V trnavskej katedrále slávili spomienku na zosnulého biskupa Pavla M. Hnilicu. Trnavský arcibiskup Ján sa v závere svätej omše pomodlil nahlas zasvätenie Božskému srdcu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Trnava 10. októbra (TK KBS) V trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa, vo štvrtok 8. októbra, za prítomnosti trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, pátrov Spoločnosti Ježišovej, kňazov Diela Ježiša Veľkňaza a iných diecéznych kňazov sa príbuzní, sestry z misijného spoločenstva Rodiny Panny Márie spolu s ďalšími rehoľníkmi a veriacimi zúčastnili na spomienkovej svätej omši za zosnulého biskupa Pavla M. Hnilicu SJ. Pripomenuli si tak už 9. výročie jeho úmrtia. Ako v úvode povedal trnavský arcibiskup, túto „svätú omšu obetujeme za jeho nesmrteľnú dušu, aby Pán prijal, čo veríme že už prijal, svojho milovaného syna Pavla do svojho náručia.“
Biskup Pavol Hnilica
Biskup Pavol zostal v povedomí veriacich ako apoštol Božieho milosrdenstva a horlivý šíriteľ úcty k Nemu. Pred hlavným oltárom bol umiestnený obraz Sedembolestnej Panny Márie. Pri pohľade na našu Nebeskú Matku, ktorá drží v náručí mŕtve telo svojho Syna, nachádzal aj on sám silu neúnavne hlásať Božie milosrdenstvo všetkým, s ktorými sa stretával.

K odpovediam na otázky, ktoré položil arcibiskup v úvode svätej omše – „V čom nám dáva biskup Pavol príklad? Aký bol? V čom by sme ho mohli nasledovať?“ – sa vrátil počas homílie, keď poukázal na skutočnosť, že každý biskup je pontifex – staviteľ mostov. Povedal: „Aké to bolo úžasné, že v živote otca biskupa Pavla sa toto zvláštnym spôsobom prejavilo, že postavil mosty medzi Moskvou a Rímom, medzi Východom a Západom. Staval tieto mosty tak viditeľné, že do dnešného dňa tieto mosty stoja a dá sa po nich prechádzať a dá sa na nich stretávať s bratmi a sestrami. Vidíte, aké je to úžasné byť staviteľom mostov. Vy sa tiež môžete stať staviteľmi mostov. Ono to súvisí aj s tým evanjeliovým: byť soľou zeme, byť svetlom sveta. Pretože soľ nielenže dáva chuť jedlám, ale v zime, keď sú zamrznuté chodníky, tak sa soľou posype ľad a dá sa prechádzať po chodníku k susedom, k priateľom, pretože sa ľad roztopil, soľ ho roztopila a most je pripravený. A keď sme my soľou, my máme byť tými, čo pripravujú tie chodníčky, ktoré roztápame svojou láskou a milosrdenstvom, svojou kňazskou, rehoľnou horlivosťou a stávame sa takto staviteľmi mostov.“ Dal ho za príklad pastoračnej múdrosti – prudentia pastoralis. Povedal: „On sa vedel v každej situácii zorientovať, vedel kam ho Pán posiela a prečo ho tam posiela. Vedel sa zrieknuť svojho krásneho rodného kraja na Krupinsku, zriekol sa tých istôt, ktoré predsa len mal vo svojej rodine a odchádza tam, kam ho Pán povoláva. Preto by sme si mali aj my dnes položiť otázku, v prvom rade ja ako biskup a tiež vy moji bratia kňazi, rehoľníci, Bohu zasvätené osoby, ale aj všetci tu prítomní: Aké je moje povolanie?“

Svätej omše sa zúčastnila aj rodina z Maďarska, ktorá umožňovala otcovi biskupovi Pavlovi v období totality pod svojou strechou vykonávať dôležité stretnutia s mnohými ľuďmi napomáhajúcimi umlčanej Cirkvi. Nebál sa a všemožne pomáhal Cirkvi na Slovensku, aj keď on sám sa do svojej milovanej vlasti vrátiť nemohol. V homílii arcibiskup Orosch vyzdvihol biskupovu nezištnosť, keď povedal: „On kráčal po tej ceste: nie čím viac mať, ale čím viac byť pre iných. Byť pre iných dobrým pastierom, ukazovateľom správnej cesty.“ V procesii s obetnými darmi bola prinesená aj kňazská štóla, pretože koncom septembra tohto Roku zasväteného života sme si pripomenuli 65. výročie jeho kňazskej vysviacky. V odhodlanosti žiť naplno svoje rehoľné, kňazské a potom aj biskupské povolanie mu bolo nápomocné jeho úplné odovzdanie sa do Božej vôle, ktoré vykonal zasvätením sa Božskému srdcu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie už ako novic Spoločnosti Ježišovej a napísal ho svojou vlastnou krvou. Trnavský arcibiskup Ján sa toto zasvätenie pomodlil nahlas v závere svätej omše. Po svätej omši si kňazi a veriaci spolu s arcibiskupom pri hrobke biskupa Pavla M. Hnilicu vykonali krátku pobožnosť, kde ďakovali Pánu Bohu za biskupov život a jeho službu pre dobro Cirkvi.

TK KBS informoval Pavol Benedict Lipták

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151010002

TITULKA_2-737x1024„Osvecuj zvláštnym spôsobom Slovenský národ, ktorého zasvätenie a odovzdanie sa tebe očakávaš od nás“.

Modlitba zasvätenia Ruska a celého sveta,
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sv. Jána Pavla II. z 25. marca 1984

„Matka všetkých ľudí a národov, ty poznáš všetky ich utrpenia a ich nadeje, ty materinsky preciťuješ všetky boje medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou, ktoré trápia svet. Prijmi naše volanie, ktorým sa v Duchu Svätom obraciame priamo na tvoje Srdce, a objím láskou Matky a Služobnice Pána všetkých, čo toto objatie najviac očakávajú, a spolu s nimi tých, ktorých zverenie sa aj ty zvlášť očakávaš. Prijmi pod svoju materinskú ochranu celu ľudskú rodinu, ktorú s láskou zverujeme tebe, Matka. Nech sa pre všetkých priblíži čas mieru, slobody, čas pravdy, spravodlivosti a nadeje.

Slovensky znak
„A tak, Matka ľudí a národov, ty, ktorá poznáš všetky ich bolesti a nadeje, ty, ktorá matersky cítiš všetky boje medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou, ktoré sužujú súčasný svet, prijmi náš hlas, ktorým sa pohnutí Duchom Svätým obraciame priamo na tvoje Srdce: objím s láskou Matky a Služobnice Pána tento náš ľudsky svet, ktorý ti zverujeme a zasväcujeme, plní nepokoja nad pozemským a večným osudom ľudí a národov. Osobitne ti zverujeme a zasväcujeme tých ľudí a tie národy, ktoré toto zverenie
a toto zasvätenie zvlášť potrebujú.

,Pod tvoju ochranu sa utiekame, Svata Božia Rodička!` Neodmietni prosby nás, čo sme v skúškach!“

„Hľa stojíme pred tebou, Matka Krista, pred tvojim Nepoškvrneným Srdcom, a túžime sa spolu s celou Cirkvou zjednotiť v zasvätení, ktoré z lásky k nám učinil tvoj Syn voči svoju Otcovi. ,Pre nich sa ja sám posväcujem`, povedal, ,aby boli aj oni posvätení v pravde` (Jn 17, 19). Chceme sa v tomto zasvätení sveta a ľudí zjednotiť s našim Vykupiteľom – v zasvätení, ktoré v jeho božskom Srdci ma moc dosiahnuť odpustenie a priniesť nápravu.

Sila tohto zasvätenia trvá po všetky veky a objíma všetkých ľudí a národy, prekonáva každé zlo, ktoré je duch temnôt schopný prebudiť v ľudskom srdci a v ľudských dejinách a ktoré v našich časoch skutočne prebudil.

Ach, ako hlboko cítime potrebu zasvätenia ľudstva a sveta: pre náš súčasný  svet, v jednote so samým Kristom! Na Kristovom vykupiteľskom diele ma mať svet účasť prostredníctvom Cirkvi.

Vyjadruje to aj tento Rok vykúpenia: mimoriadne jubileum Cirkvi.

Buď požehnaná v tomto Svatom roku nad všetky stvorenia ty, Služobnica Pánova, ktorá si na svete najplnším spôsobom poslúchla Božie volanie!

Buď pozdravená ty, ktorá si plne zjednotená na vykupiteľskom zasvätení tvojho Syna! Matka Cirkvi! Osvecuj Boží ľud na cestách viery, nadeje a lásky! Osvecuj zvláštnym spôsobom národy, ktorých zasvätenie a odovzdanie sa tebe očakávaš od nás. Pomôž nám žiť v pravde zasvätenia celej ľudskej rodiny a súčasného sveta Kristovi.

Zverujeme ti aj samotne zasvätenie sveta, vkladajúc ho do tvojho materinského Srdca.

Ó, Nepoškvrnene Srdce! Pomôž nám víťaziť nad hrozbami zla, ktoré sa tak ľahko zakoreňuje v srdciach ľudí, vo svojich nesmiernych dôsledkoch hrozí súčasnému životu, a zda sa, že uzatvára východisko do budúcnosti!

Od hladu a vojny, osloboď nás!

Od nukleárnej vojny, od nevypočitateľného sebazničenia, od každého druhu vojny, osloboď nás!

Od hriechov proti ľudskému životu od jeho počiatku, osloboď nás!

Od nenávisti a od ponižovania dôstojnosti Božích deti, osloboď nás!

Od každého druhu nespravodlivosti v spoločenskom, národnom a medzinárodnom živote, osloboď nás!

Od ľahkosti, s ktorou prekračujeme Božie prikázania, osloboď nás!

Od snáh zatieniť v srdciach ľudí samotnú Božiu pravdu, osloboď nás!

Od straty svedomia, citlivého na dobro a zlo, osloboď nás!

Od hriechov proti Duchu Svätému, osloboď nás!

Prijmi, Matka Kristova, toto volanie plne utrpenia všetkých ľudí! Plne utrpenia celých spoločnosti! Pomôž nám v sile Ducha Svätého víťaziť nad každým hriechom: nad hriechom človeka, nad hriechom sveta, nad hriechom v každom jeho prejave.

Nech sa ešte raz v dejinách sveta prejaví nekonečna spasiteľná moc vykúpenia: moc milosrdnej Lásky. Nech ona zastaví zlo! Premení svedomia! Nech sa v tvojom Nepoškvrnenom Srdci zjaví pre všetkých svetlo Nadeje!
********

Sestra Lucia osobne potvrdila, že tento akt slávnostného a všeobecného zasvätenia zodpovedá tomu, čo chcela Panna Maria (Sim, esta feita, tal como Nossa Senhora a pediu, desde o dia 25 de Marco de 1984“: „Áno, bolo uskutočnene tak, ako si ho priala Matka Božia 25. marca 1984“: list z 8. novembra 1989). Avšak nijaká ďalšia diskusia ani iné žiadosti nemajú opodstatnenie.

http://boh-jeziskristus-cirkev-na-skale.webnode.sk/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fboh-jeziskristus-cirkev-na-skale.webnode.sk%2F

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.