Petíciu už podpísalo 55850 občanov SR

TK AZN 27. 01. 2014 – Petíciu za prijatie zákona na ochranu nedele už podpísalo 55 850 občanov SR.

Aliancii za nedeľu – Slovensko, o. z. (AZN) sa podarilo predovšetkým v spolupráci s odborovými organizáciami združenými v Konfederácii odborových zväzov SR a to najmä Odborového zväzu pracovníkov obchodu a cestovného ruchu, od spustenia petície za prijatie zákona na ochranu nedele (16. 7. 2013) vyzbierať už 55 850 podpisov občanov SR.Teší nás, že petíciu za prijatie zákona na ochranu nedele podpisujú vo veľkom množstve zamestnanci a návštevníci supermarketov ako napríklad COOP Jednota, Tesco, Hypernova, Albert, Lydl a veríme, že sa pridajú aj ďalšie. Chcel by som im touto cestou za ich námahu a odvahu zo srdca poďakovať.

Poďakovanie patrí aj niektorým odvážnym kňazom, ktorí sa neváhajú postaviť na stranu Desatora a práva občanov SR na odpočinok.

Tu by som chcel znovu vyzvať našich pastierov, aby sa v otázke svätenia nedele nebáli odolať politickým tlakom a postavili sa na nebojácne na stranu DESATORA a drvivej väčšiny zotročovaných občanov Slovenskej republiky, za ich právo na odpočinok po celotýždennej práci a spravodlivú mzdu pre všetkých občanov SR a EÚ. Lebo ako hovorí svätý Jakub: „Viera bez skutkov je mŕtva“ (Jak 2, 17).

Žiaľ, alarmujúce údaje Eurostatu dokazujú, že „Slováci pracujú po nociach a v nedeľu najviac z Únie“.

Slováci teda patria k najchudobnejším v Európskej únii, hoci ich pracovný týždeň je spomedzi štátov dvadsaťsedmičky druhý najdlhší, v práci trávia priemerne 40,9 hodiny týždenne. V eurozóne sa za hodinu práce platí v priemere 28 eura a v rámci celej EÚ 23,4 eura. v Grécku napríklad vychádza hodinová mzda na 14,9 eur. U nás je to 8,3 eur. To nie je spravodlivá mzda, ale existenčná mzda. Chudoba je najhoršia forma násilia.

Ako keby to nestačilo, najviac pracujeme aj počas nedele a v noci! „V rámci Európskej únie tak máme najvyšší podiel pravidelne pracujúcich počas nedele,“ upozorňuje na základe údajov Eurostatu za rok 2012 analytička Poštovej banky Eva Sadovská. Upozorňuje tiež, že najväčší podiel v rámci Únie majú Slováci aj medzi pracujúcimi v noci.

„Nedeľu trávi pracovne pravidelne takmer 21 % a občas vyše 17 % zamestnaných mužov. Pracovná nedeľa je štandardom v prípade 17 % pracujúcich žien, príležitostne trávi nedeľu v práci každá ôsma zamestnaná Slovenka,“ dopĺňa Sadovská.

Práca v nedeľu najviac ohrozuje naše rodiny, ktoré sú základnou bunkou každého štátu. Hovorí sa, že žena, ktorá hýbe kolískou, hýbe svetom. V súčasnosti sa na ženu veľa útočí, ale treba si uvedomiť, že základ našej zdravej rodiny je v žene, matke. Matka vštepuje deťom základy kultúry, nie je iba ich rodičkou. Preto je dôležité, aby rodina mohla stráviť aspoň jeden deň v týždni spolu. Tu absenciu ženy a muža nenahradí žiaden univerzitný profesor.

Kto zastaví toto novodobé otrokárstvo na Slovensku? Kedy sa to zmení? Je Slovenský občan druhoradým občanom EÚ?

Teší nás aj to, že otváracie hodiny siete predajní supermarketu Mountfield sú prispôsobené tak, že rešpektujú právo svojich zamestnancov na odpočinok po celotýždennej práci a sú počas nedele zatvorené na celom Slovensku. Podobne aj dve predajne Lidl v Bratislave-Petržalke a predajňa TESCO V Ivanke pri Dunaji.

Aj v našom historickom súvise ostáva povinnosť pričiniť sa, aby všetci ľudia mohli poznať slobodu , odpočinok a rozptýlenie, ktoré patria k ľudskej dôstojnosti, ale aj z hľadiska ďalších požiadaviek náboženských, rodinných, kultúrnych a medziosobných, ktoré možno ťažko uspokojiť, ak sa neposkytne aspoň jeden deň v týždni na možnosť užiť si spoločne trochu odpočinku a pár sviatočných chvíľ. Samozrejme, toto právo pracovníka na odpočinok predpokladá aj jeho právo na prácu a právo vlastniť súkromný majetok. Ale človek, ktorý svoju mzdu minie takmer výlučné na jedlo a nájomné, nemá žiadne finančné zdroje na kúpu bytu, pozemku, alebo auta. Lebo kým uvažujeme o tejto problematike v spojitosti s s kresťanským pojmom nedele, musíme s hlbokou spoluúčasťou spomenúť na nepríjemnú situáciu mnohých mužov a žien, ktorí pre nedostatok pracovných príležitostí sú nútení k nečinnosti aj v pracovné dni.

Anton Čulen, Predseda AZN

PRIEBEH A VÝSLEDKY 3. KONFERENCIE „VOĽNÁ NEDEĽA BEZ PRÁCE“. (Brusel, 21. januára 2014) „ Ľudsky dôstojný pracovný čas.“

Dňa 21. januára 2014 sa v Bruseli konala 3. konferencia Európskej aliancie za voľnú nedeľu (ESA), na ktorej sa zúčastnilo vyše 150 zástupcov organizácií a cirkvi z celej EU, medzi nimi katolícka a evanjelícka cirkev, civilných združení, ako Nadácia Konrada Adenauera a odborových zväzov ako DGB (Nemecký odborový zväz), OGB (Rakúsky odborový zväz), Solidarnošč z Poľska, či zo Slovenska zástupcovia Zväzu obchodu a turistického ruchu na čele s ich predsedom Zadňanom. Konferencia sa konala pod vedením hessenského európskeho poslanca za CDU Thomasa Manna. Zo Slovenska dostala pozvanie na túto konferenciu aj Aliancia za nedeľu-Slovensko, o.z. (AZN), ktorú zastupoval jej podpredseda Peter Novoveský.

Organizátor združenia viceprezident Výboru pre zamestnanie a sociálne veci Európskeho parlamentu Thomas Mann vyzval ku vzájomnému rešpektovaniu a porozumeniu medzi jednotlivými skupinami. Skúsenosti z jednotlivých krajín poukazovali na opačné dopady, než sa očakávali. Napríklad pani Manuela Ulandi (Italy) hovorila o skúsenostiach z Talianska, že je predovšetkým úlohou regiónov, aby obchody zostávali zavreté v dohodnutom čase. Teraz je povolené 8 nedieľ v roku mať otvorené. Tiež zástupkyň Španielska Cristina Estevéz povedala, že v Španielsku si sľubovali otvorením obchodov národných sietí v nedeľu vytvorenie asi 300 tisíc nových pracovných miest. Výsledok bol však celkom opačný. Viedlo to v skutečnosti k likvidách pracovných miest. Pán Leffers, UNIAPAC hovoril, že rodina je zázemím, potešením a zdrojom energie pre život. Nie je to len otázka finančných podpôr. Človek má právo na oddych. Hovoril o skúsenostiach v predajnej sieti textilu. Nakoľko zamestnanci sú zainteresovaní na obrate, tak práve v tom čase, keď je vyšší obrat, chcú sa podieľať na predaji. Tu je zaujímavé, poívedal, že celkový obrat firmy je ten istý, či je alebo nie je otvorené v nedeľu. Konkurencieschopnosť si vyžaduje inováciu, inovácia si vyžaduje kreativitu a kreativita si vyžaduje hlavne nedeľný odpočinok.Nedeľa je v princípe bez práce, ale iba mimoriadnych prípadoch môže byť povolená za prísnej regulácie práca v nedeľu povedal Burkhard Leffers z Nemecka.

Pokiaľ nedeľa patrí do európskeho kultúrneho dedičstva, tak je to treba i naďalej podporovať. Kritikom kapitalizmu treba pripomenúť, že v priebehu posledného desaťročia sa počet ľudí , ktorí zomierajú na chudobu sa znížil o jednu miliardu. Nebol to ani komunizmus, ani socializmus, ale práve kapitalizmus. Poslanec EP Mikolášik, občianskym povolaním lekár, v panelovej diskusii spomenul, že rodina je základom spoločnosti. Je základom aj hospodárstva, pomoc rodine, zdravia. Ako lekár hovoril o oddychu, ktorý je potrebný nie len pre svalový systém, ale o to viac je potrebný pre emočné zdravie. Koľko minút denne venujeme svojim deťom? Pre nedostatok oddychu väčšina trpí na neurózy. Máme viac depresií, alergií, čím ďalej viac problémových detí. Poobede seminár pokračoval slávnostným podpísaním deklarácie o podpore dôstojného pracovného času poslancami a kandidátmi do Európskeho parlamentu. Prehlásenie obsahovalo tento text:

1. Zabezpečiť, aby všetka relevantná legislatíva EU rešpektovala a presadzovala ochranu spoločného týždenného dňa odpočinku pre všetkých občanov EU, ktorým by mala byť v zásade nedeľa. Podporiť ochranu zdravia pracovníkov a lepšiu vyváženosť medzi rodinným, osobným životom a prácou;

2. Podporiť legislatívu EU, ktorá by garantovala udržateľné rozvrhnutie pracovného času založené na princípe dôstojnej práce, čo by bolo prínosom nielen pre spoločnosť ale aj celkovo pre hospodárstvo.

V priebehu konferencie postupne vystúpili biskup Dr. Ludwig Schwarz z Rakúska (Linz) pôvodom z Mostu pri Bratislave, ktorý sa venoval danej problematiky z pohľadu kresťanskej náuky a hlavne hlavnými problémovými bodmi voľnej nedele v Rakúsku, kde vlastne on koordinuje činnosť rôznych, prevažne kresťanských združení, ohľadom zachovania v čo najširšie možné dodržiavanie voľnej nedele.

Následne, ako jediný účastník z občianskych združení, ktoré sa zaoberajú a riešia problematiku pracovnej nedele v postkomunistickej Európe, vystúpil podpredseda AZN Peter Novoveský, ktorý vo svojom vystúpení s pochopením uznal problémy s rešpektovaním voľnej nedele v krajinách pôvodnej EU. Avšak zdôraznil, že problémy novoprijatých krajín EU, a to hlavne z bývalých komunistických štátov sú ďaleko mohutnejšie a zatiaľ ani náznakovo domácou legislatívou riešené, čoho dôkazom bol aj neprijatý zákon na Slovensku o obmedzení práce v nedeľu v NR SR dňa 9. septembra 2009, ktorý bol predložený hlavne z už dávnejšej iniciatívy AZN, či predtým kresťanských odborov za nezištnej pomoci poslanca NR SR p. Rydla. Mimo iné poukázal, že obrovský atak na voľnú nedeľu na Slovensku paradoxne spôsobili zahraniční investori, či obchodníci, ktorí síce v materských krajinách precízne dodržiavajú domácu legislatívu ohľadom nepracovnej nedele, avšak celkom opačne sa chovajú vo väčšine postkomunistických krajín. Tak bolo poukázané hlavne na obchodné reťazce z Rakúska, Nemecka či Británie.

Tiež bolo povedané, že nakoľko z Bruselu v priebehu roku 2012 a začiatku roka 2013 neprišli žiadne iniciatívy vzhľadom k legislatívnej úpravy práce v nedeľu v krajinách EÚ, čo sme na základe už platnej Lisabonskej zmluvy právom očakávali, tak sme sa rozhodli v AZN na spustenie vlastnej petičnej akcie na zozbieranie 100 tisíc podpisov pod petíciu proti nedeľnej práci, aby bol náš parlament prinútený sa touto témou zaoberať. Na záver svojho vystúpenia vyzval predsedajúceho Thomasa Manna, aby bola zo strany ESA poskytnutá pomoc pri organizovaní podobnej konferencie v Bratislave, ale za účasti hlavne zástupcov z postkomunistickej Európy, kde je tento problém najvypuklejší. AZN plánuje túto konferenciu uskutočniť na záver v súčasnosti prebiehajúcej podpisovej akcie za obmedzenie nedeľnej práce na Slovensku. Malo by to byť tesne pred letnými parlamentnými prázdninami.

Peter Novoveský, Podpredseda AZN – Slovensko.

 

Tento obsah bol zaradený v Domáce a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.