Klamstvá a boľševické vymývanie mozgov zo strany SKOK

Po tom všetkom, čo som počas boľševického režimu na Slovensku zažil, sa mi ani nechce veriť, čoho všetkého sú títo „leninovi bratranci“ bez charakteru a chrbtovej kosti ešte aj dnes schopní.

Za neskutočnú drzosť, aroganciu, demagógiu, lož ale aj výsmech do očí všetkým slušným občanom Slovenska, ktorým ešte aspoň trocha slúži zdravý rozum a pamäť, považujem už niekoľko mesiacov medializovanú pseudo – požiadavku extrémistických zástancov neobolševickej strany SKOK (aj s tichou podporou politických strán, ktoré majú v názve slovo „kresťanský) o akejsi vraj „poslednej úplne nesplnenej požiadavke novembra 1989“.
karikatura-Daniel-Krajcer-odluka-cirkvi-od-statu-SKOK
Už ma ani nijako neprekvapuje, že túto absurdnú „požiadavku novembra 89“, (ktorá možno odznela za múrmi „februárky“ prípadne u „Dvoch levov“ ale určite nie na Slovenských námestiach) v médiách neprezentuje bývalí riaditeľ ŠTB Alojz Lorenc, ale narýchlo vykvasený markizácko – kresťanský disident.

„Odluka cirkví od štátu je poslednou úplne nesplnenou požiadavkou novembra 1989. Je naozaj načase, že dnes, takmer 26 rokov od nežnej revolúcie, sa táto téma dostáva do Národnej rady,“ povedal pre agentúru SITA autor zákona Daniel Krajcer“.

Treba v tejto súvislosti pripomenúť, že v súlade so Základnou zmluvou uzatvorenou medzi Slovenkou republikou a Svätou Stolicou zo dňa 24. novembra 2000 je potrebné ešte uzatvoriť dve čiastkové zmluvy: zmluvu o výhrada svedomia a o finančnom zabezpečení katolíckej cirkvi (odluka Cirkvi). Demagóg Krajcer aj s jeho Leninovými bratrancami zo strany SKOK ale samozrejme zmluvu o výhrade svedomia ani nespomenie.

Pán Krajcer a spol voľajako zabudli, že nežnej revolúcii na Slovensku predchádzal už v marci roku 1988 na Hviezdoslavovom námestí tzv. bratislavský veľký piatkom, kde občania Slovenska v chladnom počasí, pred spustenými vodnými delami, zo sviečkami v rukách a masírovaný obuškami príslušníkov Štb žiadali m. i. aj úplnú náboženskú slobodu. Patrí sem aj výhrada svedomia, ktorej sa títo neobolševici i s farizejmi v kresťanských politických stranách dodnes tak neskutočne boja.

Nespomínam si, že by si čo i len niekto na novembrových námestiach dovolil žiadať odluku cirkvi od štátu, ale veľmi dobre si pamätám, ako ľudia žiadali pád neľudského komunistického režimu, dodržiavanie základných ľudských práv a úplnej náboženskej slobody, kde patrí aj výhrada svedomia. Tá výhrada svedomia, ktorú vláda SR, napriek prísľubu dodnes neratifikovala. K podpisu a ratifikácii nedošlo i napriek tomu, že o to v petícii odovzdanej do NRSR v decembri 2006 žiadalo až 120 000 občanov SR. Čo si strana SKOK a iné neoboľševické štruktúry samozrejme nepamätajú a ani nechcú pamätať.

Rád by som im pripomenul, že medzi skutočné a nesplnené požiadavky „novembra 1989“ patrí aj právo na prácu, spravodlivú mzdu, dôstojné ľudské a pracovné podmienky (nie dlhá a otrocká práca, bez oddychu v neľudských podmienkach za existenčné mzdy), právo na súkromný majetok, slobodu pohybu (drvivá väčšina občanov nemá právo na súkromný majetok, lebo mzda nestačí ani na zaplatenie nájomného a stravu, existenčná mzda nedovoľuje mnohým ľuďom ani cestovať), dôchodky a platy ani zďaleka nie sú ako v sľubovanom Švajčiarsku. Ľudia nemajú z čoho žiť, mladý ľudia pre zlú finančnú situáciu si odmietajú zakladať rodiny, nerodia sa deti atd.

A klamári zo strany SKOK nežiadajú pre občanov Slovenskej republiky toľko sľubované švajčiarske mzdy, ale bez hanby tlačia cez média ľuďom do hlavy takúto nehoráznu lož o novembrovej požiadavke o odluke Cirkvi od štátu!

Veď podľa údajov Štatistického úradu SR sa v roku 2011 pri sčítaní obyvateľstva, domov a bytov prihlásilo v kolónke vierovyznanie k príslušnosti len k Rímskokatolíckej cirkvi 3 347 272 občanov SR čo je až 62%, k Evanjelickej cirkvi 316 250 občanov SR čo je 5, 9% a ku Gréckokatolíckej cirkvi 206 871 občanov SR čo je 3,8 % občanov.

Teda z celkového počtu občanov SR 5 416 727 (stav ku 31. 3. 2014) sa len k trom najväčším cirkvám prihlásilo 3 870 398 občanov SR!

A od koho sa chce vlastne táto „autobusová strana“, ktorá zrejme nemá ani niekoľko sto, nie to ešte tisíc členov odlúčiť? Od drvivej väčšiny občanov SR? Odlúčiť sa od tých 3 870 398 občanov môže žiadať len blázon?

Alebo nás chce pán Krajcer presvedčiť, že títo občania neprispievajú aj väčšinovou sumou peňazí do štátneho rozpočtu? Strane SKOK vadí, že z daní neveriacich sa financujú cirkvi! A neprispievajú aj kresťania zo svojich daní na služby, ktoré nevyužívajú, alebo sú v rozpore s ich svedomím? Kto bude garantovať, že z daní kresťanov nepôjde ani euro na potraty, eutanáziu, homoagendu, alebo zvrátené televízne či divadelne relácie?

Nie je to zo strany takejto mini strany bláznovstvo, keď žiada, aby sa menšina odlúčila od väčšiny? To chce zase menšina diktovať väčšine?

To chcú naozaj zástupcovia kultúry smrti, vzbúrenci proti Bohu a hrobári Slovenského národa v strane SKOK, ktorá skončí z veľkou pravdepodobnosťou na smetisku dejín rovnako, ako skončili v roku 2006 aj bývalí kolegovia pána Krajcera znovu rozkazovať väčšine?

A čo tá väčšina, ktorú tvorí podľa štatistík až 3 870 398 občanov SR, bude mlčať? A kde sú tie „kresťanské“ politické strany, ktorých členovia sa už roky bijú do pŕs, ako veľmi im záleží na prijatí zmluvy o výhrade svedomia? Mlčia aby svedčili? Slobodomurárska odluka má samozrejme Cirkev zruinovať. Odlukou od KDH by rozumný v cirkvi klesli, aby sa zbavili trosky, očistili a obielili do konečného času, lebo tak, ako hovorí prorok Daniel (Dan 11, 35), do istého času ešte trvá.

Foto zdroj Topky

 

Anton Čulen

 

SKOK chce zmenu: Jeho poslanci predložili zákon o odluke cirkvi

BRATISLAVA – Skupina poslancov NR SR za novú stranu SKOK! predložila do parlamentu návrh zákona o finančnej odluke cirkví od štátu. Pod návrhom sú podpísaní poslanci Daniel Krajcer, Martin Chren, Juraj Miškov a Jozef Kollár. „Odluka cirkví od štátu je poslednou úplne nesplnenou požiadavkou novembra 1989. Je naozaj načase, že dnes, takmer 26 rokov od nežnej revolúcie, sa táto téma dostáva do Národnej rady,“ povedal pre agentúru SITA autor zákona Daniel Krajcer.

Odluka cirkví od štátu sa v podobe zákona dostáva do slovenského parlamentu po prvýkrát v histórii samostatného Slovenska. Daniel Krajcer o tejto téme rokoval s registrovanými cirkvami ešte ako minister kultúry. Na pôde parlamentu založil neformálnu pracovnú skupinu poslancov viacerých politických strán. Podľa Krajcera nie je prekážkou odluky ani platná Základná zmluva so Svätou stolicou. „Financovanie cirkví na Slovensku upravuje ešte komunistický zákon z roku 1949. Vatikánska zmluva nestanovuje, ako majú byť cirkvi na Slovensku financované, a je v moci slovenského parlamentu zmeniť starý systém, s cieľom dať viac slobody občanom, ale aj samotným cirkvám,“ povedal Krajcer.

Podľa definície je odluka cirkvi a štátu politickou a legislatívnou doktrínou, ktorá vyhlasuje, že štát a všetky náboženské inštitúcie majú byť navzájom na sebe nezávislé a oddelené. Zahŕňa v sebe dva princípy: slobodu vierovyznania a sekulárnu vládu. Duchovní registrovaných cirkví sú dnes podľa poslancov Skoku vlastne de facto zamestnancami štátu. „Štát však má vykonávať svoje činnosti vo verejnom záujme, v prospech všetkých občanov – a nie len ich časti. Povinné financovanie cirkevných aktivít aj z daní neveriacich tak prispieva k zbytočnej polarizácii spoločnosti,“ konštatujú predkladatelia v dôvodovej správe.

Zmena financovania cirkví z neadresného – cez štátny rozpočet – na adresné, prostredníctvom daňovej asignácie, vytvorí podľa nich priamy vzťah medzi občanmi, cirkvami a charitatívnymi organizáciami. Predkladatelia preto historicky po prvý raz v Národnej rade Slovenskej republiky predstavujú model finančnej odluky štátu a cirkví, založený na zmene spôsobu financovania nielen aktivít cirkevných, ale i obnovy národných kultúrnych pamiatok, starostlivosť o ktoré predstavuje podstatnú časť výdavkov registrovaných cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike.

Predložený model finančnej odluky cirkví od štátu odstraňuje previazanosť a závislosť všetkých cirkví od vládnej moci. Zároveň vytvára priestor pre celkové zvýšenie financií, plynúcich na tieto účely, avšak nie z rozhodnutia politikov, ale občanov samotných. Nezabúda na riešenie historického dlhu pri obnove a rozvoji slovenského kultúrneho a historického dedičstva pre budúce generácie. „Navrhujeme, aby každý občan sám rozhodol o tom, či chce prispieť na fungovanie registrovaných cirkví a náboženských spoločností, a to prostredníctvom poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb do výšky 2 % jednej cirkvi podľa vlastnému výberu – analogicky, ako je tomu dnes pri poukázaní podielu dane na verejnoprospešný účel (mimovládnym organizáciám),“ uvádzajú poslanci.

Finančné prostriedky zo zaplatenej dane, ktoré nebudú takýmto spôsobom asignované konkrétnym cirkvám, budú poukázané novozaloženému Fondu na obnovu kultúrneho dedičstva, ktorý takéto finančné prostriedky vynaloží na obnovu národných kultúrnych pamiatok (NKP). Jedna polovica prostriedkov tohto fondu bude využitá na obnovu NKP vo vlastníctve cirkví a rozhodovať o nej bude komisia, zložená zo zástupcov cirkví. Druhá polovica prostriedkov tohto fondu bude využitá na obnovu ostatných NKP, a rozhodovať o nej bude komisia zložená zo zástupcov Ministerstva kultúry SR a kultúrnej obce. Podrobnosti fungovania tohto fondu upraví samostatný zákon. Starostlivosť o NKP a ich obnova dnes tvorí podstatnú časť výdavkov cirkví na Slovensku.

http://www.topky.sk/cl/100535/1495367/SKOK-chce-zmenu–Jeho-poslanci-predlozili-zakon-o-odluke-cirkvi

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.