Kardinál Miloslav Vlk spochybňuje aj „anonymné“ vyjadrenie Svätej stolice: „Štátny sekretariát Svätej stolice nie je oboznámený so skutočnosťami“.

Aktualizované:

Pod textom prinášame reakciu riaditeľa Tlačového strediska Svätej stolice otca Federica Lombardi, ktorý reagoval na otázky slovenských novinárov

Ke sdělení Svatého stolce ohledně přijetí mons. Roberta Bezáka u Svatého otce 24. 5. 2015

Sdělení, zveřejněné dne 18. května t.r. na stránkách slovenské biskupské konference, je nadepsáno: „Státní sekretariát Svatého stolce požádal Apoštolskou nunciaturu na Slovensku, aby prostřednictvím Konference biskupů Slovenska zveřejnila následující“. Následuje sdělení, pod nímž není uvedeno žádné jméno zodpovědné osoby, která uvedené žádá, žádný podpis, žádné číslo jednací. Pod textem je jen anonymně uvedeno několik institucí.
Český kardinál sa hrubo mieša do vnútorných vecí Cirkvi na Slovensku: “To sou věci té Církve na Slovensku a není dobré, aby do toho nejaký Čech mluvil”
Nehodlám znovu vstupovat do diskuse s těmito poněkud nejasnými formulacemi vatikánských úřadů. Chci pouze sdělit, i když ze znění komunikátu není jasné, jestli se jeho obsah týká také mne, že vše, co jsem o předmětné audienci v médiích sdělil, je plná pravda. Jsem jen velmi překvapen, že podle zmiňovaného „sdělení“ Státní sekretariát Svatého stolce není informován o postupu Svatého otce, když píše, že při audienci „se nevstupovalo do jeho (Bezákových) předchozích záležitostí“. Pravdu, kterou jsem o audienci napsal, může dosvědčit i Mons. R. Bezák. Svatý otec sám udával směr a obsah audience a vyzval Mons. Bezáka, aby vyprávěl, „jak to bylo“. On hovořil a papež pozorně naslouchal.

Zdá se, že z výše citovaného sdělení vyplývá, že Státní sekretariát Svatého stolce není obeznámen se skutečnostmi. Je proto zvláštní, kdo tedy formuloval ono „sdělení“ a s jakým úmyslem, když nikdo ze zmíněných institucí audienci přítomen nebyl. Takovýto způsob jednání nikterak nepřispívá k vyjasnění a uklidnění celé situace. Komunikát dává mnoho impulsů k dalším spekulacím, do kterých se nikterak nehodlám pouštět.

kardinál Miloslav Vlk

http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=826

 

 

Štátny sekretariát Svätej stolice požiadal o upresnenie medializovaných informácií

Vatikán 18. mája (TK KBS) Štátny sekretariát Svätej stolice požiadal Apoštolskú nunciatúru na Slovensku, aby prostredníctvom Konferencie biskupov Slovenska zverejnila nasledujúce:

Dňa 10. apríla 2015 Svätý Otec František prijal na audiencii J. Ex. Mons. Róberta Bezáka, CSsR, trnavského emeritného arcibiskupa, v sprievode J. Em. kardinála Miloslava Vlka, pražského emeritného arcibiskupa.

Svätá stolica, zarmútená nepresnými a nesprávnymi interpretáciami týkajúcimi sa tohto stretnutia, chce upresniť, že malo výlučne súkromný účel, a tým bolo vyjadrenie ľudskej a kresťanskej lásky Svätého Otca spolubratovi biskupovi – bez toho, aby sa vstupovalo do jeho predchádzajúcej záležitosti. Naopak, v tejto súvislosti zdôrazňujeme, že opatreniu, ktoré svojho času Svätý Otec učinil voči Mons. Bezákovi, predchádzalo dôkladné skúmanie a objektívne posúdenie všetkých dostupných súčastí, zvlásť tých, ktoré sa objavili v priebehu apoštolskej vizitácie uskutočnenej v Trnavskej arcidiecéze na prelome mesiacov január a február 2012.

Svätá stolica dáva rovnako na vedomie, že postupy použité v tomto prípade, sú postupmi platnými v celej Katolíckej cirkvi, pri ktorých si oznámenie odňatia biskupskej stolice biskupovi (por. kán. 416) nevyžaduje pápežský dekrét. Naopak, prax je taká, že rozhodnutie Svätého Otca je oznámené zainteresovanej osobe prostredníctvom Apoštolskej nunciatúry a následne zverejnené prostredníctvom publikovania v L’Osservatore Romano.

Svätý Otec zároveň pri tejto príležitosti túži vyjadriť vďačnosť slovenským biskupom za ich lásku a vernosť nástupcovi svätého apoštola Petra a pozýva všetkých veriacich k upevneniu spoločenstva so svojimi pastiermi a k láske a podpore cirkvi, ktorá je na Slovensku ako dedička veľkej tradície siahajúcej k svätým Cyrilovi a Metodovi.

————————————————————————

Kvôli početným otázkam, ktoré prišli do Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska ohľadom autorstva daného vyhlásenia, pokladáme za potrebné uviesť nasledovné:

Prax Svätej stolice ohľadom vyhlásení Štátneho sekretariátu ozrejmil riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice otec Federico Lombardi, ktorý reagoval na otázky slovenských novinárov: „Vyhlásenia Štátneho sekretariátu ako také nie sú nikdy podpísané jednou osobou.“ Znamená to, že ich autorom je Štátny sekretariát Svätej stolice ako taký.

V špecifickom prípade, ako je zrejmé aj z nadpisu textu vyhlásenia, Štátny sekretariát Svätej stolice požiadal Apoštolskú nunciatúru na Slovensku, aby prostredníctvom Konferencie biskupov Slovenska zverejnila toto vyhlásenie. Tak sa aj stalo.

TK KBS

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150518041

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.