Vatikán predstavil program Svätého roka, „Mimoriadneho jubilea milosrdenstva“, ako aj logo Svätého roka

Vatikán uverejnil logo Svätého roku 2016
Vatikán, 5.5.2015 (kath.net) Vatikán uverejnil v utorok logo Svätého roka 2016, ktorý bude venovaný milosrdenstvu. V modernej grafike nesie Ježiš človeka. Ústredná postava Krista sa zakladá na antických zobrazeniach Dobrého pastiera – Pastor Bonus – ktorý nesie ovečku. Tu sa však Kristus starostlivo venuje blížnemu človeku. Krista možno dobre rozpoznať pre svätožiaru a rany na rukách a nohách. Okrem oboch osôb sa na logu nachádza latinský nápis „Misericordes sicut Pater“, „Buďte milosrdní ako Otec“. Pápež František ohlásil Svätý rok 2016 bulou v polovici apríla.
image
kath.net dokumentuje vysvetlenia Svätého stolca z 5.5.2015
k logu Svätého roka

V apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium opisuje pápež František program svojho pontifikátu. Je v ňom význačná výpoveď, ktorá zhŕňa zmysel mimoriadneho jubilea, ktoré bolo vyhlásené 11. apríla: „Cirkev cíti nevyčerpateľné želanie ponúkať milosrdenstvo – plod vlastnej skúsenosti nekonečného milosrdenstva nebeského Otca a jeho dosahu“ (EG 24). Z pohľadu tejto túžby treba vnímať bulu o vyhlásení jubilea Misericordiae vultus, v ktorej pápež František opisuje ciele, ktoré s týmto Svätým rokom spája.

Dňa 8. decembra 2015, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa otvorí Svätá brána Chrámu sv. Petra. Na slávnosť Krista Kráľa, 20. novembra 2016, sa Svätý rok oficiálne ukončí. Vo Svätom roku sa budú konať rôzne slávnosti a podujatia podľa oficiálneho programu.

Je dôležité od začiatku zdôrazniť, že toto jubileum milosrdenstva nemožno zrovnávať s Veľkým jubileom roku 2000, ani ho zrovnávať nechceme. Všetky pokusy porovnávania sú bez významu, pretože každý Svätý rok má svoj vlastný význam a cieľ. Pápež si želá, aby sa toto jubileum v Ríme, ako aj v diecézach naozaj žilo. To si vyžaduje zvláštnu pozornosť voči životu a potrebám miestnych cirkví, aby sa tieto iniciatívy nenavŕšili na existujúce plány, ale aby ich doplňovali.

Po prvý raz v histórii Svätých rokov sa bude môcť v diecézach otvoriť Svätá brána – brána milosrdenstva – či už v biskupskom chráme, inom významnom chráme, či na významnom pútnickom mieste. Rovnakým budú zamerané aj iné znamenia, ktoré nájdeme v bule a ktoré tento Svätý rok urobia mimoriadnym. Už poukaz na milosrdenstvo prekonáva tradičnú schému. História jubileí bola väčšinou určovaná rytmom 50 a neskôr 25 rokov. Oba doterajšie „mimoriadne“ Sväté roky (1933 a 1983) boli vyhlásené vzhľadom na vykúpenie skrze smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Tento raz je to tematické jubileum. Opiera sa o ústredný obsah viery a chce Cirkev priviesť naspäť k jej prvoradej úlohe – byť vo všetkých oblastiach pastoračným znamením a svedkyňou milosrdenstva.

Myslíme tu tiež na to, ako pápež František poukazuje na židovstvo a islam a vyzýva práve skrze tému milosrdenstvo nájsť cestu k dialógu a tak prekonať všeobecne známe ťažkosti. Nesmieme zabudnúť ani na ďalšiu originálnu ideu –misionárov milosrdenstva. Pápež František ich vyšle na Popolcovú stredu pri slávení v Chráme sv. Petra. Títo misionári majú byť kňazi, ktorí sa vyznačujú trpezlivosťou. Majú byť v stave chápať ľudí v ich hraničných situáciách a súčasne v homílii a v štýle udeľovania sviatosť zmierenia majú citeľne približovať pomáhajúcu blízkosť Dobrého pastiera.

Logo predstavuje niečo ako Summa Theologiae na tému milosrdenstva spolu s mottom, ktoré ho sprevádza. Slová milosrdný ako váš Otec z Lukášovho evanjelia (6,36) pozývajú žiť milosrdenstvo podľa vzoru Otca. Ten vyzýva neposudzovať či dokonca zatracovať, ale odpúšťať a priam bezmerným spôsobom darovať lásku a odpustenie (porovn. Lk 6,37-38). Logo je dielom jezuitu Marka I. Rupnika. Ukazuje Syna, ktorý si na plecia kladie strateného človeka. Je to obraz, ktorý si veľmi cenila už raná Cirkev, pretože ukazuje Kristovu lásku, ktorý tajomstvo svojho vtelenia privádza k dokonalosti v diele vykúpenia. Z tohto obrazu je jasné, ako sa Dobrý pastier dostáva do priameho kontaktu s telom človeka. Robí to s láskou, ktorá je schopná zmeniť život. Jeden detail obrazu nám nesmie uniknúť: Dobrý pastier nesie ľudstvo s mimoriadnym milosrdenstvom na pleciach a jeho oči sa spájajú s očami človeka. Kristus hľadí okom Adama a ten okom Krista. Každý človek teda v Kristovi objaví nového Adama, vlastnú ľudskosť a tým, že v Kristovom pohľade vníma lásku Otca – aj budúcnosť, ktorá ho čaká.

Táto scéna je zasadená do tzv. mandorly, postavy v mandľovom útvare. Táto v antike a stredovekej ikonografii obľúbená forma naznačuje súčasnú prítomnosť božskej a ľudskej povahy v Kristovi. Tri koncentrické ovály s ich progresívnou smerom navonok stále svetlejšou farebnosťou symbolizujú pohyb Krista, ktorý človeka vynáša z noci hriechu a smrti ku svetlu. Na druhej strane je v centre veľmi tmavá farba symbolizujúca nepreniknuteľnosť Otcovej lásky, ktorá všetko odpúšťa.

Logo sa zaregistrovalo u príslušných medzinárodných organizácií, aby sa zabránilo každému neprimeraného použitiu a chránilo ako duchovné vlastníctvo. Je jasné, že každé použitie mimo striktne náboženskej oblasti musí autorizovať pápežská rada a každé zneužitie sa bude trestať.

Aktivity v Svätom roku sú v rôznych kategóriách
Prvá kategória podujatí sú tie s veľkým počtom účastníkov: prvým 19. až 21.januára je oblasť pútí. Chce sa tým zdôrazniť, že Svätý rok predstavuje skutočnú púť a ako takú sa má aj žiť. Prosíme, aby všetci pútnici časť púte naozaj prešli pešo a tak sa pripravili prekročiť Svätú bránu v postoji viery a úcty. Preto musia aj všetci činní v tejto oblasti urobiť všetko, aby nezostalo len pri čisto turistickej udalosti. Preto by mali aj sami byť pravými pútnikmi a vykonať pešiu púť.

Je tiež dôležité pozvať veriacich, ktorí mimoriadnym spôsobom žijú zo skúsenosti milosrdenstva. Na to sa zhromaždia 3. apríla ľudia, ktorí žijú zo spirituality na základe milosrdenstva (hnutia, združenia, rehoľné spoločenstvá)
Oblasť charitatívnych služieb bude pozvaná na 4. septembra. Myslíme tu na zvlášť na mnohých dobrovoľníkov. Práve dobrovoľná činnosť je výrazom toho, ako sa milosrdenstvo v rôznych formách konkrétne žije a zaslúži si preto vlastnú oslavu.

Podobné platí pre mariánsku spiritualitu 9. októbra, na oslavu Matky milosrdenstva.
Nechýbajú podujatia pre mladých po birmovke, aby vyznali svoju vieru. Skupinu 13 až 16-ročných, pre ktorých je v pastorácii často málo ponúk, sa rezervoval 24. apríl.
Svetové dni mládeže v Krakove 26. bis 31. júla sa organizujú pre mladých staršieho veku.
Ďalšie podujatie je pre diakonov, ktorí sú povolaní vo farnostiach viesť službu lásky k blížnemu. Ich jubileom bude 29. máj.

Na 160. výročie zavedenia sviatku Srdca Ježišovho v celej Cirkvi budú sláviť jubileum 3. júla kňazi.
25. septembra sa zídu katechéti, ktorí svojím nasadením zvláštnym spôsobom podporujú život kresťanského spoločenstva najmä vo farnostiach.
Na 12. júna pozývame chorých a postihnutých spolu s tými, čo sa im s veľkou láskou a oddanosťou venujú.
6. novembra sa slávi jubileum väzňov, nielen vo väzniciach, ale skúmame možnosť, aby mohli niektorí sláviť Svätý rok s pápežom Františkom v Bazilike sv. Petra.

Druhá kategória podujatí sú znamenia, ktoré urobí pápež František, keď sa vydá k ľuďom v existenčných ťažkostiach. Osobnými stretnutiami s chudobnými, trpiacimi vyjadrí znamenia lásky, ktoré potrebujú.
Biskupov a kňazov prosíme, aby v spoločenstve s pápežom vydávali takéto znamenia vo svojich diecézach.
Cieľom je všetkým prinášať konkrétne znamenie milosrdenstva a blízkosti zo strany Cirkvi. Ďalším konkrétnym znamením lásky k blížnemu, ktoré má pretrvať ako spomienka na jubileum, bude projekt pomoci, ktorý má v chudobnej časti sveta priniesť pomoc a milosrdenstvo realizuje vo forme konkrétnej a účinnej pomoci.
Tretia kategória sú ponuky pre pútnikov, ktorí prídu do Ríma jednotlivo. Tých prijmeme v historickom centre Ríma v niekoľkých kostoloch. Tam sa budú môcť modliť a primerane sa pripravovať, aby sa prekročenie Svätej brány stalo naozaj duchovným momentom. Všetci, ktorí prídu do Ríme, nájdu špeciálny prístup, aby dosiahli Svätú bránu. To je potrebné, aby túto udalosť bolo možné skutočne sláviť ako náboženskú udalosť v bezpečí a ochrane aj pred zneužívaním, ktoré, ako sa zdá, stále viac denne postihuje milióny na svätých miestach kresťanstva.

Oficiálna stránka jubilea: www.iubilaeummisericordiae.va alebo www.im.va je v siedmych jazykoch: taliansky, anglicky, španielsky, portugalsky, francúzsky, nemecky a poľsky. … Stránka je spojená s rôznymi sociálnymi sieťami (Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus a Flickr) a skúmame aj možnosť App.

Sme presvedčení, že téma milosrdenstva môže byť momentom pravej milosti pre všetkých kresťanov ako aj vyburcovaním, aby sme naďalej kráčali po ceste novej evanjelizácie a pastoračného obrátenia, ktorú nám pápež František ukázal. Platí želanie pápeža: „V tomto jubilejnom roku nájde v Cirkvi Božie slovo ozvenu, ktorá zaznie mocne a presvedčivo ako slovo a gesto odpustenia, podpory, pomoci a lásky. Cirkev […] sa robí hlasom každého muža a každej ženy a plná dôvery a bez prestania opakuje: „Mysli na svoje zľutovanie, Pane a na skutky svojej milosti, pretože trvajú na veky.“ (MV 25)

 

Vatikán uverejnil modlitbu na „Rok milosrdenstva“

‘Urob Cirkev vo svete tvojou viditeľnou tvárou’

Vatikán, (kath.net) „Vyšli svojho Ducha a daj nám všetkým jeho pomazanie, aby sa Jubileum milosrdenstva stalo milostivým rokom Pána a aby tvoja Cirkev s novým nadšením prinášala Radostnú zvesť …“
Vatikán uverejnil v stredu zvláštnu modlitbu pre nadchádzajúci Svätý rok venovaný téme milosrdenstvo:

Pán Ježiš Kristus,
ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec
a povedal si nám že, kto vidí teba, vidí jeho.
Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.
Tvoj milujúci pohľad oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí, vykúpil cudzoložnicu a Máriu Magdalénu z toho, aby hľadala šťastie iba u stvorenia,
dal Petrovi plakať po jeho zrade a zabezpečil kajúcemu nebesia.
Daj nech počúvame tvoje slová k Samaritánke tak, akoby boli adresované nám osobne: „Keby si vedela v čom spočíva Boží dar!“
Ty si viditeľná tvár neviditeľného Otca a zjavuješ nám Boha, ktorý svoju všemohúcnosť ukazuje predovšetkým v odpúšťaní a v milosrdenstve.
Urob Cirkev vo svete viditeľnou tvárou, tvárou vzkrieseného a osláveného Pána.
Ty si chcel, aby samotní tvoji sluhovia podliehali slabosti, aby tak cítili súcit s tými, ktorí žijú v nevedomosti a omyle.
Daruj všetkých, ktorí sa na nich obracajú, skúsenosť, že Boh na nich čaká a miluje ich a že u neho nájdu odpustenie.
Vyšli svojho Ducha a daruj nám všetkým jeho pomazanie,
aby sa Jubileum milosrdenstva stalo milostivým rokom,
aby tvoja Cirkev s novým nadšením prinášala Radostnú zvesť chudobným, väzňom a utláčaným hlásala slobodu a nevidiacim otvárala oči.
Prosíme ťa o to na príhovor Márie, Matky milosrdenstva, teba, ktorý s Otcom v jednote Ducha Svätého žiješ a kraľuješ na veky vekom. Amen. –zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.