O. Marián Kuffa vyzýva na modlitbu sv. ruženca! + Modlitba zasvätenia Ruska a celého sveta, Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Ahojte všetci,

Predstavte si, čo by sa mohlo stat, keby sa vsetci katolíci na svete modlili modlitbu ruženca v ten istý deň.
Týmto vás chceme všetkých vyzvať, aby sme sa vsetci spolu zjednotili v modlitbe sv. ruženca na Veľký piatok za mier vo svete a návrat morálnych hodnôt do našej spoločnosti. Ak je to možné pomodlite sa svoj ruženec v čase medzi 12.00 – 15.00 hod.
Jezis na krizi
Tiež prosíme, aby ste tento mail poslali všetkým katolíkom vo vašom adresári a poprosili ich, aby ho poslali tiež ďalej. Aby sme sa vsetci zjednotili v tejto modlitbe, ktorá je jednou z najsilnejších modlitieb aké mame, v tento výnimočný deň, jeden z najsvätejších v našom kresťanskom kalendári. Dá sa tým veľmi veľa získať a nemožno vôbec nič stratiť.
Šťastné a vesele Veľkonočné sviatky
Boh vás žehnaj! O. Marián “Maroš” Kuffa

Výzva k modlitbe za pokoj pre celý svet a návrat k morálnym hodnotám

Dôležitá výzva na modlitbu sv. ruženca k Sedembolestnej P. Márii za zastavenie demoralizácie Slovenského národa formou socialistickej genderideológie

 

Modlitba zasvätenia Ruska a celého sveta, Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sv. Jána Pavla II. z 25. marca 1984

„Matka všetkých ľudí a národov, ty poznáš všetky ich utrpenia a ich nadeje, ty materinsky preciťuješ všetky boje medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou, ktoré trápia svet. Prijmi naše volanie, ktorým sa v Duchu Svätom obraciame priamo na tvoje Srdce, a objím láskou Matky a Služobnice Pána všetkých, čo toto objatie najviac očakávajú, a spolu s nimi tých, ktorých zverenie sa aj ty zvlášť očakávaš. Prijmi pod svoju materinskú ochranu celu ľudskú rodinu, ktorú s láskou zverujeme tebe, Matka. Nech sa pre všetkých priblíži čas mieru, slobody, čas pravdy, spravodlivosti a nadeje.

Slovensky znak
„A tak, Matka ľudí a národov, ty, ktorá poznáš všetky ich bolesti a nadeje, ty, ktorá matersky cítiš všetky boje medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou, ktoré sužujú súčasný svet, prijmi náš hlas, ktorým sa pohnutí Duchom Svätým obraciame priamo na tvoje Srdce: objím s láskou Matky a Služobnice Pána tento náš ľudsky svet, ktorý ti zverujeme a zasväcujeme, plní nepokoja nad pozemským a večným osudom ľudí a národov. Osobitne ti zverujeme a zasväcujeme tých ľudí a tie národy, ktoré toto zverenie
a toto zasvätenie zvlášť potrebujú.

,Pod tvoju ochranu sa utiekame, Svata Božia Rodička!` Neodmietni prosby nás, čo sme v skúškach!“

„Hľa stojíme pred tebou, Matka Krista, pred tvojim Nepoškvrneným Srdcom, a túžime sa spolu s celou Cirkvou zjednotiť v zasvätení, ktoré z lásky k nám učinil tvoj Syn voči svoju Otcovi. ,Pre nich sa ja sám posväcujem`, povedal, ,aby boli aj oni posvätení v pravde` (Jn 17, 19). Chceme sa v tomto zasvätení sveta a ľudí zjednotiť s našim Vykupiteľom – v zasvätení, ktoré v jeho božskom Srdci ma moc dosiahnuť odpustenie a priniesť nápravu.

Sila tohto zasvätenia trvá po všetky veky a objíma všetkých ľudí a národy, prekonáva každé zlo, ktoré je duch temnôt schopný prebudiť v ľudskom srdci a v ľudských dejinách a ktoré v našich časoch skutočne prebudil.

Ach, ako hlboko cítime potrebu zasvätenia ľudstva a sveta: pre náš súčasný  svet, v jednote so samým Kristom! Na Kristovom vykupiteľskom diele ma mať svet účasť prostredníctvom Cirkvi.

Vyjadruje to aj tento Rok vykúpenia: mimoriadne jubileum Cirkvi.

Buď požehnaná v tomto Svatom roku nad všetky stvorenia ty, Služobnica Pánova, ktorá si na svete najplnším spôsobom poslúchla Božie volanie!

Buď pozdravená ty, ktorá si plne zjednotená na vykupiteľskom zasvätení tvojho Syna! Matka Cirkvi! Osvecuj Boží ľud na cestách viery, nadeje a lásky! Osvecuj zvláštnym spôsobom národy, ktorých zasvätenie a odovzdanie sa tebe očakávaš od nás. Pomôž nám žiť v pravde zasvätenia celej ľudskej rodiny a súčasného sveta Kristovi.

Zverujeme ti aj samotne zasvätenie sveta, vkladajúc ho do tvojho materinského Srdca.

Ó, Nepoškvrnene Srdce! Pomôž nám víťaziť nad hrozbami zla, ktoré sa tak ľahko zakoreňuje v srdciach ľudí, vo svojich nesmiernych dôsledkoch hrozí súčasnému životu, a zda sa, že uzatvára východisko do budúcnosti!

Od hladu a vojny, osloboď nás!

Od nukleárnej vojny, od nevypočitateľného sebazničenia, od každého druhu vojny, osloboď nás!

Od hriechov proti ľudskému životu od jeho počiatku, osloboď nás!

Od nenávisti a od ponižovania dôstojnosti Božích deti, osloboď nás!

Od každého druhu nespravodlivosti v spoločenskom, národnom a medzinárodnom živote, osloboď nás!

Od ľahkosti, s ktorou prekračujeme Božie prikázania, osloboď nás!

Od snáh zatieniť v srdciach ľudí samotnú Božiu pravdu, osloboď nás!

Od straty svedomia, citlivého na dobro a zlo, osloboď nás!

Od hriechov proti Duchu Svätému, osloboď nás!

Prijmi, Matka Kristova, toto volanie plne utrpenia všetkých ľudí! Plne utrpenia celých spoločnosti! Pomôž nám v sile Ducha Svätého víťaziť nad každým hriechom: nad hriechom človeka, nad hriechom sveta, nad hriechom v každom jeho prejave.

Nech sa ešte raz v dejinách sveta prejaví nekonečna spasiteľná moc vykúpenia: moc milosrdnej Lásky. Nech ona zastaví zlo! Premení svedomia! Nech sa v tvojom Nepoškvrnenom Srdci zjaví pre všetkých svetlo Nadeje!
********

Sestra Lucia osobne potvrdila, že tento akt slávnostného a všeobecného zasvätenia zodpovedá tomu, čo chcela Panna Maria (Sim, esta feita, tal como Nossa Senhora a pediu, desde o dia 25 de Marco de 1984“: „Áno, bolo uskutočnene tak, ako si ho priala Matka Božia 25. marca 1984“: list z 8. novembra 1989). Avšak nijaká ďalšia diskusia ani iné žiadosti nemajú opodstatnenie.

http://boh-jeziskristus-cirkev-na-skale.webnode.sk/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fboh-jeziskristus-cirkev-na-skale.webnode.sk%2F

Kniha proroka Ezechiela- Je Gog v krajine Magog – Rusko?

Ez 38, 1-23
1 Pán prehovoril ku mne takto: 2 „Syn človeka, obráť si tvár proti Gogovi v krajine Magog, veľkniežaťu Mosocha a Tubala, a prorokuj proti nemu. 3 Povedz: Toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja som proti tebe, Gog, veľknieža Mosocha a Tubala. 4 Zavrátim ťa a dám ti krúžky do čeľuste, tak vyvediem teba i celé tvoje vojsko, kone i jazdcov, všetkých v plnom výstroji, veľký zástup so štítmi a pavézami, všetkých, čo sa chápu meča.

5 Peržania, Etiópci a Pút sú s nimi, všetci so štítom a prilbou. 6 Gomer a všetky jeho tlupy, dom Togormu, končiny severu i všetky jeho tlupy; mnohé národy sú s tebou. 7 Chystaj sa a zbroj ty i celý tvoj zástup, ktorý sa zhromaždil k tebe, a budeš im veliteľom. 8 Po mnohých dňoch dostaneš rozkaz, na konci rokov prídeš do krajiny vrátenej od meča, zhromaždenej z mnohých národov na vrchoch Izraela, ktoré boli ustavične spustnuté; z národov bola vyvedená, všetci bývajú v bezpečí. 9 Potom vystúpiš, prídeš ako víchrica, budeš ako oblak, aby si pokryl zem, ty i všetky tvoje tlupy a mnohé národy s tebou. 10 Toto hovorí Pán, Jahve: V ten deň ti prídu na myseľ veci, vyhútaš si zlý plán 11 a povieš: „Pôjdem proti krajine bez ohrád, pôjdem proti pokojným, ktorí bývajú v bezpečí, všetci bývajú na miestach bez múrov a nemajú závory ani dvere,“ 12 aby si koristil korisť a plienil plen, aby si vystrel ruku proti zaľudneným zboreniskám a proti ľudu zhromaždenému z národov, ktorý získal imanie a majetok a bývajú v prostriedku zeme.
Arabsko izraelska vojna
13 Sába, Dedan a kupci Taršišu a všetci jeho levi ti budú vravieť: »Prichádzaš koristiť korisť? Zhromaždil si zástup, aby si plienil plen? Aby si odniesol striebro a zlato? Aby si zobral imanie a majetok?« 14 Preto prorokuj, syn človeka, a povedz Gogovi: Toto hovorí Pán, Jahve: Vari sa nezdvihneš v ten deň, keď bude môj ľud, Izrael, bývať v bezpečí? 15 Prídeš zo svojho sídla, z končín severu, ty a s tebou mnohé národy, všetko jazdci na koňoch, veľký zástup a početné vojsko. 16 A vystúpiš proti môjmu ľudu, Izraelu, ako oblak, aby si zakryl zem. Bude to na konci dní, vtedy ťa privediem proti svojej krajine, aby ma poznali národy, keď pred ich očami na tebe, Gog, ukážem, že som svätý. 17 Toto hovorí Pán, Jahve: Si to ty, o kom som hovoril v dávnych dňoch prostredníctvom svojich sluhov, prorokov Izraela, ktorí v tých dňoch roky prorokovali, že ťa privediem proti nim? 18 V ten deň však, v deň príchodu Goga na izraelskú pôdu – hovorí Pán, Jahve -, vzblčí mi tvár hnevom. 19 A vo svojej žiarlivosti, v ohni svojej prchlivosti hovorím: Veruže v ten deň bude v krajine Izraela veľké zemetrasenie. 20 Vtedy sa budú predo mnou triasť ryby mora a vtáci nebies, zverina poľa a všetky plazy, ktoré sa plazia po zemi, i všetci ľudia, čo sú na zemi; zrúcajú sa vrchy, popadajú bralá a každý múr sa zvalí na zem. 21 I zavolám na celom svojom pohorí proti nemu meč – hovorí Pán, Jahve -, muž proti mužovi obráti meč. 22 Budem sa s ním pravotiť pomocou moru a krvi; záplave dažďa, kameňom krupobitia, ohňu a síre dám padať naň, na jeho tlupy a na mnohé národy, ktoré sú s ním. 23 Zvelebím, posvätím a oslávim sa pred očami mnohých národov a budú vedieť, že ja som Pán.
Gog a Magog

Ezechiel 38

Žalm 83, 1-19
1 Pieseň. Asafov žalm. 2 Bože, neodpočívaj a nemlč, nebuď ticho, Bože, 3 lebo, hľa, tvoji nepriatelia zúria a dvíhajú hlavu tí, čo ťa nenávidia. 4 Spriadajú úskočné plány proti tvojmu ľudu a radia sa proti tým, ktorých ty chrániš. 5 Hovoria si: „Poďte, vyhubme ich, aby neboli národom, aby sa meno Izraela už ani nespomenulo.“ 6 Tak sa jednomyseľne dohovorili, proti tebe uzavreli zmluvu: 7 stany Edomu a Izraelčania, Moab a Agarénčania, 8 Gebal, Amon a Amalek, Filištínsko s obyvateľmi Týru.

9 Ba aj Asýrsko sa k nim pridalo; stali sa pomocou synom Lotovým. 10 Urob im to, čo Madiánčanom a Sisarovi, čo Jabinovi pri potoku Kišon; 11 pohynuli pri Endore a stali sa hnojivom zeme. 12 S ich kniežatami nalož ako s Orebom a Zebom a so všetkými ich vojvodcami ako so Zebeeom a Salmanom, 13 ktorí povedali: „Zaujmime dedične Božie pastviny!“ 14 Bože môj, daj, nech sú ako páperie, ako plevy vo vetre, 15 ako požiar, čo lesy spaľuje, a ako plameň stravujúci hory; 16 tak ich prenasleduj svojou búrkou a vydes ich svojou víchricou. 17 Hanbou im prikry tvár a budú hľadať tvoje meno, Pane. 18 Nech sa hanbia a desia na veky vekov, nech sa hanbia a hynú. Ž 83, 18 19 Nech poznajú, že tvoje meno je Pán, že ty jediný si Najvyšší nad celou zemou.

http://www.mojabiblia.sk/svatepismo/19/zalmy-kapitola-83/katolicky-preklad/

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.