Február 1948 – marxisticko-leninská ideológia namierená proti triednemu nepriateľovi. Február 2015 – marxisticko-leninská genderideológia namierená proti ideovému nepriateľovi

Začne sa na Slovensku marxistami presadzovaný triedny boj rodov? KONCEPCIA BOJA PROTI EXTRÉMIZMU NA ROKY 2015 – 2019 extrémistickú genderideológiu a bojový ateizmus nespomína

„Extrémizmus označuje konanie a prejavy vychádzajúce z postojov krajne vyhrotenej, demokratickému systému nepriateľskej ideológie, ktoré či už priamo, alebo v určitom časovom horizonte deštruktívne pôsobia na existujúci demokratický systém a jeho základné atribúty.
KSC po 20 rokoch
Druhou charakteristickou črtou extrémizmu a s ním spájaných aktivít je, že útočia na systém základných práv a slobôd garantovaných ústavou a medzinárodnými ľudsko­právnymi dokumentmi, alebo sa snažia svojimi aktivitami uplatňovanie týchto práv sťažiť, či znemožniť.“

Otázka znie: Z akých ľudských práv sa bude vychádzať?
(Všeobecná deklarácia ľudských práv je deklarácia prijatá Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov (A/RES/217, 10. december 1948), ktorá vymenúva a opisuje základné ľudské práva. Autorom návrhu je John Peters Humphrey z Kanady, s výpomocou Eleanor Rooseveltovej z USA, René Cassina z Francúzska, Zhang Pengchuna z Číny a ďalších. Deklarácia vymenúva základné ľudské práva, akými sú rovnosť ľudí, náboženská sloboda, odmena za vykonanú prácu, právo na odpočinok, právo na bezplatné základné vzdelanie. Potvrdzuje nezrušiteľnosť a nescudziteľnosť práv všetkých členov ľudskej spoločnosti. Sú v nej zahrnuté všetky tri generácie ľudských a občianskych práv.

Všeobecná deklarácia ľudských práv nie je záväzným dokumentom, slúži len ako vzor pre vytvorenie právnych noriem na ochranu ľudských práv).

Je genderideológia zastieracím manévrom na odpútanie pozornosti od genocídy kresťanov vo svete?

homs-syria-4

„Za ďalšie charakteristické znaky extrémizmu sa považuje snaha o obmedzenie, potláčanie, znemožnenie výkonu základných práv a slobôd pre určité skupiny obyvateľstva definované ich pohlavím, národnosťou, rasou, etnikom, farbou pleti, vierovyznaním, jazykom, sexuálnou orientáciou, príslušnosťou k spoločenskej triede, majetkom, ako aj používanie fyzického násilia či hrozba použitia násilia namiereného voči názorovým či politickým oponentom alebo ich majetku. Extrémizmus sa delí na pravicový, ľavicový, náboženský a extrémizmus zameraný na jednu otázku (ekologický, separatizmus a pod.)

http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1eobecn%C3%A1_deklar%C3%A1cia_%C4%BEudsk%C3%BDch_pr%C3%A1v

Brániaca sa demokracia je taká demokracia, ktorá vystupuje aktívne pomocou právnych, mocenských a diskurzívnych nástrojov proti svojim ideovým nepriateľom vo vnútri systému a to ešte predtým, než títo nepriatelia iniciujú naplnenie hlavných hrozieb, ktoré z ich existencie vyplývajú, predovšetkým závažného narušenia stability ústavného zriadenia či jeho zničenia.

Títo nepriatelia sú vystavení represii, ktorá je však výsledkom demokratického politického procesu a nezasahuje neprimerane do základných ľudských práv[10].

Nepriateľom demokracie nemusí byť nevyhnutne len politický subjekt, ale akákoľvek skupina či hnutie, ktoré sa snaží poškodiť, rozvrátiť alebo odstrániť demokratické štruktúry a ktorého agenda je v rozpore s demokratickými základmi usporiadania spoločnosti. Slovensko, vychádzajúc z historickej skúsenosti s totalitnými režimami, sa z týchto dôvodov plne hlási k princípom a východiskám konceptu brániacej sa demokracie“.
Marx, engels, lenin a stalin

„Úloha č. 2.7

Analyzovať duchovnú scénu v Slovenskej republike so zameraním na duchovné spoločenstvá vykazujúce znaky náboženského extrémizmu.

Zodpovedný subjekt: MK SR

Spolupráca: MV SR, MVO

Termín: priebežne

Zdroje: v rámci kapitoly

Plnenie: V rámci prevencie aktívne monitorovať duchovnú scénu najmä s ohľadom na

Výsledok: Prevencia radikalizácie.

Úloha č. 2.8

Realizovať vzdelávacie aktivity pre profesijné skupiny, registrované cirkvi a náboženské ideové smery vykazujúce znaky extrémizmu spoločnosti v oblasti prevencie extrémizmu a radikalizácie.

Zodpovedný subjekt: MK SR

Spolupracujúci: NOC, cirkvi a náboženské spoločnosti, MVO

Termín: priebežne

Zdroje: v rámci kapitoly

Plnenie: V rámci prevencie realizovať vzdelávacie aktivity.

Výsledok: Prevencia a zvyšovanie povedomia o problematike extrémizmu“.

Koncepcia boja SR proti extrémizmu 2015-2019

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.