Burke: Mnohým to pripadá, akoby Cirkev stratila kompas

Burke: Mnohým to pripadá, akoby Cirkev stratila kompas

 leo_burke_2014

Kardinál Raymond Leo Burke, prefekt Apoštolskej signatúry, v interview o svojich dojmoch zo

synody o rodine: V takomto kritickom momente, v ktorom sú silné pocity, že Cirkev je ako loď bez kormidla, je dôležitejšie ako kedykoľvek študovať našu vieru, mať zdravé duchovné vedenie  a vydávať silné svedectvo o viere.“                                                            Darío Menor (Vida Nueva)

 

Vatikán, 7.11.2014 (kath.net/Vida Nueva) 017 432 – Medzinárodnú pozornosť vyvolalo interview, ktoré poskytol kardinál Raymon Leo Burke, prefekt Apoštolskej signatúry, pre španielsky časopis „Vida Nueva“ o mimoriadnej synode o rodine. Kath.net ho uverejňuje v plnom znení:

Vida Nueva: Aký pocit vo vás zanechala synoda. Boli na nej konfrontácie?

Burke: Bola tam otvorená a búrlivá diskusia. Predtým sa príspevky vždy uverejňovali, teraz však nie. Všetky informácie pochádzali zo zhrnutí pátra Lombardiho a zo stretnutí, ktoré organizoval s tlačou. Tieto zhrnutia ma prekvapili, lebo obsah diskusií dobre neinterpretovali, ale vyvolávali dojem, že všetko smeruje k postoju vyjadrenému kardinálom Kasperom.
Vlastný šok prišiel so správou „Relatio post disceptationem“ [zhrnutie príspevkov prvého týždňa synody]. Zdala sa byť manifestom zmeny cirkevnej disciplíny voči neregulárnym zväzkom. Ponúkala väčšiu otvorenosť pre páry žijúce bez sviatosti manželstva a pre osoby, ktoré trpia homosexuálnym stavom.


Vida Nueva: Zdieľajú iní synodálni otcovia toto vaše odmietnutie?
Burke:
Áno, tak je. My všetci v mojej malej pracovnej skupine [Circulus minor] sme boli prekvapení. Strávili sme veľa času tým, aby sme záverečný dokument založili na Svätom písme a náuke Cirkvi. Bolo treba napraviť omyly, ako napríklad výpoveď, že v hriešnom konaní možno nájsť pozitívne prvky – v hriešnom konaní ako spolunažívanie bez sobáša, smilstvo, manželská nevera či v sexuálnom spolužití homosexuálnych osôb. Toto zmätenie bolo veľmi zlé.

Pokúšali sme sa znovu dať zažiariť kráse manželského stavu, ako Bohom stvoreného, nerozlučiteľného, verného a na plodenie detí zameraného zväzku.

V ťažkých situáciách rozlišujeme medzi láskou k hriešnikovi a nenávisťou voči hriechu. My moderátori a relátori pracovných skupín sme požiadali, aby naše práce zverejnili. Dovtedy totiž verejnosť nevedela, čo si myslíme. Všetko sa kontrolovalo a manipulovalo, ak to tak smiem povedať.
Vida Nueva: Boli pokusy riadiť synodu istým smerom?

Burke: Áno. Od okamihu, keď kardinál Kasper začal vyjadrovať svoj postoj, tlač z toho vyčítala, že Cirkev má v úmysle zmeniť svoju disciplínu. To vytvorilo závažné pastoračné ťažkosti.

Mnohí biskupi a kňazi ma kontaktovali a informovali ma, že ľudia v iregulárnych zväzkoch chodia na fary s úmyslom prijať sviatosti. Hovorili, že pápež to tak chce. Nehovoríme tu o nejakej nezávažnej, ale o zásadnej záležitosti.
Pilierom Cirkvi je manželstvo. Ak túto pravdu správne neučíme a nežijeme, sme stratení. Prestávame byť Cirkvou. Na synode nemožno klásť náuku Cirkvi a postoj, ktorý jej protirečí na rovnakú úroveň.
Vida Nueva: Pravda manželstva sa už správne neučí?
Burke:
Je veľké zmätenie vzhľadom na jeho nerozlučiteľnosť. Ak človek žije vo vzťahu, ktorý je verejnou manželskou neverou: Ako je potom možné, získať prístup ku spovedi s rozhodnutím už viac nehrešiť? Ako je potom možné získať  prístup ku svätému prijímaniu bez pohoršenia farského spoločenstva? Žije sa verejne jeden z najťažších hriechov.
Vida Nueva: Nevidíte Kasperom navrhnutú cestu pokánia ako možnosť, aby znovu zosobášení rozvedení získali prístup ku sviatostiam?
Burke:
Na tejto ceste pokánia musia zúčastnení žiť cnostne. Ak sa nedokážu rozdeliť, musia žiť ako brat a sestra. To je stará prax. Hovoria o zákone graduality, ale pravda nie je graduálna. Ona je objektívna. Manželstvo je nerozlučiteľné. Keď sa s niekým zosobášim, nemôžem žiť s niekým iným.
Vida Nueva: Inou horúcou témou sú homosexuáli. Predtým ste ich citovali ako „osoby, ktoré trpia homosexuálnym stavom“. Považujete to za chorobu?
Burke:
Je to utrpenie. Boh nás nestvoril, aby bol muž s mužom a žena so ženou. To je z našej vlastnej povahy jasne viditeľné. My sme stvorení pre heterosexuálny zväzok, pre manželstvo. Odmietam hovoriť o homosexuálnych osobách, pretože nikto sa neidentifikuje podľa tejto tendencie. Je to osoba, čo má tendenciu, ktorá je utrpením.

Vida Nueva: Čo si myslíte o tom, že pápež povedal, že kto je on, aby súdil geja?
Burke:
Povedal, že on nemôže súdiť človeka pred Bohom, nech už sa previnil hocijakou vinou. Ale konanie sa musí odsúdiť. Nemyslím si, že pápež si myslí niečo iné. Toto konanie je hriešne a proti prírode. Pápež nikdy nepovedal, že v ňom môžeme nájsť pozitívne prvky. Je nemožné nájsť pozitívne prvky v zlom konaní.

Vida Nueva: František v záverečnom posolstve k synode hovoril o „nepriateľskom zatvrdnutí“ a ľutoval, že niektorí sa uzatvárajú „vo vnútri toho napísaného“, bez toho, aby sa nechali „prekvapiť Bohom“. Ako si vysvetľujete jeho slová?

Burke: Je to ťažké. Možno ich interpretovať tak, že náuka Cirkvi a disciplína stoja proti pôsobeniu Ducha Svätého. To nie je katolícky spôsob myslenia. Náuka a disciplína sú predpokladmi toho pravého stretnutia s Kristom. Počul som mnohých hovoriť, že pápež nechcel poukazovať na náuku, ani na disciplínu. To nie je primeraný výklad jeho slov.

Vida Nueva: Niektorí veriaci sú ustarostení kvôli ceste, ktorou sa Cirkev vydala. Čo im  poviete?
Burke:
Mnohí mi túto svoju starosť oznámili. V takomto kritickom momente, v ktorom sú silné pocity, že Cirkev je ako loď bez kormidla, je jedno z akého dôvodu, je dôležitejšie ako kedykoľvek študovať našu vieru, mať zdravé duchovné vedenie a vydávať silné svedectvo o viere.

Niektorí mi napríklad hovoria, že angažovanosť v hnutí za život už nie je dôležitá. Ja im odpovedám, že je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.
Vida Nueva: Vidíte Cirkev v bode, keď sa zdá, že nikto už nemá velenie?
Burke:
Mám všetku úctu k Petrovmu úradu a nechcel by som vzbudiť dojem, že som hlasom proti pápežovi. Chcel by som rád, so všetkými mojimi slabosťami, byť učiteľom viery, ktorý vyslovuje pravdu, ako to mnohí dnes cítia. Trpia trochu morskou chorobou, pretože sa im zdá, akoby Cirkev stratila kompas.

Musíme príčinu tejto dezorientovanosti nechať bokom, pretože my sme kompas nestratili. My máme trvalú Tradíciu Cirkvi, náuku, liturgiu, morálku. Katechizmus sa nemení.
Vida Nueva: čo vyznamenáva tento pontifikát?
Burke:
Pápež hovorí práve o potrebe vychádzať na periférie. Odpoveď ľudí bola veľmi srdečná. Ale nemôžeme ísť na periférie s prázdnymi rukami.
Ideme tam s Kristovým slovom, so sviatosťami, s cnostným životom z Ducha Svätého. Ja netvrdím, že to pápež robí, ale je tu nebezpečenstvo toto stretnutie s kultúrou nesprávne interpretovať. Viera sa nesmie prispôsobovať kultúre, ale [musí] ju vyzývať k obráteniu. My sme kontra-kultúrne, nie populárne hnutie.

Vida Nueva: Povedali ste, že „Evangelii gaudium“ pápeža nie je súčasťou náuky Cirkvi. Prečo?
Burke:
Pápež sám na začiatku dokumentu uvádza, že nie je vieroučný, ale iba poskytuje poukazy na smerovanie, ktorým bude Cirkev viesť.
Vida Nueva: Dokáže priemerný katolík robiť toto rozlišovanie?
Burke:
Nie. Preto je potrebný starostlivý výklad pre veriacich, akým spôsobom a s akou závažnosťou sa tento dokument má vysvetľovať. V „Evangelii gaudium“ sú výpovede, ktoré podávajú myšlienky pápeža. S úctou ich prijímame, ale nepredstavujú nijakú oficiálnu náuku. –zg-

kath.net ďakuje José Beltránovi, šéfredaktorovi „Vida nueva“, za povolenie interview „Raymond Leo Burke: ‚A muchos les parece que la nave de la Iglesia ha perdido la brújula‘“v plnom znení uverejniť ako aj Štefanovi Lentnerovi za preklad.

 

Tento obsah bol zaradený v Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.