Predseda KBS S. Zvolenský po zasvätení Slovenského národa Sedembolestnej Panne Márii ocenil na synode Šaštín ako miesto modlitieb za zmierenie v rodinách

TITULKA_2-737x1024

Predseda KBS ocenil Šaštín ako miesto modlitieb za zmierenie v rodinách

Rím 8. októbra (TK KBS) Predseda Konferencie biskupov Slovensku (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský na prebiehajúcom III. mimoriadnom generálnom zhromaždení Synody biskupov o rodine vyzdvihol výnimočnosť pútnického miesta Šaštín a Národnej svätyne, ktorá sa tam nachádza. Urobil tak v rámci príspevku, s ktorým vystúpil pred synodálnymi otcami v Ríme. Arcibiskup zdôraznil, že mariánsku svätyňu v Šaštíne vnímame ako dar Boží pre naše rodiny, pretože má vo svojom základe obnovu manželského a rodinného spolužitia. Šaštínsku baziliku, ktorá bola prednedávnom svedkom vyvrcholenia slovenského Jubilejného Roka Sedembolestnej Panny Márie, označil za miesto otvárania sa ľudských sŕdc pre potrebu odpustenia a obrátenia.

Predseda KBS tak okrem iného nadviazal na príhovor generálneho relátora synody Pétra Erdő. Maďarský kardinál v ňom zdôraznil, že hľadanie pastoračných riešení sa uskutočňuje v kultúrnom kontexte našich dní: „Žijeme kultúru audio-vizuality, pocitov, emočných skúseností, symbolov. Pútne miesta v mnohých krajinách, dokonca i v tých najsekularizovanejších, sú stále viac navštevované. Desiatky tisíc manželov idú napríklad do mariánskej svätyne v Šaštíne, na Slovensku, aby si žiadali pomoc od Panny Márie v ich manželských problémoch“.

Arcibiskup Zvolenský skonštatoval, že v rámci príprav na synodu mali slovenskí biskupi príležitosť zaoberať sa aktuálnou situáciou v slovenských rodinách. S bolesťou si overili, že medzi rozšírené problémy patria ťažkosti vo vzťahoch a komunikácii v rodinách, ktoré popisuje aj bod 64 Instrumentum laboris. Mariánsky Šaštín preto vyzdvihol ako významné miesto, na ktorom sa slovenské rodiny otvárajú pre odpustenie a obrátenie – miesto, kam prichádzajú prosiť o Božiu pomoc a milosrdenstvo na príhovor Božej Matky – Sedembolestnej Panny Márie.

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141008021

Modlitba zasvätenia Slovenského národa Sedembolestnej Panne Márii na Národnej púti v Šaštíne

15. septembra 2014 Mariánsky Šaštín privítal tradičnú Národnú púť k Sedembolestnej Panne Márii. Vyvrcholením slávnosti bola slávnostná svätá omša, ktorú uprostred slovenských biskupov celebroval kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. V závere predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský tri krát pred zhromaždeními veriacimi uviedol, že bude nasledovať modlitba zasvätenia Slovenského národa Sedembolestnej Panne Márii. Že došlo k zasväteniu Slovenského národa Sedembolestnej Panne Márii predseda KBS uviedol tri krát aj po skončení tejto modlitby. Túto slutočnosť by nemali spochybňovať ani niektoré katolícke média

—————————————————————–

Modlitba zasvätenia sa Panne Márii

Preblahoslavená Panna Mária, prichádzame k tebe, našej Sedembolestnej Matke. Tu, v Národnej mariánskej svätyni v Šaštíne si pripomíname chvíľu, keď si stála pod krížom svojho Syna, Ježiša Krista. V duchu počúvame jeho slová, ktoré nám povedal o tebe: „Hľa tvoja Matka! Hľa, vaša Matka!“ Spolu s apoštolom Jánom sme ťa prijali a stále prijímame s veľkou dôverou a nádejou ako našu Matku. Sme ochotní počúvať a poslúchať tvoje slová na svadbe v Káne Galilejskej, kde si nás pozvala urobiť všetko, čo nám – tvoj Syn Ježiš Kristus – povie. Chceme plniť jeho vôľu podľa tvojho vzoru. Lebo ty, Sedembolestná, si prijala plnosť bolestí v oddanosti do jeho vôle. Ty nás učíš, že bolesti prežívané tu na zemi v plnosti lásky sú cestou k plnosti slávy v nebi.

Preto my, pozemskí pútnici a mnohokrát neverní hriešnici, si znovu obnovujeme a potvrdzujeme naše krstné sľuby. Odprosujeme tvojho Syna za odmietanie Božieho plánu pseudokultúrou smrti, za odmietanie Božej zvrchovanosti nad počatým životom i životom vyhasínajúcim. Zriekame sa navždy zlého ducha a odovzdávame sa celí Ježišovi Kristovi, aby sme ho po všetky dni svojho života nasledovali nesúc svoj kríž vernejšie, ako doposiaľ.

Matka Sedembolestná, volíme si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. Všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu. V úplnej poddanosti a láske sa skrze teba, Sedembolestná Matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť – náš národ na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť. Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho Božského Syna. On svojím zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského Otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti. Amen.

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.