VÝZVA SSS – ZACHRÁŇME KLUB SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV! Neakceptovateľný postup firmy Arthur DS, s. r. o., vo veci Klubu slovenských spisovateľov

VÝZVA SSS – ZACHRÁŇME KLUB SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV!
Neakceptovateľný postup firmy Arthur DS, s. r. o., vo veci Klubu slovenských spisovateľov na Laurinskej 2 v Bratislave
(Zoznam signatárov je pod textom Výzvy SSS.)
Klub slovenských spisovateľov vyše tridsaťpäť rokov slúžil slovenskej spisovateľskej obci, vydavateľským a časopiseckým redaktorom či publicistom i ďalším umelcom a vzdelancom. Bol miestom osobných aj pracovných stretnutí mnohých osobností slovenskej literatúry, umenia a vedy, ktorých prínos do našej národnej kultúry je neoceniteľný.

Klub do roku 2013 prevádzkoval Literárny fond. Po uzavretí nájomnej zmluvy nevýhodnej pre Spolok slovenských spisovateľov s firmou Arthur DS, s. r. o., ktorý požiadal súd o jej vyhlásenie za neplatnú, sa, žiaľ, prevádzka klubu skončila. Po kratšej letnej prestávke sa prevádzka obnovila – na základe iniciatívy spisovateľov a vedúceho klubu Ondreja Antovszkého. Dňa 20. júla t. r. sme sa – v ozname na vstupných dverách do budovy – s poľutovaním dozvedeli, že Klub spisovateľov končí. Spolok slovenských spisovateľov vzápätí vyzval nájomcu – firmu Arthur DS, s. r. o., aby nezmenila účel využívania tradičného klubu spisovateľov a zachovala jeho fungovanie.

Navzdory tomu sa však 27. júla t. r. objavil nad vstupným schodiskom do Klubu slovenských spisovateľov veľký baner s nápisom ARTHUR NIGHT CLUB a s vyobrazením striptízovej tanečnice, ktorý avizuje otvorenie nočného striptízového klubu v priestoroch Klubu slovenských spisovateľov.
Toto jednostranné úsilie nájomcu budovy firmy Athur DS zriadiť – bez konzultácie so Spolkom slovenských spisovateľov ako 50 % spoluvlastníkom budovy – v priestoroch klubu nočný striptízový klub považujeme za poburujúci a provokatívny zámer znehodnocujúci genia loci Klubu slovenských spisovateľov. O to väčšmi, že uvedený zámer nemá žiadnu oporu ani v zmluve o prenájme, na ktorú sa Arthur DS odvoláva ako na platnú, napriek tomu, že zmluva je predmetom súdnej žaloby vo veci jej neplatnosti.

Z uvedených dôvodov sa obraciame na ministra kultúry Slovenskej republiky Marka Maďariča s návrhom na zaradenie Klubu slovenských spisovateľov do zoznamu kultúrnych pamiatok – vrátane jeho interiéru, reliéfnych portrétov slovenských spisovateľov od významných slovenských sochárov (ktoré sa t. č. nachádzajú v depozite Literárneho fondu) a umeleckej plastiky

http://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/organy/vyzva-sss-zachranme-klub-slovenskych-spisovatelov/

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.