ktorí sa rozhodli žiť v celibáte… nemocných a starých, mentálne, či telesne postihnutých a všetkých, ktorí sa o nich starajú, opatrujú ich… väzňov, všetkých odmietnutých ľudí, vyhnancov a osamelých, ktorí túžia po vlasti.“

Svätý Ján Pavol II. , Rím, 7. júna 1981: „Prijmi pod svoju materskú ochranu celú ľudskú rodinu, ktorú ti z celého srdca zasväcujeme.“
Čenstochovú navštívil svätý Ján Pavol II. ako pápež šesťkrát. Takto vykonal zasvätenie Panne Márii: „ Matka Cirkvi, znovu sa zasväcujem tebe, tvojmu materskému otroctvu lásky: Totus tuus! Celý Tvoj! Zasväcujem ti celú Cirkev, všade vo všetkých končinách sveta! Zasväcujem ti celé ľudstvo, všetkých ľudí – mojich bratov, všetkých obyvateľov a národy zeme. Zasväcujem ti Európu a všetky kontinenty. Zasväcujem ti Rím a Poľsko, ktoré sú spojené novým zväzkom lásky v osobe tvojho služobníka. Ó Matka, láskavo nás prijmi! Ó Matka neopúšťaj nás ! Ó Matka, veď nás!“

Pápež Benedikt XVI., plne si vedomý záverov II. vatikánskeho koncilu, zasvätil 12. mája 2010 vo Fatime, v kostole Najsvätejšej Trojice všetkých kňazov sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie: „Nepoškvrnená Matka, na tomto mieste milosti… my, synovia v Synovi a Jeho kňazi, zasväcujeme sa tvojmu Materinskému Srdcu.“

Pápež František požiadal patriarchu Lisabonu kardinála J. Policarpa, aby zasvätil jeho pontifikát Fatimskej Panny Márie. Lisabonský patriarcha kard. José Policarpo zasvätil 13.mája 2013 pontifikát Svätého Otca Františka Panne Márii Fatimskej, podľa priania, ktoré vyslovil sám pápež František. Na svätej omši, ktorú kardinál Policarpo slúžil v deň 96. výročia mariánskych zjavení, sa zúčastnilo okolo 300 tisíc veriacich. Biskup diecézy Leiria-Fatima v závere sv. omše prečítal posolstvo pápeža Františka, v ktorom vyjadruje svoju hlbokú vďačnosť za splnenie svojho priania. Svätý Otec sa pripojil k modlitbe pútnikov a z celého srdca im udelil svoje apoštolské požehnanie.
Z textu posolstva zasvätenia: „Najsvätejšia Panna, Sme pri tvojich nohách, biskupi Portugalska spolu s veľkým množstvom pútnikov, v deň 96. výročia Tvojich zjavení pastierikom v Cova da Iria, aby sme zrealizovali prianie Pápeža Františka, ktoré jasne vyjadril, aby sme zasvätili Tebe, Fatimská Panna Mária, jeho službu Rímskeho biskupa a univerzálneho Pastiera. Preto zasväcujeme tebe, ó Panna, ktorá si Matkou Cirkvi, službu nového pápeža.“

Svetové dni mládeže 2013, v brazílskom Riu boli zasvätené Fatimskej Panne Márii.
Súčasný pápež František, nástupca Ježiša Krista, hlava Cirkvi, sa takto zasvätil 23. júla 2013 Panne Márii, v Brazílskej Aparecide: „Ó, najsvätejšia Mária… zasväcujem ti svoju myseľ… zasväcujem ti svoj jazyk… zasväcujem ti svoje srdce.“

Pápež František zasvätil Panne Márii z Bonarie v Cagliari na Sardínii 22. septembra 2013: „Preblahoslavená Panna Mária… zasväcujeme ti všetko, čím sme a čo vlastníme.“

Zoznam svätých, kňazov, biskupov, kardinálov, pápežov, ktorí zasväcovali Panne Márii, neveste Ducha Svätého, seba, farníkov, mestá, štáty, či svet na jednotlivých miestach, nám blízkych štátov, vrátane Slovenska, či vzdialených, a v určitých dátumoch až po dnes by bol nekonečný. Nik nie je schopný ho zaznamenať a vymenovať.

Panna Mária vo Fatime naliehavo prosí: „Chcem Vás poprosiť, aby Rusko bolo zasvätené môjmu Nepoškvrnenému Srdcu!“… „Nadišiel čas, kedy má Svätý Otec v spojení so všetkými biskupmi sveta zasvätiť Rusko môjmu Nepoškvrnenému Srdcu!“

Michal

Zasvätenie sa – oddanie sa, zverenie sa, postavenie sa pod ochranu

Teológia pozná dva základné druhy zasvätenia: – zasvätenie sa Pánu Bohu (zasvätenie v plnom zmysle slova); – zasvätenie sa svätcovi (napr. Panne Márii), čo je len analógia zasvätenia sa Bohu. Zasvätením sa svätej osobe sa uznávalo svätcovo významné miesto v dejinách spásy.

Pokrok v teológii i presnejšie používanie odborných termínov však dnes vedie Cirkev k tomu, aby výraz „zasvätenie“ vyhradila len pre obetovanie sa Bohu (por. Orientamenti e proposte per la celebrazione dell’anno mariano 26). Toto zasvätenie, ktoré má mať charakter úplnosti a trvácnosti, môže urobiť len pokrstená a pobirmovaná osoba za asistencie Cirkvi.

Pre zasvätenie sa svätcom (i Panne Márii) podľa vzoru bl. Jána Pavla II. (por. encykliku Redemptoris Mater 31, 33, 42; aj apoštol. list – Rosarium Virginis Mariae 2, 43) i Svätého Otca Františka (modlitba zverenia zo dňa 13.10.2013) sa odporúčajú použiť termíny: zveriť sa; oddať sa; postaviť sa pod ochranu.

Svätý Otec František dňa 13.10.2013 na Námestí sv. Petra vo Vatikáne predniesol pred sochou Fatimskej Panny Márie modlitbu zverenia sa pod ochranu Nebeskej Matky – slovami:
Prijmi s materskou dobrotivosťou
 tento zverujúci úkon, ktorý dnes konáme s dôverou
 pred týmto tvojím obrazom, ktorý je nám taký drahý.

Odôvodnenie:
Teologickým dôvodom nového vyjadrenia je prehĺbená mariológia Druhého vatikánskeho koncilu (por. konštit. Lumen genium, ktorá pokladá za nutné zdôrazniť rozdiel medzi najdokonalejším, najčistejším a najsvätejším Bohom – Stvoriteľom a najdokonalejším, najčistejším a najsvätejším človekom – stvorením (Pannou Máriou). Tu ide o rozdiel v podstate a nielen v stupni; preto „iné slovné vyjadrenie“ je patričné.

Mons. ThDr. Marián Chovanec
predseda Teologickej komisie KBS

http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-konferencie-biskupov-slovenska/c/o-spravnom-vyjadrovani-sa-vo-vztahu-k-panne-marii

 

Mariánska úcta pod ochranou magistéria

Žijeme v dobe, v ktorej sa kladú mnohé teologické otázky. Veľa z nich je planých, ale početné sú opodstatnené. Medzi ne patria aj otázky o „správnosti mariánskej úcty“ v dnešnej dobe.

Cirkev sa už dvetisíc rokov vyjadruje k tomu, aká je správna mariánska úcta, kde sú jej omyly. Spomeniem len niekoľko dôležitých rozhodnutí magistéria, ktoré ochránili (vymedzili) zdravú mariánsku úctu.

Cyperský biskup Epifanius zo Salamíny (+403) poznal kresťanov kolyridiánov, ktorí obetovali Panne Márii dary ako Bohu (gr. kollyra bol chlieb, arabský koláč). Pre nich bola Mária akási polo-bohyňa či bohyňa. Blud kolyridiánov bol v 4. stor. na viacerých miestach odsúdený.
Odvtedy pravoverní kresťania prinášajú obety len Pánu Bohu, nie Márii.

V stredoveku Katolícka cirkev (resp. Tomáš Akvinský, Theologická summa III., 25, 5; II-2-1., 103, 3) teologicky dokonale „terminoval“ úctu, ktorú treba preukazovať Bohu a ďalším tvorom (i Panne Márii):
1. Latria – klaňanie sa, bohopocta, patrí len Pánu Bohu.
Od bohopocty je druhovo i stupňovo odlišná dulia, ktorá je vyhradená stvoreniam:
2. Hyperdulia – nadúcta, patrí Matke Božej, Panne Márii.
3. Protodulia – prvotná úcta, patrí Jozefovi, pestúnovi Ježiša a manželovi Márie.
4. Dulia – úcta, patrí anjelom a ostatným svätým.
Toto delenie platí dodnes, por. konštit. Lumen gentium 50, 54, 66; KKC 347, 352, 957, 971.

Na sklonku 10. stor. boli zložené Litánie ku všetkým svätým (od neznámeho autora). Cirkev už tu – a potom vo všetkých ostatných litániách – gr. zvolania „eleison“ (po slovensky „zmiluj sa“) vyhradila len pre Pána Boha alebo pre Krista; nikdy nie pre Pannu Máriu či iných svätých.

V novoveku Cirkev neprijala pomenovanie Spoluvykupiteľka, lebo ono kladie na jednu rovinu dielo Krista a Márie, por. Kongregácia pre náuku viery, 22.4.1997. Pápež Ján Pavol II. (1978-2005), ešte predtým, dňa 9.4.1997 vyhlásil: „Panna Mária je Zvláštna Spolupracovníčka na diele vykúpenia.“
Zaujímavé bolo, že výraz Spoluvykupiteľka sa všeobecne nerozšíril, hoci sa aj oficiálne spomenul (v troch prípadoch: 13.5.1908; 26.6.1913; 22.1.1914). V bežnom učení (bez zaangažovania neomylnosti) ho použili pápeži Pius X. (1903-1914), Pius XI. (1922-1939) a Ján Pavol II. (1978-2005). Ján Pavol II. (1978-2005) ho použil len raz v príhovore v Mariánskej svätyni Alborada, v Ekvádore 31.1.1985 (L´Osservatore Romano, 11.3.1985). Avšak v enc. Redemptoris Mater pápež opísal dielo Márie bez tohto termínu.

Druhý vatikánsky koncil (1962-1965) úmyselne zahrnul mariológiu do ekleziológie. Urobil tak z pedagogických dôvodov, aby sa nezneužívala veľká úloha Márie v dejinách spásy. Koncil navrhol (por. konštit. Lumen gentium 66), aby mariánsky kult bol predovšetkým odpoveďou veriaceho ľudu na dané zjavenie a náuku viery. Mariánska zbožnosť sa má orientovať kristologicky a trinitárne, pričom sa nemá zabúdať ani na ekleziologický a ekumenický rozmer.
Druhý vatikánsky koncil (1962-1965) dal mariológii nový impulz a nové vymedzenie – obrazne sa dá vyjadriť nasledovne:

To nové vymedzenie malo aj praktické dôsledky. Podľa vzoru pápeža Jána Pavla II. (por. encykliku Redemptoris Mater 31, 33, 42; por. apoštol. list – Rosarium Virginis Mariae 2, 43) i Svätého Otca Františka (por. modlitbu zverenia sa Márii zo dňa 13.10.2013) sa odporúčajú vo vzťahu k Panne Márii použiť termíny: zveriť sa; oddať sa; postaviť sa pod ochranu (namiesto starého „zasvätiť sa“). Svätý Otec František dňa 13.10.2013 na Námestí sv. Petra vo Vatikáne predniesol pred sochou Fatimskej Panny Márie modlitbu zverenia sa pod ochranu Nebeskej Matky – slovami: „Prijmi s materskou dobrotivosťou tento zverujúci úkon, ktorý dnes konáme s dôverou
pred týmto tvojím obrazom, ktorý je nám taký drahý.“
Je pravda, že teológia poznala dva základné druhy zasvätenia: – zasvätenie sa Pánu Bohu (zasvätenie v plnom zmysle slova); – zasvätenie sa svätcovi (napr. Panne Márii), čo je len analógia zasvätenia sa Bohu. Avšak pokrok v teológii i presnejšie používanie odborných termínov po Druhom vatikánskom koncile vedie Cirkev k tomu, aby výraz „zasvätenie“ vyhradila len pre obetovanie sa Bohu (por. Orientamenti e proposte per la celebrazione dell’anno mariano 26).

Prehĺbená mariológia koncilu (por. konštit. Lumen gentium 52-69), ktorá pokladá za nutné zdôrazniť rozdiel medzi najdokonalejším, najčistejším a najsvätejším Bohom – Stvoriteľom a najdokonalejším, najčistejším a najsvätejším človekom – stvorením (Pannou Máriou). Tu ide o rozdiel v podstate a nielen v stupni; preto „iné slovné vyjadrenie“ je patričné.

30.4.2014
Mons. ThDr. Marián Chovanec

Použitá literatúra
Bartnik, C. S.: Matka Boża. Lublin: Standruk, 2003.
Bartnik, C. S.: Światło świata. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1991.
Ján Pavol II.: Redemptoris Mater. Encyklika z r. 1987. Rím: SÚSCM, 1988.
Napiórkowski, S. C.: Błogosławić mnie będą. Lublin: TN KUL, 1990.
Napiórkowski, S. C.: Jak czcić Matkę Bożą? Niepokalanów, 1984.

http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-konferencie-biskupov-slovenska/c/marianska-ucta-pod-ochranou-magisteria

 

Súčasný pápež František, nástupca Ježiša Krista, hlava Cirkvi, sa takto zasvätil 23. júla 2013 Panne Márii, v Brazílskej Aparecide:

„Ó, najsvätejšia Mária… zasväcujem ti svoju myseľ… zasväcujem ti svoj jazyk… zasväcujem ti svoje srdce.“

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.