Výročie posledného fatimského zjavenia 13. 10. 1990. Rusko mi nebolo zasvätené pápežom a zborom biskupov, a tak sa mu nedostalo milosti obrátenia a svoje bludy rozšírilo vo všetkých častiach sveta

Zjavujem svoje tajomstvo
„Dnes si pripomínate moje posledné fatimské zjavenie, ku ktorému došlo v tento deň roku 1917 a bolo potvrdené slnečným zázrakom.
Dnes vám oznamujem, že sa rodí nová Cirkev svetla, ktorú si môj syn Ježiš utvára vo všetkých končinách zeme, aby bola pripravená s vierou a radosťou ho prijať v blízkom okamihu jeho druhého príchodu.

Maria place
Blízko je slávne kráľovstvo Kristovo, ktoré sa medzi vami upevní druhým Ježišovým príchodom na svet.
Je to jeho návrat v sláve.
Je to jeho slávny návrat, aby medzi vami obnovil svoje kráľovstvo a znovu priviedol celé ľudstvo, vykúpené jeho drahocennou krvou, do stavu nového pozemského raja.
To, čo sa chystá, je tak veľká vec, že takej nebolo od stvorenia sveta.
Pripravujte sa s pokorou, vierou, intenzívnou modlitbou.
Pripravujte sa tým, že sa všetci zhromaždíte v duchovnom večeradle môjho Nepoškvrneného Srdca.
Pripravujte sa v tichu a očakávaní.
Zjavujem svoje tajomstvo len srdciam maličkých, jednoduchých, chudobných, pretože tí ho prijímajú a mu veria.
Preto Ježiš v týchto časoch silne pôsobí, aby pripravil svoj príchod do života jednoduchých, chudobných, čistých a maličkých.
S malým počtom týchto dietok obnoví Pán čoskoro na zemi svoje slávne kráľovstvo lásky, svätosti a pokoja.“

Mexico City (Mexiko), 13. októbra 1990; Modrá kniha

Výročie prvého zjavenia
Zostupujem z neba
„Pred 73 rokmi som zostúpila z neba tu, v Cova da Iria, aby som vám ukázala cestu, po ktorej máte ísť v tomto vašom ťažkom storočí.
Veľmi trúchlivé udalosti, ktoré potom nasledovali, udiali sa ako plné uskutočnenie môjho proroctva.
– Ľudstvo neprijalo moju materskú výzvu na návrat k Pánovi cestou obrátenia srdca a života, modlitby a pokánia.
Tak poznalo strašné roky druhej svetovej vojny, ktorá so sebou priniesla desiatky miliónov mŕtvych, obrovskú skazu ľudí a národov.
– Rusko mi nebolo zasvätené pápežom a zborom biskupov, a tak sa mu nedostalo milosti obrátenia a svoje bludy rozšírilo vo všetkých častiach sveta, vyvolávajúc vojny, násilia, krvavé revolúcie a prenasledovania Cirkvi a Svätého Otca.
– Satan sa stal neobemdzeným pánom udalostí tohoto storočia a priviedol celé ľudstvo k odmietaniu Boha a jeho Zákona lásky a rozosial všade rozkol a nenávisť, nemorálnosť, zlo, dal všade legalizovať potraty, rozvod, oplzlosť, homosexualitu a používanie všetkých prostriedkov na zabránenie života.
Teraz začínate poslednú desiatku rokov vášho storočia.
Zostupujem z neba, aby vám boli odhalené posledné tajomstvá a aby som vás mohla pripraviť na to, čo všetko musíte prežiť pre očistu zeme.
Moje tretie tajomstvo, ktoré som tu vyjavila trom deťom pri zjavení a ktoré vám dodnes nebolo odhalené, sa stane zjavným všetkým ľuďom samotným vývojom udalostí.
Cirkev pozná hodinu svojej najväčšej apostázy a človek neprávosti sa votrie do jej vnútra a zasadne v samom Chráme Božom, zatiaľ čo malý zvyšok verných bude podrobený najväčším skúškam a prenasledovaniam.
Ľudstvo bude prežívať chvíle svojho veľkého trestu, a tak bude pripravené na prijatie Pána Ježiša, ktorý sa k vám navráti v sláve.
Predovšetkým preto ešte dnes zostupujem z neba vo svojich častých zjaveniach s posolstvami, ktoré vám dávam a s týmto mimoriadnym dielom môjho Mariánskeho kňazského hnutia, aby som vás pripravila prežívať udalosti, ktoré sa už napĺňajú a viedla vás za ruku, aby ste mohli prejsť najťažším a najbolestnejším úsekom vášho druhého Adventu, a aby som mysle a srdcia všetkých pripravila na prijatie Ježiša v blížiacej sa chvíli jeho slávneho návratu.“

Fatima (Portugalsko), 13. mája 1990; Modrá kniha

Turíce
Veľký červený drak
„Milovaní synovia, dnes sa klaniate a vzývate Ducha Svätého, ktorý zostúpil v deň Turíc na apoštolov a učeníkov, zhromaždených so mnou v jeruzalemskom večeradle. Vzývajte ho s dôverou a vytrvalo i v týchto vašich časoch, spojení so mnou vo večeradlách modlitby, rozšírených už vo všetkých častiach zeme.
Svojím Mariánskym kňazským hnutím volám dnes všetkých synov Cirkvi, aby sa spojili v jednom neustálom večeradle modlitby so mnou, vašou nebeskou Matkou. Volám všetkých biskupov, kňazov, rehoľníkov a veriacich!

Tretie tajomstvo Fatima
Moje Nepoškvrnené Srdce je miestom tohto nového, duchovného a univerzálneho večeradla. Do neho musíte vstúpiť svojím úkonom zasvätenia, ktoré vás navždy zveruje mne, aby som mohla spojiť svoj hlas s vašimi hlasmi pri vyprosovaní daru druhých Turíc pre Cirkev a celé ľudstvo.
Jedine Duch Pána môže priviesť ľudstvo späť k dokonalej oslave Boha. Jedine Duch Pána môže obnoviť Cirkev v jase jej jednoty a svätosti. Jedine Duch Pána môže prekonať moc a víťaznú silu veľkého červeného draka, ktorý sa v tomto vašom storočí všade strašným spôsobom odtrhol z reťaze, aby zviedol a oklamal celé ľudstvo.
Veľký červený drak je bezbožnícky komunizmus, ktorý všade rozšíril blud popierania a tvrdošijného odmietania Boha. Veľký červený drak je marxistický ateizmus, ktorý sa predstavuje s desiatimi rohami, to jest s mocou svojich oznamovacích prostriedkov, aby priviedol ľudstvo k neposlúchaniu desiatich Božích prikázaní, a so siedmimi hlavami, na každej z nich je koruna, odznak moci a kráľovskej dôstojnosti. Korunované hlavy označujú národy, v ktorých sa bezbožnícky komunizmus upevnil a kde vládne svojou ideologickou, politickou a vojenskou mocou. Veľkosť draka ukazuje jasne na rozsiahlosť územia, obsadeného neobmedzeným panstvom komunistického ateizmu. Jeho farba je červená, pretože používa vojny a krv ako nástroje svojich mnohých víťazstiev.
Veľkému červenému drakovi sa podarilo v týchto rokoch zmocniť sa ľudstva bludom ateizmu teoretického či praktického, ktorý, žiaľ, zviedol všetky národy zeme. Tak sa podarilo vytvoriť novú civilizáciu bez Boha, materialistickú, egoistickú, poživačnú, vyprahnutú a studenú, nesúcu v sebe zárodky rozkladu a smrti.
Veľký červený drak má diabolský plán odviesť celé ľudstvo od vlády Božej, od oslavy Najsvätejšej Trojice, od plného uskutočnenia Otcovho plánu, ktorý skrz Syna stvoril ľudstvo ku svojej sláve.
Pán ma priodel svojím Svetlom a Duch Svätý svojou božskou mocou, takže sa zjavujem ako veľké znamenie na nebi, Žena odetá slnkom, lebo mám za úlohu vyslobodiť ľudstvo z panstva veľkého červeného draka a priviesť ho celé späť k dokonalej oslave Najsvätejšej Trojice.
Preto si vytváram vo všetkých častiach sveta skupiny svojich najmenších detí a požadujem od nich zasvätenie sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, a tak ich vediem, aby žili len pre slávu Božiu, prostredníctvom viery a lásky a žiarlivo ich sama pestujem vo svojej nebeskej záhrade.
Každodenne sa objavujem pred trónom svojho Pána v hlbokej adorácii, otváram zlatú bránu svojho Nepoškvrneného Srdca a prinášam mu ako obetu vo svojom náručí všetkých týchto mojich synov so slovami: ,Najsvätejšia Božská Trojica, vo chvíli všeobecného popierania teba prinášam ti dar môjho materského zadosťučinenia prostredníctvom všetkých týchto svojich maličkých, ktorých každodenne formujem k tvojej najvyššej oslave.‘ Tak sa aj dnes z úst detí a nemluvniat dostáva Pánovi dokonalej chvály.“

Svätyňa v Tindari (Sicília, Taliansko), 14. mája 1989

Výročie druhého fatimského zjavenia
Šelma podobná Baránkovi
„Milovaní synovia, dnes si pripomínate moje druhé zjavenie v chudobnej Cova da Iria 13. júna 1917. Už vtedy som vám predpovedala, čo prežívate v týchto časoch. Oznámila som vám veľký zápas medzi mnou, Ženou odetou slnkom a veľkým červeným drakom, ktorý priviedol ľudstvo k životu bez Boha. Predpovedala som vám podlé a temné dielo, vykonávané slobodomurárstvom, aby vás vzdialilo od zachovávania Božieho Zákona a urobilo vás obeťami hriechu a neresti. Predovšetkým som vás chcela ako Matka upozorniť na veľké nebezpečenstvo, ktoré dnes hrozí Cirkvi i v mnohých diabolských útokoch proti nej, aby ju zničili. K dosiahnutiu tohto cieľa prichádza čiernej šelme vystupujúcej z mora na pomoc zo zeme šelma, ktorá má dva rohy, podobne ako Baránok.
Baránok bol vo Svätom písme vždy symbolom obety. V noci exodu je obetovaný baránok a jeho krvou sú potreté veraje židovských domov, aby boli uchránení trestu, ktorý postihne všetkých Egypťanov. Židovská Veľká noc pripomína každoročne túto udalosť obetovaním baránka, ktorý je zabitý a zjedený.
Na Kalvárii sa Ježiš Kristus obetuje za spásu ľudstva. On sám sa číní našou Paschou a stáva sa pravým Baránkom Božím, ktorý sníma všetky hriechy sveta.
Šelma má na hlave dva rohy, podobne ako Baránok. So symbolom obety je úzko spätý symbol kňazstva – dva rohy. Pokrývku hlavy s dvoma rohmi nosil v Starom zákone veľkňaz. Mitru – s dvoma rohmi – nosia biskupi Cirkvi na označenie plnosti svojho kňazstva.
Čierna šelma podobná leopardovi označuje slobodomurárstvo. Dvojrohá šelma, podobná Baránkovi, označuje slobodomurárstvo, ktoré preniká do vnútra Cirkvi, to jest cirkevné slobodomurárstvo, ktoré sa rozšírilo zvlášť medzi členmi hierarchie.
Túto slobodomurársku infláciu do vnútra Cirkvi som už predpovedala vo Fatime, ked som vám oznámila, že satan prenikne až do vrcholu Cirkvi.
Ak je úlohou slobodomurárstva strhávať duše do zatratenia tým, že ich vedie k uctievaniu falošných božstiev, cieľom cirkevného slobodomurárstva je dokonca zničiť Krista a jeho Cirkev vytvorením nového idolu, t.j. falošného Krista a falošnej Cirkvi.
– Ježiš Kristus je Syn Boha živého, je vtelené Slovo, je pravý Boh a pravý človek, pretože vo svojej božskej Osobe spája prirodzenosť ľudskú a prirodzenosť božskú. Ježiš dal v evanjeliu o sebe najúplnejšiu definíciu slovami: Ja som Pravda, Cesta a Život.
– Ježiš je Pravda, lebo nám zjavuje Otca, hovorí nám svoje konečné Slovo, privádza k dokonalému naplneniu celé Božie Zjavenie.
– Ježiš je Život, lebo nám daruje ten istý Božský život prostredníctvom milosti, vykúpením ním zaslúženým a ustanovuje sviatosti ako účinné prostriedky, ktoré udeľujú milosť.
– Ježiš je Cesta, ktorá vedie k Otcovi skrze evanjelium, ktoré nám dal ako cestu, po ktorej máme ísť, aby sme došli k spáse.
– Ježiš je Pravda, lebo on, – živé Slovo – je prameňom a pečaťou celého Božieho Zjavenia. A teda cirkevné slobodomurárstvo pracuje na zatemňovaní jeho božského Slova prirodzenými rozumovými výkladmi a v snahe urobiť ho pochopiteľnejším a prijateľnejším zbavuje ho všetkého nadprirodzeného obsahu.
Tak sa šíria bludy na všetkých stranách samotnej Katolíckej cirkvi. V dôsledku šírenia týchto bludov sa dnes mnohí vzďaľujú od pravej viery a dávajú tak zapravdu môjmu proroctvu vo Fatime: Prídu časy, keď mnohí stratia pravú vieru. Strata viery je odpadlíctvo. Cirkevné slobodomurárstvo pracuje podlo a diabolsky, aby všetkých priviedlo k odpadu.
– Ježiš je život, lebo dáva milosť. Cieľom cirkevného slobodomurárstva je ospravedlňovať hriech a predstavovať ho nie ako zlo, ale ako hodnotu a dobro. Tak je radno dopúšťať sa ho ako spôsobu uspokojovania potrieb vlastnej prirodzenosti a ničí sa tak koreň, z ktorého sa môže zrodiť ľútosť a vyhlasuje sa, že vyznávať hriech už nie je nutné.
Zhubným ovocím tejto zlorečenej rakoviny, rozlezenej v celej Cirkvi, je všade vymiznutie individuálnej spovedi. Duše sú vedené k životu v hriechu, odmietajúc dar Života, venovaný nám Ježišom.
– Ježiš je Cesta, vedúca k Otcovi skrze evanjelium. Cirkevné slobodomurárstvo podporuje exegézy, ktoré mu dávajú racionalistický a prirodzený výklad aplikáciou rozličných literárnych žánrov, takže je v každej svojej časti roztrhané.
Nakoniec sa dospeje k popretiu historickej skutočnosti zázrakov a Kristovho vzkriesenia a spochybní sa samotné božstvo Ježišovo a jeho vykupiteľské poslanie.
– Potom, keď zničia historického Krista, šelma s dvoma rohmi podobná Baránkovi, sa snaží zničiť mystického Krista, ktorým je Cirkev. – Cirkev, ustanovená Kristom, je jediná: svätá, katolícka, apoštolská, jedna, založená na Petrovi. Ako Ježiš, tak i Cirkev ním založená, tvoriaca jeho mystické telo, je Pravda, Život a Cesta.
– Cirkev je Pravda, lebo jej jedinej Kristus zveril úlohu chrániť v celistvosti celý poklad viery. Zveril ho hierarchickej Cirkvi, t. j. pápežovi a biskupom s ním spojeným. Cirkevné slobodomurárstvo sa snaží túto skutočnosť zničiť falošným ekumenizmom, vedúcim k prijatiu všetkých kresťanských cirkví tvrdením, že každá z nich má časť pravdy. Zaoberá sa plánom založiť jednu ekumenickú univerzálnu cirkev, vytvorenú splynutím všetkých kresťanských vyznaní, medzi nimi Cirkvi katolíckej.
– Cirkev je Život, lebo dáva milosť a len ona má účinné prostriedky milosti – sedem sviatostí. Zvlášť ona je život, lebo jej jedinej bola daná moc plodiť Eucharistiu prostredníctvom služobného a hierarchického kňazstva. Ježiš Kristus je v Eucharistii skutočne prítomný so svojím osláveným telom a svojím božstvom. Cirkevné slobodomurárstvo sa snaží premnohými podlými spôsobmi napadnúť úctu Cirkvi ku sviatosti Eucharistie. Oceňuje u nej len aspekt Večere, smeruje k minimalizovaniu jej sviatostnej hodnoty, snaží sa poprieť skutočnú osobnú prítomnosť Ježišovu v konsekrovaných hostiách. Preto boli postupne potlačené všetky vonkajšie znaky, ktoré sú ukazovateľmi viery v skutočnú prítomnosť Ježišovu v Eucharistii, ako je pokľaknutie, verejné adoračné hodiny, úctyhodný zvyk obklopovať svätostánok svetlami a kvetmi.
– Cirkev je Cesta, lebo vedie k Otcovi skrze Syna v Duchu Svätom po ceste dokonalej jednoty. Ako Otec a Syn sú jedno, tak musíte byť jedno medzi sebou. Ježiš chcel, aby jeho Cirkev bola znamením a nástrojom jednoty celého ľudského pokolenia. Cirkev má silu udržať si jednotu, lebo bola založená na uholnom kameni svojej jednoty: Petrovi a pápežovi, ktorý nasleduje Petrovu charizmu. Cirkevné slobodomurárstvo sa snaží teda zničiť základ jednoty Cirkvi podlým a úkladným útokom proti pápežovi. Zosnová vzburu rozporov a odporu voči pápežovi, podporuje a odmeňuje tých, ktorí ho hanobia a odopierajú mu poslušnosť, podporuje kritiky a opozície biskupov a teológov. Týmto spôsobom sa búra samotný základ jej jednoty, a tak sa Cirkev stále viac trhá a rozdeľuje.
– Milovaní synovia, pozvala som vás, aby ste sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a vstúpili do tohto môjho materského útočišťa predovšetkým preto, aby ste boli ušetrení a uchránení týchto hrozných úkladov. Preto som vás v zásvätnom akte môjho Hnutia nabádala, aby ste sa zriekli akejkoľvek túžby po kariére. Tak môžete uniknúť najsilnejšiemu a najnebezpečnejšiemu úkladu, ktorý používa slobodomurárstvo, aby ku svojej tajnej sekte pridružilo mnoho mojích milovaných synov.
Vediem vás k veľkej láske k Ježišovi – Pravde – tým, že z vás robím statočných svedkov viery. Vediem vás k Ježišovi – Životu – privádzajúc vás k veľkej svätosti. K Ježišovi – Ceste – žiadajúc od vás, aby ste boli v živote jedine žitým a do písmena hlásaným evanjeliom.
Vediem vás k najväčšej láske k Cirkvi.
– Učím vás milovť Cirkev – Pravdu – činiac z vás statočných hlásateľov všetkých právd katolíckej viery, keď sa zároveň mocne a odvážne staviate proti všetkým bludom.
– Činím z vás služobníkov Cirkvi – Života – pomáhajúc vám, aby ste boli kňazmi vernými a svätými. Buďte vždy pripravení k potrebám duší, buďte s veľkorysým sebazaprením ochotní poslúžiť sviatosťou zmierenia a buďte planúcim ohňom lásky a horlivosti k Ježišovi, prítomnému v Eucharistii. Nech sa do vašich kostolov vrátia časté hodiny verejnej adorácie a zmierenia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.
– Pretváram vás v svedkov Cirkvi – Cesty – a činím z vás drahocenné nástroje jej jednoty. Preto som vám dala ako druhý záväzok svojho Hnutia obzvláštnu jednotu s pápežom. Skrz vašu lásku a vernosť znova v plnom lesku zažiari Boží plán dokonalej jednoty Cirkvi.
Tak proti temnej sile dnešného slobodomurárstva, usilujúceho sa zničiť Krista a jeho Cirkev, staviam mohutnú žiaru môjho verného kňazského šíku, aby Krista všetci milovali, poslúchali a nasledovali a jeho Cirkev aby bola stále viac milovaná, bránená a posväcovaná. V tomto predovšetkým spočíva víťazstvo Ženy odetej slnkom a moje Nepoškvrnené Srdce dosahuje svoj najžiarivejší triumf.“

Dongo (Como, Taliansko), 13. júna 1989; Modrá kniha

Anjel prvej metly
„Pripomínate si dnes moje posledné zjavenie vo Fatime 13. októbra 1917, potvrdené slnečným zázrakom.
Pozerajte stále viac na Ženu odetú slnkom, ktorá má za úlohu pripraviť Cirkev a ľudstvo na príchod veľkého dňa Pánovho.
Nastal čas rozhodného boja. Na svet zostúpila hodina veľkého súženia, lebo anjeli Pánovi boli vyslaní svojimi metlami potrestať zem. Koľkokrát som vás vyzývala, aby ste kráčali cestou umŕtvovania zmyslov, ovládania vášní, skromnosti, dobrého príkladu, čistoty a svätosti! Ľudstvo však neprijalo moju výzvu a pokračovalo v neposlušnosti voči šiestemu prikázaniu Zákona Pánovho, ktoré stanovuje nedopúšťať sa nečistých skutkov. Snažilo sa dokonca chváliť také prestúpenia a predstavovať ich ako dosiahnutie ľudskej hodnoty a nový spôsob uplatňovania vlastnej osobnej slobody. Tak sa dnes dospelo k uznaniu všetkých hriechov nečistoty ako skutočného dobra. Začalo sa kazením svedomia detí a mládeže tým, že boli vedení k presvedčeniu, že nečisté skutky, páchané na sebe samom, nie sú hriechom, že pomer pred manželstvom medzi snúbencami je dovolený a dobrý, že rodiny sa môžu chovať slobodne a užívať prostriedky, zabraňujúce počatiu.
Dospelo sa až k ospravedlňovaniu a vychvaľovaniu nečistých skutkov proti prírode a dokonca k návrhu zákonov, stavajúcich na roveň rodiny spolužitie homosexuálov. Nikdy sa tak, ako dnes, ustavične nepropagovala tlačou a všetkými hromadnými oznamovacími prostriedkami nemorálnosť, nečistota a oplzlosť. Predovšetkým televízia sa stala perverzným nástrojom dennodenného bombardovania oplzlými scénami, zameranými na skazenie myslí a sŕdc všetkých. Zábavné lokály, najmä kiná a diskotéky, sa stali miestami verejného zhanobenia vlastnej ľudskej a kresťanskej dôstojnosti. Je to doba, keď Pána, nášho Boha, ustavične verejne urážajú hriechy tela.
Už Sväté písmo vás varovalo, že kto hreší telom, v tom istom tele nájde svoje spravodlivé potrestanie. Tak prišiel čas, keď anjel prvej metly letí nad svetom, aby ho potrestal podľa Božej vôle:
– Anjel prvej metly vrýva do tela tých, čo sa nechali poznačiť znakom šelmy na čele a na ruke a klaňali sa jej obrazu bolestivú a zhubnú ranu, zapríčiňujúcu zúfalý krik u tých, ktorí ňou boli postihnutí. Táto rana predstavuje fyzické bolesti, postihujúce telo ťažkými nevyliečiteľnými chorobami. Bolestivá zhubná rana je metlou pre celé dnes také skazené ľudstvo, ktoré vybudovalo bezbožnú materialistickú civilizáciu a z honby za rozkošou robí vrcholný cieľ ľudského života.
Niektoré z mojich úbohých detí zasiahla za svoje nečisté hriechy a svoj morálny rozvrat nesú v sebe samých ako ťarchu zla, ktoré spáchali. Iných, naopak, zasiahla, aj keď sú dobrí a nevinní; potom ich utrpenie slúži na záchranu mnohých zlých, vzhľadom na solidaritu, ktorá vás všetkých spája.
– Prvou metlou sú zhubné nádory a všetky druhy rakoviny, proti ktorej veda nemôže si nič poradiť, aj keď vo všetkých úsekoch zaznamenala pokrok; sú to choroby, ktoré sa stále rozliezajú a zasahujú ľudské telo a pustošia ho veľmi bolestivými zhubnými ranami. Milovaní synovia, majte pred očami rozširovanie týchto nevyliečiteľných chorôb vo všetkých častiach sveta a milióny mŕtvych, ktoré spôsobujú.
– Prvou metlou je nová choroba AIDS, ktorá postihuje predovšetkým moje úbohé deti, ktoré sú obeťami drog, nerestí a nečistých hriechov proti prírode.
Vaša nebeská Matka chce byť pre všetkých pomocou, oporou, posilou a nádejou v tejto dobe, keď je ľudstvo postihnuté touto prvou metlou. Preto vás vyzývam, aby ste kráčali po ceste pôstu, umŕtvovania a pokánia.
– Deti žiadam, aby vyrastali v čnosti čistoty a aby sa im na tejto neľahkej ceste dostávalo podpory od rodičov a vychovávateľov.
– Mladých žiadam, aby sa cvičili v ovládaní vášní modlitbou a životom v spojení so mnou, aby sa vzdali návštev kina a diskoték, kde existuje ťažké ustavičné nebezpečenstvo prehrešiť sa proti tejto čnosti, takej drahej môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.
– Od snúbencov žiadam, aby sa zdržali každého pomeru pred manželstvom.
– Od kresťanských rodín žiadam, aby sa cvičili v manželskej čistote a neužívali nikdy umelé prostriedky na zamedzenie života, žili podľa Kristovho učenia, ktoré Cirkev i dnes predkladá s osvietenou múdrosťou.
– S akou túžbou očakávam od kňazov svedomité zachovávanie celibátu a od rehoľníkov verné a prísne dodržiavanie ich sľubu čistoty!
Mojim úbohým deťom, zasiahnutých prvou metlou bolestivej a zhubnej rany, sa predstavujem ako milosrdná Matka, ktorá pozdvihuje a posilňuje, ktorá vedie k nádeji a pokoju. Od nich žiadam, aby svoje utrpenie obetovali v duchu zadosťučinenia, očisty a posvätenia. Predovšetkým pre nich sa moje Srdce stáva najvítanejším, najotvorenejším útočišťom a bezpečnou cestou, vedúcou ich k Bohu spásy a radosti. V tejto mojej nebeskej záhrade budú všetci potešení a povzbudení a ja sama si beriem na starosť dodávať im uľahčenie v utrpení a ak je to vôľa Pánova, darovať im uzdravenie. Preto v týchto časoch, v ktorých ľudstvo je zasiahnuté prvou metlou, vás všetkých vyzývam, aby ste pozerali na mňa, svoju nebeskú Matku, a tak boli posilnení a dostalo sa vám pomoci.“

Dongo (Como, Taliansko), 13. októbra 1989; Modrá kniha
Výročie posledného zjavenia vo Fatime

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.