Pestovaná alebo schvaľovaná sodomia (homosexualita) je ťažký hriech. Včerajšia kázeň M. Kuffu o referende

Už veľmi veľa sa toho povedalo a ešte viac napísalo v tieto ostatné dní v súvislosti s blížiacim sa referendom. Ale uvedomil si vôbec niekto z nás a i na tých najvyšších duchovných miestach, aspoň u nás na Slovensku – určite by bolo oveľa menej urážok a vzájomného spochybňovania okolo nás -keby si aspoň kresťania-katolíci uvedomili tieto základné pravdy, ktoré obsahuje i náš katolícky KATECHIZMUS?

Ako to vieme, tak je to skrátený výber Božích právd zo Zjavenia Božieho alebo ak chcete zo Svätého písma, ktorými by sme sa všetci mali riadiť, ak sa čo i len trocha považujeme za veriacich. Ale je to tak? Skúsme si tieto slová – mailom preposielané – ešte raz prečítať a vštepiť si ich hlboko do svojich sŕdc! Ak to dokážeme, tak budeme dostatočne pripravení a vybavení, odporovať ľudským výmyslom, ktoré chcú robiť dojem pravdivosti a tolerantnosti. Pekné opakovanie a porovnávanie toho Božieho s tým ľudským, ktoré by chceli mnohí presadiť ako čosi demokratické a ľudsko-právne. Pekný deň. N.s.! Ignác

Chcem upozorniť všetkých katolíkov, ktorí sa vyslovujú na rôznych fórach k tolerancii sodomie?!
Pestovaná alebo schvaľovaná sodomia (homosexualita) je ťažký hriech. Patrí medzi do neba volajúce hriechy. Boh sa o nich vyslovuje: „Preto Pán povedal: „Žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký. Zostúpim, aby som sa presvedčil, či naozaj tak robia, aká je obžaloba, čo došla ku mne, a či nie. Chcem to vedieť.“ Gn. 18,20-21. Poznáme výpočet do neba volajúcich hriechov: „Katechetická tradícia pripomína tiež, že jestvujú i tzv. „do neba volajúce hriechy“. Do neba volá:(2268) krv Ábela, hriech Sodomčanov, volanie utláčaného ľudu v Egypte, nárek cudzinca, vdovy a siroty, nespravodlivosť voči námezdnému robotníkovi.“ KKC 1867

Do neba volajúce hriechy:
1.Vražda nevinného človeka (hromadné vyvražďovanie, genocída).
2.Sodomia-napr. beštialita, homosexualita.
3.Utláčanie chudobných, vdov a sirôt.
4.Zadržanie spravodlivej mzdy zamestnancovi.

Navyše, kto tvrdošijne odporuje zjavenej pravde, koná hriech proti Duchu Svätému!

Hriechy proti Duchu Svätému:
1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo
2. Pochybovať o Božom milosrdenstve a zúfať si
3. Odporovať poznanej zjavenej pravde
4. Závidieť blížnemu Božiu milosť
5. Zatvrdzovať si srdce proti spasiteľnému napomenutiu
6. Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti
O hriechoch proti Duchu Svätému hovorí P. Ježiš: „Preto vám hovorím: Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpusti. Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku ani v budúcom.“ Mt.12,31-32. Preto Vám všetkým radím: „Myslite na Toho, ktorý zniesol také protirečenie hriešnikov, aby ste neochabovali a neklesali na duchu.“ Hebr. 12,3.

 

Hriech a zrada Krista by bolo nezúčastniť sa referenda. + M. Kuffa o vyšetrovaní políciou

Strana SKOK ktorá sa jasne ideologicky vyprofilovala ako marxisticko-leninská politická strana zo silne ateisticko-totalitným myslením, oznámila, že sa zapája do antikampane proti referendu o rodine. Táto nová hviezda na Slovenskom politickom nebi hodlá na odradenie ľudí iného názoru ako majú oni, od účasti na tomto plebiscite minúť úctyhodných 50 000 €. Z uvedeného je jasné, že verejnoprávna RTVS, ale i súkromná JOJ a Markíza nehovoria pravdu, keď vyhlasujú, že spoty Aliancie za rodinu neodvysielajú, lebo protistrana nemá peniaze na takúto kampaň.

Televízie tým odštartovali veľmi nebezpečný precedens, ktorí politickí vodcovia s diktátorskými sklonmi dokážu v budúcnosti ľahko a kedykoľvek použiť aj proti vlastným občanom. Stačí, ak to budú vlastníci týchto médií potrebovať. Ak by tieto televízie použili rovnaký meter napríklad aj počas predvolebnej kampane v nadchádzajúcich voľbách, tak sa ľahko môže stať, že žiadna strana zo stálic na našom politickom nebi nebude mať šancu, aby ktorákoľvek televízia odvysielala ich predvolebne spoty. Bude totiž stačiť, ak nejaká ministrana vyhlási, že na takúto kampaň peniaze nemá a tým pádom sa v našich televíziách žiadna predvolebná kampaň konať nebude.

Ak si myslíte, že to neurobia, lebo by prišli o peniaze, tak tento argument neobstojí, lebo za spoty od AZR by peniaze dostali tiež. Ak im občania Slovenska na tento podfuk naletia, tak sa môže stať napríklad aj to, že vládna strana SMER SD na sneme prijme uznesenie, podľa ktorého investovať do kampane pred voľbami sú zbytočne vyhodené peniaze a predložia to povedzme na stretnutí s predstaviteľmi J&T či Penty (v nejakom konšpiračnom byte) a úspech strany SMER- SD vo voľbách je takmer zaručený. Už aj z tohto pohľadu mlčanie opozície, ktorej predstavitelia na námestiach hneď po skončení referenda začnú vykrikovať o porušovaní základných demokratických princípov novembra 89 zo strany vlády SR neveští nič dobré.

skok2

„Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“ (Mk 7, verš 21- 23);

 

„Nesúďte, aby ste neboli súdení!“

Zaujímavé je aj to, ako títo náboženskí analfabeti strany SKOK bezhlavo šermujú s citátmi z Biblie ako sa im zachce a snažia sa klamlivo predostrieť predovšetkým veriacim občanom, ako keby Ježiš tento výrok povedal na adresu tých, čo odsudzovali homosexualitu. Každý kto už aspoň raz čítal evanjelia vie, že Ježiš naráža na homosexualitu v citátoch o smilstve. Možno by bolo pre nich lepšie, ak by použili citát z evanjelia sv. Marka, kde sa Ježiš dotýka problematiky homosexualityn a toho, čo poškvrňuje človeka a nezavádzali občanov Slovenska ešte aj prostredníctvom bilboardov.
„Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“ (Mk 7, verš 21- 23);

Odporúčal by som Vám obrátiť sa na odborníkov a nalistovať si také state Nového, alebo Starého zákona, ktoré sa priamo dotýkajú problematiky homosexuality.

skok1

„A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo.“ (Gal 5, 19- 21)

Napríklad tento: „Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov, ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.“ (1 list Kor 6, 9-10)
Alebo tento:
„Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť!“ (Lv 18, 22)

„Milovať budeš svojho blížneho, ako seba samého.“

Aj tento citát je vytrhnutý z kontextu a použitý úplne bezhlavo a zavádzajúco. Ježiš v tejto stati evanjelia vysvetľuje zákonníkovi, ktoré prikázanie je prvé zo všetkých.

Ježiš mu odpovedal:
„Preto milovať budeš Pána Boha svojho z celého svojho srdca a z celej svojej duše a zo všetkej svojej mysle a zo všetkej svojej sily. (To je prvé prikázanie.) Druhé je toto: Milovať budeš svojho blížneho, ako seba samého. Iného väčšieho prikázania nad tieto niet. “ (Mk 12, 30 – 32)
V celej stati tohto evanjelia (Mk 12, verš 28- 34) niet ani zmienky o problematike homosexuality, ako sa snažia títo podvodníci zo strany SKOK a majstri demagógie klamlivo občanom Slovenska predostrieť.

Zase by bolo lepšie, ak by použili nejaký citát z Písma Svätého, ktorý sa dotýka priamo problematiky homosexuality, ako je napríklad tento:
„Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov, ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.“ (1 list Kor 6, 9-10)
EU
Alebo tento:
„A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo.“ (Gal 5, 19- 21)

Zostať doma 7. 2. nie je hriech
Keď už strana SKOK otvorila problematiku hriechu na účasti či neúčasti občanov na referende (je jasné, že má na mysli veriacich), tak už z uvedených citátov z Písma Svätého ktoré sa jednoznačne týkajú problematiky homosexuality, (z listov svätého apoštola Pavla Galaťanom, Rimanom, Korinťanom alebo z knihy Levitikus), je jasné, že homosexualita je ťažký hriech. Ak by tomu tak nebolo, zničil by Boh Sodomu? Príbeh o Sodome hovorí aj o tom, kam až sú schopný týto ľudia zájsť.

Vďaka tejto iniciatíve strany SKOK vyplýva priam povinnosť otcom biskupom, ale aj kňazom (pastierom), vysvetliť všetkým občanom Slovenska (predovšetkým veriacim), že neúčasťou na referende podporujú vzbúrencov proti Bohu, rozširovanie najvyššieho stupňa morálnej zvrátenosti a genocídu vlastného národa. Vzhľadom na to, že sa jedná o veľmi vážnu vec, tak aj neúčasť na referende pred Bohom ale aj pred vlastným svedomím bude len ťažko ospravedlniteľná.

Na Slovensku je 70% kresťanov a tak je jasné, že antikristovi služobníci na Slovensku uspejú iba vtedy, ak služobníci Ježiša Krista budú mlčať. Hriech a zrada Krista by bolo nezúčastniť sa referenda. Zlo sa totiž šíri najmä vtedy, ak dobrý ľudia mlčia. Ja verím, že zasvätenie Slovenského národa Sedembolestnej Panne Márii ale aj modlitby veriacich prinesú svoje ovocie.

Boh žehnaj Slovensko, aby zostalo verné Kristovi a Cirkvi.

Anton Čulen

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.