Zasvätenie pontifikátu pápeža Františka Fatimskej Panne Márii

Svätý Otec Pavol VI. (ktorý 21. novembra 1964 zasvätil Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie celý svet), sv. Ján Pavol II., (ktorý 13. mája 1982, 25.3.1984, ale aj 8. októbra 2000 zasvätil Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie Rusko ale aj celý svet), Svätý Otec Benedikt XVI., ktorí si boli plne vedomý záverov II. Vatikánskeho koncilu, (zasvätil 12. mája 2010 vo Fatime, v kostole Najsvätejšej Trojice všetkých kňazov sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie) a Lisabonský patriarcha kard. José Policarpo zasvätil 13. mája 2013 pontifikát Svätého Otca Františka Panne Márii Fatimskej, podľa priania, ktoré vyslovil sám pápež František.

Zasvätia podľa ich vzoru biskupi Slovenský národ 15. 09. 2014 v Šaštíne Sedembolestnej Panne Márii?

Zasvätenie pontifikátu pápeža Františka Fatimskej Panne Márii

Lisabonský patriarcha kard. José Policarpo zasvätil 13.mája 2013 pontifikát Svätého Otca Františka Panne Márii Fatimskej, podľa priania, ktoré vyslovil sám pápež František. Svätú omšu, ktorú kardinál Policarpo slúžil v deň 96. výročia mariánskych zjavení, sa zúčastnilo okolo 300 tisíc veriacich. Biskup diecézy Leiria-Fatima v závere sv. omše prečítal posolstvo pápeža Františka, v ktorom vyjadruje svoju hlbokú vďačnosť za splnenie svojho priania. Svätý Otec sa pripojil k modlitbe pútnikov a z celého srdca im udelil svoje apoštolské požehnanie.

Matke Božej Fatimskej boli zasvätené aj nadchádzajúce Svetové dni mládeže, ktoré sa v júli budú konať v brazílskom Rio de Janeiro. Orodovaniu Panny Márie celosvetové stretnutie mladých zveril arcibiskup hostiteľského mesta Mons. Orani João Tempesta. „Prosíme o to, aby sa mladí ľudia pri Svetových dňoch mládeže skutočne stretli s Ježišom. Kiežby vďaka tomuto stretnutiu v mladých ľuďoch rástla láska ku Kristovi, aby sa z nich stávali praví učeníci a misionári v meniacej sa spoločnosti“, modlil sa v portugalskej Fatime brazílsky arcibiskup Tempesta.
Text posolstva zasvätenia:

Najsvätejšia Panna,

Sme pri tvojich nohách, biskupi Portugalska spolu s veľkým množstvom pútnikov, v deň 96. výročia Tvojich zjavení pastierikom v Cova da Iria, aby sme zrealizovali prianie Pápeža Františka, ktoré jasne vyjadril, aby sme zasvätili Tebe, Fatimská Panna Mária, jeho službu Rímskeho biskupa a univerzálneho Pastiera. Preto zasväcujeme Tebe, ó Panna, ktorá si Matkou Cirkvi, službu nového pápeža: naplň jeho srdce Božou nehou, ktorú si Ty zakúsila ako nikto iní, aby mohol objať všetkých mužov a ženy dneška láskou Tvojho Syna Ježiša Krista. Dnešné ľudstvo potrebuje cítiť, že je milované Bohom a Cirkvou. Iba vtedy, keď bude cítiť, že je milované dokáže zvíťaziť nad pokušením násilia, materializmu, zabudnutia na Boha, stratou cesty, ktorá vedie do nového sveta, kde vládne láska. Daruj mu milosť rozlišovania, aby vedel stanoviť cesty obnovy Cirkvi; daruj mu odvahu, aby neváhal kráčať po ceste, ktorú mu vnuká Duch Svätý; chráň ho v ťažkých situáciách utrpenia, aby prekonal v láske, skúšky, ktoré mu obnova Cirkvi prinesie. Zostaň vždy s ním, opakujúc spolu s ním slová, ktoré Ty veľmi dobre poznáš: „Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“.

Cesty obnovy Cirkvi nás vedú k znovuobjaveniu posolstva, ktoré si Ty odovzdala pastierikom, vyžadujú obrátenie sa k Bohu, ktorý je často urážaný, pretože sa naňho zabúda. Obrátenie je vždy návratom k Božej láske. Boh nám odpúšťa, pretože nás miluje. A preto sa jeho láska volá milosrdenstvo. Cirkev chránená tvojou materskou starostlivosťou a vedená týmto Pastierom, sa musí vždy ukazovať ako miesto obrátenia a odpustenia, pretože v nej sa pravda vždy hovorí v láske. Ty si poukázala na modlitbu ako na rozhodujúci krok k obráteniu. Uč Cirkev, ktorej si členkou a pre ktorú si vzorom, aby bola vždy ľudom, ktorý sa modlí, v spoločenstve so Svätým Otcom, prvým modliacim sa tohto ľudu a tiež v tichom spoločenstve s predchádzajúcim pápežom, Jeho Svätosťou Benediktom XVI., ktorý si vybral cestu tichého modliaceho, nabádajúc tak Cirkev, aby išla cestou modlitby.

V tvojom posolstve pastierikom, tu v Cova da Iria, si zdôraznila službu Pápeža, „muž oblečený v bielom“. Traja poslední pápeži boli pútnikmi do tvojho Sanktuária. Iba Ty, Panna, pre materskú lásku, ktorú máš pre celú Cirkev, môžeš vložiť do srdca pápeža Františka túžbu, aby bol pútnikom do tohto Sanktuária. Je to niečo, čo sa nemôže žiadať pre iné motívy: to bude iba tajná dohoda medzi Tebou a Ním, čo ho nadchne pre toto putovanie, v istote, že bude sprevádzaný miliónmi veriacich, ktorí túžia vypočuť si nanovo Tvoje posolstvo.

Odtiaľto, z tohto Oltára sveta, on môže požehnať ľudstvu, aby dnešný svet počul, že Boh miluje všetkých ľudí, každého muža a ženu nášho času, že Cirkev ich miluje a že Ty, Matka Vykupiteľa, ich vedieš s nežnou láskou po cestách spásy.

† Jeho Eminencia JOSÉ Policarpo kardinál patriarcha Lisabonu,
prezident Konferencie biskupov Portugalska

http://www.apostolatfatimy.sk/index.php?stranka=zasvaetenie-pontifikatu-papeza-frantiska-fatimskej-panne-marii

Sedembolestna PM s dvojkrizom

Modlitba zasvätenia Panne Márii

Mária, v prítomnosti celého nebeského dvora,
volíme si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú.
V úplnej podriadenosti a láske
zverujeme a zasväcujeme ti svoje telo a dušu,
svoje vonkajšie i vnútorné dary,
ako aj hodnotu svojich minulých,
terajších i budúcich dobrých skutkov.
Nechávame ti úplné právo disponovať nami
a so všetkým, čo nám patrí
bez výnimky podľa Tvojej ľubovôle
na väčšiu Božiu slávu teraz i vo večnosti.
Amen.

http://www.emanuel.sk/modlitba-zasv%C3%A4tenia-panne-m%C3%A1rii

Zasvätenie sa Panne Márii

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie,
plný dôvery prichádzam k Tebe.
Chcem sa Ti zasvätiť celkom ako Tvoje dieťa.
Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, svoju dušu
a svoje schopnosti, radosť i úspech.
Všetko, čím som, čo mám a čo robím,
všetko nech je Tvojím majetkom a vlastníctvom.
Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť
Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou,
nad mojou rodinou a nad všetkými,
ktorých mi chceš zveriť.
Stále chcem myslieť na to,
že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, sľubujem Ti,
že Ti budem zasväcovať obety
a snaženia každého dňa,
že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec
a oslavovať Tvoju pamiatku;
a tak uzmierovať Boha za všetky urážky
i Tebe spôsobené bolesti.
Matka, Tvoj som teraz i naveky.
Skrze Teba a s Tebou chcem
navždy celkom patrit Ježišovi.
Amen.

/S cirkevným schválením/

http://www.modlitba.sk/htm/modlitby/ksvatym/maria1.htm

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.