Chorobná Stratégia ľudských práv nesmie prejsť na vláde!

Hromadná pripomienka Centra pre bioetickú reformu k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR.

weisenbacher-femen

Zásadná pripomienka: Treba zamietnuť celý návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR v podobe ako je predložený na MPK z dôvodu, že je plný klamstiev. Uvádzame len tie najzávažnejšie:

Kritika obsahu i procesu tvorby Stratégie zo strany prevažnej väčšiny mimovládok na a po workshopoch pre verejnosť ostala odignorovaná a je zneužívaná na legitimizáciu dokumentu výrazmi ako „bezprecedentná miera participatívnosti“ (str. 3) občianskej spoločnosti.

Dokument vychádza z pomýleného ideologického konceptu, ktorý porušovanie ľudských práv prehlasuje za ľudské práva a ktorý negarantuje slobodu jednotlivca a jeho majetku, ale akési „práva“, t.j.privilégia niektorým na úkor slobôd ostatných s cieľom budovať socialistický štát falošnej solidarity. V prílohach ide do extrémných požiadaviek najmä ohľadom rodovej rovnosti a práv žien, práv detí a práv LGBT, ale aj v ďalších.

Napr. príloha o LGBT právach sa domáha viacerých nadštandardných privilégií pre transsexuálov (zabezpečenie potvrdení od škôl či zamestnávateľov na iné pohlavie) a transvestitov (nútiť spoločnosť spolufinancovať preplatenie zmeny pohlavia zo zdravotného poistenia), ktorých stav považuje naša medicína za chorobu. A samozrejme tiež, aby boli informácie o ich „právach“ súčasťou učebných osnov od základných škôl, cez vzdelávanie zdravotníkov až po policajtov… V zozname prioritných chorôb MZ SR, kam diagnózy LGBT príslušníkov môžu spadať, sú:

F64.0 Transexualizmus
F64.1 Transvestizmus
F64.2 Porucha pohlavnej identity v detstve
F64.8 Iná porucha pohlavnej identity
F64.9 Porucha pohlavnej identity, bližšie neurčená
F65.1 Fetišistický transvestizmus
F65.8 Iná porucha sexuálneho zamerania
F66.1 Egodystonická sexuálna orientácia
F66.8 Iná porucha psychiky a správania spojená so sexuálnym vývinom a orientáciou

Požiadavka na manželstvo pre páry rovnakého pohlavia je v rozpore s Ústavou a SR k nej nie je nijako viazaná medzinárodnými dohovormi. Najvypuklejšie pôsobí klamstvo, že SR môže byť žalované na Európskom súde pre ľudské práva za nedodržiavanie smerníc ohľadom nároku párov rovnakého pohlavia na manželstvo. Po prvé, Európsky súd pre ľudské práva je inštitúciou Rady Európy, ktorá nevydáva žiadne smernice ako EÚ a záväzné sú len jej dohovory, ktoré SR podpísalo. Po druhé, tento súd v prípade Schalk a Kopf proti Rakúsku (2010) prehlásil, že také „právo na manželstvo pre páry rovnakého pohlavia“ sa z Európskeho dohovoru o ľudských právach nedá odvodiť, je to vec vnútroštátnych politík. Podobne rozhodnutie OSN Komisie pre ľudské práva v prípade Joslin proti Novému Zélandu (2002) potvrdilo, že právo na manželstvo nie je nárokovateľné „každým“.

Centrálny dokument návrhu a pozliepané prílohy, de facto podkladové materiály na zasadnutia výborov pri Rade vlády, žiadajú nové práva pre LGBTI príslušníkov, ktoré povedú k porušovaniu základných práv na slobodu zmýšľania, svedomia, prejavu, náboženského vyznania. Antidiskriminačný zákon, ktorý je týmto návrhom považovaný za kľúčový pre ľudské práva, už garantuje porušovanie slobody podnikania a slobody na súkromný majetok, slobody združovať sa a slobody kontraktu. Rodová rovnosť je ďalší ústredný princíp tohto konceptu, ktorý je zameraný hlavne na potláčanie kresťanských tradícií a spoločenskej morálky založenej na zdravom rozume. Pritom sa nehanebne zamieňa ústavnú kategóriu pôvodu rodu s rodom v úplne inom poňatí.

Návrh stratégie ignoruje, že 25 detí je v SR denne utýraných k smrti umelým potratom a v tejto oblasti nebol od čias komunizmu zaznamenaný žiaden pokrok, hoci posledný rozsudok Ústavného súdu SR, týkajúci sa umelého potratu z roku 2.6. 2009, ho označuje za násilie. Pritom nebol zabitý ani jeden príslušník skupiny, označujúcej sa ako LGBTI, a už táto skupina má dokonca aj nadochranu v trestnom zákone a celú jednu prílohu v tomto dokumente. Problém práv nenarodených detí nefiguruje ani v prílohe Práva detí, ktorá sa extenzívne zaoberá týraním narodených detí (tých je zabitých v ročnom priemere nula), kým utýranie potratom v ročnom priemere za poslednú dekádu predstavuje vyše 30 detí. Ide o najčastejšiu príčinu úmrtia na Slovensku, čo dokument odobruje.

Príloha o rodovej rovnosti odkazuje dokonca na nezáväzné odporúčania ideologického Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva, ktorý sa dá interpretovať ako nútené spolufinancovanie tohto zabíjania zo zdravotného poistenia! Ďalej sa v prílohe uvádza, že SR je viazaná k zabezpečeniu legálnej dostupnosti umelých potratov, lebo je signatárom CEDAW a jeho opčného protokolu. V spomínaných medzinárodných dokumentoch sa nič také explicitne neuvádza, ide len o ideologicky interpretované odporúčania Výboru pre odstránenie diskriminácie žien, ktoré nie sú záväzné.
Návrh má ambíciu „nastoliť a dôsledne presadzovať režim nulovej tolerancie voči akýmkoľvek prejavom násilia“ (str. 24), hoci plne toleruje násilie umelého potratu a tento režim má za cieľ zaviesť len štátnu šikanu pre rodičov, ktorí sa snažia riadne vychovávať svoje deti i primeranými fyzickými trestami.

http://www.cbreurope.sk/peticialp.html

 

Milí priatelia Aliancie za rodinu,

na naše potešenie v stredu 4. júna Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu ústavy, do ktorej sa doplnila definícia manželstva ako zväzku muža a ženy. Aliancia za rodinu to považuje za dobrý krok a veľmi ho vítame. Je to naplnenie prvej zo štyroch otázok, aké chceme spoločne položiť ľuďom v navrhovanom referende.

Už od vyhlásenia našej iniciatívy však upozorňujeme na to, že tento krok nie je pre ochranu rodiny postačujúci, pretože nezabráni vzniku iných rodinnoprávnych inštitútov, ktoré sa iba pomenujú inak ako manželstvo, napr. registrované partnerstvá, a vďaka európskym súdom im budú pridelené práva a povinnosti, ktoré majú patriť iba manželstvu. Tieto kroky sa naozaj chystajú, čo dosvedčujú napr. aj slová premiéra Roberta Fica, ktorý na otázku o novele ústavy otvorene odpovedal, že jej prijatie nijako nebráni vzniku registrovaných partnerstiev. (V rozhovore pre aktualne.sk: „Táto právna úprava nemá žiadny vplyv na akúkoľvek diskusiu v budúcnosti o registrovaných partnerstvách. Vôbec žiadnu.“)

Ako upozorňujeme v našej tlačovej správe a vysvetľujeme na internetovej stránke, registrované partnerstvá nemôžeme prijať, pretože podľa vzoru západných štátov a po tlaku európskych súdov hrozí, že budú zákonom vyzdvihnuté na úroveň manželstva aj s právom adopcie detí. Homosexuáli si zaslúžia úctu ako každý človek a kvôli svojej orientácii nemôžu byť terčom pohŕdania. No ich práva dostatočne chránia už súčasné zákony (viď časť dedenie a zdravotný stav). Homosexuálnym spolužitiam by nemali byť prisudzované nové úlohy, ktoré nemôžu prirodzene napĺňať. Dvaja muži dieťatku nemôžu nahradiť mamu, ani dve alebo tri ženy mu nenahradia otca. Pri takýchto adopciách sa deťom programovo vymaže z ich života jeden z rodičov, čo má veľmi negatívne následky na ich výchovu a budúci život. Registrované partnerstvá majú takéto dôsledky, a keďže nemáme povinnosť ich prijať, v záujme našich detí to nerobme!

Počas rokovania o novele ústavy podali poslanci Richard Vašečka a Erika Jurinová pozmeňujúci návrh, aby sa do ústavy doplnili aj vety, ktoré by zamedzili adopciám detí pre homosexuálne páry. Ich návrh však neprešiel. Referendum o ochrane rodiny preto vôbec nestratilo na svojom význame a stále je veľmi dôležité. Vysvetľuje to aj Anton Chromík vo videoreakcii na schválenie novely ústavy.

Veľmi nás teší, že naše spoločné úsilie neochabuje, naopak vnímame čoraz väčší záujem ľudí o ochranu rodiny. S radosťou a úctou oznamujeme nové číslo – po niekoľkých týždňoch máme vďaka vám vyzbieraných už 200 tisíc podpisov z 350 tisíc potrebných pre vypísanie referenda! Veľká vďaka za vašu iniciatívu a odvahu, ste úplne skvelí!

Pre všetkých, ktorí pre ochranu rodiny vychádzajú do ulíc a zbierajú podpisy, sme pripravili aj súťaž, v ktorej môžete vyhrať zaujímavé ceny:

– víkendový pobyt v Rodinkove pre celú rodinu
– smartphone Samsung Galaxy S4 Mini
– 100x tričko Aliancie za rodinu

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.