Pripomíname si 10. výročie likvidácie kresťanských odborov v Mondi SCP Ružomberok a SPP a.s.. + Dotazník o zachovávaní náboženskej slobody – irónia osudu

Pred desiatimi rokmi došlo na Slovensku k hrubému porušeniu základných ľudských práv a náboženskej slobody, ale i práva na odborové združovanie. Cirkev, kresťanské média aj kresťanské politické strany v tom čase mlčali. Dnes paradoxne poukazujú na hrubé prenasledovanie kresťanov inde vo svete.

Silvester Krčméry na pojednávani

 

Silvester Krčméry, predseda UPN Ondrej Krajňák a prezident NKOS P. Novoveský na súdnom pojednávaní o určení neplatnosti výpovede predsedu ZO NKOS v SPP, a.s.

List prezidenta NKOS kardinálovi Tomkovi:
Excelencia Jozef kardinál Tomko Pápežský legát Tretieho celoslovenského Eucharistického kongresu

Vaša excelencia.
Po 40 rokoch pôsobenia totality obnovili kresťania na Slovensku svoju odborovú centrálu, ktorá je pokračovateľkou v činnosti Kresťanských odborov na Slovensku, ktoré pôsobili od 29. júna 1920.
Napĺňať ciele práce kresťanských odborov sa ujala malá skupina kresťanských aktivistov, ktorí za uplynulé štyridsaťročné totalitné obdobie zažili na sebe a na svojich rodinách veľa neprávia a ponižovania. Preto sa aj všetci angažovali za pád zločineckého komunistického režimu. Domnievali sme sa, že po novembri ´89 na Slovensku zavládne skutočná demokracia, ktorú si už vysnívali naši dedovia a otcovia a my, ako verní synovia slovenského národa, sme chceli ich sen zrealizovať. Nikdy, ani v tej najhoršej predstave by sme si neboli pripustili, že sa znovu dožijeme hrubého pošliapavania Ústavy SR, základných ľudských práv, medzinárodných dohôd, ktoré SR prijala a nemalého osobného zastrašovania. Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (ďalej NKOS) sa stávajú terčom nehoráznej diskriminácie, keď našich členov a funkcionárov bezdôvodne prepúšťajú, vyhrážajú sa im stratou zamestnania. Doteraz sme sa snažili kresťanskou pokorou všetky podobné prípady riešiť zmierlivo, no vidíme, že naše snaženie je bezvýsledné.

 

Najvypuklejšie prípady diskriminácie našich základných organizácií (ďalej ZO) a funkcionárov sa odohrali v Mondi Business Paper SCP, a.s. Ružomberok a v SPP, a.s. Bratislava.
Znepokojuje nás, že kompetentné orgány, akým je napríklad i Inšpektorát práce neuplatňujú napriek upozorneniam samotného Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej MPSVR) SR pána Ľudovita Kaníka všetky zákonné prostriedky, aby zabránili diskriminácií našich základných odborových organizácií. Týmto nútia naše odborové organizácie, aby sa domáhali svojich práv súdnou cestou. Deje sa tak napriek tomu, že autorom a predkladateľom Zákonníka práce, ako aj zákona o Kolektívnom vyjednávaní je MPSVR SR a preto ich stanoviská k týmto zákonom by mali byť pre inštitúcie SR záväzné a smerodajné.

V Mondi Business Paper SCP, a.s. Ružomberok, došlo k prepusteniu právoplatne zvolených funkcionárov zo zamestnania. Dokonca na nich zamestnávateľ podal žalobu za poškodenie dobrého mena zamestnávateľa a žiadal od nich ospravedlnenie a finančnú náhradu 20 mil. Sk. Situáciu sa podarilo vyriešiť až v júni tohto roku, kedy súd neuznal výpovede, ktoré firma dala piatim funkcionárom našej ZO NKOS a prikázal uhradiť vyhodeným zamestnancom ušlú mzdu.

Svetová Konfederácia práce podporila ZO NKOS v SPP, a.s.. Kresťanské média, Cirkev i kresťanské politické strany mlčali

Vedenie SPP, a.s. Bratislava napriek stanovisku ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 5273/04-II/1 zo dňa 10.2.2005 naďalej diskriminuje našu základnú odborovú organizáciu upieraním práva zamestnancov v nej organizovaných na kolektívne vyjednávanie. Svoju intoleranciu potvrdil i dňa 09.3.2005 neplatným uzatvorením ďalšej kolektívnej zmluvy SPP, a.s. opäť bez účasti zástupcov ZO NKOS. Takéto počínanie je v rozpore s § 232 ods. 2 Zákonníka práce a článku 37 ods. 2 Ústavy SR. Za závažné porušenie základných princípov demokratickej spoločnosti považujeme i vylúčenie zástupcov ZO NKOS z kandidátnej listiny a z organizovania volieb členov dozornej rady SPP, a.s., čo podľa nášho názoru je v rozpore aj s § 200 Obchodného zákonníka.

Domnievame sa, že vzhľadom k tomu, že predseda ZO NKOS v SPP, a.s. Mgr. Anton Čulen s titulu svojej funkcie neustále poukazoval na spomínané skutočnosti, vedenie SPP, a.s. pristúpilo k tomu, že mu dňa 23. 5. 2005 v rozpore s § 240 ods. 6 a 7 Zákonníka práce SR, doručilo neplatnú výpoveď s pracovného pomeru. Potvrdzuje to i stanovisko Inšpektorátu práce Bratislava, zo dňa 14. 7. 2005.

Takéto počínanie zamestnávateľa chápeme ako kroky smerujúce k likvidácii našej ďalšej základnej odborovej organizácie, tentoraz v SPP, a.s.. Vzhľadom k tomu, že zamestnávateľ nerešpektoval ani toto Stanovisko Inšpektorátu práce Bratislava a v stanovenej lehote nedošlo k odstráneniu spomínaného nedostatku a vzhľadom i k tomu, že Inšpektorát práce Bratislava nenavrhol a ani neudelil pokutu v zmysle zákona o inšpekcii práce, predseda ZO NKOS v SPP, a.s. bol nútený podať na príslušnom súde Žalobu o určenie neplatnosti výpovede.

Stanovisko Inšpektorátu práce Bratislava zo dňa 12. 7. 2005 potvrdzuje porušenie § 232 ods. 2 Zákonníka práce SR a teda i neplatné uzatvorenie Kolektívnej zmluvy na rok 2005 – 2006. Je to po kolektívnej zmluve na rok 2004 už druhá neplatne uzatvorená kolektívna zmluva v SPP, a.s. za posledné dva roky. Týmto počínaním podľa nášho názoru vedenie SPP, a.s. nerešpektuje právo našej ZO NKOS na kolektívne vyjednávanie.
Žiaľ, musíme konštatovať, že podobný scenár sa opakuje i z našou ďalšou Základnou odborovou organizáciou v ŽOS, a. s. vo Vrútkach.
Vaša excelencia, o diskriminácii našich odborových organizácií sme listom informovali i všetkých najvyšších ústavných činiteľov SR. No žiaľ bez toho, aby došlo k zjednaniu nápravy. V tomto liste sme im oznámili i tú skutočnosť, že sa zo žiadosťou o pomoc obrátime i do zahraničia.

Z tohto dôvodu sa preto ako veriaci kresťania katolíci obraciame na Vás, Pápežského legáta Tretieho celoslovenského eucharistického kongresu a žiadame Vás, aby ste o diskriminácii Nezávislých kresťanských odborov Slovenska informovali i jeho excelenciu Svätého Otca Benedikta XVI.

Veríme, že týmto svojím krokom napomôžeme k dodržiavaniu ľudských práv a náboženskej slobody nielen na Slovensku, ale i na celom svete.

.
Pochválený buď Ježiš Kristus.

Peter Novoveský, prezident NKOS

Na vedomie: Prezident SR
Predseda NR SR
Predseda vlády SR
Július Brocka, predseda soc. výboru NR SR
Podpredseda NR SR Viliam Veteška
Ivan Mikloš MH SR
Ivan Šimko, poslanec NR SR
OZ Magnificát
Média

 

 

List predsedu ZO NKOS predsedovi Konferencie biskupov Slovenska Mons. Františkovi Tondrovi

Pochválený buď Ježiš Kristus.

Drahý otec biskup, dňa 3. novembra 2005 zaslal riaditeľ TK KBS p. J. Kováčik prezidentovi NKOS p. P. Novoveskému email, v ktorom ho upozorňuje i v mene zamestnancov TK KBS na nevhodné komunikačné schopnosti „jeho ľudí“. Kópiu tohto emailu poslal na vedomie i hovorcovi KBS (príloha č. 1).

Vzhľadom na to, že toto stanovisko obsahuje niektoré nepresnosti, dovoľte, aby som na ne zareagoval.
Dňa 19. 09. 2005 sa uskutočnilo v refektári františkánskeho kostola v Bratislave stretnutie pápežského legáta Jozefa kardinála Tomku s predstaviteľmi hnutí a laických združení. Na stretnutí sa zúčastnilo 79 pozvaných hostí z 38 združení. Napriek tomu, že NKOS boli i na tomto stretnutí prezentované ako jedno z najväčších laických združení na Slovensku, pozvánku na toto stretnutie nedostali.

Na tomto stretnutí som z poverenia prezidenta NKOS p. Petra Novoveského odovzdal pápežskému legátovi kardinálovi Tomkovi list, v ktorom informujeme jeho, ale i Svätého Otca Benedikta XVI. o hrubej diskriminácii NKOS. Ešte v ten istý deň vydala TK KBS správu z tohto stretnutia. Vzhľadom na to, že v tejto správe nebola ani zmienka o liste prezidenta NKOS zaslaného prostredníctvom pápežského legáta Svätému Otcovi Benediktovi XVI. a vzhľadom na to, že o tejto iniciatíve odmietli informovať i tlačové agentúry SR, obrátili sme sa dodatočne 21. 09. 2005 na TK KBS ale i Katolícke noviny zo žiadosťou o jeho uverejnenie. Až následne po tejto udalosti TK KBS dňa 22. 09. 2005 uverejnila aspoň krátku (i keď nie veľmi presnú) správu o tejto udalosti. Katolícke noviny o tejto udalosti neinformovali ani po uistení o informovanosti v najbližšom možnom čísle zo strany Mons. V. Plevu, riaditeľa SSV. Som toho názoru (a potvrdzuje to i moja prax), že ak o aktivitách, ale i diskriminácii laikov nebudú informovať katolícke médiá, nebudú to robiť ani sekulárne.

Dňa 12. 10. 2005 som osobne doručil p. Kováčikovi list prezidenta NKOS zaslaný predsedovi vlády SR p. M. Dzurindovi, prezidentovi SR p. I. Gašparovičovi a niektorým ministrom, v ktorom ho upozorňujeme na pretrvávajúcu nečinnosť kompetentných orgánov v súvislosti s hrubou diskrimináciou ZO NKOS v SPP, a.s.. Dôvody, ktoré pána Kováčika viedli k odmietnutiu publikácie tohto listu v servise TK KBS som uviedol v predmetnom liste a za nimi si stojím. Považujem to za svoje osobné svedectvo o situácii ktorú som zažil. Pravdivosť mojich tvrdení vo svojom emaily zo dňa 3. 11. dokonca nevyvracia ani p. Kováčik.

Pán Kováčik sa v predmetnom emaily vôbec nevyjadruje k obsahu listu zo dňa 16. 10. 2005. Jeho vôbec nezaujíma podstata listu, ale ani problémy, z ktorými NKOS zápasia, ale venuje sa iba akýmsi (bližšie nešpecifikovaným) nevhodným komunikačným schopnostiam „našich ľudí“. Cieľom tohto emailu je teda skôr zahmlievanie podstaty problému a snaha o diskreditáciu a zosmiešnenie nielen mojej osoby, ale i „našich ľudí“ teda NKOS. Je tu cítiť akýsi strach z možnej konfrontácie TK KBS (ale možno i Cirkvi ktorú táto inštitúcia zastupuje), s vládnou mocou, ale i určitými skupinami, ktoré sú ochotné za účelom presadzovania vlastných záujmov porušovať i základné ľudské práva a slobody. V tomto emaily p. Kováčik tri krát uvádza názov našej odborovej organizácie, ale žiaľ, ani jeden nie je správny.
Drahý otec biskup, dňa 19. 11. 2005 sa v Bratislave konalo Valné zhromaždenie FKI. Na tomto stretnutí sa hovorilo nielen o potrebe kresťanských médií v našej spoločnosti, a o reality šou, ale hovorilo sa i o vytláčaní veriacich z médií. V rámci diskusie som pripomenul slová pápežského legáta kardinála J. Tomka, prednesené na stretnutí s laickými hnutiami, kde hovoril o tom, že: „našiel na Slovensku umlčanú Cirkev“ a že: „kresťania na Slovensku sú vytláčaní z médií“. Vzhľadom na to, že bol prítomný i hovorca KBS p. M. Gavenda, opäť som poukázal na to, že kresťania sú dnes na Slovensku vytláčaný i z kresťanských médií a ako dôkaz som uviedol že TK KBS a Katolícke noviny odmietajú informovať o hrubej diskriminácii ale i aktivitách NKOS.

Na to zareagoval hovorca KBS p. M. Gavenda a uviedol, že je to „subjektívny názor NKOS“! Ako ďalej uviedol: „Katolícke noviny list, ktorý NKOS zaslala Svätému Otcovi nepublikovali z toho dôvodu, lebo je tvrdý, ale i po kultúrnej stránke obsahuje detaily, ktoré nie sú principiálne“. Toto vyjadrenie hovorcu KBS pobúrilo nielen mňa, ale i viacerých prítomných. To, že list, ktorý NKOS zaslali prostredníctvom pápežského legáta Svätému Otcovi je tvrdý, nie je problém NKOS, ale Slovenskej reality. NKOS nemôže za to, že nás tvrdo a nekompromisne vyhadzujú s práce. V liste je opísaná iba tvrdá realita, ktorá je však v prílohách podopretá i dôkazmi (príloha č. 2).
NKOS majú v rukách rozhodnutie súdov ale i Inšpektorátu práce Bratislava, ktorý jediný je v tejto veci kompetentný rozhodnúť a pre hovorcu KBS sú to iba nepodstatné veci! Veľmi ma mrzí, že hovorca KBS a šéfredaktor KN miesto toho, aby hľadal spôsob, ako nám pomôcť, radšej šíri indiferentizmus a zhadzuje autoritu NKOS. Ale i toto je obraz Slovenskej reality.

Poľutovania hodný je i email hovorcu KBS pána M. Gavendu zo dňa 6. 12. 2005 k obsahu môjho listu zo dňa 16. 10. 2005 zaslaný Vám, ale i otcovi kardinálovi Tomkovi, Apoštolskému nunciovi v SR a všetkým biskupom SR, ktorý radšej ani nebudem komentovať (príloha č. 3).

Drahý otec biskup, v súčasnosti sme svedkami toho, ako sa policajný odborári nielen na Slovensku, ale i v celej EÚ dokázali solidárne zastať svojho kolegu, šéfa odborového zväzu polície pána Litvu, ktorého minister vnútra SR „iba“ personálne preradil na inú pracovnú pozíciu.

Odborári z celej EÚ to považujú za „otvorenú diskrimináciu a zastrašovanie občanov, ktorí nájdu odvahu svoje práva uplatňovať“. Ako ďalej uvádzajú: jedná sa o „obmedzovanie základných práv a slobôd občana SR“. Svoju solidaritu prejavili i tým, že sa osobne zúčastnili v Bratislave na proteste policajných odborov. O diskriminácii NKOS žiaľ nikde nepadla ani zmienka.

Napriek tomu, že kresťanský odborári sú dokonca vyhadzovaný z práce, zastrašovaný a šikanovaný, odmietajú sa ich zastať i kresťanské médiá. Opäť pripomínam, že to dokazujú nielen rozhodnutie Okresného súdu v Ružomberku, ale i viaceré stanoviská Inšpektorátu práce Bratislava. Nehovorí sa o žiadnej solidarite, ale práve skôr naopak hľadajú sa dôvody na to, ako sa tomu vyhnúť. Ale pravdu povediac nemôžme očakávať, že sa tieto médiá budú zastávať „obyčajných“ laikov, keď sa v nedávnej minulosti nedokázali poriadne zastať ani svojho perzekvovaného biskupa! Jedinou vinou NKOS je iba tá skutočnosť, že sa snažia aplikovať slová Evanjelia do každodenného života.
„Náboženská indiferencia a takmer neexistujúca náboženská prax aj zoči-voči ťažkým problémom ľudskej existencie vzbudzuje nie menšie starosti a úpadok, než výslovný ateizmus“ (Christifidele laici, 34/124).

Drahí otec biskup, nemalo by sa zabúdať, že i my patríme do cirkvi zo všetkými právami a povinnosťami. I my máme účasť na trojakom – kňazskom, prorockom a kráľovskom úrade Kristovom tak, ako je uvedené i v apoštolskej exortácii Christifideles laici.

„Účasť na prorockom úrade Kristovom, ktorý „hlásal Kráľovstvo Otcovo svedectvom života a silou slova“, uschopňuje a zaväzuje laikov, aby vo viere prijímali Evanjelium, hlásali ho svojimi slovami a skutkami a odvážne poukazovali na zlo“. (Christifideles laici – 14/24). Cirkev má v prvom rade v súlade s Evanjeliom svoje poslanie v službách človeka. Mala by to byť ona, ktorá je solidárna so všetkými ľuďmi a so všetkými ľudskými spoločnosťami úlohou zúčastniť sa na svojím učiteľstvom a podľa možností činnosťou na tom, aby slúžila ľuďom ako osobám a ako členom skupín a spoločností, ku ktorým prináležia, bránila ich a pozdvihla ich uvedomelosť a zodpovednosť. S týmto cieľom vyhlasuje ich dôstojnosť, zdôrazňuje ich práva a dožaduje sa ich, pripomína a vštepuje im povinnosti a snaží sa vyvíjať vplyv na spoločenské štruktúry, na vedúce orgány, na kultúrne a politické dianie, aby prispela k ich obnove a pokroku v smere spravodlivosti a mieru. (Pozri Sociálny kódex Cirkvi, Raimondo Spiazzi, Dobrá kniha Trnava, 2000 str. 29).
Drahý otec biskup, kardinál Tomko na svojom stretnutí s laickými hnutiami Dňa 19. 09. 2005 povedal, že: “našiel na Slovensku umlčanú Cirkev“. Mali by sme si všetci uvedomiť, že to, čo sa okolo NKOS na Slovensku deje je dosť nebezpečný precedens, ktorý jeho slová potvrdzuje. Dnes sú to kresťanský odborári a zajtra to môže byť ktorákoľvek iná kresťanská inštitúcia, alebo i biskup. Ak kresťanské médiá mlčia dnes, nie je vylúčené, že budú mlčať i zajtra.

Bratislava 08. 12. 2005

S kresťanským pozdravom,

Za ZO NKOS
Mgr. Anton Čulen, predseda

Na vedomie: Jozef kardinál Tomko
Apoštolský nuncius v SR
Všetci biskupi SR

Biskupi chcú cez dotazník zistiť, ako je u nás zachovávaná náboženská sloboda

Bratislava 19. mája (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska (KBS) chce v spolupráci s Inštitútom pre ľudské práva a rodinnú politiku zistiť, ako je u nás zachovávaná náboženská sloboda. Všetkých ľudí dobrej vôle pozýva k tomu, aby vypracovali dotazník, ktorý obsahuje zoznam otázok k téme náboženskej slobody a prejavov intolerancie voči veriacim na Slovensku. Odpovede je potrebné poslať do konca mája na adresu: diskriminacia@kbs.sk.

„V prípade, že ste sa stretli s nejakou nižšie opísanou formou diskriminácie alebo intolerancie voči veriacim, zašlite nám prosíme informácie o tejto udalosti. Relevantné obdobie, na ktoré sa otázky vzťahujú je predovšetkým rok 2014 a 2015. Pošlite nám však aj informácie o závažných udalostiach, ktoré sa udiali už od roku 2010,“ píše sa v dotazníku, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na oficiálnej stránke www.kbs.sk.

Medzi otázkami k téme náboženskej slobody a prejavov intolerancie voči veriacim je napríklad vandalizmus na cirkevných pamiatkach, budovách a symboloch, diskriminácia v zamestnaní, verbálne a fyzické útoky a akékoľvek iné formy diskriminácie, intolerancie či neznášanlivosti. Ďalším okruhom je napríklad téma výhrady vo svedomí, obmedzovanie rodičovských práv a iné formy diskriminácie.

S monitoringom zachovávania náboženskej slobody u nás súhlasili všetci biskupi Slovenska. Dohodli sa na tom na poslednom plenárnom zasadnutí v Melčiciach. Dotazník už dostali všetky farnosti so žiadosťou, aby ho v prípade, že sa stretli s niektorými situáciami, ktoré sú v ňom opísané – zaslali vyplnený.

DOTAZNÍK je k dispozícii
::TU::

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150519021

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.