Genderová ideológia je nástupníčkou marxistickej ideológie + Genderová teória je antropologickou heréziou

Gender studies jsou nástupkyní marxistické ideologie

Brescia. „Genderová ideologie zaujala místo marxistické ideologie a obdobně jako marxismus v minulém století pozvolně proniká sociálním i církevním tkanivem, aniž by si toho pastýři a vzdělaní lidé všimli a zaujali postoj patřičné kulturní reakce”, řekl mons. Tony Anatrella S.I., psychoanalitik a znalec sociální psychiatrie, na konferenci o rodině a zdravotnictví , organizované severoitalskou diecézí Brescia.

Genderová ideologie existuje více než půl století a církevní nauka se jí již desetiletí zabývá – důkazem je například důležitý dopis Kongregace pro nauku víry o spolupráci mezi mužem a ženou, publikovaný před sedmi lety (31.5.2004). Tato problematika nicméně nenachází místo v pastoračních programech, nediskutuje se o ní a celkově v tomto ohledu panuje spíše neznalost či strach.

Monseigneur Tony Anatrella

Tato antropologická perspektiva, podmíněná pouze historicko-sociologicky, je však nebezpečná a odporuje zájmům člověka, zdůraznil francouzský jezuita, a vyzval katolíky, aby tento fenomén posuzovali a interpretovali s encyklikou Benedikta XVI. Caritas in Veritate jako základním věroučným textem v ruce.

Mons. Anatrella označil manželství mezi mužem a ženou jako jedinou cestu, na níž se pohlaví vzájemně doplňují, a poukázal na šířící se homosexualitu, zvláště mezi mladými lidmi. Tento postoj je možné překonat, např. i pomocí psychoterapie, avšak často chybí dostatečná vůle, domnívá se poradce dvou vatikánských Papežských rad (pro rodinu a kulturu). Vlády podléhají nátlaku četných skupin, které lobbují pro uzákonění homosexuálních svazků a možnost adopce dětí těmito páry. Neuvědomují si však, že evropská legislativa má již dnes destruktivní vliv. V evropské sedmadvacítce se v desetiletí 1998-2008 uzavřelo 10,5 milionu rozvodových řízení, která postihla 14,5 milionů dětí. Blížíme se pozvolna k poměru jeden rozvod na dva sňatky. Třídní boj se změnil ve válku mezi pohlavími, ve jménu ideologie, která zamítá existenci lidské přirozenosti, neboť člověk je podle ní pouhým kulturním produktem a mužství a ženství jen “sociálními konstrukty”. Také marxistickou ideologii však zlomily menšiny, které se nechtěly smířit s tehdejší kulturní nivelizací. Jestliže budou existovat skupiny, které investují čas do nové evangelizace, osvětlující tuto chybnou “antropologickou herezi”, bude překonána rovněž genderová ideologie, doufá francouzský jezuita, Tony Anatrella.

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=15356

O. Tony Anatrella: Genderová teorie je antropologická hereze

Vatikán. V synodní aule se mluvilo rovněž o výzvách, kterou kladou zastánci tvz. teorie genderu, a o nátlaku, který mezinárodní organizace vyvíjejí prostřednictvím jmenované teorie, a to zejména na africké země. Pro Vatikánský rozhlas hovoří jeden z významných znalců tohoto jevu, psychoanalytik o. Tony Anatrella S.I. Synody o rodině se účastnil jako odborný poradce.

“Synodní otcové zaznamenali, nakolik velké výzvy klade uniformované myšlení, který vnucuje teorie genderu. Je to jev, který zažíváme nejenom v západním světě, ale také v Africe. Některé africké země, které nectí toto „jediné myšlení“, budou odříznuty od finanční pomoci západních států. Vyvstává tu ideologie, která zbavuje pojem rodiny jeho významu a razí názor, že základem rodiny je sexuální pud, a to i homosexuální. Různé sexuální orientace ovšem nemohou stát na počátku páru nebo rodiny.“

Tato teorie se v různých zemích prosazuje skrze novou legislativu …

“Jedná se o zákony občanského práva, které přijímají různé parlamenty, aby zcela změnily představu o sexualitě a sexuální identitě. Je snaha, aby děti ve školách byly již odmalička, tedy od mateřské školky, vedeny k názoru, že mužské nebo ženské pohlaví není přirozená danost. Je naopak údajně dobré experimentovat s různými sexuálními orientacemi, v souladu s různými touhami.“

Nemyslíte si, že v těchto tématech vládne tak trochu zmatek, včetně katolických kruhů?

“Ano, je tu velký zmatek, a to také v katolickém prostředí. Ideologie genderu, stejně jako marxismus v minulém století, dnes proniká do těla církve a společnosti, aniž by si to pastýři a kulturní lidé uvědomovali a připravili se na příslušnou kulturní reakci. Ve svých knihách jsem ukázal, proč není možné mluvit o homosexuálním páru nebo homosexuální rodině. Tyto pojmy neexistují, vhodnými termíny by spíše mohly být „homosexuální duo“ nebo „partnerství“. Slovo „pár“ je vyhrazeno muži a ženě. Pouze oni dva se mohou natolik sexuálně doplňovat, aby zplodili život. Dvě osoby téhož pohlaví nemohou stvořit život jiného člověka.“

Pokud poukazujeme na tyto pojmy, neznamená to odsouzení…

“Jistě, učení církve a katolický katechismus mluví jasně o absenci jakékoliv diskriminace vůči homosexuálním osobám a vyzývají k přijetí, pochopení a doprovázení.“

Myslíte si, že církvi hrozí, že bude ve své opozici k teorii genderu umlčena?

“Ano, církvi zcela jasně hrozí, že bude v těchto otázkách napadána. Teorie genderu je totiž antropologická hereze, proti které bude církev stále povinována hlásat totéž poselství : tedy že všichni lidé jsou syny a dcerami Boha, povolanými ke spáse a ke svatosti v Ježíši Kristu, avšak nikoli jakýmkoliv způsobem a za užití jakýchkoliv prostředků. Marxismus byl poražen, protože existovaly menšiny, které dokázaly odolat kulturní uniformitě dané doby. A také genderová ideologie bude překonána, pokud zde budou menšiny, které přemohou strach a dokáží své době nabídnout nové hlásání evangelia, které poukáže na omyl této nové antropologické hereze.“

Uzavírá poradce Papežské rady pro rodinu, francouzský jezuita Tony Anatrella.

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20971

 

Vademecum na obranu rodičů před genderovou ideologií

Itálie. Průvodce na pomoc v „sebeobraně“ rodičů proti genderové ideologii ve školách nabízí italské sdružení Manif Pour Tous. Podobně jako jeho stejnojmenný francouzský protějšek si klade za cíl probouzet svědomí obyvatel všech vyznání, politických sympatií a kultur v otázkách spojených se zákony o homofobii, genderové teorii a manželství. Jeho cílem je zaručit svobodu slova a zachovat jedinečnost manželství muže a ženy, stejně jako právo dítěte mít otce a matku. Hovoří mluvčí sdružení Manif Pour Tous Italia, Filippo Savarese:

Odporcovia genderideologie
„Na základě velkého množství žádostí přicházejících od rodičů znepokojených tím, co se děje v mnoha školních institucích, jsme se rozhodli vypracovat Vademecum, v němž nabízíme praktická řešení pro rodiny, které chtějí vychovávat děti podle vlastních principů a přesvědčení. V první fázi jde o pečlivý výběr školy. Rodiče by měli nahlédnou do školního programu a informovat se o projektech, na nichž se podílí. Je třeba být na pozoru, jakmile se objeví slovní spojení jako „afektivní výchova“, „genderová výchova“, „genderové stereotypy“ – říká mluvčí sdružení Manif Pour Tous.

Pokud škola, kterou dítě navštěvuje, participuje na některém z genderových projektů, doporučuje nejprve informovat další rodiče a společně vyjádřit nesouhlas v radě školy nebo na ředitelství. Pokud rodiče neuspějí, nabízí sdružení konkrétní pomoc v jednotlivých případech.

„Požadujeme pouze tolik, aby každá rodina měla právo vychovávat vlastní děti. Nechceme vnucovat dětem jiných koncepty či filosofie, s nimiž jejich rodiny nesouhlasí. Rodina totiž předchází stát. Je to přirozené společenství, jak to uznává naše ústava.“ – dodává v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas Filippo Savarese, mluvčí sdružení Manif Pour Tous.

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19691

Občanská společnost se mobilizuje proti výuce genderu ve státních školách

Řím. Itálie. Nejčtenější italský katolický týdeník Famiglia Cristiana zveřejnil desatero pro rodiče, jak se bránit genderové ideologii ve školách. Tisícová manifestace v historickém jádru Říma dnes odpoledne hájila tradiční rodinné hodnoty. A Fórum prorodinných asociací předložilo italskému parlamentu „národní plán pro rodinu“, ve kterém žádá, aby se političtí představitelé celistvě věnovali otázkám dnešní rodiny – od ekonomické podpory až po vzdělávání. Dokument zmíněného sdružení mimo jiné zdůrazňuje, že 29 organizací LGTB vstoupilo v minulém školním roce do italských vzdělávacích zařízení, často bez vědomí rodičů. Pro Vatikánský rozhlas hovoří předseda Fóra, Francesco Belletti:

“Vidíme tu dva kritické body. Za prvé, tato teorie genderu, která je objektivně ideologická, děti ovlivňuje ve velmi delikátní věkové fázi. Myslíme si, že škola by měla respektovat antropologické sexuální rozdíly, které nelze zploštit podle ideového návrhu několika asociací, jež v naší zemi všeobecně nacházejí nepatrný ohlas. Nejvážnější je, že se vše děje bez vědomí rodičů. Klíčovým slovem tedy pro nás je „výchovná smlouva“. Obrovskou vzdělávací krizi, která tu vládne, lze řešit pouze zapojením rodin. Naše rodinné asociace a rodiče mnoha škol se mobilizují, usilují o hlas v diskusi. Po rodičích žádáme, aby se přímo zajímali o život vlastních dětí ve škole a vznášeli nároky, pokud se setkají s nezájmem učitelů a školských úřadů.“

Vysvětluje předseda sdružení italských rodinných asociací.

„Rodiče mají přednostní právo volit druh vzdělání pro své děti“, stojí ve 26. článku Všeobecné deklarace lidských práv, na který se odvolává „Výbor článku 26“. Jeho členové – lékaři, rodiny, psychologové a rodiče – odhalili genderové ideologické knihy, které se za podpory římského magistrátu objevily v místních jeslích.

„Markétka má dvě maminky: Mery a Franci. Chtěly spolu mít rodinu, ale chybělo jim semínko. Franci dostala od hodného pána v jedné holandské klinice semínko a dala ho Mery do bříška“. Třeba takovéto vyprávění obsahuje svazeček pod názvem „Malý příběh jedné rodiny“, který v souladu s liniemi Světové zdravotnické organizace a Evropské unie tzv. bojuje proti diskriminaci a homofobii. Za pomoci pastelových ilustrací rozbíjí rodinný model už od útlého dětství. A to bez jakéhokoliv vědeckého a pedagogického podkladu, zdůrazňuje Maria Chiara Innarelliová, která ve státním školství vyučuje více než dvacet let. Podle mnoha psychologů, dodává, naopak popření přirozené evidence – tedy mužského či ženského pohlaví jako nevyvratitelné přirozené danosti, u dětí vede k vážným psychotickým poruchám.

“To je zcela zřejmé a tomuto nebezpečí se nesmíme vystavovat. Nemůžeme dělat pokusy na dětech. Všeobecná deklarace lidských práv vznikla po děsivém období nacistické propagandy ve školních lavicích. Dávejme tedy velký pozor! Máme tu velkou zodpovědnost – musíme zůstat na úrovni rozumu, vědy, odkazu k přirozenému přírodnímu kontextu, k danosti, v jejímž rámci se mají pohybovat veškeré lidské sociální konstrukty. Bohužel musím říci, že také v Itálii byly v loňském roce zavedeny standardy evropské výchovy, které ve věkové hranici 4-6 let mluví o „včasné dětské masturbaci“. Rakouský ministr školství minulý týden uvedl, že v mateřských školách se bude nabízet stimulace pohlavních orgánů a nudismus. V tomto ohledu doporučujeme, aby rodiče a vychovatelé utvářeli sítě a vzájemně se informovali. Nesmíme náš zápas chápat tak, že je proti někomu konkrétně namířený. Bojujeme tu všichni a společně za naše nejmenší a nejslabší, kteří jsou naší budoucností.“

Říká italská profesorka v souvislosti s výukou genderové ideologie ve státních školách.

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21097

Tento obsah bol zaradený v Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.