Biskup: „Teória gender vedecky úplne sporná“. „V boji za rodinu ide o samotného človeka.“ (Benedikt XVI.) + Katolícke učiteľky proti ‚ideológii gender‘

Nemecký pomocný biskup z Rottenburgu Thomas Mária Renz napísal pozdravný príhovor pre „Demonštráciu za všetkých“. – „V boji za rodinu ide o samotného človeka.“ (Benedikt XVI.)

Jan Pavol II. a Benedikt XVI.

Stuttgart, 22.6.2015 (kath.net/pl) 018 034

Milí účastníci „Demonštrácie za všetkých“!
Obraciate sa dnes na verejnosti už opakovane proti tomu, aby, „naše deti a spoločnosť v Baden-Württembergu boli indoktrinované v zmysle „mainstream gender“, ako to sami uvádzate.
U vedecky úplne spornej teórii gender ide o omnoho viac ako o úplné zrovnoprávnenie mužov a žien v našej spoločnosti, ktoré je úplne nesporné. Len nedávno profesor didaktiky biologických vied na Univerzite Goetheho vo Frankfurte, Hans Peter Klein, v článku pre FAZ poukázal na to, že „domnienky feministicky poznačených štúdií o genderi, podľa ktorých „charakter pohlaví nie je prirodzene daný ani nezmeniteľný, ale sociálne a kultúrne formovaný“, sú všetko iné ako vedecky dokázané.
Profesor Klein dospel k záveru: „Vyvoláva úžas, ako menšiny očividne s politickou podporou, dokážu väčšine diktovať svoje predstavy s takmer náboženskou horlivosťou. Aby dokázali presadiť svoje presvedčenia, vytvárajú klímu, v ktorej sa už nedarí diskusii, ale kde sa inak zmýšľajúci podozrievaniami a obvineniami odrádzajú a zastrašujú. Kto sa proti tomu vzbúri, musí počítať s hanobením a diskreditáciou vlastnej osoby či s cenzúrou kritických príspevkov.“

Tretie tajomstvo Fatima
Profesor Klein vyzýva, aby sa viedla otvorená a kritická diskusia o teórii gender a odporúča predovšetkým rodičom zvýšenú ostražitosť vzhľadom na výchovu detí: „Záväzná integrácia týchto viac ako pochybných a sčasti absurdných predstáv do koncepcie vzdelávania nielen v rámci biológie sa rovná ideologickému zásahu do zodpovednosti a samostatnosti odborov a predstavuje úplne neprijateľný zásah do slobody výskumu a náuky. Čo sa tam propaguje, je opakom citlivého diferencovaného prístupu k pohlaviu, ku kultúre a k náboženstvu v stále viac heterogénnej spoločnosti. Prijatiu sexuálnej mnohorakosti tak robí medvediu službu. Rodičia, učitelia a aj náboženské spoločenstvá nesú veľkú zodpovednosť za deti zverené do ich starostlivosti a mali by presne dohliadať na to, aby pri takto koncipovaných učebných plánoch neboli poškodené“ (Hans Peter Klein: FAZ 21.5.2015).

Už v r. 2012 pápež Benedikt XVI. upozornil na mylné základy teórie gender, keď povedal:

„Pohlavie podľa tejto filozofie už nie je danosťou prírody, ktorú človek musí prijať a osobne naplniť zmyslom, ale je to sociálna úloha, o ktorej sami rozhodujeme, zatiaľ čo doteraz o tom rozhodovala spoločnosť. Hlboká nepravda tejto teórie a v nej spočívajúcej antropologickej revolúcie je očividná. Človek popiera, že má svojou telesnosťou vopred danú povahu, ktorá je pre povahu človeka príznačná. Popiera vlastnú povahu a rozhoduje o tom, že mu nie je vopred daná, ale o tom, že ju sám vytvorí. Podľa biblického príbehu o stvorení patrí k podstate stvorenia človek, ktorý bol Bohom stvorený ako muž a žena. Táto dualita je podstatná pre ľudské bytie, ako ho Boh človeku dal. Práve táto dualita ako predom daná sa popiera. Už neplatí, čo stojí v príbehu o stvorení: „Ako muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1, 27). Nie, teraz platí, nie Boh ich stvoril ako muža a ženu – spoločnosť to doteraz robila a teraz o tom rozhodujeme sami. Muž a žena ako skutočnosti stvorenia, ako povaha človeka už neexistujú. Človek popiera prírodu. Už je iba duch a vôľa.“

Pre pápeža teda v zásadných otázkach presadzovaných teóriou gender ide o ľudské bytie a pri tvrdení prezentovanom s dogmatickým dôrazom, že nič nie je dané, ale všetko človekom samotným určované, nejde o nič menej ako o „antropologickú revolúciu“. Ak to naozaj tak je, tak stojíme v našej spoločnosti nie na konci, ale len na začiatku dlhej vedeckej a spoločenskej diskusie o základoch ľudského bytia, ako to tvrdí teória gender. Preto si želám, aby „Demonštrácia za všetkých“ dokázala dať rozhodujúci podnet pre túto naliehavo potrebnú férovú, otvorenom, vedeckú a nezaujatú a rešpektuplnú diskusiu o podstate človeka samotného, ktorý je pre prevažujúcu väčšinu našej spoločnosti, ktorá verí v Boha, v tom konečnom a najhlbšom vždy Božím darom a tým nie je ľubovoľne k dispozícii a nie je manipulovateľný.

„Aj keď verejné zastávanie sa viery v stvoriteľského Boha a v ním zjavenú pravdu o človeku si dnes vyžaduje veľa občianskej odvahy a pokory, zdá sa byť naliehavejšie potrebné ako kedykoľvek predtým. Pretože „kde sa sloboda tvorenia stáva slobodou sebatvorenia, tam sa nevyhnutne popiera samotný Stvoriteľ a tým v konečnom dôsledku sa zneucťuje aj človek ako Božie stvorenie, ako Boží obraz v tom vlastnom svojho bytia. V boji o rodinu ide o samotného človeka. A jasne sa ukazuje, že tam, kde sa Boh popiera, ničí sa aj ľudská dôstojnosť. Kto bráni Boha, bráni človeka.“ (Pápež Benedikt XVI. 21.12.2012).

kath.net ďakuje pomocnému biskupovi Renzovi za priateľské dovolenie uverejniť pozdravný príhovor pre „Demonštráciu za všetkých“ 21.6. 2015 v Stuttgarte

 

Katolícke učiteľky proti ‚ideológii gender‘

Fulda, 21.6.2015 (kath.net/ KNA) 018 033 – Proti «ideológii gender» sa postavilo Združenie nemeckých učiteliek (VkdL).
„Táto ideológia je zameraná na negovanie biologického pohlavia muža a ženy, na zrušenie tradičnej rodiny, na totálnu sexuálnu neviazanosť, na odstránenie práv rodičov a na ´pedagogiku zneisťovania´“, kritizovalo plenárne zhromaždenie združenia cez víkend v nemeckej Fulde.
Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že ak sa dôkladnejšie zaoberáme touto ideológiou jasne sa ukazuje, že ide o zrovnoprávnenie ľudí s heterosexuálnou, homosexuálnou, bisexuálnou a transsexuálnou orientáciou. Kresťanský obraz človeka, ktorý vychádza z celosti človeka a vyžaduje si dôstojné ocenenie muža a ženy v ich rozdieloch, stojí ako diametrálne odlišný voči «deštruktívnemu obrazu človeka v zmysle genderu».
Na tému zasadnutia združenia «Ohrozená sloboda» sa vyjadrila jeho predsedníčka Roswitha Fischerová:
„Politická sloboda je síce rozsiahle zakotvená v zákonoch, no spoločenské zoskupenia a trendy propagujú ideológie, ktoré spochybňujú existenciu človeka.“
Združenie so sídlom v Essene, založila v r. 1885 ako Katolícky zväz zamestnaných žien, Paulína Herberová. Zastupuje záujmy učiteliek všetkých oblastí a zasadzuje sa za pedagogickú prácu podľa kresťanského obrazu človeka. -zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.