Homolobby provokuje billboardom pred katolíckou školou

Billboard-pred-cirkevnou-školou

Ak žijú podľa PÍSMA: Varujte sa smilstva! Každý iný hriech, ktorého sa človek dopustí je mimo tela, ale kto smilní, hreší proti vlastnému telu.“ (1Kor 6, 12- 19) ,,Mrtvite teda svoje zemské údy: smilstvo, nečistotu, náruživosť, zlú žiadostivosť a chamtivosť. TO JE MODLOSLUŽBA A PRETO PRICHÁDZA HNEV BOŽÍ NA SYNOV NEVERY.“ (Kol. 3, 5). TRESTAJÚCA BOŽIA SPRAVODLIVOSŤ, Pohania sú predmetom Božieho hnevu. – Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. Veď to, čo je v ňom neviditeľné – jeho večnú moc a božstvo –, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky. Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi. Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy. Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen. Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí, plných neprávosti, zloby, lakomstva, ničomnosti, plných závisti, vrážd, svárov, ľsti, zlomyseľnosti; sú klebetní, utŕhačskí, nenávidia Boha, urážajú iných, sú pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, vierolomní, bezcitní a nemilosrdní. Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zasluhujú si smrť, nielenže to sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní. ( List Rimanom – Rim 1,18–32)

Agresívny prístup homolobby. Billboardom útočia na malé deti základnej školy
Pred katolíckou Spojenou školou sv. Františka z Assisi v Bratislave – Karlovej Vsi sa v priebehu posledných dní (4.12.) objavil billboard s veľkým nápisom „Boh miluje homosexuálov“.

Na billboarde sa tiež nachádzajú mraky a tvár, ktorej vidieť len oči. Vzhľadom na heslo billboardu ide pravdepodobne o zobrazenie Boha. Z oblakov sa cez slovo homosexuálov tiahne dúha.
V pravej dolnej časti bilbordu sa nachádza odkaz na stránku www.bohjelaska.sk. Samotný názov stránky nespustí portál, ale presunie vás na sociálnu sieť YouTube, kde sa spustí video skupiny Queen a jej pieseň Under Pressure, čo v preklade znamená Pod tlakom. Hlavný aktér skupiny Queen, Freddie Mercury, bol aktívny homosexuál a zomrel na nákazu vírusom AIDS.
V samotnom texte sa okrem iného spomína: „Nedávame si veľké šance. Prečo si nemôžeme dopriať lásku, tá si ešte jednu šancu zaslúži. Prečo nemôžeme darovať lásku… Dôvod lásky ako takí staromódny svet…“
Homolobby v zásade neprišla s ničím novým, lebo je to tak. Podľa náuky katolíckej cirkvi, Boh miluje homosexuálov, rovnako ako miluje matky, deti, športovcov…. Čo podľa tejto náuky Boh nemá rád, je hriech.

Prvá fáza provokácie?
Homolobby útočí na malé deti základnej katolíckej školy i študentov gymnázia a cez prvok viery sa ich snaží popliesť. Existujú obavy, že billboard osadený pred katolíckou združenou školou je iba prvá fáza provokácie.
Druhou fázou by mohlo byť jeho postriekanie nevhodnými nápismi a následná reklama zadarmo vo všetkých médiách, ktorá by sa homolobby dostala.
Vzhľadom na blížiaci sa Medzinárodný deň ľudských práv, ktorý je stanovený na 10. december, sa dá predpokladať, že billboard pravdepodobne súvisí s týmto dňom.

Skupiny odvolávajúce sa na ľudské práva a podporujúce požiadavky LGBTI ľudí aktuálne požadujú právnu úpravu vzťahov osôb rovnakého pohlavia. Aktivisti sú zároveň proti pripravovanému referendu, ktoré sa uskutoční 7. februára 2015.
Občania sa budú v referende vyjadrovať či súhlasia s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou. Druhou otázkou je či súhlasia s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebola umožnená adopcia a následná výchova detí. Záverečnou otázkou referenda je, či súhlasia s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo samotné deti nesúhlasia s obsahom vyučovania.

http://www.hlavnespravy.sk/homolobby-provokuje-billboardom-pred-katolickou-skolou/466391

Otvorený list A. Čulena Generálnemu riaditeľovi Univerzitnej knižnice vo veci politizácie verejnoprávnej inštitúcie

Stanovisko Slovensko-českého ženského fondu k predčasnému ukončeniu výstavy v Univerzitnej knižnici v Bratislave

Homosexualita je modloslužba

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.