Modloslužba = zdroj sexuálnej zvrátenosti! + Belehrad proti dúhovému pochodu + Nemecká Rada navrhuje legalizovať incest

Proti Gai pride v Belehrade
Dnes 27.9.2014 sa odohral na pešej zóne v centre Košíc pochod odzrkadľujúci duchovný stav našej spoločnosti. Vpredu kráčala skupinka LGBT bojujúca za právo človeka byť sexuálne zvrátený alebo opačný, za nimi kráčala skupinka policajtov, ktorá ich oddeľovala od skupiny vyholených hláv, ktorí by skupinku gayov a lesbičiek najradšej fyzicky zlikvidovali. Obidve skupinky oddelené policajtmi reprezentujú, kam sa dostáva spoločnosť, ktorej Bohom sú peniaze a náboženstvo. Obidve skupinky sa prevažne skladali z mladých ľudí, ktorí vyrástli a ocitli sa bez úcty k Bohu a k blížnemu.

Modloslužba je odmietnutie poznania Trojjediného Boha Stvoriteľa, Otca, Syna a Ducha Svätého. Každý človek sa v podstate klania nejakej modle. Modly môžeme nahrubo rozdeliť do dvoch skupín:

Skupina modiel sú peniaze a to čo si za ne môžeme kúpiť (majetok),
Skupina modiel je náboženstvo a to čo náboženstvo predstavuje ( uctievanie stvorených vecí namiesto stvoriteľa – príroda, hviezdy, človek) táto skupina je prezentovaná umeleckou tvorbou človeka (sochy, obrazy, symboly a pod.)
skupinka vyholenýchskupinka LGBT
LGBT pochod (2 fotografie)
Modlárstvo (peniaze a náboženstvo) dovedie spoločnosť do totálneho morálneho úpadku, z ktorého už niet návratu. Boh preto vo svojom Slove (v Biblii) dáva výstrahu pred modlárstvom na 1. miesto:

Ex 20:2-6 „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať! Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy.

Ja vidím tri príkazy v tomto texte:

Boh hovorí, že je môj Boh, že iného niet a ja človek nemám iného Boha hľadať, mať. Takže mojím Bohom nemôže byť majetok, peniaze, náboženstvo a pod.
Boh mi zakazuje vymýšľať akýkoľvek obraz, symbol a sochu Boha, lebo tento výmysel je len ľudský a ponižuje Božiu veľkosť na úroveň ľudskej tvorivosti. Nech čokoľvek človek nakreslí, vytvorí, vybuduje nemôže vystihnúť veľkosť Stvoriteľa.
Boh zakazuje uctievať a klaňať sa stvoreným veciam. Pod pojmom uctievanie si predstavujem, modlenie sa, predkladanie prosieb a vzdávanie chvály a vďaky. Pod pojmom klaňanie sa si predstavujem, keď mám pri tom srdce, záleží mi na tom, aby som to mal vo svojej blízkosti, prítomnosti, nechcem sa toho vzdať, resp. hľadám výhovorky prečo si to nechať.
Klaňanie sa modlám /či už priamo alebo nepriamo/ namiesto Bohu spôsobuje duchovnú závislosť (poviazanosť) na modle. Za modlou je vždy padlý anjel a preto modlárstvo je brána k démonskej poviazanosti.

Následkom modlárstva je poviazanosť človeka v sexuálnej oblasti. Potvrdzuje to, najmä to, že súčasťou pohanských náboženských rituálov sú takmer u každého národa sexuálne orgie na verejnosti resp. v skupine, kde sexuje každý s každým bez ohľadu na pohlavie.

Túto poviazanosť vidíme aj dnes v oblasti zábavného priemyslu. Väčšina videoklipov a filmov propaguje sexuálnu neviazanosť.

Túto poviazanosť následkom modlárstva vidíme tam, kde je modla peniaze a sláva a tam, kde je modla – modlárstvo súčasťou náboženstva. Preto je prevrátená sexuálna orientácie najmä u ľudí v showbiznise a v náboženských sektách.

To, že následkom existencie modiel a modlárstva je sexuálna zvrátenosť, potvrdzuje slovo Božie:

Rim 1:18-28 Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. Veď to, čo je v ňom neviditeľné – jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky. Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi. Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy. Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen. Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí.

Vytváranie modiel v živote človeka spôsobuje následne modlárstvo. Modlárstvom sa človeku zatemňuje srdce a rozum, lebo otvoril dvere padlým anjelom-démonom, do svojho života.

Následkom tohto zatemnenia ľudia strácajú schopnosť poznať pravého Boha. Strácajú sa vo svojej filozifii, liberálnej teológii a humanizme. Tvrdia, že zvrátená sexualita je výsledok chemickobiologického procesu vo vývoji človeka a človek za opačnú sexualitu nemôže.

Tento názor malo aj ľudstvo pred potopou. Tiež zavrhli poznanie Boha a dostali sa do nezvratného bodu skazenosti, kde jediným riešením bola potopa.

Gn 6:11-12 Zem však bola skazená pred Bohom, zem bola plná nerestí. I videl Boh, že zem je veľmi skazená, lebo všetko ľudstvo blúdilo na svojej ceste.

Tento názor mali aj občania krajov Sodomy a Gomory, preto jediným riešením bolo zničenie týchto miest.

Gn 19:4-5 Ale skôr, ako si ľahli, mužovia mesta, mužovia Sodomy od chlapca až po starca, celé mesto do posledného chlapa obkolesili dom, vyvolali Lota a povedali mu: „Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!“

Tento názor mali aj národy Amorejčanov, Kanaánčanov, Hetejcov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov a preto ich existencia bola ukončená a spolupráca (ekuména) s nimi zakázaná.

Ex 34:11-16 Dávaj dobrý pozor, čo ti dnes prikazujem. Ja vyženiem spred teba Amorejčanov, Kanaánčanov, Hetejcov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov. Chráň sa uzavrieť zmluvu s obyvateľmi krajiny, do ktorej vojdeš, aby ti uprostred teba neboli na skazu. Ale pováľaj ich oltáre, porozbíjaj ich modly a vyrúbaj ich posvätné stromy (ašery), lebo sa nesmieš klaňať cudzím bohom. Veď Pánovo meno je Žiarlivý, on je žiarlivý Boh. Nesmieš uzavrieť zmluvu s obyvateľmi krajiny, lebo keď sa budú vláčiť za svojimi bohmi a keď budú obetovať svojim bohom, zavolali by aj teba a jedol by si z ich obetí. Ani neber ich dcéry svojim synom za ženy, lebo keď sa ich dcéry budú vláčiť za svojimi bohmi, zviedli by aj tvojich synov a aj ty by si sa vláčil za ich bohmi.

Boh je spravodlivý a nekonečne dobrý. Nechce, aby ľudia zomreli odlúčení od neho, od poznania, že On je, že On nás skôr miloval ako sme sa narodili. Preto sa neustále stará o to, aby ľuďom na Zemi dal príležitosť na nápravu.

Dt 11:16-17 Dávajte si pozor, aby vaše srdce nepoblúdilo, aby ste neodbočili a neslúžili cudzím bohom a neklaňali sa pred nimi; ináč by vzbĺkol Pánov hnev proti vám, zatvoril by nebesá a dážď by vôbec nepadal, zem by nepriniesla svoje plody a vy by ste zakrátko vyhynuli z krásnej krajiny, ktorú vám dá Pán.

Keď však ľudia odmietajú svojho Stvoriteľa a svoju nádej, vieru a istotu vkladajú do stvorenia, tak odmietajú túto Božiu lásku, milosť a dobrotu a samy sa odsudzujú k zvrátenosti sexuálnej, k démonskej poviazanosti a k takému morálnemu úpadku, z ktorého už niet návratu, niet možnosti inak to napraviť len ohňom večného odsúdenia.

Príjmi Ježiša Krista celým srdcom a budeš oslobodený od hriechu, od sexuálnej poviazanosti a od modlárstva. Ježišovi bola daná všetka moc: Mt 28:18 Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.

Modlime sa za svojich blížnych za skupinky mladých ľudí, ktorí sa vzájomne nenávidia:

Ef 1:17-23 Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých, a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej sily, ktorú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a v nebi posadil po svojej pravici nad každé kniežatstvo, mocnosť, silu a panstvo a nad každé iné meno, ktoré možno vysloviť nielen v tomto veku, ale aj v budúcom. Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.

Viera v Ježiša Krista je cestou k poznaniu Boha, je liekom na všetky choroby ľudstva spôsobené modloslužbou, za predpokladu odmietnutia modloslužby a všetkého, čo je zdrojom modloslužby.

Roman Jurika

http://jurika.blog.sme.sk/c/365687/modlosluzba-zdroj-sexualnej-zvratenosti.html#storm_gallery_296

Homosexualita je modloslužba

Belehrad bol dejiskom protestov proti dúhovému pochodu

 

Tisícky ľudí vyšli do ulíc srbského Belehradu na protest proti plánovanému dúhovému pochodu. Demonštranti mávali vlajkami s kresťanskými symbolmi a kričali, že Gay Pride je hanbou pre srbskú spoločnosť.

http://www.ta3.com/clanok/1047680/belehrad-bol-dejiskom-protestov-proti-duhovemu-pochodu.html

Nemecká Rada pre etiku navrhuje legalizovať incest

Podľa názoru štátnej Rady pre etiku v Nemecku, láska v akomkoľvek jej prejave nemôže byť trestným činom. Členovia rady sú rozhodnutí urobiť koniec kriminalizácii incestu, pretože podľa ich názoru, súčasný zákon obmedzuje základné slobody Nemcov. Informácie priniesla RT

Incest – je to jedno z tabu na celom svete. Je zakázaný a odsudzuje sa vo väčšine krajín sveta. Ale nemecká štátna Rada pre etiku navrhuje legalizovať takéto pokrvné zväzky. Toto vyhlásenie rady nasledovalo po súdnom procese ohľadne páru tvoreného bratom a sestrou, ktorým sa z tohto zväzku narodili štyri deti. Otec tejto „rodiny“ bol odsúdený na viac ako tri roky väzenia.
Európsky súd pre ľudské práva podporuje takéto riešenie. Rada pre etiku ide ďalej a uvádza, že zákaz incestu obmedzuje právo na sexuálne sebaurčenie a to je neprijateľné. Niektorí nazývajú pozíciu rady za šialenú.
„V Nemecku sa snažia zničiť normálnu rodinu poukazujúc na vzťahy medzi bratmi a sestrami. Čo bude nasledovať? Rozhodnú sa povoliť zväzky medzi rodičmi a deťmi?“ pýta sa riaditeľ Inštitútu pre verejnú politiku Eric Lehnert.
Nemecká vláda tvrdí, že tento návrh sa iba ťažko dostane do parlamentu a stane sa zákonom, pretože to nie je morálne a nezabezpečuje starostlivosť o deti, ktoré sa narodia z takýchto zväzkov.
„Nejde o ochranu morálky ale o ochranu detí. 50 percent detí, ktoré sa rodia z incestu vo väčšej alebo menšej miere trpia psychickými poruchami. Zdá sa mi to trestom pre deti“, myslí si člen výboru pre domácu politiku Spolkového snemu Stefan Meyer.
Prakticky vo všetkých krajinách Európy okrem Francúzska je incest zakázaný zákonom. Zdá sa, že zatiaľ bude v Nemecku v tejto oblasti zachovaný status quo.
ad

http://www.hlavnespravy.sk/nemecka-rada-pre-etiku-navrhuje-legalizovat-incest/374451

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.