Škandalózne porušenie jazykového zákona: Výstava Veľká Morava v Bratislave – SNM len v českom a anglickom jazyku!?

Preposlaná správa:
Od: v prílohe posielam sľúbené foto (pracovne) popisov z Výstavy Veľká Morava, ktoré sú len v českom a anglickom jazyku – chýba slovenčina, čo je podľa mojej skromnej mienky porušenie zákona o štátnom jazyku. Výstava sa koná na Bratislavskom hrade a usporiadateľ je Slovenské národné múzeum – Historické múzeum.

Skandalozna vystava o VM

O SNM

Slovenské národné múzeum je vrcholná štátna zbierkotvorná, vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti múzejnej činnosti v Slovenskej republike. Na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, dokumentuje, odborne spracováva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje, sprístupňuje a vo verejnom záujme využíva zbierkové predmety ako doklady vývoja slovenskej prírody a spoločnosti, slovenského národa a etnických spoločenstiev. Plní úlohy súvisiace s tvorbou, evidenciou a ochranou zbierok ako súčasti národného kultúrneho dedičstva.

Skandalozna vystava o VM 1

V rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti prezentuje zbierkové fondy prostredníctvom stálych expozícií a výstav doma i v zahraničí a realizuje aj ďalšie formy múzejnej komunikácie. Rieši vedeckovýskumné úlohy a výsledky sprístupňuje verejnosti formou vydavateľskej a publikačnej činnosti.

Skandalozna vystava o VM 2

Súčasťou SNM je aj špecializovaný verejný archív a vedecká knižnica. Pod jeho správu patria stovky objektov, vrátanie národných kultúrnych pamiatok. SNM plní svoje úlohy prostredníctvom riaditeľstva a 18 špecializovaných múzeí, ktoré sú v rámci svojho zamerania dokumentačnými, vedeckovýskumnými a metodickými pracoviskami. SNM zároveň plní funkciu koordinačného, metodického, odborno-poradenského, štatistického, vzdelávacieho a informačného centra pre celú oblasť múzejníctva v Slovenskej republike.

http://www.snm.sk/?o-snm

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.