Ide kresťanským politikom naozaj o dobro pracujúcich, alebo je zákon na ochranu nedele len súčasťou ich politického boja?

Poslanci KDH A. Přidal a J. Brocka opätovne predložili na rokovanie 39. schôdze NR SR návrh  zákona na zákaz nariadenia práce alebo dohodnutia práce, ktorou je maloobchodný predaj, o nedele a všetky štátom uznané sviatky. Podobný návrh obaja poslanci predložili aj na júnovej schôdzi. Na ich vlastnú žiadosť predseda parlamentu J. Paška presunul hlasovanie o tomto zákone na septembrovú schôdzu NR SR. Z nepochopiteľných dôvodov KDH na začiatku septembrovej schôdze na protest pre obštrukcie strany Smer – SD tento návrh novely Zákonníka práce, ktorým chcelo uzákoniť voľné nedele z rokovania NR SR stiahlo.

Vplyvní ľudia súčasnej doby sú kupliarmi Satanovej agendy.

(Posolstvá „Holy Love“ – „Svätej Lásky“ z USA  23. október 2014)

Pochod za nedelu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Alojza PŘIDALA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Dôvodová správa. Všeobecná časť

Súčasťou kultúrneho spôsobu života v Európe je voľná nedeľa bez práce.  Voľná nedeľa má veľký význam nielen pre zdravie pracujúcich, ale aj pre život rodín s deťmi. Výrazne prispieva k zosúladeniu pracovného a rodinného života aj tým, že zvyšuje sociálnu ochranu zamestnaných a zároveň im umožňuje plniť si svoje rodinné a rodičovské funkcie. Preto v pracovnoprávnej legislatíve navrhujeme rozšíriť počet dní, počas ktorých nebude možné nariadiť prácu, ktorou je maloobchodný predaj o všetky nedele a štátom uznané sviatky. Chceme, aby nedeľa bola dňom voľna pre každého.

NR SR  novelou zákona č. 200/2008 Z.z.  upravila Zákonník práce tak, že zamestnancovi nemožno nariadiť prácu 1. januára, na veľkonočnú nedeľu, na Štedrý deň po 12-tej hodine a 25. decembra.  Táto zmena sa stretla s priaznivým ohlasom verejnosti a silnejú hlasy po rešpekte sviatočného charakteru všetkých nedieľ a štátom uznaných sviatkov.

Zamestnanci, prevažne ženy,  vykonávajúce prácu v predajniach sa počas sviatkov  nemôžu venovať svojim rodinám. Ochrana manželstva, rodičovstva, rodiny a osobitne detí  je garantovaná Ústavou SR . Touto zmenou Zákonníka práce chceme zvýšiť ochranu zamestnancov prostredníctvom zvýšenia počtu dní, počas ktorých nie je možné nariadiť prácu.

Striedanie práce a pravidelného odpočinku patrí neodmysliteľne k životnému rytmu každého človeka.  Pravidelný čas voľna pomáha človeku prispôsobiť sa aj vyšším pracovným nárokom. Voľná nedeľa umožňuje nielen prehĺbenie rodinných vzťahov v užšom zmysle, ale prispieva aj k zvyšovaniu súdržnosti širších spoločenstiev. Ak má otec „nedeľu“ v pondelok, matka v stredu a deti v nedeľu, narúša to vzťahy v rodinách.

V Európe je sviatočný charakter nedele chránený zákonom takmer vo všetkých členských štátoch EÚ, ale i mimo nej, napr. v Nórsku, Švajčiarsku.

V Nemecku je nedeľné voľno chránené ústavou. Článok 139 ich ústavy definuje nedeľu ako deň voľna a duševného pookriatia. V pôvodných členských krajinách Európskej únie sa rešpektuje charakter nedele ako voľného dňa, t.j. zákaz práce v nedeľu a vo sviatok. Táto dlhoročná tradícia pracovného voľna počas nedele a sviatkov sa  nerešpektuje len v nových členských krajinách strednej a východnej Európy, zhodou okolností zaťažených komunistickou minulosťou. V poslednom období sme však svedkami návratu k sviatočnému charakteru nedieľ a sviatkov i v týchto krajinách.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

Prijatie novely uvedeného zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet a na verejné financie. 

  1. Osobitná časť

 Čl. I

Navrhuje sa explicitne rozšíriť zákaz nariadenia práce alebo dohodnutia práce, ktorou je maloobchodný predaj, o nedele a všetky štátom uznané sviatky.

Návrh korešponduje s ustanovením  §94 ods. 3 a 4. Ustanovenie ods. 3 taxatívne vymenúva práce, ktoré je výnimočne povolené nariadiť zamestnancovi v deň nepretržitého odpočinku zamestnanca. Ide len o nevyhnutné práce, ktoré sa nemôžu vykonávať v pracovných dňoch /naliehavé opravárske práce, nakladacie a vykladacie práce, práce vykonávané v nepretržitej prevádzke za zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu, práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach, práce nevyhnutné so zreteľom na uspokojenie životných, zdravotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva, kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat, naliehavé práce v poľnohospodárstve, v rastlinnej výrobe, pri zakladaní, ošetrovaní a zbere pestovaných plodín a pri spracovaní potravinárskych surovín/.

Podľa ustanovenia ods. 4 vo sviatok možno zamestnancovi nariadiť len práce, ktoré možno nariadiť v dňoch nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni, práce v nepretržitej prevádzke a práce potrebné pri strážení objektov zamestnávateľa. Aj napriek tomu viacerí prevádzkovatelia maloobchodného predaja nariaďujú svojim zamestnancom práce, ktoré nie sú zahrnuté v zozname povolených prác.

S prihliadnutím na to, že rozhodujúca väčšina zamestnancov v maloobchodnom predaji, ktorým sú práce vo sviatok nariaďované, sú práve ženy a v spojení so skutočnosťou, že  v dôsledku toho tieto ženy – matky nemajú reálne zabezpečenú požiadavku zladenia pracovného rodinného života, je účelné výslovne explicitne vylúčiť „maloobchodný predaj“ z možnosti nariadiť prácu v nedeľu a vo sviatok.

 

Čl.  II.

 

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1.januára 2015.

Zdroj: NRSR

 

 

 

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.