Riaditeľom škôl bola doručená výzva odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí

Spochybnenie sexuálnej identity detí predstavuje nezanedbateľné riziko
Dňa 13. októbra bolo všetkým riaditeľom materských, základných a stredných škôl Slovenskej republiky doručené „Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí“.

Poprední experti z medicínskej, akademickej a vedeckej obce informovali riaditeľov škôl o téme rodovej ideológie. Poukázali na riziká, ktoré predstavuje pre duševný a psychosexuálny vývin detí a mládeže. „… ide o sociálny experiment metódou “pokusom a omylom“, kde až budúcnosť môže ukázať, že išlo o omyl tragický. Z odborného, medicínskeho i psychologického hľadiska je experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa neprípustné,“ uvádzajú odborníci.
„Spochybnenie sexuálnej identity detí predstavuje nezanedbateľné riziko vyvolania poruchy rodovej identity, ktorá je vlastne duševnou poruchou a je v medzinárodnej klasifikácii chorôb,“ uviedla lekárka a vysokoškolská pedagogička Eva Grey.
O rodovej ideológii touto výzvou bolo informovaných 4350 riaditeľov. Spolu s výzvou obdržali aj zoznam 290 vedeckých a medicínskych expertov, ktorí výzvu k dnešnému dňu podporili.

Výzva bola doručená aj vládnym činiteľom
Okrem riaditeľov bola výzva ešte v júli doručená aj vládnym činiteľom SR prezidentovi SR, premiérovi SR, všetkým členom vlády SR a predsedovi NR SR (viac tu). „Vláda ani príslušné ministerstvá sa k dnešnému dňu k výzve nevyjadrili, ani nepožiadali o stretnutie alebo o odbornú konzultáciu organizátorov výzvy.,“ uviedla projektová koordinátorka pracovnej skupiny Jana Novotná.
Záväzok informovať riaditeľov škôl o výzve bol prezentovaný verejnosti na tlačovej konferencii konanej dňa 2. júna v Bratislave. Reportáž z konferencie si môžete pozrieť v priloženom videu.

Výzva verzus stratégia rodovej rovnosti
Odborníci z radov lekárov, psychológov, psychiatrov, učiteľov, biológov a sociológov obzvlášť upozorňujú na riskantné postupy tzv. rodového scitlivovania a odstraňovania rodových vzorcov správania (stereotypov), ktoré sa čoraz častejšie zavádzajú do školskej výchovy pod zámienkou „boja proti predsudkom a diskriminácií“. Z uvedených dôvodov sa predstavitelia odbornej obce obrátili na vládu so žiadosťou, aby v záujme ochrany detí pred rodovou ideológiou zaviedla 5 krokov:
1. Monitorovať pedagogické pomôcky a učebnice pre školy
2. Zabezpečiť vzdelávanie pedagógov vo vzťahu k rizikám rodovej ideológie
3. Zastaviť štátne financovanie rodových projektov zameraných na rodové scitlivovanie
detí a spoločnosti
4. Šíriť osvetu o rizikách rodovej ideológie na duševný vývoj detí a mládeže
5. Prijať účinné legislatívne opatrenia proti páchaniu duševného násilia na deťoch.
Aj napriek snahe o dialóg zo strany odborníkov ohľadom rodovej ideológie vláda na výzvy nereagovala. V prípade pripomienkovania Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti v SR spolu s Akčným plánom rodovej rovnosti pre roky 2014-2019 (viac tu) kompetentní mediálne neinformovali o začatí pripomienkového konania k obom kontroverzným dokumentom.


http://www.hlavnespravy.sk/riaditelom-skol-bola-dorucena-vyzva-odbornikov-ku-vplyvu-rodovej-ideologie-na-dusevne-zdravie-deti/396437

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy. Zálohujte si trvalý odkaz.