Trnavská arcidiecéza vydala stanovisko k hromadne rozposlanému anonymnému listu. + Dve stanoviská KBS

Trnava 24. júna (TK KBS) V uplynulých dňoch bol na jednotlivé farské úrady Trnavskej arcidiecézy a niektorým médiám hromadne rozposlaný anonymný list z Banskej Bystrice, ktorý sa snaží všeobecnými frázami bez konkrétnych údajov poškodiť dobré meno niektorých osôb, ako aj Trnavskej arcidiecézy. Trnavská arcidiecéza k anonymnému listu vydáva nasledujúce stanovisko, ktoré vám prinášame v plnom znení:

Kriz vo svetle

„Na anonymné listy máme svoj názor, pretože ak je niekto presvedčený a má relevantné dôkazy, že nekonáme, alebo niekto z pracovníkov Arcibiskupského úradu nekoná v súlade s Kódexom kánonického práva a zákonmi Slovenskej republiky, v duchu kresťanskej morálky, správneho hospodára, je jeho občianskou a kresťanskou povinnosťou legálnymi prostriedkami žiadať o nápravu. Schovávať sa za anonymitu a osočovať konkrétnych ľudí bez akéhokoľvek dôkazu a vo všeobecnej rovine je úbohé, nekresťanské a odsúdeniahodné. Anonymný list bol hromadne rozposlaný. Značnou mierou poškodzuje dobré meno konkrétnych osôb s cieľom poškodiť ich v zamestnaní a poškodzuje ich profesijný život a česť. Oznamuje nepravdivé údaje s cieľom spôsobiť im vážnu spoločenskú ujmu, rovnako ako aj Trnavskej arcidiecéze. Preto všetci dotknutí podávajú trestné oznámenie pre trestný čin ohovárania podľa paragrafu 373 ods. 1 Trestného zákona.

Trnavská arcidiecéza podnikla v poslednom období niekoľko krokov k úprave nevýhodných zmlúv tak farských, ako aj arcidiecéznych. Zaviedli sa transparentné a rovnocenné pravidlá prenájmu nehnuteľného majetku. Trnavská arcidiecéza a jej farnosti sú vystavené enormným, často až agresívnym tlakom zo strany rôznych lobistických skupín a jednotlivcov, dokonca verejných činiteľov jednotlivých obcí, ktorí vyvíjajú voči Arcibiskupskému úradu v Trnave rôzne formy nátlaku s cieľom získať prenájom, či vlastníctvo cirkevného majetku. Trnavská arcidiecéza nebude tieto praktiky v žiadnom prípade podporovať, a nenechá sa žiadnym spôsobom vydierať.“

TK KBS informoval Arcibiskupský úrad v Trnave

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150625027

 

Stanovisko KBS ku kríze migrantov a utečencov

Bratislava 22. júna (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska sa na svojom plenárnom zasadaní na Donovaloch (16.-17. júna) zaoberala aj aktuálnou krízou migrantov a utečencov. V tejto súvislosti k danej problematike zaujala nasledujúce stanovisko.

„Vyjadrujeme presvedčenie, že z hľadiska ľudských a kresťanských princípov je potrebné venovať migrantom a utečencom pozornosť. Je predovšetkým úlohou štátov a medzinárodného spoločenstva zvoliť správne prostriedky tejto pomoci, vrátane vyriešenia problémov v krajinách, odkiaľ pochádzajú. Aj katolícka cirkev na Slovensku chce naďalej podľa svojich možností pomáhať, aby sa prejavila solidarita a kresťanská láska ľuďom, ktorí to potrebujú.“

FB_IMG_1434635196433

KBS počas plenárneho zasadania schválila 4 projekty humanitárnej pomoci pre prenasledovaných kresťanov a utečencov, financované zo zbierky KBS v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou, vo výške 190 000 Euro.

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150622034

 

Biskupi prijali stanovisko k výsledkom previerky na KU v Ružomberku

Donovaly 17. júna (TK KBS) Všetci slovenskí katolícki biskupi sa v dňoch 16. – 17. júna 2015 stretli na Donovaloch na 81. plenárnom zasadaní KBS. Okrem iného prijali stanovisko k výsledkom previerky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Prinášame ho v plnom znení.

—————————————————————–

Z podnetu rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku, prof. Jozefa Jaraba, sa na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska, ktorá je jej zriaďovateľom, uskutočnila na Katolíckej univerzite v Ružomberku previerka s cieľom preveriť situáciu univerzity vo vybraných oblastiach za roky 2010 – 2013. Previerku uskutočnila firma KPMG Slovensko spol. s.r.o.

Konferencia biskupov Slovenska berie na vedomie záverečnú správu audítora. KBS sa na svojom 81. plenárnom zasadaní zaoberala návrhom opatrení a úloh. Na základe výsledkov previerky oznamujeme nasledovné:

1. Konferencia biskupov Slovenska konštatuje, že v období rokov 2010 – 2013 došlo vo vedení KU, Pedagogickej fakulty a Filozofickej fakulty, k závažným manažérskym zlyhaniam, neefektívnemu hospodáreniu a konaniu v rozpore s dobrými mravmi.
2. Konferencia biskupov Slovenska preto víta a podporuje snahu súčasného vedenia KU v Ružomberku rozhodným spôsobom riešiť pochybenia a zistené nedostatky, čo najskôr realizovať nápravu a vyvodiť zodpovednosť konkrétnych osôb.
3. Konferencia biskupov Slovenska žiada rektora KU, aby s účinnosťou od 1. júla 2015 pozastavil vyplácanie mimoriadnych odmien na celej KU až do schválenia nových pravidiel odmeňovania.
4. Konferencia biskupov Slovenska žiada rektora KU, aby ukončil spoluprácu s Fondom Ladislava Pyrkera a nepokračoval v spolupráci s Fondom T. Zasepu.
5. Konferencia biskupov Slovenska ďalej schválila plán opatrení vypracovaný v súčinnosti s vedením KU, ktorý obsahuje tak bezodkladné ako aj systémové opatrenia v oblastiach:
a. odmeňovanie a rozvoj ľudských zdrojov;
b. ekonomika, účtovníctvo a správa majetku;
c. procesné riadenie, optimalizácie procesov, oblasť systému vnútorných predpisov KU;
d. spolupráca KU a jej fakúlt s fondmi, nadáciami, súvisiaca vedecká a výskumná činnosť
e. riadenie kvality a vnútornej kontroly.
6. Konferencia biskupov Slovenska poverila rektora KU, aby tieto opatrenia v spolupráci so zriaďovateľom a Správnou radou KU realizoval v stanovenom harmonograme.
7. Konferencia biskupov Slovenska bude pozorne sledovať celý proces realizácie plánu opatrení a bude ďalej poskytovať KU pomoc a radu.

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150617022

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.