Kardináli z radov liberálov neuspeli s toleranciou voči homosexuálom a rozvedeným

Zasadnutie synody vo Vatikáne: Verdikt, ktorý padol o homosexuáloch a rozvedených
sinodo1_0
BRATISLAVA – Biskupi zhromaždení vo Vatikáne na synode zmenili v záverečnej správe zmienky o homosexualite i možnosti pristupovať rozvedeným, alebo znovuzosobášeným katolíkom k Eucharistii. V sobotu bolo v synodálnej aule posledné všeobecné zasadnutie, ktoré malo na programe schválenie synodálnej správy, tzv. Relatio synodi, záverečného dokumentu, ktorý býva vyhradený pápežovi, ktorý ho môže i nemusí zverejniť.

Arcibiskup Durbanu v Juhoafrickej republike kardinál Wilfrid Fox Napierem podľa Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska pre Vatikánsky rozhlas povedal, že zverejnená pondelková správa z diskusie (relatio post disceptationem) sa nepáčila veľkému množstvu synodálnych otcov. Nesúhlasili s tým, aby názor jedného či dvoch účastníkov boli predstavené tak, že vyzerajú ako mienka synody. Podľa kardinála sa to týkalo dvoch otázok. Prvá bola prezentácia homosexuality a homosexuálneho súžitia, ako by bolo niečo pozitívne. Druhá sa týkala rozbitých manželstiev a dôrazu na uľahčenie prístupu k sviatostiam v prípade rozvedených a znovuzosobášených.

Pasáž, ktorá sa v relatio post disceptationem nazýva Prijatie osôb s homosexuálnymi sklonmi, bola v záverečnej správe nazvaná ako Pastoračná pozornosť k osobám s homosexuálnymi sklonmi. Prvý jej odsek venovaný homosexualite bol úplne prepracovaný: „Niektoré rodiny žijú v situácii, že niekto z nich má homosexuálnu orientáciu. V tejto veci sme si kládli otázku, aká pastoračná pozornosť k týmto situáciám je vhodná, vzhľadom na to, čo učí Cirkev: „Neexistujú absolútne žiadne dôvody pre posudzovanie homosexuálnych zväzkov tak, že by boli akékoľvek podobné alebo dokonca vzdialene analogické Božiemu zámeru s manželstvom a rodinou“. Avšak muži a ženy s homosexuálnymi sklonmi majú byť prijímaní s úctou a jemnocitom. „Voči nim je potrebné vyhnúť sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie“. Za takéto znenie hlasovalo 118 synodálnych otcov, pričom 62 bolo proti. Proti hlasovali podľa informácií tí biskupi, ktorí zastávali liberálnejší postoj, ale aj naopak konzervatívnejší. Tiež nasledujúci odsek z predchádzajúcej diskusnej správy bol prepracovaný: „Je úplne neprijateľné, aby pastieri Cirkvi boli vystavovaní nátlaku v tejto oblasti a aby medzinárodné organizácie podmieňovali financovanie chudobných krajín zavádzaním zákonov, ktoré ustanovujú „manželstvo“ osôb toho istého pohlavia.“ Za takéto znenie bolo 159 biskupov a 21 bolo proti. Tretí paragraf spomínanej pasáže, ktorý staval do pozitívneho svetla súžitie párov toho istého pohlavia, bol odstránený úplne.

Čo sa týka prípadov rozvedených a znovuzosobášených biskupi podľa záverečnej správy premýšľali o možnosti, že by títo mohli opätovne pristupovať k sviatostiam pokánia a Eucharistie. Viacerí synodálni otcovia trvali na zachovaní súčasných pravidiel, pretože sú presvedčení o vzťahu medzi Eucharistiou a spoločenstvom s Cirkvou, teda aj učením o nerozlučiteľnosti manželstva. Iní sa vyjadrili, aby bolo možné všeobecné prijatie k eucharistickému stolu v určitých špecifických situáciách a za prísnych podmienok, a to najmä pokiaľ ide o nezvratné prípady, kde majú znovuzosobášení morálne záväzky voči svojim deťom, ktorým by bolo nespravodlivo ublížené. Prípadnému prístupu k sviatostiam by muselo predchádzať pokánie pod zodpovednosťou diecézneho biskupa. Podľa biskupov je ešte nutné prehĺbiť túto otázku, pričom treba mať na zreteli objektívnosť hriechu a okolnosti, ktorými môže byť zodpovednosť za skutok znížená alebo zrušená rôznymi „psychologickými alebo sociálnymi faktormi“. Za takéto znenie hlasovalo 104 biskupov, 74 bolo proti.

Juhoafrický kardinál zdôraznil, že synodáli v záverečnej synodálnej správe dosiahli spoločnú víziu. „Spoločnou víziou je nevyhnutnosť zamerať sa na hlavný problém. Odpovedať tým ľuďom, ktorí žijú v manželstve, a snažia sa spolu s nimi identifikovať otázky i odpovede na ne. Myslím, že toto je najdôležitejší aspekt celého dokumentu, totiž prezentovať poctivo a otvorene to, čo naozaj synodálni otcovia povedali, najmä v menších kruhoch (cicoli minores). Nie je ľahké zahrnúť idey všetkých zúčastnených, ktorí sú rôzneho zamerania. Ale myslím, že sa nám podarilo pomerne dobre zdôrazniť hlavné veci,“ dodal.

Mimoriadnu biskupskú synodu o rodine ukončí dnes svätá omša, ktorú bude celebrovať Svätý Otec František na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Svätý Otec zvolal zasadanie synody na termín 5. – 19. októbra 2014. Jej témou sú Pastoračné výzvy rodiny v kontexte evanjelizácie. Toto mimoriadne zasadnutie má byť prvou etapou prác synody a bude zamerané na definovanie súčasného stavu problematiky a otázok kladených v súvislosti s danou témou, vrátane otázok rozvedených a znovu zosobášených, zväzkov rovnakého pohlavia, domáceho násilia, zneužívania či rozpadu rodín. Druhou etapou má byť riadne generálne zasadnutie naplánované na rok 2015, ktoré má viesť k nachádzaniu operatívnych smerníc pre pastoráciu v rodinách. Slovensko má na synode dvoch zástupcov. Konferenciu biskupov Slovenska zastupuje Stanislav Zvolenský. Gréckokatolícku cirkev na synode reprezentuje predseda Rady hierarchov Ján Babjak.

http://www.topky.sk/cl/11/1431917/Zasadnutie-synody-vo-Vatikane–Verdikt–ktory-padol-o-homosexualoch-a-rozvedenych

 

Liberální kardinálové neuspěli s tolerancí k homosexuálům a rozvedeným

Vatikán – Katoličtí biskupové schválili revidovaný dokument o přístupu církve k otázkám rodiny, z původního návrhu ale vyškrtli kontroverzní pasáže o vstřícnosti k homosexuálům a rozvedeným. Skupině kardinálů se tedy po dvoutýdenním zasedání nepodařilo prosadit liberální přístup podporovaný papežem Františkem. Biskupové navíc označili konečný text za „vyvážený“ odraz církevního učení a pastoračních potřeb, vyzdvihující tradiční katolickou rodinu za vzor hodný následování.

Biskupové schválili dokument o přístupu církve k otázkám rodiny
Původní návrh předložila skupina liberálních biskupů v čele s německým kardinálem Walterem Kasperem. Vyznačoval se bezprecedentní vstřícností vůči svazkům homosexuálů a katolíků, kteří po rozvodu vstoupili do občanského manželství. Konzervativnější biskupové návrhy vesměs kritizovali a synoda se rozhodla odložit diskusi o těchto otázkách na další zasedání v říjnu příštího roku.
Téma homosexuálů se v původním návrhu objevovalo s uznáním ze strany církve. Ta měla rovněž přijímat jejich orientaci a uznat tyto svazky, jakkoli morálně problematické, jako poskytující párům „drahocennou“ podporu. Většina biskupů se ale proti tomu postavila, nakonec neprošel ani zmírněný návrh, podle něhož „lidé s homosexuálními tendencemi musí být přijímáni s respektem a citlivostí“.
Nová verze odstavce nezískala požadované dvě třetiny synody. Neprošly ani dva další sporné odstavce, které se vyslovovaly pro to, aby rozvedení a znovu sezdaní katolíci měli možnost svatého přijímání.
Liberální návrh byl ořezán, jeho autora z řad kardinálů to nepřekvapilo
Kardinál Kasper řekl, že ohledně synody měl „realistická“ očekávání a že jeho původní návrhy byly podstatně zmírněny. Ministr kultury Vatikánu Gianfranco Ravasi označil dokument za „vyvážený“, „pozitivní“ a „otevřený“ a řekl, že „přijímá každého“, avšak o sporných otázkách se bude dál diskutovat.
Jihoafrický kardinál Wilfrid Fox Napier, který přispěl k sestavení konečné verze textu, vatikánskému rozhlasu řekl, že závěrečný dokument má „společnou vizi“, která v původním návrhu chyběla. Původní verze podle něj „prezentovala homosexuální svazky jako něco velmi pozitivního“ a navrhovala, aby se znovu civilně sezdaní katolíci účastnili eucharistie, jako by takový názor zastávala celá synoda. Podle něj ale takový pohled prosazovali jen „jeden nebo dva lidé“, což „ostatní velmi rozhněvalo“.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/289660-liberalni-kardinalove-neuspeli-s-toleranci-k-homosexualum-a-rozvedenym/

Tento obsah bol zaradený v Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.